Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Stockpicker intervjuar Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson som just genomför en emission
10.06.2021

Stockpicker intervjuar Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson som just genomför en emission

Stockpicker fick en pratstund med Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines, som just nu genomför en företrädesemission och vi ville veta mer om bolaget och dess framtid. Arwidsson utvecklar även resonemanget och potentialen i deras vaccinkandidat mot klamydia.

Berätta först lite om dig själv och din bakgrund

– En lite rolig kuriosa är att jag har en bakgrund i Flygvapnet där jag gick flygförarutbildningen i Ljungbyhed och har faktiskt flugit SK37 Viggen på F15 i Söderhamn. Men efterhand tog mitt intresse för naturvetenskap överhanden och det blev apotekarexamen, doktorsexamen inom farmaceutisk teknologi och senare en MBA på Handelshögskolan. Det gör att båda mina stora passioner – vetenskaplig utveckling och affärer – får en naturlig plats i min vardag.

Min industriella erfarenhet fick jag på Astra och AstraZeneca, där jag arbetade med läkemedelsutveckling och affärsutveckling i olika former under 17 år. Det sista uppdraget där var att säkerställa produktförsörjningen inför lanseringen av Nexium, som sedan blev världens mest sålda läkemedel.

Efter det har jag varit engagerad i ett antal mindre utvecklingsbolag inom Life Science, där Eurocine Vaccines har blivit min favorit. Jag tycker om tanken att förebygga sjukdom.

Kan du beskriva Eurocine Vaccines och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Att leda ett litet utvecklingsbolag inom vaccinområdet och därmed arbeta för att förebygga sjukdom är ett privilegium.

Med vår erfarenhet och bakgrund har vi valt att utveckla vacciner från innovation till att vaccinkandidaterna är attraktiva för ett stort marknadsförande bolag – eller som vi säger: ”bridging the gap between innovation and market”. Vi väljer ut vaccinkandidater utifrån en sammantagen bedömning av medicinskt behov, marknadspotential och teknisk genomförbarhet, förhandlar rimliga villkor med innovatörerna, och när ett avtal finns på plats investerar vi målinriktat i projektet för att så snabbt som möjligt, och till rimliga kostnader, bygga upp värdet så att vaccinkandidaten blir attraktiv för de större vaccinbolagen. Vaccinkandidaten mot klamydia är ett mycket bra exempel på hur vi arbetar.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Vi fångar upp briljanta idéer till nya vacciner i tidig fas och utvecklar dem till attraktiva produktkandidater som kan licensieras till större vaccinbolag mot upfront-betalning, milestone-betalningar och royalties på försäljningen. Vi håller våra kostnader nere genom att avtala med innovatörerna om delning av framtida intäkter från licensieringen till större bolag. Bra innovationer, men som vaccinbolagen tycker är i för tidig fas, kan på det viset förädlas i vår verksamhet.

Ni genomför just nu en företrädesemission av units om initialt cirka 31,6 MSEK där även allmänheten ges möjlighet att delta. Vad ska ni använda emissionlikviden till?

– Våra allra viktigaste aktiviteter sker med målsättningen att dokumentera vår vaccinkandidat mot klamydia för att inleda den första kliniska studien 2022. Likviden från emissionen, tillsammans med likviden från optionsinlösen, kommer att finansiera dessa aktiviteter fram till dess att en ansökan om att genomföra studien skickats in och godkänts.

Därutöver kommer finansieringen att ge oss möjlighet att intensifiera arbetet med att söka, identifiera och utvärdera nya vaccinkandidater att lägga till i vår portfölj. Det är ett ständigt pågående arbete med målsättningen att bygga upp en portfölj av vaccinkandidater i olika utvecklingsfaser, där jag ser framför mig en portfölj med åtminstone tre vaccinprojekt i olika faser om några år – ett sätt att ta vara på synergier i vår organisation, att öka potentialen i vår verksamhet och samtidigt sprida riskerna över flera projekt.

Teckna i företrädesemissionen här

Teckna via Nordnet

Teckna via Avanza

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Utveckling av nya läkemedel innebär alltid osäkerheter och risker och det ska man beakta i sin investeringsstrategi. Under tiden fram till start av den första kliniska studien med klamydiavaccinet har vi en väl genomarbetad plan men naturligtvis kan oförutsedda problem dyka upp, vilket kan leda till ökad tidsåtgång och/eller ökade kostnader. Det skulle till exempel kunna handla om oförutsedda svårigheter att utveckla en säker metod att tillverka det aktiva proteinet i vaccinet eller oklarheter i den toxikologiska studie som vi behöver genomföra för att få myndighetsgodkännande att genomföra studien.

Tillsammans med välbalanserade marginaler i vår planering, är vår bedömning att den erfarenhet och det kontaktnät av rådgivare vi har, gör att vi snabbt kan identifiera risker i de specifika projekten, mitigera riskerna eller helt enkelt avstå från ett nytt projekt om riskerna bedöms vara för stora.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Idag har endast en aktör genomfört någon klinisk studie inom vacciner mot klamydia och det är den konkurrent som vi arbetar för att överträffa. Baserat på den genomtänkta innovation vår kandidat bygger på, i kombination med vår målinriktade plan för klamydiavaccinet, ser jag goda möjligheter att det ska kunna ske. Enligt den senaste information som vi har fått genom marknadskontakter, betraktas konkurrentens doseringsschema som ofördelaktigt, vilket vi naturligtvis kommer att väga in i designen av vår kommande kliniska studie.

Ett fåtal ytterligare konkurrenter finns i tidig utvecklingsfas, det vill säga tidigare än oss eller i motsvarande fas. Vår fokuserade utveckling med ett erfaret team och ett kompetent nätverk ger mig tillförsikt i att vi kommer att kunna erbjuda en konkurrenskraftig vaccinkandidat.

Hur stor är Eurocine Vaccines potentiella marknad?

– Den totala marknaden för ett väldokumenterat, säkert och effektivt klamydiavaccin kan jämföras med marknaden för HPV-vacciner (det som till vardags brukar kallas vacciner mot livmoderhalscancer), enligt Globe Life Sciences Ltd. Dessa vacciner, med framför allt Gardasil men också Cervarix som ledande produkter, sålde för 4,2 miljarder US dollar år 2020 och beräknas ha en försäljning på 6,9 miljarder US dollar 2026. Eurocine Vaccines klamydiavaccinkandidat vänder sig mot precis samma marknadssegment, unga tonåringar före sexdebut, och kan representera en motsvarande marknadspotential. Det förutsätter förstås att produkten marknadsförs av en global, erfaren och kunnig licenstagare som satsar kraftfullt på segmentet.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Eurocine Vaccines?

– Vi är fortfarande i början av vårt arbete med att bygga upp en portfölj av lovande vaccinkandidater. Jag tror att den verksamhet som vi driver kan komma att betraktas med betydligt större intresse när vi tydligare har visat att portföljtanken fungerar inom vaccinutveckling, och mera specifikt att vårt synsätt fungerar - att ”överbrygga glappet mellan innovation och marknad”. Jag har full förståelse för att det konceptet behöver tid och framgångsrika resultat för att bekräftas till fullo ur investerares perspektiv. Det är dit vi ska.

Avslutningsvis om du blickar fem år fram i tiden, hur ser Eurocine Vaccines ut då?

– Om fem år skulle jag gärna se att Eurocine Vaccines har en projektportfölj som innehåller mellan tre och fem vaccinkandidater i olika faser. För en eller två av dem ser jag framför mig att vi också har ingått licensavtal med större aktörer inom vaccinindustrin. Organisationen har växt för att kunna leda en sådan vaccinportfölj och omfattar åtminstone tio medarbetare, mot idag fyra. En större vaccinportfölj innebär, som jag ser det, stora möjligheter till synergier – det är ett av skälen till att expandera utvecklingsportföljen. En annan möjlighet kan vara att Eurocine Vaccines har skapat en så stor attraktionskraft hos något större vaccinbolag, att ett förvärv har genomförts.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 juni – 21 juni 2021.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel inklusive företrädesrätt var den 1 juni 2021. Första dag för handel utan företrädesrätt var den 2 juni 2021. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 4. En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget.

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar upp till 3 947 706 units, motsvarande en initial emissionslikvid om högst 31 581 648 SEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 i mars 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare högst 19 738 530 SEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Eurocine Vaccines har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 25,3 MSEK, vilket motsvarar upp till cirka 80 procent av den initiala delen av företrädesemissionen.

Antal aktier innan emission: 7 895 413 aktier.

Teckningskurs: Teckningskursen är 8,00 SEK per unit (priset per aktie uppgår således till 4,00 SEK). Teckningskursen grundar sig på den volymviktade genomsnittliga kursen i aktien under en handelsperiod som sträcker sig till och med den 24 maj 2021 med en emissionsrabatt om cirka 40 procent.

Värdering (pre-money): Cirka 31,6 MSEK.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 7 juni – 16 juni 2021.

Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 7 juni 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2021.

Utspädning: Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina uniträtter till att teckna units kommer initialt att vidkännas en maximal utspädning om cirka 50 procent genom företrädesemissionen.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 4 I SAMMANDRAG
De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 4 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines. Teckningskursen ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Eurocine Vaccines aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska inte överstiga 5,00 kronor per ny aktie och ska inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 ska ske under perioden 14 – 28 mars 2022.


Länkar

Prospekt

Teaser

Anmälningssedel med rätter

Anmälningssedel utan rätter


 

Stäng×
Tre snabba svar från Absolicons VD Joakim Byström efter lyckad emission
02.06.2021

Tre snabba svar från Absolicons VD Joakim Byström efter lyckad emission

Stockpicker fick en pratstund med Joakim Byström, VD Absolicon, som just stängt en lyckad kapitalrunda. Mycket fokus ligger nu på att expandera försäljningsorganisationen och öka på projekttakten i forma av fler ingenjörer.

Vad ska ni primärt använda emissionslikviden till?

– Vi fortsätter expandera globalt med allt fler tecknade ramavtal från kunder som vill köpa våra robotiserade produktionslinor för koncentrerande solfångare för värme till städer och industrier. Tillsammans med våra parters arbetar vi även med kunderna för solfångarfälten, främst 20 av världens största multinationella bolag som kontaktat Absolicon då de vill ersätta olja och gas i sina processer med solvärme.

Idag har vi mer förfrågningar på solvärmeinstallationer än vi hinner med att besvara på ett bra sätt. Så en del av emissionen använder vi för att dubbla försäljningsorganisationen igen med fler säljare och med ingenjörer för att höja projekttakten. Det är långa ledtider och en hel del teknisk projektering på projekten när man kommer närmare en affär.

Men det viktigaste är att vi fått resurser för att snabbare komma fram med internt inom de multinationella bolagen där vi är inne. Det är stora organisationer med ofta fler än hundra fabriker och de har långa beslutsprocesser. Med emissionslikviden kan vi parallellt med att vi projekterar stora projekt tillverka och installera fem stycken 300 kW pilotinstallationer med fem olika multinationella bolag på fyra kontinenter. Vi kan nu också erbjuda också attraktiva instegserbjudanden med värmeköpsavtal där kunderna bara betalar för producerad solvärme.

Vad har ni på gång för övrigt i bolaget som du kan dela med dig av till Stockpickers läsare?

– Den samverkan på tre områden med ABB som vi fick klart i maj kommer ha stor betydelse för Absolicons framtid. Först, ABB kommer att ta ansvar för våra robotceller och med oss både produktutveckla och leverera kompletta system vilket avlastar vår organisation. För det andra kommer vi kunna använda ABB som varumärke när vi säljer produktionslinorna och ABB kommer marknadsföra vårt erbjudande genom sin organisation i hundra länder. För det tredje får vi hjälp vid förhandlingsbordet av ABB:s försäljningsorganisation och kommer även kunna erbjuda ABB:s serviceorganisation i vårt produkterbjudande.

Något mer du vill tillägga?

– Vi ser hur de multinationella bolagen nu börjat arbeta konkret med hur de skall byta från olja, gas och kol till förnyelsebar energi. De har ofta antagit högt ställda mål, men bar gjort enkla åtgärder som t.ex. köpt grön el eller skaffat lite solceller. Nu tar de tag i sina kärnprocesser där de eldar enorma mängder fossila bränslen för att driva sina processer. För att brygga hundra lite öl behöver de idag elda två liter olja och för att tillverka ett kilo tyg eldas två kilo kol. Allt detta måste förändras och välden byta från att elda bränslen till att använda solvärme.

Våra robotiserade produktionslinor producerar 50 MW solfångare per år som både kan sänka energikostnaderna och CO2-utsläppen för industrierna i de länder de etableras. Vi har en komplicerad affärsmodell, och vi arbetar hela tiden med att utbilda människor i hur omställningen måste se ut. Många har förstått detta nu vilket bland annat märks på att emissionen tecknades till 244%. Vi trycker hela tiden på att värme är hälften av slutanvändningen av energi och el bara är 20%. Värme är både billigare att producera och upp till hundra gånger billigare att lagra än elektricitet. Solvärmebranschen tror vi står inför en snabb global expansion.

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar Sensor Alarm
01.04.2021

Stockpicker intervjuar Sensor Alarm

Sensor Alarm är en snabbt växande utmanare av hemlarmstjänster för privatpersoner och mindre företag. Bolaget grundades i Sverige 2016 av privatpersoner med erfarenhet från b.la. larm, försäkringar, IoT-teknik, e-handel och kundservice.

Kan du först berätta lite om dig själv och din bakgrund?

– Mitt namn är Martin Norsebäck, jag är 41 år, och kommer från Mellerud, Dalsland. Jag flyttade till Sthlm pga ekonomistudier och bor numera i Täby med fru och tre barn. Har b.la erfarenhet från kapitalförvaltning samt 10 års erfarenhet från försäkringsindustrin. Har primärt arbetat inom försäljning och partnersamarbeten. Har därtill varit med och startat upp ett sakförsäkringsbolag i Sverige.

Kan du beskriva Sensor Alarm och Er verksamhet kort?

– Sensor Alarm grundades i syfte att ge vanliga hushåll, i alla delar av Sverige, möjlighet till ett enkelt (utan installation) hemlarm till ett lågt pris. Sensor Alarm är inte bara ett hemlarmsföretag utan också ett IoT-företag. Företaget använder sig av en unik larmteknik som tar bort kostnadströsklar för både Sensor Alarm och för kunden. Idag har Sensor Alarm verksamhet i både Sverige och Norge. Våra larmtekniker, som arbetar med digitala uppstarter, befinner sig i Stockholm. Försäljningen sker via säljpartners i Örebro och Borås.

Larmplattformen är skalbar och fungerar i hela Europa.  

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Larmet består av en enda enhet som larmar hela bostaden mot inbrott, brand och strömavbrott och säljs till ett tydligt fast månadspris (ingen startkostnad). Ingen installation krävs och kunden kan enkelt själv starta upp enheten på 15 min. Detta gör att larmet kan säljas digitalt och via telefon.

Alla nya kunder får hjälp att starta igång sina larmenheter genom en digital uppstart där en larmtekniker fjärrstyr kundens larmenhet och ställer in kundens inställningar. Alla kunder får kostnadsfritt prova-på larmet i 30 dagar och kan kostnadsfritt skicka tillbaka enheten om de inte vill fortsätta till att bli betalande kund. Om kunden fortsätter ingår de ett 24 månaders abonnemang till en låg fast månadskostnad. Efter abonnemangsperioden övergår avtalet till ett löpande 3-månaders avtal.  

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi ser oss inte som en konkurrent till de traditionella larmföretagen. Deras produktflora och prissättning, med både installationsavgift och hög månadskostnad, vänder sig till en målgrupp med större plånbok. De traditionella larmbolagen säljer också primärt sina larm genom dörrknackning vilket är en dyr säljkanal. Deras tjänster är svåra att sälja digitalt då de har svårt att kommunicera ett fast pris för sina tjänster. Det faktiska priset vet man oftast efter att installatören har varit hemma och installerat (priset baseras på antal dörrar och fönster som ska skyddas).

Sensor Alarms lufttrycksteknik ersätter de traditionella bolagens produktflora som består av många komponenter b.la. som rörelsesensorer, magnetkontakter, kameror. Lufttrycksensorn skapar ett komplett skalskydd, skyddar alla delar av bostaden, och reagerar så fort någon bryter upp ett fönster eller dörr. Larmet går då inkräktaren fortfarande har båda benen på utsidan av bostaden. Detta är ett stressmoment för inkräktaren som ogärna fullföljer inbrottet.

Sensor Alarm har också ett extra unikt skydd som de andra bolagen saknar, digital grannsamverkan. Detta är ett alternativ till väktartjänst då man i stället kan bygga upp ett eget larmnärverk av grannar kopplat till hemlarmet. Grannsamverkan är ett bevisat effektivt skydd mot inbrott. Som kund hos Sensor Alarm kan man ha både väktare och digital grannsamverkan. Denna tjänst gör att även hushåll, i delar av Sverige som saknar väktarbolag, kan larma upp sin bostad.  

Hur stor är Sensor Alarms potentiella marknad?

– 70 - 75 % av svenska och norska hushållen saknar ett hemlarm vilket gör marknaden i bara dessa två länder mycket stor. Enbart 5 % av de övriga europeiska länderna har hemlarm. Vi har byggt bort alla hinder som tidigare förhindrat hushåll att skaffa hemlarm. Exempel på detta är att det måste finnas väktartjänst samt delvis WIFI för att man ska kunna skaffa hemlarm hos de traditionella bolagen. Vår digitala grannsamverkan ersätter väktare om det behövs samt vårt samarbete med Telia IoT gör att kunden inte behöver ha bredband.

Fritidshusmarknaden, vilket är en växande marknad, och lägenhetsmarkanden i Sverige är till stora delar olarmade. Vårt låga pris gör att dessa målgrupper nu kan skaffa ett hemlarm.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Sensor Alarm?

– Sensor Alarms plattform är skapad och anpassad för att ta sig runt de kostnadsbarriärer som finns på larmmarknaden. Detta gör att vi har skapat förutsättningar för en stark tillväxt till en mycket stor och tydlig målgrupp. Plattformen är också en IoT-plattform vilket också är en marknad som beräknas växa starkt i Sverige och Europa.

Plattformen är också skalbar och kan erbjudas den jättemarknad i Europa som både har en låg larmpenetration samt förväntas ha en stark tillväxt av IoT-produkter. 

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser bolaget ut då?

– Om man får drömma så finns Sensor Alarm i hela Norden samt på ytterligare marknader i Europa. I Sverige har vi då ett stort samarbete med en livsmedelkedja som har kunder i alla delar av Sverige. Det ska också vara möjligt att köpa larmet i alla större detaljhandelskedjor. Vårt smarta och förmånliga vattenlarm kommer också ge oss ett mycket bra samarbete med flertal av våra större försäkringsbolag.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 24 mars – 7 april 2021.

Teckningskurs: 8,00 SEK per aktie.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 660 aktier (motsvarande 5 280 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 800 000 aktier, motsvarande cirka 22,4 MSEK. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen uppgår till 80 procent av emissionsvolymen, motsvarande en emissionsvolym om cirka 17,9 MSEK.

Antal aktier innan nyemission: 5 332 500 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 42,7 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av den totala emissionsvolymen.

Notering på Spotlight: Aktien i Bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 23 april 2021.


Dokument och länkar 

Memorandum

Teaser

Teckna aktier via Nordnet

Teckna aktier via Avanza

Hemsida

Stäng×
22.03.2021
Stockpicker intervjuar - Northern CapSek

Stockpicker intervjuar - Northern CapSek

Stockpicker intervjuar Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures, som just nu genomför en företrädesemission på upp till 17,9 Mkr.

Först, kan du kort beskriva CapSek och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi är ett investmentbolag som investerar i techbolag vars tillväxt drivs av digitaliseringen av samhället. Det är främst affärsmodellen, inte branschen, som är det intressanta för oss. Vi har en förkärlek för att investera i SaaS-bolag. Vi investerar i scale-up fasen, dvs när bolagen har börjat få skalbara intäkter och tar in expansionskapital för att accelerera tillväxt. Vi har kontor i Göteborg, men genom vårt nätverk av samarbetspartners har vi närvaro i hela södra och mellersta Sverige. Vi investerar företrädesvis i bolag utanför Stockholm. Vi är en aktiv minoritetsägare som engagerar oss i bolagen vi investerar i, det kan vara genom styrelseplats, strategiarbete eller coaching till ledningen i bolagen. Vi har nu 7 bolag i portföljen, varav 5 är onoterade.

Ni genomför just nu en företrädesemission som från början var garanterad till 70% och nu garanteras till 100% där Ni kan ta in upp till 17,9 MSEK. Vad tror du är största anledningen till att intresset för er är så stort?

– En starkt bidragande orsak till det ökade intresset för CapSek tror jag beror på att vi sedan noteringen i förra sommaren har bevisat att vår affärsmodell fungerar genom att portföljen har utökats med fyra nya onoterade techbolag. Investeringarna har alla uppkommit genom etablerade samarbeten med andra investeringsaktörer. Ett flertal viktiga och nya strategiska samarbeten har också inletts vilket ger oss en ännu bättre tillgång till intressanta bolag att investera i. Sist men inte minst har vi haft en bra värdeutveckling på vår portfölj, vilket säkerligen har uppmärksammats.

Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi har en målportfölj på 15-20 bolag. Vi är fortfarande ett ungt bolag och likviden kommer att användas till att fortsätta bygga upp vår investeringsportfölj, dvs för att investera i nya techbolag samt att stötta befintliga bolag i portföljen som vi tror på. Vi har som mål att investera i 3-4 nya portföljbolag per år. Vi har redan investerat i två nya bolag i år så likviden hjälper oss att hålla vår planerade investeringstakt.

 Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i CapSek?

– Genom vår affärsmodell har vi en unik tillgång till spännande tillväxtbolag. De teknikområden där vi investerar finns det många intressanta bolag med hög potential att skala upp och bli stora bolag, eller med intressant teknik som gör dem till attraktiva uppköpsobjekt för större bolag. Vi investerar i ett läge när målbolagen har skalbara intäkter och riskerna är därmed mindre. Samtidigt har bolagen ännu inte så stora intäkter att bolagsvärderingarna har skjutit i höjden. I takt med att bolagen verkställer sina expansionsplaner finns det goda förutsättningar för att bolagsvärderingen ökar exponentiellt. Det har tidigare varit svårt för aktiesparare att investera i onoterade, expansiva svenska techbolag som står inför att skala upp sin affärsmodell. Via CapSek kan aktiesparare ta del av de svenska techbolagens framgångar och tillväxtmöjligheter.

Ni har satt mål att er portfölj av bolag ska ge en avkastning på 20% per år sett under en 5-årsperiod, men redan nu är avkastningen 35% per år sedan 2018. Är målen satta för lågt tycker du?

– 20% är i sig en bra avkastning, det motsvarar ungefär en dubblering av värdet på investerat kapital på fyra år. De bästa europeiska aktörerna inom Venture Capital avkastar runt 20-25% före kostnader, merparten avkastar betydligt sämre än så. Vi har absolut som mål att alltid leverera överavkastning mot det satta målet. Men vi är ödmjuka och vi skulle idag inte våga sätta högre avkastningsmål än det vi har, det kan alltid inträffa externa chocker på kapitalmarknaderna som påverkar vår avkastning även om våra portföljbolag utvecklas väl.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser CapSek ut då?

– Inom 5 år tror jag CapSek har en portfölj med 20 snabbväxande techbolag, merparten svenska bolag. Vi avser dock att etablera samarbeten med aktörer i närliggande länder så om 5 år har vi nog även något utländskt bolag i portföljen. Vi har såklart vid det laget utökat vårt team med duktiga investment managers. Troligtvis har några av portföljbolagen förvärvats av större internationella mjukvarubolag. Jag tror att vi även om 5 år har visat en tydlig överavkastning mot våra satta mål. Genom vår tydliga strategi och etablerade processer är vi då en viktig och känd aktör på marknaden för tillväxtkapital i vår nisch, vilket gör att duktiga entreprenörer och samarbetspartners enkelt hittar oss.

Är det något ytterligare du vill berätta för Stockpickers läsare?

– Vi anser att vi fyller en lucka på marknaden för svenskt riskkapital, genom att investera i en fas och geografier där få andra VC-aktörer är aktiva. Förutom att vi vill skapa avkastning så skapar vi också många arbetstillfällen då merparten av det expansionskapital vi investerar i bolagen används för att rekrytera personal. Vi är angelägna att kommunicera vad som händer i våra portföljbolag, så genom att följa CapSek får man en god inblick vad som händer i portföljbolagen och dess verksamhetsområden. Dessutom vill jag poängtera att vi vill bidra till ett hållbart samhälle då det är en aspekt när vi utvärderar vilka bolag vi investerar i. Vi kommer att kommunicera mer om vårt hållbarhetstänk framgent.


Erbjudandet i sammandrag

Emittent: Northern CapSek Ventures AB

Teckningspris: 3,90 SEK

Teckningsperiod: 15 mars - 30 mars 2021

Unit: En (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3

Emissionslikvid: cirka 17,9 MSEK

Teckningsförbindelser: cirka 48 procent


Dokument och filer

Teckna units

Prospekt

Teaser

 

 

 

Stäng×
Stockpicker intervjuar Media and Games Invests VD Remco Westermann
12.03.2021

Stockpicker intervjuar Media and Games Invests VD Remco Westermann

Stockpicker följer upp med en ny intervju med VD Remco Westermann då bolaget har leverat på många punkter sedan vår senaste intervju. Westermann går även in på mediasektorn som bolaget är starka inom och kommenterar utvecklingen under Q1.

Since our last interview in early December, MGI's share price has risen 150%. What has been the main driver of this increase in recent months? 

– We are very happy for our shareholders that our share price has developed in such positive way and it is also good for the company. The reason for the positive development is, as always with shares, based on many different things. What we can say is that on the operational side, we had a very strong revenue and EBITDA growth in 2020 and especially also a very strong growth in Q4. Overall, we have grown at a strong CAGR of about 45% since 2014. In 2020, we grew 67% versus 2019. Additionally, the KingsIsle acquisition in early January was a very positive event.

Regarding KingsIsle, what attracted you the most with the company?

– KingsIsle fits perfectly into our strategy of acquiring strong multiplayer games with long sustainable revenue streams and lifetimes. KingsIsle has two strong massive multiplayer games, Wizard 101 and Pirates 101, with well over 50 Mio. registered gamers with player lifetimes of more than 5 years and substantial revenues that have been growing year over year. These are very strong IP’s that now are generating 90% of their revenues in North America and are only available for PC. We see a lot of additional potential in further game updates, in internationalization as well as in porting to consoles and mobile. Also, we like the great and very enthusiastic team. And we can already say now that we are very happy with this transaction.  

The price you are paying equals an EV/EBITDA multiple of 5.8 – 7.3x, depending on KingsIsle's growth in 2021. Compared to other acquisitions in your peer group, this is a very low multiple. Will you also pay higher prices in the future?

– The utmost important criterium for us is that an acquisition makes sense. This means that an acquisition must have strong assets, synergies, portfolio fit, a strong team, being based in the right geo and most important, it must be creating accretive value. We like to acquire targets that are distressed as well as targets with positive EBITDAs. In each case we look at the economics. In case of a distressed target we want to earn back the purchase price plus investments and burn rate within 24 months. For EBITDA positive cases we want to pay a fair price. As we are looking at the economics and want to do accretive deals we have set as an internal target to not pay more than 6x EBITDA. This EBITDA multiple however can also include cost and revenue synergy effects, which means that we can pay e.g. 8x EBITDA if there is enough synergy in the case to compensate the 2x higher EBITDA. We are currently observing that there are more and more deals with very high multiples. This is however mostly for gaming companies with over Euro 50 million annual revenues. This is based on the fact that there is high demand for such targets while there are not many available. However, there are thousands of targets available that are generating less than Euro 50 million revenues and there the competition for such targets as well as the multiples are much lower. For that reason, we are and will further be focusing on smaller targets, which however can still be very substantial and accretive as we have e.g. shown in the KingsIsle case.  

Turning to the recently published Q4 Report. What were the drivers for the strong quarter?

– We saw overall strong revenue growth and increased profitability. In the games segment, this was mainly due to numerous updates and events in our games as well as more efficient user acquisition based on our media USP. The strong Covid effect from Q2 also has a  positive effect long term due to the new players that we were able to onboard. The stay-at home lockdowns from Q4 however are hardly affecting numbers anymore according to our data, probably because most people are not obeying the rules anymore. In the media sector, we were able to establish further strong partnerships and have seen strong organic growth especially in the programmatic area. Moreover, further cost synergies were realized in both areas.

Let us stay with the media segment for a moment. Can you briefly describe MGI's business model in this area?

– For gaming there are two main success factors; (1) content to make the games attractive and (2) user acquisition to get more players into the games. Four years ago we decided -as we were not happy with our external media partners- to start also acquiring media companies via our buy & built strategy, similar to how we built critical mass on the gaming side, with the target to build a media company that understands the requirements of gaming companies and can acquire new users in an efficient way for a gaming company as we can sell the ad-spaces of a gaming company in the best possible way to get the most out of them. An integrated gaming media combination gives us a very strong position with a strong competitive advantage based on the synergies between the two segments. In addition to a strong increase in efficiency of our own user acquisition, the media segment has also developed into a profitable and strongly growing business area with third-party customers which are mostly gaming companies. In 2020, we generated more than 81 billion impressions from our programmatic advertising business. The programmatic accounts have grown by 35% in 2021, while at the same time we see a strong retention rate of 85% for accounts generating more than USD 100k revenue per year; both numbers show that our customers are happy and extending their budgets as well as that our offering attracts new customers. Because MGI is active in the entire value chain in digital advertising, we have a special know-how in this area, which only a few other companies have. With our fully vertical programmatic media technology offering, we can offer full transparency and therefore optimal efficiency which other games companies such as e.g. Zynga or King appreciate. We are continuously investing in our technology and solutions to further strengthen our position and growth and have also developed Verve Edge, which is a cool solution and answer on identifiers such as IDFA from Apple being disconnected and allow companies that advertise best of class targeting.    

In the games sector Embracer and Stillfront belong to your peer group. Who are your peers in the media sector and how is the media market developing in general?

– Like the games market, the digital media market is a high growth market. In fact, it is even growing faster than the games market. While growth in Q2-2020 was temporarily slowed down somewhat by the Corona pandemic -opposite to the gaming sector-, industry experts such as eMarketer expect the worldwide market for digital media to grow to over USD 520bn by 2024, corresponding to a CAGR of more than 12%. Our peers in the media segment are predominantly US companies such as PubMatic, Viant or TradeDesk. These companies are all specialized in media. The closest peers however are AppLovin and IronSource. These are two companies who, similar to us, combine games and media, and show the huge synergetic effects between the two. They however started as a media company first and then added the gaming side, while we do it the other way around. AppLovin, who just filed its IPO documents in the US, for example, acquired MachineZone.

You recently commented in a press release that MGI started strong into 2021. Can you elaborate on that and give us a hint about what you have in store for the coming months?

– As already mentioned, we did two acquisitions in January 2021: the acquisition of KingsIsle as well as the acquisition of Nexstar Digital, a programmatic media company specializing in connected TV. With these acquisitions we basically already can tick the box on our minimum annual revenue growth target of 25-30% as well as on our minimum annual EBITDA and EBIT targets. This is however not saying that we will not go for more. As we have proven in 2020, we can grow much faster. We have a number of acquisition targets in the pipeline that we are currently evaluating and expect up to 3 further acquisitions during the year. These include targets in both media and games. We have also several strong organic growth drivers, such as game launches, game updates and DLC’s in the pipeline. One step has already been taken with Trove. Here, we successfully launched Trove in South Korea together with our publishing partner Aprogen Games.  We are also working on bringing Trove to the Nintendo Switch universe, which will happen in 2021 and we can now already say that the KingsIsle acquisition was a very good one; they are tracking well above plan. With Heroes of Twilight and Golf Champions we also have two upcoming mobile game launches, that we got from Tripple-A publishers at the beginning of the year. On top, we are currently working on numerous other projects in stealth mode. So, we expect it to be an exciting year 2021.

Stäng×
Stockpicker intervjuar - Fantasma Games
03.03.2021

Stockpicker intervjuar - Fantasma Games

Fantasma Games AB är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016 med idén att ta mer intryck från dataspelsvärlden när man skapar spel inom online gambling. Mot den bakgrunden lever bolaget enligt devisen - "Slots Beyond Gaming". Fantasma når idag mer än 150 operatörer som exempelvis Unibet, Betsson, LeoVegas och Svenska Spel. Genom att använda partners för distribution kan bolaget lägga allt fokus på själva spelproduktionen.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag heter Björn Kjellsson, jag är 49 år och jag är VD på Fantasma. Jag är i civilingenjör i grunden och jag kommer närmast från en bakgrund med 18 år på Svenska Spel där jag har suttit i affärsledningen i många år. 

fantsa

Björn Kjellsson, VD

Kan du beskriva Fantasma och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Fantasma är en spelstudio som producerar casinospel, slots, för den globala spelmarknaden online. Vi fokuserar på effektiv spelproduktion och distribuerar våra spel till operatörerna via partners. Vi tar intryck från dataspelsvärlden när vi gör spel, och hela teamet är förenade runt visionen att göra ”Slots beyond gambling”.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Det är en enkel modell. Vi använder oss av distributionspartners för att nå operatörer och deras spelare. Genom dessa partnerskap får vi en stor räckvidd men slipper höga kostnader för plattformsutveckling, underhåll, licenser, drift och regelefterlevnad. För den räckvidden betalar vi en mindre del av våra intäkter till våra distributionspartners.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Alla har drabbats men jämfört med andra branscher har vi klarat oss bra. Det som har påverkat oss, och alla andra där kreativitet står i fokus, är omställningen till distansarbete. Det blir ett nytt sätt att jobba där man riskerar att tappa en hel del av den naturlig sociala interaktion som sker på kontoret. I sammanhanget tror jag att vårt arbetssätt med små agila och kompetenta team har underlättat den här transformeringen. Vi är nu i ett läge där vi känner att vi har nya lärdomar och arbetssätt med oss framåt, mot ett efterlängtat postpandemi-läge, där vi kommer att ha goda förutsättningar att ytterligare öka vår effektivitet.

Ni genomför just nu en IPO där Ni tar in ca 21 MSEK varefter Ni noteras på Nasdaq First North Growth Market. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Likviden kommer att användas till att fortsätta göra spel av hög kvalitet som sticker ut på marknaden. Vi kommer att stärka vår ledning och säljkår och vi kommer att öka vår bearbetning av operatörer, framförallt i USA. Vi kommer att expandera geografiskt och göra mindre tekniska investeringar för att nå ökad  räckvidd och ökad försäljning.

Fantasma Games Marketing3 1Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Den största risken i vår verksamhet är också den vi har bäst kontroll på dvs vår förmåga att skapa bra spel – här finns risken men också möjligheterna. Här jobbar vi kontinuerligt med att förbättra våra processer och vår effektivitet. Sen är vi som andra techbolag beroende av att kunna behålla och rekrytera kompetent personal.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Egentligen alla företag som verkar inom upplevelseindustrin. Alla företag som erbjuder underhållning, spänning och drömmar. I en lite snävare krets av konkurrenter är det nog svenska bolag som Quickspin, Thunderkick och Elk men även större företag som NetEnt och Play´n Go. På Fantasma har vi lyckats positionera oss som en stabil leverantör som gör spel av hög kvalitet. Vi sticker ut i vår spelproduktion och hittar vår unikitet genom att ta influenser från dataspelsvärlden. Våra små dynamiska och agila team, tillsammans med våra seniora rådgivare och de ramar vi byggt upp för kvalitetssäkring, gör att vi lyckas producera spel av hög kvalitet med hög effektivitet. Detta i kombination med vår kostnadseffektiva distribution med stor räckvidd, gör det oss väl positionerade på marknaden.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Den globala marknaden för gambling uppskattades vara ca 400 miljarder € år 2019. Av denna marknad utgjorde endast 12% eller 48 miljarder € online vilket kan jämföras med Sverige där andelen online är nästan 50%. Marknader med stor befolkning och stora ekonomier präglas av omregleringar där online gambling blir tillåtet. Tillväxttakten online är 8-10% årligen och det finns ingen anledning att tro att övriga världen inte kommer att komma i kapp länder som t.ex. Sverige när det gäller andelen av spel som konsumeras online. Förändringen är starkt drivet av det ökande användandet av smartphones. Vi ser stora möjligheter att växa snabbare än marknaden.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Fantasma?

– Vi är ett av få noterade bolag som gör innehåll för casinomarknaden. Vi verkar  på en global marknad i stark tillväxt. Vi har stor kompetens och erfarenhet hos såväl medarbetare som styrelse, ägare och ledning att bygga bolag. Vi är ett spännande bolag med tydlig affärsstrategi och tydlig strategi för tillväxt.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Fantasma ut då?

– Om 5 år tror jag att Fantasma är ett välmående, lönsamt bolag med en stark årlig tillväxt. Vi är kostnadseffektiva både vad avser räckvidd och spelproduktion. Vi har lyckats skapa flera hits som ger oss återkommande intäkter samtidigt som vi, genom ökad kunskap, har ökat sannolikheten att skapa nya hits.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 26 februari - 12 mars 2021

Teckningspris: 150 SEK per unit (30 SEK per aktie)

Unit: En unit innehåller 5 aktier och 4 teckningsoptioner

Emissionslikvid: 21 MSEK

Pre money värdering: 61 697 880 SEK

Teckningsåtaganden: 68% av Erbjudandet


Dokument och filer 

Videointervju

Teckna online

Anmälningssedel

Memorandum

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - SpectrumOne
01.03.2021

Stockpicker intervjuar - SpectrumOne

SpectrumOne är ett globalt IT-bolag som bland annat erbjuder en avancerad plattform för Data Management, Analytics & Business Intelligence.

Genom den insiktsbaserade analysplattformen SpectrumOne, som erbjuds via en abonnemangslösning, erbjuds kunderna en lösning för att analysera, segmentera och identifiera olika kundgrupper eller annan underliggande data. SpectrumOne kan implementera sina kunder med snabb och enkel åtkomst till datainsyn och visualisering i kombination med kraftfulla sök-, segmenterings- och kartläggningsfunktioner.

Hosni Teque-Omeirat, du är VD för SpectrumOne. Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är 39 år gammal, född i Libanon och uppvuxen i Storfors, ett litet samhälle i östra Värmland. Min bakgrund är inom finans där min karriär efter erlagd MBA examen en gång började på Ernst & Young. Sedan dess jag kommit att bli mer och mer inriktad på affärsutveckling och försäljning. Jag är passionerad i affärer och drivs av att skapa värden för mitt bolag och våra kunder.

Hosni

Hosni Teque-Omeirat, VD

Kan du beskriva SpectrumOne och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– SpectrumOne hjälper företag att digitalisera och växa sin verksamhet på deras resa mot det datadrivna samhället genom kundrelationer, partnerskap och ägande. Visionen är att tillhandahålla en nyckelfärdig, molnbaserad och funktionell lösning som stöder kundens verksamhet med ett intuitivt gränssnitt genom Prism. Vår Prism riktar sig mot företag som önskar en heltäckande plattform för insikt, analys och datadrivna beslut. Koncernens strategi är att skala upp verksamheten globalt på såväl marknaden för större bolag som på marknaden för små och medelstora bolag. Detta ska göras till låg kostnad och med en kvalitet som garanterar ett långvarigt värde för kunden

Berätta om ert ägnade i Eniro

– Vi kommunicerade i december 2020 att vi har blivit största ägare i Eniro med 28% av innehavet. Jag har sedan tidigt 2020 spanat in bolaget och följt dess verksamhets och finansiella utveckling med spänning. Bolaget är intressant för oss ur flera perspektiv och jag ser att det finns goda möjligheter att för oss att göra bra saker ihop. Därtill är jag övertygad om att vi rent finansiellt gjorde en mycket bra affär för våra aktieägare.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Med Prism arbetar vi med en SaaS-modell där kunden ansluter sig till tjänsten och betalar en månadsvis prenumerationsavgift baserat på användare, storlek tilläggstjänster. En modell som skapar goda förutsebara resultat med ett säkert intäktsflöde under många år.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 61 MSEK innan emissionskostnader. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Sedan tidigare har vi förvärvat en del bolag på vilka vi sköt ut en del av betalningarna till senare, därtill har vi bygglån sedan tidigare vi har för avsikt att betala av. Men framförallt ser jag att vi med en god kassa kommer kunna ha helt andra muskler att fortsätta satsa på organisk tillväxt och relevanta förvärv

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Vi är i ett bolag av typen scale-up och här har vi satsat mycket av våra resurser och kapital på att lyckas med redan gjorda investeringar inom utveckling, strategi och försäljning. En risk är ju såklart att vi inte framgångsrikt lyckas med det. Med en god kassa sedan tidigare och uppenbart goda resultat hos våra kunder och de tjänster vi levererar så ser jag att risken är hanterbar. Våra finansiella möjligheter är också goda för att möta eventuella sådana utmaningar.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Jag brukar säga att vår största konkurrent är gårdagens sätt att arbeta. Att inte se potentialen i data och de möjligheter de ger för att ytterligare skapa sig insikter för att basera viktiga affärsmässiga beslut på. Många stora kunder vi möter är fortfarande inne i Excel när de ska hantera stora mängder data och även om det såklart är ett fantastiskt verktyg så saknar det dynamiken och flexibiliteten som Prism kan erbjuda. Vi har sedan utvecklingen av vår lösning strävat efter simplicity - att göra det enkelt för våra kunder att använda och dra nytta av vår plattform. Det tror jag är vår core karaktäristika.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Globalt sett är Martech värderat till över 120 miljarder dollar. I Europa där vi har för avsikt att växa är marknaden mindre, cirka 400 miljarder SEK, men tillräckligt för oss att fokusera på för att marknadsandelar tillsammans med våra partners.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i SpectrumOne?

– Vi är ett bolag inom en av världens hetaste branscher - Martech - och vi arbetar med sweetspoten inom denna bransch - Data. Med den produkt, de partnerskap och de målsättningar vi har tycker jag att vi är ett högst intressant alternativ för investeraren som vill vara exponerad mot tech och Big Data.

Många av våra hinder och utmaningar är därtill bakom oss, och den som investerar i SpectrumOne idag gör det utan att behöva möta de risker vi har mött och hanterat. Framför oss har vi spännande aktiviteter som jag är övertygad om kommer att gynna och tas emot väl av våra aktieägare. Vår avsikt är att leverera på det.

Att vi dessutom avser att knoppa av en av våra plattformar, Trafikportalen, och dela ut värdet till våra aktieägare är en ganska så stark fundamental anledning till att faktiskt vilja vara aktieägare i SpectrumOne.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser SpectrumOne ut då?

– Jag har tidigare sagt att framtiden tillhör SpectrumOne och bolaget är på väg mot att bli ett annat bolag, placerad i en annan liga med helt andra finansiella och operativa möjligheter. Jag ser att vi ska bli mångmiljardbolag med verksamhet på kontinenten och ytterligare stora partnerskap med relevanta aktörer. Vår vision är att vi ska bli bolaget to-go-to när det gäller Business Intelligence, Big Data och Analytics


Erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod: 19 februari - 5 mars 2021.

Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 3 ger innehavaren rätt at teckna en (1) ny aktie i SpectrumOne till en kurs om 1,88 SEK.

Emissionsvolym: Det finns 32 630 620 utestående teckningsoptioner av serie TO 3. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 tillförs SpectrumOne cirka 61 MSEK före emissionskostnader.

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 3 mars 2021 på Nasdaq First North Growth Market.

Antal utestående aktier i SpectrumOne: 235 171 241 stycken.

Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 441 MSEK

Läs mer här

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stayble Therapeutics redo för nästa steg på tillväxtresan
11.02.2021

Stayble Therapeutics redo för nästa steg på tillväxtresan

Stayble är ett läkemedelsbolag som utvecklar en ny injektionsbehandling mot kronisk degenerativ ryggsmärta. Nu genomför man en företrädesemission för att ta nästa steget på sin tillväxtresa.

Andreas Gerward, när vi för ungefär ett år sedan senast talades vid berättade du att du är en av grundarna till Stayble Therapeutics. Vad fick dig att hoppa på denna resa?

– Det var enkelheten i konceptet och möjligheten att fylla ett stort medicinskt behov för en mängd patienter som tilltalade mig! Att vi fokuserar på att behandla de underliggande orsakerna till smärtan istället för att bara lindra symptomet är för mig en av Staybles största fördelar.

Det har hitintills varit en otroligt spännande resa från en idé om hur man skulle kunna behandla ryggsmärta till att vi idag genomför en fas IIb-studie i tre länder med målet att rekrytera 100 utvärderingsbara patienter. Det är otroligt att det faktiskt bara är dryga fem år sedan den första händelsen.

Nu tar ni nästa steg på er tillväxtresa och genomför en företrädesemission. Vad är det tänkt att ni ska använda emissionslikviden till?

– Vi genomför en företrädesemission för att finansiera slutförandet av fas IIb-studien med STA363 samt bearbetningen av studieresultaten. Samtidigt ger kapitalinjektionen bolaget möjlighet att bygga relationer med potentiella partners.

Det långsiktiga målet är att licensera ut STA363 till rätt partner, ett resursstarkt läkemedelsbolag, som kan ta projektet genom kliniska fas III-prövningar fram till marknadsgodkännande och lansering.

Hur ser konkurrensläget ut just nu, vilka fördelar har Stayble Therapeutics gentemot andra?

– Tillgängliga behandlingar för diskrelaterad ryggsmärta består framförallt av sjukgymnastik, smärtstillande preparat och ryggkirurgi. Dessa behandlingar är positionerade annorlunda än vad STA363 skulle vara.

Konkurrensen ligger således i andra forskande bolag, primärt de som fokuserar på stamcellsterapier. Tekniken har ännu inte visat sig framgångsrik i pivotala kliniska studier, dvs slutliga studier som ligger till grund för ett marknadsgodkännande. Om något stamcellsprojekt skulle lyckas så skulle det kunna utgöra en konkurrent till STA363. STA363 har dock stora fördelar i en betydligt enklare verkningsmekanism och substans, men framförallt avseende behandlingens långsiktiga effekter. Den omvandling i diskens bindväv som STA363 inducerar är permanent.

Hur stor ser marknad ser ni framför er och vilka marknader fokuserar ni på?

– Staybles huvudmarknader är USA, Japan och EU5. På dessa marknader lider cirka 100 miljoner patienter av kronisk diskrelaterad smärta, orsakad av degenerativ disksjukdom. Av dessa uppskattas att cirka 30 procent skulle kunna behandlas med STA363, det vill säga cirka 30 miljoner behandlingsbara patienter i dagsläget. Därefter beräknas cirka 3,5 miljoner behandlingsbara patienter tillkomma varje år, baserat på en global incidens om 11,5 miljoner patienter årligen. Så det finns en substantiell marknad för STA363 som kommer att fortsätta växa.

Hur har er verksamhet påverkats av COVID-19? Vilka är de största riskerna i er verksamhet?

– Covid-19 har förstås haft en påverkan för oss under 2020 som för alla. Vi har trots detta kunnat starta vår fas IIb-studie i alla tre studieländer under denna tid, vilket vi är mycket stolta över. Den största risken vi ser framöver är ytterligare totala lock-downs, då inga patienter har möjlighet att besöka läkare eller utvärderas för deras lämplighet i studien. Men fördelen med att ha studien igång i flera länder och på flera olika kliniker minskar risken för helt stillastående. Vi har sett en stor optimism från de involverade klinikerna nu i starten av 2021 och bedömer att vi sannolikt kommer att se en förändring i samhället under de kommande månaderna.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Stayble Therapeutics?

– Stayble har en unik produkt med en enorm potential som har kommit långt i sin kliniska utveckling på kort tid. De genomförda prekliniska och fas I-studierna har visat mycket lovande resultat. Kapitalet som vi tar in skall slutföra en pågående klinisk fas IIb-studie som redan är igång i alla tre studieländer och där de första patienterna redan är behandlade. Resultatet från fas IIb-studien kommer att vara avgörande och vid positiva data väntas en mycket värdehöjande milstolpe redan nästa år.

Avslutningsvis om du blickar framåt i tiden, vilka triggers ser du för den som vill investera i Stayble Therapeutics?

– Det är en spännande tid framför oss med de största milstolparna relaterade till fas IIb-studien. Under första halvåret här ser vi fram emot att rekrytera alla 100 patienter till studien. Vi väntar sedan kunna presentera blindade interimsresultat från fas IIb-studien med fokus på säkerhet och tolerabilitet under andra halvan av 2021.

Redan nästa år, under första halvåret, väntas topline-resultat gällande STA363s effekt på smärta och funktion från fas IIb-studien vilket är en stor milstolpe för oss. Senare under 2022 så kommer den finala slutrapporten med alla detaljer och analyser av studiedatan att vara färdig, vilket formellt avslutar fas IIb-studien.

Som tidigare nämnts kommer relationsbyggande med potentiella partners vara mycket viktigt och intensifieras under både 2021 och 2022. Vi tror att både interimsresultaten och top-line resultaten kommer leda in oss i mer djupgående partnerskapsdiskussioner under nästa år. Det är kort sagt många potentiellt värdehöjande milstolpar att se fram emot under de kommande två åren, vilket inom läkemedelsbranschen faktiskt får anses vara en mycket kort tidsperiod.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 3 – 17 februari 2021.

Teckningskurs: 6,00 SEK per ny aktie.

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 6 923 462 aktier, motsvarande cirka 41,5 MSEK.

Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 29 januari 2021 är registrerade som aktieägare i Stayble äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 januari 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 januari 2021.

Antal aktier innan nyemission: 6 923 462 aktier.

Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: Cirka 41,5 MSEK.

Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande (top-down) motsvarande totalt cirka 84 procent av emissionsvolymen.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 3 – 15* februari 2021.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 3 februari 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av mars 2021.

Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 6 923 462 stycken, vilket motsvarar en maximal utspädning om 50 procent av röster och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.


Länkar

Delta i emissionen här

Ladda ner prospekt här


 

Stäng×
Stockpicker intervjuar Northern CapSek Ventures
22.01.2021

Stockpicker intervjuar Northern CapSek Ventures

Stockpicker diskuterar bland annat senaste investeringen med Henrik Jerner, VD för Northern CapSek Ventures.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag brinner för att arbeta med tillväxtbolag, att hjälpa dem utveckla sitt erbjudande och nå de där viktiga milstolparna som gör att omsättningen kan ta riktig fart. Det är verkligen inte lätt men väldigt belönande, både genom att det borgar för hög avkastning och att det är så stimulerande. Innan Northern CapSek Ventures arbetade jag många år med direktinvesteringar på AP6, där vi bland annat tidigt investerade i Apotea där jag satt i styrelsen. Jag är civilekonom och innan AP6 arbetade jag bland annat som treasurer, projektledare och controller. Jag är smålänning i botten som började plugga i Göteborg och som därigenom fastnade på västkusten, där jag stormtrivs. Bor i Kungsbacka, söder om Göteborg.

Kan du beskriva CapSek och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Vi är ett investmentbolag som investerar i techbolag vars tillväxt drivs av digitaliseringen av samhället. Vi söker inte efter specifika branscher, utan det är främst affärsmodellen och tekniken som är det intressanta - gärna inom områdena Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning. Vi har kontor i Göteborg, men genom vårt nätverk och samarbetspartners har vi närvaro i hela södra och mellersta Sverige. Vi är en aktiv ägare som engagerar oss i bolagen vi investerar i, det kan vara genom styrelseplats, strategiarbete eller informell coaching till ledningen i bolagen. Vi är långsiktiga ägare som inte har en begränsad ägarhorisont. Vid första investeringstillfället är bolagen alltid onoterade, sen kan de mycket väl börsnoteras under resans gång.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi investerar både kontant när bolagen tar in expansionskapital genom främst nyemission samt vi förvärvar aktier i bolagen genom att betala med nyemitterade egna aktier (apportemission). Det är inget krav att använda båda metoderna vid investering. När vi investerar första gången har portföljbolagen börjat få intäkter men inte i den utsträckningen att bolagsvärderingen har skjutit i höjden, vilket innebär att CapSek får relativt stort ägande sett utifrån storleken på investering. I takt med att bolagen verkställer sina expansionsplaner finns det goda förutsättningar för att bolagsvärderingen ökar exponentiellt. Genom bolagens skalbara affärsmodeller är det kortare tid till värdetillväxt jämfört med många andra branscher/affärsmodeller. Vi kommer löpande synliggöra värdeökningar i vår balansräkning samtidigt som vi kan komma att realisera värden om och när portföljbolag blir uppköpta. Vi siktar på en ägarandel på som mest 30 % då vi vill att bolagen ska drivas av entreprenörerna/ grundarteamet. Vi är stolta över vår investeringsmodell då den skapar flexibilitet och hävstång, och vi vågar påstå att den är kostnadseffektiv, unik och innovativ.

Vad letar ni efter då ni söker nästa unicorn att investera i?

Bolagen ska ha en skalbar affärsmodell och tekniken måste vara validerad. Marknaden för bolagets tjänst/produkt är global eller ha potential att bli det. Vi prioriterar bolag från någon av våra samarbetspartners, då bolagen och teamen på så sätt har blivit kvalitetssäkrade och gallrade under ofta en ganska lång tid. Ovanstående faktorer är ett sätt för oss att hålla nere riskerna med investeringen samtidigt som vi ofta får finansiell draghjälp av samarbetspartners. Vi vill se bevis för att bolagens affärsmodell fungerar, det kan vara i form av ökningstakt på omsättning, antal kunder eller viktiga kund-/samarbetsavtal på plats. Entreprenörerna/teamet i bolaget är oerhört viktiga, då det är de som ska driva bolaget. En viktig parameter för oss är därför att säkerställa att de har de kompetenser och drivkrafter som krävs för att lyckas med expansionsplanen.

Ni gjorde nyligen en mindre investering i Tölve AB. Kan du berätta mer om den affären?

Det är en mindre affär där CapSek investerar 0,5 miljoner kronor i samband med att Tölve gör en nyemission för att ta in expansionskapital. Investeringsmöjligheten uppkom genom vårt samarbete med Softhouse Invest i Malmö. Förutom CapSek investerar befintliga ägare samt några nya investerare. Softhouse gör samtidigt en följdinvestering vilket är ett bra bevis på att vår modell med samarbetspartners fungerar. Bolaget har knutit till sig duktigt folk som techinvesteraren Anders Göransson (Soläng Invest) och företagsledaren och styrelseproffset Kjell Hasslert (som också är styrelseordförande i Tölve). Vi ser det som en strategisk titthålsinvestering, där vi hoppas kunna investera mer i Tölve i takt med att de expanderar.

Tölves affärsidé är att erbjuda ett prospekteringsverktyg för B2B-säljorganisationer. Vainu är ett mycket framgångsrikt företag inom samma nisch. Ser du Tölve som ett nytt Vainu, alltså ett frö till nästa unicorn i branschen?

Instämmer, Vainu har gjort det riktigt bra. Den globala marknaden för CRM-system, som både Tölve och Vainu agerar på, är stor redan nu och förväntas dessutom växa med 14% per år de närmaste åren. Tölve är absolut en potentiell unicorn, deras mjukvara är till stor del baserad på machine learning vilket är ett av de områden analysföretaget Gartner anser stå för stor del av framtida tillväxt. Dessutom har Tölve en skalbar plattform, stor innovationsförmåga och en pipeline av nya produkter på gång. Med expansionskapital kan de växa riktigt fort och jag har stor tilltro till det duktiga grundarteamet som driver Tölve.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser CapSek ut då?

Vi har som mål att investera i 3-4 bolag per år. Så om 5 år tror jag CapSek har en portfölj med 20 snabbväxande techbolag, merparten är svenska bolag men det kan finnas något utländskt bolag i portföljen. Vi har såklart vid det laget utökat vårt team med duktiga investment managers. Genom vår strategi och etablerade processer är vi då en viktig aktör på marknaden för tillväxtkapital i vår nisch. Vi har en målsättning att avkasta 20 % per år på investerat kapital, mätt över en 5-årsperiod, och det tror jag att vi har överträffat vid det laget. Troligtvis har några av portföljbolagen förvärvats av större internationella mjukvarubolag.

Är det något ytterligare du vill berätta för Stockpickers läsare?

Jag vill betona hur många arbetstillfällen som skapas i den typ av bolag som CapSek och liknande aktörer investerar i. Det är en aspekt som är lätt att glömma bort när man fokuserar på avkastning och lönsamhet. Det är verkligen framtidens jobb som växer fram här. Även om något av bolagen på sikt skulle bli uppköpta av utländska bolag så har det skapat många arbetstillfällen under resans gång. Dessa personer har då erfarenheter och kompetens att engagera sig i nya bolag. Hållbarhetsaspekten är också viktig när vi investerar, vi vill gärna bidra till att göra vårt samhälle mer hållbart.

Stäng×
Intervju med Appspotr
17.12.2020

Intervju med Appspotr

Stockpicker fick en pratstund med Patric Bottne, VD Appspotr, där han bland annat utvecklar sina tankar kring hur företaget passar in på den snabbväxande marknaden som företaget befinner sig på.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

- 49 årig entreprenör som spenderat sista 14 åren med att bygga upp Appspotr. Innan det spenderade jag 15 år som officer i Försvarsmakten. Jag brinner för uppgiften att göra Appspotr till den ledande low code plattformen i världen, vilket gett mig mycket skrubbsår, glädje och kunskap. Min bakgrund gör att jag aldrig ger upp förrän det är klart. Appspotr är väl rustat just nu för att ta världen med storm. Vid sidan av Appspotr är jag också delägare i ett investmentbolag där jag med goda vänner investerar i svenska tech-bolag. På fritiden renoverar jag min gård och jobbar i skogen, flugfiskar och har precis upptäckt jakt som ger mig avkoppling och spänning på fritiden.

Kan du beskriva AppSpotr och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

- Appspotr utvecklar, marknadsför och säljer en plattformstjänst för att snabbt och enkelt kunna bygga, leverera och underhålla appar. Apparna byggs genom s k visuell programmering vilket innebär att personer utan programmeringskunskap kan bygga en app. Något som benämns low code inom branschen idag. Kort och gott en plattform där A-Ö för produktion och förvaltning av appar sköts. Och där stora volymer av appar kan hanteras av olika användare inom en eller flera organisationer.

Vår verksamhet fokuserar på att säkerställa att plattformen återfinns där appar beställs. Dvs vi ser till att plattformen används av it-konsulter, byråer och it-avdelningar på företag och organisationer dit människor med behov av appar vänder sig för att få sina appar levererade. Appspotr hjälper därmed våra kunder att demokratisera sin apputveckling och att fler appar byggs av fler människor.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

- Vi har en SaaS-affärsmodell där vi tjänar pengar på återkommande licensintäkter. Vi tar betalt för applicenser och kringtjänster, inte per användare i appen som är ganska vanligt inom low code branschen.

Vilken är fördelen med er affärsmodell jämfört med exempelvis Microsoft Power Apps?

- Vår plattform går att skala upp med obegränsat antal användare utan att priset skenar och gör ROI omöjlig för stora användarvolymer av apparna. Microsoft och andra aktörer tar i nuläget betalt per användare och månad vilket i praktiken omöjliggör en skalbar användning av deras tjänst inom större organisationer.

Gartner räknar med att marknaden kommer omsätta omkring 450 miljarder kr år 2023, jämfört med 76 miljarder kr år 2018. Hur ser ni på marknaden? Hur stor är Er potentiella marknad?

- År 2030 förutspås low code marknaden omsätta ca 180 miljarder dollar och att low code växer med en tillväxttakt på 30% per år fram tills dess. Alltså en stadig tilllväxt i 10 år framöver. Jag tror faktiskt att marknaden är större än så då i praktiken så kommer alla organisationer och företag använda low code inom denna period. Framdriften handlar inte bara om en allmän digitalisering utan att den globala arbetsstyrkan idag innehåller mer än 50% unga vuxna. Människor som växt upp med att trycka på en app-ikon på en skärm. Dessa unga beslutsfattare kommer att appifiera sina arbetsplatser i hela världen. Med en effekt större än någon ännu förstått.

Tänk när it-konsultbolag och byråer inser att deras timbaserade intäktsmodell för att erbjuda sina apputvecklingstjänster inte går att överleva på där dom krigar i upphandlingar om enstaka strategiska app-projekt med mångmiljonbudgetar från enstaka kunder. När de timbaserade tjänsterna disruptas av abonnemangsbaserade affärer där low code är basen för alla leveranser då kommer low code bli det största som hänt mjukvarubranschen. Och tänk när världens utvecklare på it-avdelningar inser att low code är manna från himlen för dem, som gör att dom kan fokusera på strategiska it-projekt och låta low-code leverera den stora volymen av snabba affärskritiska appar för ständigt uppdykande behov inom organisationen.

Mycket hänger naturligtvis på att konvertera intressenter till potentiella kunder. Finns det data som pekar på att ni kommer nå konverteringsgrad på 3%?

- Olika kampanjer har olika nyckeltalsmål. De 3% du nämner är i en begränsad enstaka kampanj som använde en viss säljtaktik och strategi mot en specifik målgrupp. Vi fokuserar ju just nu på att driva kampanjer mot identiferade marknadsvertikaler där vi vet att det finns hög efterfrågan på low-code. Och där vi driver in kundavtal med kunder som estimerat sitt behov av appar under de närmaste 12 månaderna, och utifrån deras estimerade behov ger vi ett volymbaserat pris per app.

Sen kommer frågan hur många av dessa estimerade apparna kommer kunderna bygga och leverera. Här styr ju vi i praktiken resultatet av detta genom vår Customer Development och Customer Success organisation som återkommande har möten med våra avtalade kunder för att hjälpa dom att få sina appar levererade. Vi kommer att återkomma med siffror här när vi har nyckeltal att redovisa men jag tror alla förstår att potentialen för bra konvertering med denna säljtaktik är hög.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser AppSpotr ut då?

- Jag jagar vildsvin i Texas på helgerna med mina gamla militärkompisar i USA och arbetar på Appspotrs högkvarter i San Francisco under arbetsveckorna efter att vi framgångsrikt blivit no 1 plattform i USA och därmed de facto världens främsta low code plattform.

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början