Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Teckna Pharmivas företrädesemission
23.09.2022

Teckna Pharmivas företrädesemission

Pharmiva är ett svenskt FemTech-bolag som arbetar för en bättre vaginal hälsa genom att utveckla innovativa behandlingar mot underlivsinfektioner.

Bolagets första produkt är Vernivia®, en receptfri CE-certifierad vaginal mousse med indikationen bakteriell vaginos (BV), en vanlig vaginal infektion som drabbar 1 av 3 kvinnor i åldern 14-49 år. Med Vernivia® vaginal mousse får kvinnor tillgång till en egenvårdsbehandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den globala hälsan med allvarlig utveckling av antibiotikaresistens. Vernivia® har lanserats hos majoriteten av Sveriges apotekskedjor. Lanseringen av Vernivia® är första steget mot Pharmivas mål om att bli ett globalt ledande FemTech-bolag med en bred portfölj av produkter inom vaginal hälsa.

Bolaget tar just nu in cirka 9,9 miljoner kronor. Företrädesemissionen omfattas upp till 100 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Sista dag att teckna emissionen är den 26 september.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 12 september 2022 – 26 september 2022.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,80 SEK per ny aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 489 648 aktier. Förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 8 234 472 aktier.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen, som var den 7 september 2022, var registrerad aktieägare i Pharmiva äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Pharmiva. Även allmänheten ges möjlighet att teckna i företrädesemissionen.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 12 september – 21 september 2022.

Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 september 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring den 18 oktober 2022.

Garanti- och teckningsåtaganden: Företrädesemissionen omfattas upp till 100 procent (motsvarande cirka 9,9 MSEK) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från styrelse, ledande befattningshavare och externa institutionella samt övrigt professionella investerare.

Lock-up: Styrelse, ledande befattningshavare och grundare som är aktieägare i Pharmiva har ingått avtal om att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lockup motsvarar cirka 16 procent av det totala antalet aktier innan kapitaliseringen.


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Läs mer hos Sedermera

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Anna Linton, VD Pharmiva
16.09.2022

Stockpicker intervjuar Anna Linton, VD Pharmiva

Pharmiva är ett medicinteknikbolag inom femtech som utvecklar innovativa antibiotikafria medicinska produkter i syfte att förbättra den vaginala hälsan.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag har över 20 års erfarenhet från utveckling, kommersialisering och distribution av läkemedel. Under de senaste tio åren har jag ansvarat för life science-bolag i expansiv fas, erfarenheter som jag ser är betydelsefulla vid den internationella expansionen som Pharmiva nu står inför. Närmast kommer jag från en roll som CEO på Unimedic Group, ett specialistläkemedelsbolag och kontraktstillverkare av läkemedel (dotterbolag till MedCap, noterade på Nasdaq). Tidigare uppdrag innefattar roller som nordisk chef för Recordati och nordisk CEO på Grünenthal, såväl som ledande roller inom kommersialisering och försäljning på Abbott, Pfizer och Wyeth.

Kan du beskriva Pharmiva och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Pharmiva är ett svenskt FemTech-bolag som arbetar för en bättre vaginal hälsa genom att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar mot underlivsinfektioner.

Bolaget har utvecklat en patenterad mousseteknologi, Venerol, som stabiliserar och möjliggör administration av aktiva substanser som normalt sätt hade brutits ner vid lokal administration på huden eller i kroppskaviteter.

Baserat på Venerol-teknologin har vi tagit fram och lanserat vår första produkt, Vernivia. Vernivia en receptfri, antibiotikafri egenvårdsbehandling för bakteriell vaginos. På kort tid har Vernivia fått stort genomslag i Sverige.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Vår affärsmodell i Sverige är att Vernivia distribueras och säljs via apotekskedjorna. Vi avser bedriva den nordiska verksamheten i egen regi.

För lansering av Vernivia på marknader utanför Norden har vi landat i att arbeta med partners, och en kombination av distributionsavtal och licensavtal beroende av geografisk marknad. I Europa äger vi CE-märkningen för Vernivia vilket ger flera fördelar att teckna distributionsavtal kring lansering på dessa marknader.  Utanför Europa ser vi istället att lanseringen är effektivare om vi tecknar licensavtal dvs att vår partner till fullo tar ansvar över både registreringsprocess, lansering mm. Ett licensavtal medför även finansiella fördelar då det är kopplat till att vi erhåller licensintäkter vilket snabbare kan ta oss till lönsamhet och minskar vårt långsiktiga kapitalbehov.

Ni genomför just nu en emission som kan tillföra bolaget netto drygt 13 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Kapitalet kommer bland annat understödja bolagets globala expansion av Pharmiva och den internationella lanseringen av Vernivia.  Vi avser även slutföra den pågående studien PIVA-01 vars syfte är att ytterligare förstärka den kliniska evidensen för Vernivia.

Utöver det fortsätter vi att investera i initiativ som breddar bolagets portfölj. Här fokuserar vi framför allt på att utöka antalet indikationer för Vernivia, och att utveckla nya produkter eller läkemedel baserat på mousseteknologin Venerol.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Vi arbetar kontinuerligt med är att hantera regelverken för Medical Device som skiljer sig mellan länder. Vernivia är idag godkänt inom EES och EU där ett nytt regelverk införs som vi anpassar oss till. Det är viktigt att vi är varse det viktiga och tidskrävande arbete som följer förändringar i befintliga regelverk.

Som bolag befinner vi oss i expansiv fas där det är centralt att vi gör korrekta prognoser kring försäljningsutvecklingen av Vernivia på var marknad. Prognoserna styr vår produktion, samtidigt som vi inte vill överproducera då det binder kapital och kan leda till s.k. scrappig, alltså att man måste kassera en produkt om hållbarhetstiden hinner gå ut, så vill vi inte heller underproducera och orsaka en out of stock.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vernivia är en vaginal mousse. Mousseformuleringen i sig och dess egenskaper att behandla hela den infekterade ytan gör Vernivia unik. Behandlingen är en receptfri egenvårdsbehandling mot bakteriell vaginos som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring inom 12 timmar. Vernivia stärker samtidigt vaginans eget försvar och återställer den normala vaginala bakteriefloran. En behandling med samtliga dessa egenskaper finns inte idag på marknaden. Behandlingen leder heller inte till efterföljande svampinfektioner som ofta är förknippade med antibiotika- eller antiseptikabehandling.

Hur stor är Pharmivas potentiella marknad?

– Om vi bortser från bolagets pipeline och enkom ser till den produkt som vi idag har på marknaden, Vernivia, är marknaden för bakteriell vaginos värderad till 1,3 miljarder euro med en förväntad tillväxt på 5% årligen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Pharmiva?

– Pharmiva har utvecklat och patenterat en unik drug delivery platform, Venerol, en mousseformulering som fungerar som bärare för aktiva substanser. Venerol-teknologin kan i sig eller i kombinationen med läkemedelssubstanser erbjuda effektiva lokala behandlingsmöjligheter för medicinska problem inom kvinnohälsa, utan att ge upphov till oönskade bieffekter som en systemisk behandling medför. Här ges således en uppsjö av möjligheter att utforma nya innovativa lokala behandlingar, Pharmiva har även pågående samarbetsprojekt med läkemedelsföretag för utveckling av nya produkter/läkemedel baserat på Venerol.

Pharmivas resa har bara börjat och jag hoppas att befintliga och nya aktieägare ser värdet och möjligheten att vara med från början, så även följa oss när vi tar steget ut på den globala marknaden med siktet inställt på internationell expansion i Europa och USA i ett första led.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser Pharmiva ut då?

– Om fem år är Phamiva ett vinstdrivande bolag med positivt kassaflöde. Bolaget har en bred portfölj inom vaginal hälsa och finns närvarande genom partners på merparten av de internationella marknaderna där vi bedömt att potential finns.

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Välkommen att investera i Pharmiva
12.09.2022

Välkommen att investera i Pharmiva

Pharmiva är ett svenskt FemTech-bolag som arbetar för en bättre vaginal hälsa genom att utveckla innovativa behandlingar mot underlivsinfektioner.

Bolagets första produkt är Vernivia®, en receptfri CE-certifierad vaginal mousse med indikationen bakteriell vaginos (BV), en vanlig vaginal infektion som drabbar 1 av 3 kvinnor i åldern 14-49 år. Med Vernivia® vaginal mousse får kvinnor tillgång till en egenvårdsbehandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den globala hälsan med allvarlig utveckling av antibiotikaresistens. Vernivia® har lanserats hos majoriteten av Sveriges apotekskedjor. Lanseringen av Vernivia® är första steget mot Pharmivas mål om att bli ett globalt ledande FemTech-bolag med en bred portfölj av produkter inom vaginal hälsa.


Investment highlights:

Marknadslanserad produkt

Pharmivas första produkt Vernivia® vaginal mousse är en receptfri, antibiotikafri och CE-certifierad behandling mot bakteriell vaginos som har lanserats i Sverige och finns tillgänglig på majoriteten av de svenska apotekskedjorna. Lanseringen av Vernivia® är första steget mot Pharmivas vision om att bli ett globalt ledande FemTech-bolag med en bred portfölj av produkter inom vaginal hälsa.

Antibiotikafria behandlingar inom vaginal hälsa

Den gängse behandlingen av bakteriell vaginos är idag antibiotika. Med Vernivia® bidrar Pharmiva med en antibiotikafri behandling och därmed till att motverka den global ökningen av antibiotikaresistens. Pharmivas ambition är att expandera produktportföljen av produkter inom vaginal hälsa genom att bredda indikationsområden för Vernivia® samt genom samarbeten utveckla nya produkter baserat på Bolagets patenterade mousseteknologi Venerol.

Unik formulering och kliniskt dokumenterad effekt

Vernivia, som är baserad på mousseteknologin Venerol täcker hela vaginans slemhinna och behandlar hela den infekterade ytan. Vernivia® har kliniskt dokumenterad effekt både vad det gäller utläkning av bakteriell vaginos och symtomlindring. Samtidigt stärker behandlingen vaginans eget försvar genom att den stimulerar den naturliga produktionen av mjölksyrebakterier (laktobaciller) vilka är väsentliga för en god vaginal hälsa.

Stort intresse från professionen

Utöver positiva omdömen från kunder, har även barnmorskor och gynekologer visat ett stort engagemang och välkomnar att det nu finns en effektiv, antibiotikafri och receptfri egenvårdsprodukt mot bakteriell vaginos. Professionen har länge efterlyst lättillgängliga produkter, som effektivt både lindrar symptom och läker ut bakteriell vaginos. På så sätt ska kvinnor kunna behandlas utan att behöva träffa läkare och få antibiotika förskrivet.

Världens vanligaste underlivsinfektion och en växande global marknad

Bakteriell vaginos är den vanligast förekommande vaginala infektionen och drabbar cirka 1 av 3 kvinnor i åldern 14–49 år. Världsmarknaden för behandlingar av bakteriell vaginos växer kraftigt och uppskattas år 2027 vara värd cirka 1,7 miljarder USD. Därmed ser styrelsen stora intäktspotentialer med att lansera Pharmivas produkter på den internationella marknaden.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 12 september 2022 – 26 september 2022.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,80 SEK per ny aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 489 648 aktier. Förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 8 234 472 aktier.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen, som var den 7 september 2022, var registrerad aktieägare i Pharmiva äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Pharmiva. Även allmänheten ges möjlighet att teckna i företrädesemissionen.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 12 september – 21 september 2022.

Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 september 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring den 18 oktober 2022.

Garanti- och teckningsåtaganden: Företrädesemissionen omfattas upp till 100 procent (motsvarande cirka 9,9 MSEK) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från styrelse, ledande befattningshavare och externa institutionella samt övrigt professionella investerare.

Lock-up: Styrelse, ledande befattningshavare och grundare som är aktieägare i Pharmiva har ingått avtal om att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lockup motsvarar cirka 16 procent av det totala antalet aktier innan kapitaliseringen.


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Läs mer hos Sedermera

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början