Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Uppstickaren redo att utmana den svenska telekommarknaden
06.05.2022

Uppstickaren redo att utmana den svenska telekommarknaden

Med ett kundbetyg i topp och ett konkurrenskraftigt erbjudande vill My Beat locka till sig marknadens mest lönsamma kunder.

My Beats erbjudande inkluderar både lågt pris och god service, vilket kundernas omdömen vittnar om. På så sätt utmanar My Beat inte bara andra lågprisoperatörer, utan även den svenska marknadens bjässar. Med ett lågt pris och den trygghet som bra kundrecensioner ger, ser My Beat en möjlighet att ta en tillgänglig och lukrativ marknadsposition mitt mellan lågpris- och högprisoperatörer. Nu är My Beat redo att växa kraftigt till en mycket låg kostnad för varje ny kund. My Beats målsättning är att vid utgången av april 2024 ha cirka 70 000 betalande kunder.

Bolaget genomför nu, i anslutning till en börsintroduktion på Spotlight Stock Market, en nyemission av units som kan tillföra bolaget totalt cirka 24,8 MSEK. Likviden som väntas erhållas i kapitaliseringen är planerad att accelerera bolagets tillväxt ytterligare.

Investment Highlights

 • Startklar tillväxtmotor
  My Beat är uppbyggt kring en omsorgsfullt utarbetad strategi för kraftig tillväxt. Strategiska partnerskap är ingångna, den automatiserade och skalbara infrastrukturen är testad och erbjudandet till kund är bevisat effektivt. My Beat är nu redo att växa snabbt genom stora satsningar på marknadsföring. Med sitt konkurrenskraftiga erbjudande, ”social proof” i form av ett högt kundomdöme och en stor målgrupp som allt oftare byter abonnemang har My Beat möjligheten att förvärva kunder till en mycket låg kostnad. För att accelerera tillväxten söker My Beat nu finansiering för en del av de planerade marknadsföringsinsatserna.
 • Hög tillväxt till lågt pris
  My Beat har en utarbetad modell för nykundsrekrytering och har fastställt kostnaden för att förvärva en ny kund (CAC) till cirka 350 SEK. Med stora marknadsföringsinsatser förväntas kostnaden sjunka ytterligare framöver. Denna kostnad kan jämföras med ett uppskattat Customer Lifetime Value om 3 000 – 5 000 SEK.
 • Läge för tillväxt
  I Sverige uppgick antalet abonnenter som bytte operatör till cirka 1,6 miljoner under 2020. En ökning med 36 procent gentemot året innan. Med betydande marknadsföring avser My Beat synliggöra sitt konkurrenskraftiga erbjudande och betona sitt höga kundbetyg för att konvertera en del av detta flöde till kunder. För att nå sitt mål för 2024 behöver My Beat konvertera cirka 4 700 kunder per månad.
 • Strategisk partner - Aggregate Media
  Aggregate Media har satsat 14,8 MSEK i annonsutrymme och genomför massiva marknadsföringsaktiviteter för My Beat. Syftet är att kraftigt öka inflödet av nya kunder samt etablera My Beat som varumärke. Aggregate Media är en media-for-equity fond som delägs av ett antal väletablerade mediabolag i Sverige. Genom att investera mediautrymme i utbyte mot aktier är Aggregate Medias mål att skapa snabb tillväxt. Aggregate Media har funnits i 20 år och bland deras investeringar märks bolag som Storytel, Readly, Nextory, Mathem, LeoVegas och Tibber.
 • Oberoende operatör som toppar TrustPilot!
  God service har dubbla värden. Dels blir kunden nöjd och stannar länge, dels är kundernas goda omdöme bärande för att framgångsrikt rekrytera nya kunder digitalt. My Beats kundbetyg på Trustpilot.com uppgår till 4,6 av 5 möjliga, vilket visar på kundernas uppskattning och bygger förtroende. Ett högt betyg kan vara en viktig faktor för den kund som inte alltid är beroende av service, men vill försäkra sig om att de väljer en pålitlig tjänst som fungerar. Ingen av Sveriges fem största operatörer har en poäng över 1,4 på Trustpilot.com.

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 6 maj – 17 maj 2022.

Erbjudandepris: 18,15 SEK per unit, motsvarande 3,63 SEK per aktie. Varje unit består av fem (5) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptioner av serie TO 1 emitteras vederlagsfritt. Courtage utgår ej. Minsta anmälningspost 300 units, vilket motsvarar 5 445 SEK.

Emissionsvolym: Total emissionsvolym motsvarar högst cirka 24,8 MSEK, varav initial emission (”Noteringsemissionen”) som högst kan tillföra Bolaget cirka 14,5 MSEK. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 (”TO 1”), kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 10,3 MSEK. Av emissionsvolymen från Noteringsemissionen om cirka 14,5 MSEK avser cirka 4,3 MSEK det brygglån som Bolaget erhöll under Q4 2021. Till brygglånet utgår även kompensation om cirka 20% (motsvarande cirka 0,9 MSEK) till brygglånegivarna. Brygglånet kommer, tillsammans med kompensationen, kvittas i anslutning till emissionen. Kompensationen innebär således ej kapital för Bolaget.
Vid fulltecknad Noteringsemission samt fullt nyttjande av TO 1 kan Bolaget tillföras totalt högst cirka 22,6 MSEK (efter avdrag för emissionskostnader om cirka 2,1 MSEK samt avdrag för den kompensation som avser brygglånet och ej innebär likvid för Bolaget). Lägsta nivå för emissionens genomförande är cirka 11,6 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad på cirka 80 procent.

Antal aktier innan emission: 8 136 367 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 29,5 MSEK.

Teckningsförbindelser Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 9,4 MSEK (inklusive bryggfinansiering om cirka 4,3 MSEK samt tillhörande kompensation om cirka 0,9 MSEK) totalt motsvarande cirka 65 procent av emissionsvolymen. Teckningsförbindelser exklusive bryggfinansiering och kompensation motsvarar cirka 4,3 MSEK.

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Spotlight Stock Market den 30 maj 2022.

Lock up: Styrelse, ledning och befintliga ägare, vilka tillsammans har ett innehav i Bolaget om cirka 78,10 procent, har ingått lock up-avtal. Genom avtalet har de förbundit sig att inte avyttra några av sina befintliga aktier i Bolaget, inklusive eventuella teckningar i anslutning till Noteringsemissionen, under tolv månader räknat från det att Bolagets aktie tagits upp för handel på Marknadsplatsen.

ISIN-kod: SE0017483159.

Vidhängande teckningsoptioner: De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 (Kortnamn: MYBEAT TO 1, ISIN-kod: SE0017833114) är planerade att bli föremål för handel på Spolight Stock Market den 30 maj 2022. Innehav av en teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till en kurs om 4,30 SEK. För fullständiga villkor och anvisningar hänvisas till ”Villkor och anvisningar” i detta memorandum. Anmälningsperioden för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 är 8 maj – 22 maj 2023. Vid fullt nyttjande tillförs Bolaget cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader.

Utspädning: Genom emission av units kommer Bolagets aktiekapital att initialt öka med högst 263 547,24 SEK genom nyemission av högst 3 993 140 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 32,9 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 inom ramen för emissionen kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare högst 158 128,34 SEK motsvarande en utspädning om ytterligare högst cirka 16,5 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget.


Länkar och dokument

Memorandum

Teaser

Emissionssida


 

Relaterade ämnen