Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Northern CapSek Ventures – Kämpar i motvind
23.02.2022

Northern CapSek Ventures – Kämpar i motvind

Det är en prövande period för de flesta placerare just nu. Att skilja bolagets och aktiens utveckling åt är särskilt svårt när riskaversionen dominerar kursrörelserna och portföljen lyser rött under en längre period.

CAPS / NGM Nordic SME / 2,36 kr 

Som ett relativt litet investmentbolag med fokus på techföretag i ett tidigt skede av sin utveckling, befinner sig Northern CapSek mitt i stormens öga och kursen har rasat med drygt 25% sedan början av året.

Den långsiktiga ägaren kan dock glädja sig åt att den underliggande trenden i de flesta av innehaven pekar åt rätt håll, och bokslutskommunikén för 2021 som nyligen presenterades visar att ledningen kring vd Henrik Jerner gör rätt saker för att bygga en spännande portfölj av bolag som gynnas av diverse megatrender i samhället. Stor fokus riktas till exempel på hållbar energi och energieffektivisering, samt digitalisering av olika branscher.

Så har bolaget under fjolåret mer än fördubblat sin investeringsvolym jämfört med året innan till sammanlagt 12,6 Mkr, varav fyra investeringar var i helt nya portföljbolag. Dessutom har man fördjupat samarbetena med andra investeringsaktörer för att utöka pipelinen av nya intressant objekt, och enligt vd Jerner finns det just nu upp till 5 techbolag som man kanske komma vilja investera i inom överskådlig framtid.

Mindre positivt är att nettoresultatet uppgick till -23,4 Mkr (1,0), vilket framför allt berodde på den negativa kursutvecklingen för de noterade innehaven AppSpotr och Hoodin. Värdeförändringen under 2021 för dessa innehav uppgick till -16,3 Mkr och värdeutvecklingen i portföljen sedan de första investeringarna gjordes i juni 2018 uppgår numera till -21% per år före kostnader.

Det är givetvis inte tillfredsställande och långt under målet att nå en avkastning på 20% per år. Målet är dock satt över en 5-årsperiod och just när det gäller denna typen av VC-investeringar tar det ofta flera år innan man kan utvärdera värdeskapande på ett rättvist sätt. Dessutom har de fem onoterade bolag som CapSek investerat i hittills ökat i värde med 1,4 Mkr, vilket motsvarar en årlig avkastning på 20%.

Så har de 9 portföljbolagen utvecklats under 2021:

AppSpotr (ägandeandel cirka 6,7%)

Trögare än hoppats går det för IT-bolaget som tillhandahåller en low code plattform för utveckling av mobila, professionella appar. Nettoomsättningen minskade under 2021 med 23%, jämfört med året innan, till 5,5 Mkr samtidigt som rörelseförlusten ökade till -29,3 Mkr (-17,7). Därmed kan vi konstatera att verksamhetens upprampningsperiod tar längre tid än tidigare trott, men det är uppmuntrande att värdet  av de fasta och rörliga avtalsintäkter de kommande 12 månaderna (ARR) trendar uppåt och uppgick till 6,9 Mkr vid slutet av december.

Ledningen jobbar dessutom vidare med affärsutvecklingen och under fjärde kvartalet lanserades självregistrering och onlinebetalning i Appspotr 3 plattformen, vilket anses vara en viktig del för att ta position på den starkt växande marknaden för low code globalt. Kunderna har nu ett större erbjudande att välja mellan, antingen självservice till de som vill bygga appar själv, eller fullservice via Appspotr Studios för kunder som vill köpa eller hyra färdiga appkoncept.

Bolaget har även lagt grunden för en internationell etableringsstrategi genom förvärvet av ett dotterbolag i Sri Lanka, vilket möjliggör bland annat att man kan utöka utvecklingsresurserna med samma bibehållna kostnad. Den långsiktiga potentialen framstår fortfarande som intressant, då marknaden för low code-baserade produkter och tjänster fortsätter att växa och många experter tror på gynnande förhållanden ett bra tag framöver. Research and Markets räknar tex med att den globala marknadsstorleken för low code verktyg ska växa från 10,3 miljarder usd år 2019 till 187 miljarder år 2030, motsvarande en årlig tillväxttakt på 31%.

Hoodin (ägarandel cirka 8,3%)

Bolaget med den molnbaserade SaaS-plattformen som möjliggör mediabevakning åt företag och organisationer har kommit ett steg längre vad gäller tillväxttakten. Under 2021 ökade nettoomsättningen med 34% till 1,2 Mkr, vilket är emellertid fortfarande ganska blygsamt i absoluta tal. Rörelseförlusten minskade följdriktig endast marginellt till -8 Mkr (-8,2).

I spåren av pandemin kämpar verksamheten med utdragna ledtider i beslutsfattandet hos potentiella kunder och man jobbar aktivt med att försöka transformera leads i pipelinen till aktiva licenstagare. Lovande är att ledningen har noterat ett ökat intresse från Pharma-branschen för att mer effektivt kunna följa det nya regelverket MDR.

Införandet av MDR innebär att företag inom Medtech måste göra denna bevakning för att kunna förnya eller ansöka om så kallad CE-märkning för sina produkter. Bolaget bedömer den potentiella marknaden till cirka 30 000 företag och räknar med att tusentals företag sannolikt kommer ha detta behov relativt omgående. Enligt ledningens egen utsago är användande av Hoodin bevisat upp till 90% mer tidseffektivt och ger högre kvalitet jämfört med manuell bevakning för Medtech-företag på grund av mer korrekta urval.

För fortsatt bra tillväxt framöver talar att pipelinen av potentiella licenser har ökat sekventiellt med cirka 32% under det fjärde kvartalet till totalt 1 586 licenser, där slutkunder eller partners har uttalat en avsikt att aktivera sin licens någon gång under de kommande 12 månader.

Noda Intelligent Systems (ägarandel cirka 7%)

Kanske mest glädjande är utvecklingen inom Noda, en av CapSeks nyare investeringar som utvecklar hållbara AI-baserade lösningar för energi-, automations- och fastighetsbranschen. I slutet av januari meddelade man att man har fortsatt den internationella expansionen genom flera nya projekt, bland annat ett prestigeprojekt i New York där man är med om att omvandla sex miljoner kvadratmeter till fossilfria fastigheter.

Termiska processer, som Noda fokuserar på, motsvarar 50% av den totala energiåtgången i Europa, vilket innebär att det är ett område med stora möjligheter att göra betydande skillnad. Genom bolagets patenterade AI-system leds energin till den plats där den gör störst nytta för att effektivisera energianvändningen. Systemet är flexibelt och kan integreras till existerande IT-system, med möjlighet till global skalbarhet.

Under hösten och vintern har Noda lanserat nya projekt i Kina, Kanada och runt om i Europa, samtidigt som man har utökat närvaron i Sverige. Enligt experter beräknas den globala marknaden för fjärrvärme beräknas uppgå till 270 miljarder usd år 2028 och investeringsviljan för energieffektiviserande åtgärder ökar ständigt. Ledningens fokus ligger just nu på att fortsätta växa genom ökade marknadsandelar och att hitta nya samarbetspartners internationellt.

PubQ (ägarandel cirka 9%)

Goda nyheter kom även från fintech-bolaget som nyligen meddelade att man avser flytta delar av verksamheten utomlands för att accelerera utvecklingsarbetet och tydligare kunna positionera sig på marknaden. Målet är att bli bäst på digitala beställningar och on-boarding, och växa organiskt snabbare än konkurrenterna, och på så sätt stå emot konsolideringen av marknaden.

PubQ:s plattform erbjuder restauranger ett system för bordsbokning, beställningar och betalningar direkt mot restaurangens kassasystem, via en applikation eller hemsida som sammankopplar verksamhetens olika delar. Man erbjuder dessutom en white label SaaS-lösning, där restaurangerna får hjälp med allt från grafisk profil till olika lojalitetsprogram som kan förstärka varumärkesidentiteten och kontakten med slutkunderna.

PubQ arbetar idag med 270 restauranger i hela Norden (exklusive Finland) och gynnas av den ökande digitaliseringstrenden i samhället, samtidigt som restriktionerna under pandemin har minskat  restaurangbesöken generellt och därmed även bolagets intäktsmöjligheter, då restaurangerna betalar en transaktionsavgift per beställning via plattformen.

Arkimera Robotics (ägandeandel cirka 6%)

Bolagets befintliga automatiseringstjänst för bokföringsprogram, AzoraOne, fortsätter att växa och bolaget har ingått avtal med en ny partner under 2021. Tjänsten attraherar mer än 250 nya slutanvändare i månaden och lösningen används numera månadsvis av cirka 4 500 företag, vilket motsvarar en tillväxt på över 100% i årstakt.

Itatake (ägarandel cirka 1%)

Gamingbolaget har varit del av portföljen sedan snart ett år tillbaka och utvecklar samt marknadsför innovativa ”casual games”, som har fått flera prestigefyllda utmärkelser. Hittills har man lanserat 7 olika spel, främst inom genren ”casual” men även ”hypercasual” och flera nya spel är under utveckling. Det senaste casualspelet Gumslinger har hittills nått ca 10 miljoner nedladdningar och har varit nominerat i tre olika klasser i Pocket Gamer Mobile Games Award 2021.

Tölve (ägarandel cirka 2%)

Bolagets CRM-modul effektiviserar prospektering i säljprocessen hos kundföretag och flera viktiga kundavtal är på plats, bland annat ett partneravtal med ett branschledande affärssystem för bemanningsbolag. Tack vare integrationen med marknadsledande CRM-system genereras dessutom en effektiv införsäljning till nya och befintliga kunder.

En viss dämpande effekt har noterats då pandemin har gjort det svårare att nå ut till nya kunder men trenden har vänt sedan återöppnade av samhället. Samtidigt är ett nytt säljteam på plats sedan hösten.

Bricknode (ägarandel cirka 1,9%)

SaaS-bolaget som har utvecklat en skalbar mjukvaruplattform för företag i finansbranschen noterades på First North i november och gjorde i samband med noteringen en nyemission som tecknades till 215%. Kapitalet ska användas till att accelerera den internationella expansionen och möta den ökade efterfrågan på bolagets mjukvaruplattform.

Bolaget fick flera nya viktiga kunder under året, både investmentbanker och fintechbolag, och nettointäkterna ökade under de första nio månader 2021 med 40%, jämfört med samma period året innan, till 11,1 Mkr. 

Glase Fintech (ägarandel cirka 3,9%)

Glase Fintech är inget aktiv innehav, men har rättigheterna till en mobil betalningstjänst som möjliggör mobila betalningar i butik samt även hanterar digitala kvitton, kampanjerbjudanden och banköverföringar. Bolagets teknik samt dotterbolag såldes emellertid under 2019 till en  norsk aktör, och det är i dagsläget oklart hur verksamheten ska se ut i framtiden. 

Noterade innehaven tynger substansvärdet

Till följd av den mycket svaga kursutvecklingen av de noterade innehaven AppSpotr och Hoodin har även substansvärdet i CapSek sjunkit kraftigt till 3,44 kr per aktie vid slutet av december, vilket kan jämföras med 4,61 kr per aktie i slutet av juni.

Tyvärr har nedgången fortsatt även så här långt i år och både AppSpotr och Hoodin har tappat omkring 30%, respektive 20% av sitt börsvärde sedan början av året. Även Bricknode har sjunkit med omkring 25%. Det är givetvis bekymmersamt eftersom de 3 noterade innehaven stod för drygt hälften av det samlade marknadsvärde.

Glädjande är att den finansiella ställningen är fortsatt bra och vid slutet av december hade man likvida medel på 7,4 Mkr på balansräkningen samt en soliditet på 98,6%. Senaste tillskott till kassan om cirka 5 Mkr kom i november genom nyttjande av teckningsoptioner. För större investeringar i befintliga och nya innehav kommer man dock med stor sannolikt behöver be ägarna om ytterligare kapitalskott framöver. I maj stundar dessutom ett optionsförfall som skulle kunna ge ett välkommet bidrag.

Om vi tar hänsyn till årets kursutveckling i de noterade innehaven så här långt och ett högre antal aktier till följd av utnyttjandet av teckningsoptioner, så borde substansvärdet i skrivande stund ligger runt 2,30 kr per aktie. Det innebär att CapSek-aktien just nu handlas mer eller i mindre i linje med sitt substansvärde.

Det som inte framkommer i denna kalkyl är den underliggande värdeökningen i de onoterade innehaven som får en allt större betydelse för portföljen som helhet. Vi uppskattar att ledningen har gjort en omvärdering av de onoterade innehaven på 1,4 Mkr under fjolåret och ser fram emot en mer regelbunden uppdatering i detta avseende. Vi ser det även som positivt att bolaget kommer börja publicera kvartalsrapporter från och med första kvartalet i år, för att förbättra sin kommunikation med marknaden.

Högre riskpremie sänker riktkursen

Den senaste tidens turbulensen på börsen har pressat värderingarna inom de flesta sektorer, dock allra mest inom tech- och tillväxtbranscher. Det har även tyngt utvecklingen för investmentbolag såsom Kinnevik, VNV Global, Flat Capital och givetvis aktörer såsom CapSek. Det är dock svårt att jämföra de olika portföljer och huruvida de förtjänar en rabatt eller premie till respektive substansvärde.

Vi ser det emellertid som sannolikt att aviserade räntehöjningar och stramare penningpolitik kommer att sätta sina spår på värderingsmultiplerna för risktillgångar i allmänhet, vilket även påverkar vår syn på ett rimligt värde för CapSek-aktien. Samtidigt gillar vi fortfarande den operationella trenden i de olika portföljbolagen, inte minst i de onoterade där framför allt Noda framstår som mycket lovande.

Som i våra tidigare analyser vill vi påpeka att en investering i denna tech-tunga VC-portföljen lämpar sig endast för den riskvillige. Den som har tålamod bör dock kunna hoppas på en ansenlig uppsida från dagens nivåer och vi sätter en riktkurs på 3,7 kr på 12-månaders sikt (5 kr).

Ge din syn på Northern CapSek här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Av
Sebastian Lang Analytiker