Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Stockpicker intervjuar Pharmacolog
21.09.2022

Stockpicker intervjuar Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har sen min examen vid Uppsala universitet varit life science området troget i drygt 30 år med ledande positioner i både svenska och internationella bolag. Jag har varit VD för Pharmacolog i snart 6 år och kom närmast ifrån Elekta där jag innehade en Vice President position med fokus på försäljning och marknadsföring av mjukvara. Mitt intresse för medicinsk teknik började redan i gymnasiet och gjorde att jag läste en specialinriktning mot just det området. Jag arbetade också en kort period som medicinteknisk ingenjör på sjukhus innan jag påbörjade studier i ekonomi och marknadsföring i Uppsala. Det blev en Civilekonomexamen och även en genomförd Executive MBA till slut. 

Pharmacolog VD

Mats Högberg, VD

Kan du beskriva Pharmacolog och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som säkerställer att injicerbara läkemedel är korrekt iordningställda innan de ges till patient. Målet är i slutändan att fler patienter med svåra sjukdomar skall bli botade och en förutsättning för det är att medicineringen är korrekt och ger avsedd effekt. Med ökade krav från myndigheter och intresseorganisationer på säkrare läkemedelshantering ser vi en ökad efterfrågan på lättanvända system för kvalitetskontroll. Pharmacolog marknadsför tre olika lösningar där DrugLog™ och PrepLog™ erbjuder en snabb och kostnadseffektiv kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel innan de ges till patient. WasteLog™ däremot används för att förhindra att narkotiska läkemedel hamnar i fel händer och är i huvudsak ämnad för den nordamerikanska marknaden.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vår affärsmodell utgörs av tre delar: 1) Försäljning av systemen, 2) Försäljning av förbrukningsartiklar och 3) Intäkter från service och uppgraderingsavtal. Vi arbetar även med utvecklingen av en fjärde intäktsström i form av Pharmacolog Dashboard™ som är ett nytt och unikt webbaserat verktyg för analys och kontroll av genomförda kvalitetskontroller av iordningställda läkemedel.

Ni genomför just nu en företrädesemission där Ni tar in ca 19,2 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Likviden kommer i huvudsak att användas inom tre områden: Utveckla existerande partnersamarbeten och etablera nya. Där ingår också att introducera våra produkter på den japanska marknaden. Det andra är att vi avser investera i tillverkningen av egna förbrukningsartiklar för att kunna hantera de större volymerna vi ser komma samt förbättra våra marginaler. Slutligen kommer vi att investera en del av likviden i vårt mycket spännande antibiotikaprojekt.

pharma2

Hur stor är Er adresserbara marknad?

–Vi adresserar två huvudmarknader med våra lösningar. Den ena handlar om att förhindra att narkotiska läkemedel hamnar i fel händer och innefattar den nordamerikanska marknaden. Drug Diversion, alltså att narkotiska läkemedel stjäls eller kommer på villovägar, är ett mycket uppmärksammat problem i USA. Under 2021 avled nära 75 000 personer i USA till följd av överdos med opiatbaserade läkemedel, vilket idag är den vanligaste dödsorsaken bland amerikaner under 50 år. USAs Center for Disease Control and Prevention bedömer att kostnaden för opioidkrisen är 78,5 miljarder dollar per år bara i USA. Vi bedömer att den marknad vi adresserar med vårt WasteLog™ instrument är ca 1,2 miljarder dollar.

Den andra marknaden gäller kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel. Vi har data från Frankrike där det redan etablerats en aktiv, konkurrensutsatt marknad med en utstakad prisbild. En analys visade att det finns ungefär 200 intressanta sjukhus och beredningscentra för cellgifter i Frankrike, varav cirka 50 i dagsläget har en lösning för verifiering av substans och koncentration till ett värde av 500–600 KSEK per system. Bolagets uppskattning är således att den totala franska marknaden uppgår till ungefär 110 MSEK plus årlig service samt förbrukningsvaror. Detta innebär en aggregerad marknad om 650 MSEK i Västeuropa och runt 2 600 MSEK globalt enbart för beredningskontroll av cytostatika. Vidare bedöms marknaden för beredningskontroll av läkemedel iordningställda vid vårdavdelningar vara två till tre gånger större.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Pandemin medförde stora utmaningar för Pharmacolog i och med att vi var förhindrade att besöka våra kunder. Jag skulle säga att det försenade vår kommersiella tillväxt med ca 18 månader. Utöver liknande händelser är de största riskerna att sjukvårdens arbete med att förbättra läkemedelssäkerheten skulle upphöra. En global ekonomisk kris är naturligtvis inte önskvärd men erfarenhet visar att sjukvård och medtech brukar klara sig hyfsat bra även när övriga branscher har det tufft.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi har egentligen inga direkta konkurrenter men däremot finns det alternativa metoder som vi ser som konkurrerande. Många använder s k dubbelkontroll vilket innebär att en kollega iakttar när du bereder läkemedlet. Det finns även system som väger flaskor med koncentrat före och efter beredning, en metod som kallas gravimetri och som använder mycket exakta vågar för att kontrollera processen. Gemensamt för dessa metoder är att de kontrollerar processen snarare än den färdiga läkemedelsblandningen. Det unika med Pharmacologs lösningar, att våra system kontrollerar slutprodukten, är alltså äkta Quality Control. De andra metoderna utför Quality Assurance.  

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Pharmacolog?

– Jag skulle säga att tidpunkten är fördelaktig. Bolaget har försäljning och visar tillväxt, visserligen små volymer men trenden är tydlig. Vi har strategiska partners på plats för snabb volymtillväxt på viktiga marknader. Vi har välrenommerade referenskunder, tre färdiga lösningar som alla adresserar specifika applikationsområden som alla är miljardmarknader.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Pharmacolog ut då?

– Om fem år kommer medvetenheten inom vården om nyttan av kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel att vara avsevärt mer utbredd än idag. Mest sannolikt är det krav på att införa system för oberoende kvalitetskontroll av det iordningställda läkemedlet. Vi ser en tydlig trend redan nu. Pharmacolog kommer att vara den ledande leverantören av utrustning för kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel samt system för effektiv waste screening för att förhindra drug diversion. Vi kommer också ha breddat vårt erbjudande med ytterligare produkter och tjänster som underlättar för kunderna att säkerställa att rätt läkemedel i rätt koncentration administreras till patienten. Vi är också etablerade globalt genom samarbeten med strategiska partners.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 14 september - 28 september 2022.
Teckningspris: 7,50 SEK per unit, motsvarande 3,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Unit: En (1) unit innehåller två (2) nyemitterade B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.
Emissionsbelopp: 19,2 MSEK.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 80%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer 

Emissionssite

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Relaterade ämnen