Stäng
Ladda ner guiden gratis
Stockpicker intervjuar Johan Klitkou, VD Streamify
28.09.2022

Stockpicker intervjuar Johan Klitkou, VD Streamify

Streamify har sedan lansering av det nya verksamhetsbenet Live Video Shopping ökat nettoomsättningen för första halvåret 2022 med 386% YoY med välkända e-handelsföretag i Sverige och internationellt som kundbas. Vi har intervjuat bolagets VD, Johan Klitkou.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag växte upp i en entreprenörs-familj och min resa började med första datorn i unga år, den användes flitigt till att driva internetforum och tjäna pengar genom försäljning av programvaror. I vuxen ålder så arbetade jag några år på en webbyrå innan jag startade eget och har i över 10 år drivit bolag inom streaming. Passionen är sweet spot mellan kundnytta, skalbar affär och tillväxt. 

Kan du beskriva Streamify och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Bolaget är sprunget ur kärnpersonalens mångåriga erfarenhet av streaming med dåvarande kunder som Expressen Webb TV, Vingresor, MSB mfl.

Streamify tillhandahåller en Live Video Shopping plattform till kundgruppen e-handlare. Live Video Shopping är en form av TV-shop på e-handlares webbshop.

Vi har kunder som når ROI på 2000% med försäljning som överstiger 100 000 SEK per livesändning - enbart med hjälp av en mobiltelefon och ett glatt humör! Andra kraftfulla KPIer är ökat engagemang med +1800%, ökat antal add-to-carts med 400% och minskade returer med upp till 40%. Den sistnämnda en stor utmaning för e-handeln globalt.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Streamify är en SaaS-tjänst som kunder abonnerar på årsvis med priser mellan ca 6000 – ca 50 000 SEK / mån.

Ni genomför just nu en emission som kan tillföra bolaget ca 5,9 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Bolaget har haft en god nettotillväxt på 386% sedan lanseringen av Live Video Shopping för drygt ett halvår sedan och har redan kunder i Tyskland och USA. Bolaget har som målsättning att nå 1,5Mkr i månatlig återkommande intäkt (MRR) mot slutet av 2023. Likviden som tillförs skall användas till att fortsätta ta marknadsandelar genom satsningar på försäljning, marknadsföring och vidareutveckling av plattformen.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Omvärldsfaktorerna kan försvåra bolagets möjlighet till finansiering och om kundgruppen som till största delen består av e-handlare minskar sina investeringar kan Streamifys försäljningsmål ta längre tid att nå.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Live Video Shopping kommer ursprungligen från Kina men är fortfarande under uppbyggnad i Europa och USA. Bland branschkollegorna ser via aktörer som t ex NTWRK, TalkShopLive, Bambuser mfl.

Streamifys konkurrensfördelar

 1. En enkel och till hög grad automatiserad ”gör-det-själv”- plattform.
  Kunder till Streamify kan komma igång på några minuter till minimal kostnad jmf med konkurrenternas dyra och månadslånga processer. Streamify kan kostnadseffektivt möta massmarknadsadoptionen av Live Video Shopping med bruttomarginal på 98%.
 2. Målgruppsanpassad affärsmodell
  Marknaden för Live Video Shopping är under kraftig tillväxt men fortfarande ung. Streamify vill positionera sig som det självklara och enkla valet för massmarknaden.Vi har en tillväxt- och kund- vänlig fast prismodell vilket ger kunderna en förutsägbar kostnad och enkel uträkning av ROI. Konkurrenternas affärsmodeller där man tar betalt för trafik, antal tittare, volym mm är kontraproduktiva där kunderna upplever en stor affärsmässig osäkerhet.

Hur stor är Streamifys potentiella marknad?

– Den globala marknaden är uppskattad till $7000Mdr där 20% av all e-handel genereras av Live Video Shopping år 2026. Marknaden är under mycket hög tillväxt där den växte med en sammansatt årlig tillväxttakt på mer än 280% mellan är 2017 och 2020 i Kina. Vi ser även att det sker kraftig tillväxt i USA och Europa med en marknad på $35, resp $58Mdr år 2022. 

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Streamify?

 1. Attraktiv bruttomarginal
  Plattformens enkla gör-det-själv lösning tillsammans med den automatiska onboarding processen har resulterat i en attraktiv bruttomarginal på 98 procent.
 2. Kraftig historisk tillväxt
  Nettoomsättningstillväxten för första halvåret 2022 uppgick till 386 procent jämfört med samma period föregående år.
 3. Skalbarhet
  Streamify har en egenutvecklad skalbar global plattform med över 13 000 genomförda livesändningar.
 4. Marknad i tidig fas
  Live Shopping segmentet är fortfarande i en tidig fas både i Europa och USA vilket innebär stor potential till framtida tillväxt för Streamify.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser Streamify ut då?

– Streamify skall vara det självklara valet för e-handlare och privatpersoner och globalt ledande för den nya sortens e-handel - Live Video Shopping.

Stäng×
Relaterade ämnen
Intervjuer med Cortus Energy
22.09.2022

Intervjuer med Cortus Energy

Cortus Energy grundades av Rolf Ljunggren med visionen att revolutionera energimarknaden genom utvecklingen och kommersialiseringen av förgasningsprocessen WoodRoll®. Cortus Energy är verksamt inom den gröna energisektorn där bolaget tillhandahåller förnybar energigas genom förgasning av biomassa till rena energiprodukter, som sedan distribueras till ett brett kundunderlag inom process, transport- och kraftindustrin.

Cortus Energys första kommersiella anläggning ligger i Höganäs och bolagets testanläggning ligger i Köping. Anläggningen i Köping har varit en viktig del för Cortus Energys arbete gentemot kunder och intressenter och anläggningen i Höganäs är viktig för bolagets möjlighet att accelerera sin teknologi och efterföljande produkter. Bolagets ledning och ingenjörsteam utgår från huvudkontoret i Kista och laborationer utförs på avdelningen för kemisk processteknologi på Kungliga Tekniska Högskolan.

Verksamhetsbesök hos Cortus Energy. Mangold Insight besöker Cortus Energy i Höganäs. Grundare och vice vd Rolf Ljunggren berättar om de pågående projekten, Cortus teknologi samt deras mål.

 Intervju med Cortus Energys VD Håkan Sigfridsson. Håkan pratar om företrädesemission, klimatet, partnerskap och varför investerare bör kolla närmare på Cortus Energy.


Läs mer här

Hemsida


 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar Pharmacolog
21.09.2022

Stockpicker intervjuar Pharmacolog

Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som förbättrar effektiviteten och säkerheten vid beredning av injicerbara läkemedel. Vårt mål är att hjälpa till att förhindra medicineringsfel och säkerställa maximal läkemedelseffekt vid behandling av patienter med kraftfulla men potentiellt skadliga injicerbara läkemedel.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har sen min examen vid Uppsala universitet varit life science området troget i drygt 30 år med ledande positioner i både svenska och internationella bolag. Jag har varit VD för Pharmacolog i snart 6 år och kom närmast ifrån Elekta där jag innehade en Vice President position med fokus på försäljning och marknadsföring av mjukvara. Mitt intresse för medicinsk teknik började redan i gymnasiet och gjorde att jag läste en specialinriktning mot just det området. Jag arbetade också en kort period som medicinteknisk ingenjör på sjukhus innan jag påbörjade studier i ekonomi och marknadsföring i Uppsala. Det blev en Civilekonomexamen och även en genomförd Executive MBA till slut. 

Pharmacolog VD

Mats Högberg, VD

Kan du beskriva Pharmacolog och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Pharmacolog tillhandahåller lösningar och produkter som säkerställer att injicerbara läkemedel är korrekt iordningställda innan de ges till patient. Målet är i slutändan att fler patienter med svåra sjukdomar skall bli botade och en förutsättning för det är att medicineringen är korrekt och ger avsedd effekt. Med ökade krav från myndigheter och intresseorganisationer på säkrare läkemedelshantering ser vi en ökad efterfrågan på lättanvända system för kvalitetskontroll. Pharmacolog marknadsför tre olika lösningar där DrugLog™ och PrepLog™ erbjuder en snabb och kostnadseffektiv kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel innan de ges till patient. WasteLog™ däremot används för att förhindra att narkotiska läkemedel hamnar i fel händer och är i huvudsak ämnad för den nordamerikanska marknaden.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vår affärsmodell utgörs av tre delar: 1) Försäljning av systemen, 2) Försäljning av förbrukningsartiklar och 3) Intäkter från service och uppgraderingsavtal. Vi arbetar även med utvecklingen av en fjärde intäktsström i form av Pharmacolog Dashboard™ som är ett nytt och unikt webbaserat verktyg för analys och kontroll av genomförda kvalitetskontroller av iordningställda läkemedel.

Ni genomför just nu en företrädesemission där Ni tar in ca 19,2 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Likviden kommer i huvudsak att användas inom tre områden: Utveckla existerande partnersamarbeten och etablera nya. Där ingår också att introducera våra produkter på den japanska marknaden. Det andra är att vi avser investera i tillverkningen av egna förbrukningsartiklar för att kunna hantera de större volymerna vi ser komma samt förbättra våra marginaler. Slutligen kommer vi att investera en del av likviden i vårt mycket spännande antibiotikaprojekt.

pharma2

Hur stor är Er adresserbara marknad?

–Vi adresserar två huvudmarknader med våra lösningar. Den ena handlar om att förhindra att narkotiska läkemedel hamnar i fel händer och innefattar den nordamerikanska marknaden. Drug Diversion, alltså att narkotiska läkemedel stjäls eller kommer på villovägar, är ett mycket uppmärksammat problem i USA. Under 2021 avled nära 75 000 personer i USA till följd av överdos med opiatbaserade läkemedel, vilket idag är den vanligaste dödsorsaken bland amerikaner under 50 år. USAs Center for Disease Control and Prevention bedömer att kostnaden för opioidkrisen är 78,5 miljarder dollar per år bara i USA. Vi bedömer att den marknad vi adresserar med vårt WasteLog™ instrument är ca 1,2 miljarder dollar.

Den andra marknaden gäller kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel. Vi har data från Frankrike där det redan etablerats en aktiv, konkurrensutsatt marknad med en utstakad prisbild. En analys visade att det finns ungefär 200 intressanta sjukhus och beredningscentra för cellgifter i Frankrike, varav cirka 50 i dagsläget har en lösning för verifiering av substans och koncentration till ett värde av 500–600 KSEK per system. Bolagets uppskattning är således att den totala franska marknaden uppgår till ungefär 110 MSEK plus årlig service samt förbrukningsvaror. Detta innebär en aggregerad marknad om 650 MSEK i Västeuropa och runt 2 600 MSEK globalt enbart för beredningskontroll av cytostatika. Vidare bedöms marknaden för beredningskontroll av läkemedel iordningställda vid vårdavdelningar vara två till tre gånger större.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Pandemin medförde stora utmaningar för Pharmacolog i och med att vi var förhindrade att besöka våra kunder. Jag skulle säga att det försenade vår kommersiella tillväxt med ca 18 månader. Utöver liknande händelser är de största riskerna att sjukvårdens arbete med att förbättra läkemedelssäkerheten skulle upphöra. En global ekonomisk kris är naturligtvis inte önskvärd men erfarenhet visar att sjukvård och medtech brukar klara sig hyfsat bra även när övriga branscher har det tufft.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi har egentligen inga direkta konkurrenter men däremot finns det alternativa metoder som vi ser som konkurrerande. Många använder s k dubbelkontroll vilket innebär att en kollega iakttar när du bereder läkemedlet. Det finns även system som väger flaskor med koncentrat före och efter beredning, en metod som kallas gravimetri och som använder mycket exakta vågar för att kontrollera processen. Gemensamt för dessa metoder är att de kontrollerar processen snarare än den färdiga läkemedelsblandningen. Det unika med Pharmacologs lösningar, att våra system kontrollerar slutprodukten, är alltså äkta Quality Control. De andra metoderna utför Quality Assurance.  

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Pharmacolog?

– Jag skulle säga att tidpunkten är fördelaktig. Bolaget har försäljning och visar tillväxt, visserligen små volymer men trenden är tydlig. Vi har strategiska partners på plats för snabb volymtillväxt på viktiga marknader. Vi har välrenommerade referenskunder, tre färdiga lösningar som alla adresserar specifika applikationsområden som alla är miljardmarknader.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Pharmacolog ut då?

– Om fem år kommer medvetenheten inom vården om nyttan av kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel att vara avsevärt mer utbredd än idag. Mest sannolikt är det krav på att införa system för oberoende kvalitetskontroll av det iordningställda läkemedlet. Vi ser en tydlig trend redan nu. Pharmacolog kommer att vara den ledande leverantören av utrustning för kvalitetskontroll av iordningställda läkemedel samt system för effektiv waste screening för att förhindra drug diversion. Vi kommer också ha breddat vårt erbjudande med ytterligare produkter och tjänster som underlättar för kunderna att säkerställa att rätt läkemedel i rätt koncentration administreras till patienten. Vi är också etablerade globalt genom samarbeten med strategiska partners.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 14 september - 28 september 2022.
Teckningspris: 7,50 SEK per unit, motsvarande 3,75 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Unit: En (1) unit innehåller två (2) nyemitterade B-aktier och en (1) teckningsoption av serie TO2.
Emissionsbelopp: 19,2 MSEK.
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 80%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market.


Dokument och filer 

Emissionssite

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Anna Linton, VD Pharmiva
16.09.2022

Stockpicker intervjuar Anna Linton, VD Pharmiva

Pharmiva är ett medicinteknikbolag inom femtech som utvecklar innovativa antibiotikafria medicinska produkter i syfte att förbättra den vaginala hälsan.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag har över 20 års erfarenhet från utveckling, kommersialisering och distribution av läkemedel. Under de senaste tio åren har jag ansvarat för life science-bolag i expansiv fas, erfarenheter som jag ser är betydelsefulla vid den internationella expansionen som Pharmiva nu står inför. Närmast kommer jag från en roll som CEO på Unimedic Group, ett specialistläkemedelsbolag och kontraktstillverkare av läkemedel (dotterbolag till MedCap, noterade på Nasdaq). Tidigare uppdrag innefattar roller som nordisk chef för Recordati och nordisk CEO på Grünenthal, såväl som ledande roller inom kommersialisering och försäljning på Abbott, Pfizer och Wyeth.

Kan du beskriva Pharmiva och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Pharmiva är ett svenskt FemTech-bolag som arbetar för en bättre vaginal hälsa genom att utveckla och tillhandahålla innovativa behandlingar mot underlivsinfektioner.

Bolaget har utvecklat en patenterad mousseteknologi, Venerol, som stabiliserar och möjliggör administration av aktiva substanser som normalt sätt hade brutits ner vid lokal administration på huden eller i kroppskaviteter.

Baserat på Venerol-teknologin har vi tagit fram och lanserat vår första produkt, Vernivia. Vernivia en receptfri, antibiotikafri egenvårdsbehandling för bakteriell vaginos. På kort tid har Vernivia fått stort genomslag i Sverige.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Vår affärsmodell i Sverige är att Vernivia distribueras och säljs via apotekskedjorna. Vi avser bedriva den nordiska verksamheten i egen regi.

För lansering av Vernivia på marknader utanför Norden har vi landat i att arbeta med partners, och en kombination av distributionsavtal och licensavtal beroende av geografisk marknad. I Europa äger vi CE-märkningen för Vernivia vilket ger flera fördelar att teckna distributionsavtal kring lansering på dessa marknader.  Utanför Europa ser vi istället att lanseringen är effektivare om vi tecknar licensavtal dvs att vår partner till fullo tar ansvar över både registreringsprocess, lansering mm. Ett licensavtal medför även finansiella fördelar då det är kopplat till att vi erhåller licensintäkter vilket snabbare kan ta oss till lönsamhet och minskar vårt långsiktiga kapitalbehov.

Ni genomför just nu en emission som kan tillföra bolaget netto drygt 13 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Kapitalet kommer bland annat understödja bolagets globala expansion av Pharmiva och den internationella lanseringen av Vernivia.  Vi avser även slutföra den pågående studien PIVA-01 vars syfte är att ytterligare förstärka den kliniska evidensen för Vernivia.

Utöver det fortsätter vi att investera i initiativ som breddar bolagets portfölj. Här fokuserar vi framför allt på att utöka antalet indikationer för Vernivia, och att utveckla nya produkter eller läkemedel baserat på mousseteknologin Venerol.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Vi arbetar kontinuerligt med är att hantera regelverken för Medical Device som skiljer sig mellan länder. Vernivia är idag godkänt inom EES och EU där ett nytt regelverk införs som vi anpassar oss till. Det är viktigt att vi är varse det viktiga och tidskrävande arbete som följer förändringar i befintliga regelverk.

Som bolag befinner vi oss i expansiv fas där det är centralt att vi gör korrekta prognoser kring försäljningsutvecklingen av Vernivia på var marknad. Prognoserna styr vår produktion, samtidigt som vi inte vill överproducera då det binder kapital och kan leda till s.k. scrappig, alltså att man måste kassera en produkt om hållbarhetstiden hinner gå ut, så vill vi inte heller underproducera och orsaka en out of stock.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vernivia är en vaginal mousse. Mousseformuleringen i sig och dess egenskaper att behandla hela den infekterade ytan gör Vernivia unik. Behandlingen är en receptfri egenvårdsbehandling mot bakteriell vaginos som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring inom 12 timmar. Vernivia stärker samtidigt vaginans eget försvar och återställer den normala vaginala bakteriefloran. En behandling med samtliga dessa egenskaper finns inte idag på marknaden. Behandlingen leder heller inte till efterföljande svampinfektioner som ofta är förknippade med antibiotika- eller antiseptikabehandling.

Hur stor är Pharmivas potentiella marknad?

– Om vi bortser från bolagets pipeline och enkom ser till den produkt som vi idag har på marknaden, Vernivia, är marknaden för bakteriell vaginos värderad till 1,3 miljarder euro med en förväntad tillväxt på 5% årligen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Pharmiva?

– Pharmiva har utvecklat och patenterat en unik drug delivery platform, Venerol, en mousseformulering som fungerar som bärare för aktiva substanser. Venerol-teknologin kan i sig eller i kombinationen med läkemedelssubstanser erbjuda effektiva lokala behandlingsmöjligheter för medicinska problem inom kvinnohälsa, utan att ge upphov till oönskade bieffekter som en systemisk behandling medför. Här ges således en uppsjö av möjligheter att utforma nya innovativa lokala behandlingar, Pharmiva har även pågående samarbetsprojekt med läkemedelsföretag för utveckling av nya produkter/läkemedel baserat på Venerol.

Pharmivas resa har bara börjat och jag hoppas att befintliga och nya aktieägare ser värdet och möjligheten att vara med från början, så även följa oss när vi tar steget ut på den globala marknaden med siktet inställt på internationell expansion i Europa och USA i ett första led.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser Pharmiva ut då?

– Om fem år är Phamiva ett vinstdrivande bolag med positivt kassaflöde. Bolaget har en bred portfölj inom vaginal hälsa och finns närvarande genom partners på merparten av de internationella marknaderna där vi bedömt att potential finns.

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - RMD
30.08.2022

Stockpicker intervjuar - RMD

RMD är ett svenskt teknikföretag, grundat 2011 och baserat i Stockholm, som utvecklar och säljer ett moln- och realtidsbaserat system med patenterad teknik, baserad på avancerade logaritmer och artificiell intelligens, för förvaltning av tillgångar (så kallad ’asset management’). Inledningsvis har Bolaget valt att fokusera på järnvägsindustrin, såsom lok, tågvagnar, räls och annan järnvägsinfrastruktur, men RMD:s system kan med fördel användas inom övriga transport- och infrastruktursmarknader, inklusive byggmarknaden och humanmarknaden

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är medgrundare till Railway Metrics and Dynamics AB (RMD) och har mer än 25 års erfarenhet i att leda och affärsutveckla företag i järnvägssektorn.

Jag har också varit vd och försäljningschef vid ABC-NACO Europe AB samt vd för RushRail AB, Sveriges då tredje största aktör inom godstrafik. Jag har lång erfarenhet av att leda personal, produktutveckling samt produktion och försäljning inom industri och deep tech. 

jan rmd

Jan Lindkvist, VD

Kan du beskriva Railway Metrics and Dynamics (RMD) och er verksamhet för Stockpickers läsare?

– RMD är ett svenskt teknikföretag som utvecklar och levererar ett heltäckande system för analys och övervakning av tåg och järnvägsinfrastruktur. Vår verksamhet är bygger på sensorer som i förtid upptäcker defekter på till exempel järnvägshjul och genom varningar kan tågstopp förebyggas.

Man kan med hjälp av sensorerna se instabilitet och orunda hjul – sådant man aldrig förut har kunnat se. Orunda hjul orsakar rälssprickning och är en vanlig orsak till avstängda järnvägar, men sådant ser vi direkt med våra sensorer vilket alltså kan förebygga järnvägsstopp.

Vår teknik bygger på algoritmer baserade på maskininlärning, det vill säga en underkategori inom artificiell intelligens. Det handlar om att skapa algoritmer som i huvudsak lär sig själva, utan övervakning eller manuell inmatning. Det betyder att vår teknik kontinuerligt utvecklas, förbättras och förfinas i takt med att systemet processar ny data.

Sammanfattningsvis ger detta exempelvis järnvägsoperatörer och andra aktörer inom järnvägsbranschen möjlighet att i realtid förutse kommande underhållsbehov och att snabbt åtgärda uppkomna fel. Följaktligen skapas helt nya förutsättningar för järnvägsföretag globalt att förbättra säkerhet, punktlighet, effektivitet och lönsamhet. 

Våra kunder kan följa tillståndet på sina tillgångar genom att vara inloggade på vår plattform som finns tillgänglig via desktop, surfplatta och smartphone. Där presenteras och visualiseras information efter varje enskild kunds behov.  

railwayÖversiktsbild av hur Railway Metrics and Dynamics system fungerar.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vår övergripande affärsstrategi är att sälja data eller analys av data. Affärsmodellen är anpassad efter järnvägsbranschen kostnadsmönster, där information som genereras av RMD:s system säljs per vagn och dag till ett fast pris baserat på kundvärdet. Detta innebär att kunderna enkelt kan förutsäga kostnaderna och betalar löpande relativt låga avgifter per månad. RMD fakturerar även kunderna en mindre uppstarts- och implementeringskostnad för att täcka hårdvarukostnaderna. 

Ni genomför just nu en IPO där Ni tar in ca 12 MSEK varefter Ni noteras på Spotligt Stock Market. Varför väljer Ni att gå till börsen nu och vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Just nu befinner vi oss i en kommersialiseringsfas. Vi kommer att använda kapitaltillskottet från listningen på Spotlight Stock Market till att skala upp affären. Vi kommer att bygga organisation för att kunna understödja våra expansionsplaner initialt i Europa. I övriga världen kommer vi att fokusera på vertikalt integrerad järnväg, det vill säga järnvägar där infrastruktur och transporter ägs av samma aktör, till exempel gruvföretag.

Hur ser er konkurrens ut och vad skiljer er från denna?

– Den smarta järnvägsmarknaden består av ett flertal aktörer. Deras produkter är inte direkt jämförbara med våra. Vår bedömning är att dessa aktörer inte erbjuder ett heltäckande digitalt system för övervakning av tåg och godsvagnar samt järnvägsinfrastrukturen.

För att korrekt kunna utveckla, inspektera och simultant mäta prestandan på tåg och godsvagnar samt järnvägsinfrastruktur krävs en hög teknisk nivå kombinerat med kompetens kring gångdynamik. Detta sammantaget innebär höga uppstartskostnader, vilket vi tror begränsar konkurrens från nya aktörer. 

rmd2

Hur stor är er adresserbara marknad?

– 2018 uppgick marknaden för smarta järnvägar till cirka 13 miljarder amerikanska dollar. Enligt Global Smart Railways Market Research Report förväntas den öka till cirka 38,5 miljarder amerikanska dollar 2025, vilket motsvarar en genomsnittlig årlig tillväxttakt om cirka 17,3 procent.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man ska investera i RMD?

– Våra lösningar ligger helt rätt I tiden. Om vi vill ha ett effektivt, pålitligt och klimatsmart transportsätt som klarar framtidens behov så måste vi tänka om och lägga mer omsorg på järnvägen.

Vi adresserar en enorm marknad, som dessutom är förvånansvärt underutvecklad. Fram till idag har vi inte haft rätt teknik för att upptäcka underhållsbehov och skador på tåg och järnväg. Förutom att det kostar mycket pengar för alla inblandade, skadar det tilliten till järnvägen som ett pålitligt transportsätt för människor och gods.

Vi är definitivt en ”first mover”. Vi ska nu växa snabbt och organiskt genom etablerade säljkanaler, vilka till stor del bygger på styrelsens och bolagsledningens gedigna, globala branschnätverk.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser RMD ut då?

– Om 5 år har vi utrustat cirka 20 000 godsvagnar med sensorer. Det utgör 3–4 procent av den halv miljon godsvagnar som rullar i Europa. Sensorer installerade i affärer med integrerade järnvägar världen över tillkommer.

Vår vision är att bli den ledande leverantören av asset management-lösningar till järnvägar över hela världen och över tid blir vår teknik standard på flera marknader.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningsperiod: 22 augusti - 7 september 2022.
Erbjudandepris: 4,0 SEK per Unit, dvs 4,0 SEK per aktie då samtliga teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.
Emissionsvolym: Ca 12 MSEK.
Utökningsoption: Ca 6 MSEK.
Värdering pre-money: Ca 58,7 MSEK.
Tecknings/garantiåtaganden: 100%.


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Videopresentation

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Dan Mogren, VD CLS (Clinical Laserthermia Systems AB)
29.08.2022

Stockpicker intervjuar Dan Mogren, VD CLS (Clinical Laserthermia Systems AB)

Vi har satt oss ner för en pratstund med Dan Mogren, VD på CLS.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag har en lång internationell bakgrund inom medicinsk teknik där jag varit verksam, främst inom uppstartsbolag, under mer än 25 år. Jag har därmed haft förmånen att få vara delaktig i att leda ett antal bolag genom deras tidiga faser. Jag brinner speciellt för produkter vars syfte är att erbjuda minimalt invasiva behandlingsformer till patienter där behovet är stort och nyttan ännu större.

Kan du beskriva CLS och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Under varumärket TRANBERG® utvecklar och säljer CLS laserbaserade behandlingsystem för minimalinvasivt avlägsnande av sjukdomsgenererande vävnad inne i kroppen genom termisk ablation. Bolagets nya generation av behandlingssystem integreras med kundens genomlysningsutrustning så att behandlingen effektivt kan genomföras och övervakas med hög precision, utan användning av traditionella öppenkirurgiska ingrepp och med minimal påverkan på patientens livskvalitet.

Hur ser er affärsmodell ut?

– CLS affärsmodell innefattar utlicensiering såväl som kommersialisering i egen regi och genom kommersiella partnerskap. CLS affärsmodell är i grunden en sk rakhyvel-rakbladsmodell där produkterbjudandet består av en kapitalvarudel och en konsumtionsdel, i kombination med service och supporttjänster. Bolagets prissättning och betalningsmodeller bygger på denna affärsmodell med primära intäkter från försäljning av de sterila engångsprodukter som är konsumtionsdelen i bolagets erbjudande.

Ni genomför just nu en emission av units som kan tillföra bolaget initialt cirka 69,3 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Den skall användas till att finansiera CLS fortsatta lanserings- och kommersialiseringsarbete vilket även inkluderar framtagning av understödjande kliniska data inom våra marknadssegment urologi, neurokirurgi och onkologi. På kapitalsidan ser vi behovet av att förbättra vår struktur, bl.a genom återbetalning av lån.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

Det är risken att inte kunna upprätthålla tempo i lansering och kommersialisering av bolagets nya produkter och behandlingsprotokoll på en marknad som kännetecknas av konservatism. Det finns även en risk att resultat från pågående kliniska studier eller beslut om ersättning till vårdgivare blir försenade eller inte lever upp till ställda förväntningar. Dessa är kända risker i branschen och de gäller därför även oss.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Då bildledd laserablation syftar till att komplettera och i vissa fall ersätta kirurgi och andra behandlingsmetoder vars uppgift är att ta bort eller döda solida cancertumörer och annan sjukdomsalstrande vävnad, kan produkter och metoder som används för att uppnå samma resultat ses som konkurrerande. Det inkluderar öppen kirurgi och annan ablationsteknologi såsom värme, kyla och strålning. CLS nya generation behandlingssystem är utvecklade med kunden i fokus, där behovet av enkelhet i hantering och övervakning av behandling i realtid, med hög precision och noggrannhet, fått vara vägledande. CLS lösning innebär att ta ansvar för och erbjuda en högre grad av integration mellan de olika delar som utgör ett komplett system för minimalinvasiv bildledd ablativ behandling. Vi tillhandahåller även användarstöd på plats och eller via länk under kundens uppstartsperiod genom våra duktiga kliniska applikationsspecialister.

Hur stor är CLS potentiella marknad?

– I närtid ligger vårt fokus på urologi- och neurokirurgimarknaden.

Inom urologi så förväntas den globala förekomsten av prostatacancer växa till 2,3 miljoner fall år 2040, varav ca 1,7 miljoner fall diagnostiseras med lokaliserad cancer. År 2019 värderades marknaden i USA och Europa för minimalinvasiv behandling av prostatacancer till cirka 35 miljarder USD. Detta värde beräknas växa med nästan 12 procent årligen fram till 2027.

Den globala läkemedelsmarknaden för den typ av tumörsjukdom i hjärnan (glioblastom) som CLS inriktat sig mot kommer att nå nästan 1,8 miljarder USD år 2027 och ha en årlig tillväxttakt på nästan 13 procent fram till dess. Den globala marknaden för epilepsiläkemedel uppskattades uppgå till cirka 4,6 miljarder USD år 2020 och beräknas att nå 5,8 miljarder USD år 2027.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i CLS?

– Baserat på marknadens återkoppling har CLS, med kunden i fokus, investerat i vidareutveckling av sin laserteknologi mot integrerbara bildledda behandlingssystem. En investering som nu ligger bakom oss. Vi har studier igång inom samtliga marknadssegment, med förväntade initiala resultat i USA under 2022, som i USA och Europa skall underbygga påbörjad lansering av ny generation behandlingssystem för bildledd minimalinvasiv fokalterapibehandling av lokaliserad prostatacancer. Vi har en 510(k) ansökan hos FDA som vi förväntar oss ett besked om under året med en klar lanseringsväg framåt hos vår partner Clearpoint Neuro. Med andra ord, bolaget är väl positionerat för att kapitalisera på de investeringar som redan är gjorda och med tyngdpunkt på USA har vi nu ökat vår kommersiella satsning.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser CLS ut då?

– Då ser jag ett bolag med försäljning inom samtliga marknadssegment med tyngdpunkt i urologi och neurokirurgi och med etablerade regionala eller globala kommersiella partnerskap. Vidare har vi hunnit få stödjande data för abskopal behandling av metastaserad cancer som lagt grunden till nya partnerskap inom onkologisegmentet. CLS har också nått break-even i hela eller delar av sin verksamhet med en etablerad decentraliserad organisation med både tillverkande och säljande verksamheter i Nordamerika, Europa och Asien-Stillhavsregionen.

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Twiik
14.06.2022

Stockpicker intervjuar - Twiik

Twiik AB utvecklar framtidens plattform och marknadsplats för digital träning och coaching och Bolagets plattform gör det möjligt för tränare och gym, oavsett storlek, att skapa innovativa träningstjänster och därmed digitalisera sin affär. Twiik kombinerar en SaaS-lösning med en marknadsplats för digital träning. Twiiks affärsidé består i att låta tränare och gym skapa träningsupplägg som sedan kan distribueras digitalt på flera sätt. Bolaget tar betalt av tränare och gym dels genom licens för plattformen, dels genom intäktsdelning av den försäljning som tränare och gym har gentemot sina konsumenter eller enterprisekunder.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Min bakgrund är inom tech och affärsutveckling. Jag har bland annat arbetat med app-strategi på Sony Mobile och varit Vice VD på en av Sveriges ledande byråer för apputveckling där vi jobbade med kunder som BMW, H&M med flera. 

anders wiiik

Anders Gran, vd Twiik

Kan du beskriva Twiik och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Twiik är en SaaS-plattform för onlineträning, ett ekosystem som kopplar samman gym, tränare och konsumenter. Vi gör det möjligt för tränare och gym att erbjuda sina kunder – både företag och konsumenter - onlineträning via vår plattform, antingen i Twiik-appen, på webben eller i en egen app. Att Twiik fungerar som ett ekosystem gör det också möjligt för kreatörerna att erbjuda sin onlineträning i fler appar och hemsidor – och omvänt kan till exempel gym förstärka sitt utbud med träningsinnehåll från duktiga tränare och koncept som är anslutna till Twiik.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi kombinerar en licensaffär – Software as a service / SaaS - med en transaktionell affär där vi har del i våra kunders försäljning av onlineträning och utmaningar.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 12,1 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Det handlar mycket om tillväxt. Dels kommer vi att fortsätta utveckla vår plattform med ny, viktig funktionalitet som ska främja SaaS-affären, dels kommer vi att investera ytterligare i marknadsföring mot kreatörer. Vi kommer också att utveckla onboardingen för både tränare och slutkonsumenter ytterligare.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Å ena sidan är många av de etablerade digitala träningstjänsterna konkurrenter, å andra sidan är de också potentiella kunder. Samma sak gäller flera av de digitala system som gym och tränare använder i olika delar av sin verksamhet – alltifrån rena tränarverktyg till affärssystem. Vi integrerar med flera av dessa och till exempel genom vårt API kan de förstärka sin produkt med hjälp av vår teknik. Igen, konkurrent blir kund. Vi upplever oss som ganska unika i sättet vi skär igenom marknaden.

tweeikHur stor är Er adresserbara marknad?

– I och med att vi kan leverera både helhetslösningar och erbjuda specifika funktioner via vårt API som lanserades nyligen så blir vår TAM stor. I praktiken kan vi potentiellt leverera teknik till alla delar av den digitala träningsbranschen – från konsumenttjänster till gymkedjor och bakomliggande affärssystem. Marknaden för onlineträning värderades globalt till över 11 miljarder dollar 2021 och väntas vara värd närmare 80 miljarder dollar 2026

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Twiik?

– Främst vår position som ekosystem och faktumet att vi gynnas av att fler aktörer kliver in i den digitala träningsbranschen – snarare än tvärtom. Detta i kombination med en på sikt väldigt skalbar licensaffär skapar goda förutsättningar för framtiden.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Twiik ut då?

– Twiik är en ledande plattform och ekosystem för digital träning med kunder över hela världen. Ett naturligt val för alla träningskreatörer – oavsett om det är enskilda tränare, företagshälsor eller gymkedjor - som vill hjälpa fler människor att leva hälsosammare aktiva liv.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 8 - 22 juni 2022.
Teckningspris: 3,60 SEK per unit, motsvarande 1,20 SEK per aktie.
Unit: En (1) unit består av tre (3) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO2.
Emissionsbelopp: ca 12,1 MSEK.
Garantiåtagande och teckningsförbindelser: 70%.
Handelsplats: Nasdaq First North Growth Market


Dokument och filer

Emissionssida

VD-brev

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Lipigon Pharmaceuticals
13.06.2022

Stockpicker intervjuar - Lipigon Pharmaceuticals

Lipigon Pharmaceuticals utvecklar läkemedel för sjukdomar orsakade av rubbningar i kroppens hantering av fetter. Produktportföljen är bred och inkluderar läkemedel för sällsynta sjukdomar där det idag finns bristande behandling för. Bolaget fokuserar i dagsläget på ovanliga sjukdomar där det tidigt i den kliniska utvecklingen är möjligt att identifiera behandlingseffekt. Detta skapar förutsättningar för studier med färre patienter och en kortare väg till marknadsgodkännande och därmed minskad utvecklingsrisk.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag heter Stefan K. Nilsson och är vd och medgrundare av Lipigon. Jag började som doktorand hos Gunilla Olivecrona som tillsammans med maken Thomas Olivecrona under många år lett framgångsrik forskning inom blodfettsområdet vid Umeå universitet. Efter att ha disputerat på blodfetters omsättning 2010, bildade jag, tillsammans med Gunilla och ett antal medgrundare från universitetet, Lipigon. Idén var att behandla skadliga blodfetter genom aktivering av det fettnedbrytande enzymet lipoproteinlipas (LPL). Vi nådde tidiga framgångar och ett samarbetsavtal med AstraZeneca vilket validerade Lipigons expertis och attraherade de första externa investerarna. Ambitionen har sedan starten varit att bygga ett läkemedelsbolag med en rik och diversifierad projektportfölj inom vårt sjukdomsområde så under de kommande åren växte vår produktportfölj. 

steffe

Stefan K. Nilsson, vd

Kan du beskriva Lipigon och er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Lipigon är ett forskningsbolag som utvecklar läkemedelskandidater inom lipidrelaterade sjukdomar. Det är sjukdomar där kroppens förmåga att hantera blodfetter rubbats. Vår längst gångna kandidat, Lipisense, har precis gått in i klinisk fas I. Vi fokuserar i dagsläget på nischade sjukdomar för att på ett mer kostnadseffektivt och tidseffektivt sätt kunna ta läkemedel till marknad. Lipisense-projektet är inriktat på att ta fram ett läkemedel för behandling av kraftigt förhöjda triglycerider för sjukdomarna svår hypertriglyceridemi (SHTG) och familjär kylomikronemi (FCS). Vår forskning ligger i framkant och vi kombinerar vår kunskap om lipidbiologi med den senaste spetsteknologin, t ex RNA-läkemedel och genterapi, för att skapa innovativa läkemedelskandidater med first-in-class potential.

Den vanligaste dödsorsaken i Sverige idag är hjärt- och kärlsjukdomar. Vad är det ni hoppas kunna förändra med era läkemedel? 

– Vårt primära fokus idag är nischade blodfettssjukdomar då det går betydligt snabbare och dessutom mer kostnadseffektivt att gå igenom de kliniska faserna då det behövs avsevärt färre patienter.

Hjärt-kärlsjukdom är dock en ett långsiktigt mål för oss. Trots att man når behandlingsmålen för LDL-kolesterol så kvarstår en stor risk, bara av 30 % av alla sjukdomsfall förhindras. Andra blodfetter där bra behandlingsalternativ saknas är en starkt bidragande orsak till denna stora kvarstående risk. Vi tror att våra produktkandidater kan bli framgångsrika behandlingar i kampen mot hjärt-kärlsjukdom men vi behöver en stor partner som klarar av de enorma kliniska studierna som krävs. Fram till dess fokuserar vi på mindre sjukdomsområden.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Vi är experter inom lipidbiologi och baserat på den kunskapen väljer vi ut målprotein och den läkemedelsteknologi som passar bäst för vårt syfte. Här söker vi gärna samarbeten med teknologiexperter för att minska utvecklingskostnaderna och korta utvecklingstiden – kunskapsmaximering helt enkelt. Vi är beredda att driva våra utvecklingsprogram så långt att attraktiva licensaffärer kan ingås och i vissa fall kan vi tänka oss eget marknadsgodkännande. Tidpunkten för en eventuell licensaffär varierar beroende på program men genomgången fas I/II innebär ofta en stor värdeutveckling och därmed en attraktiv tidpunkt att söka licenspartners. En typisk licensaffär innebär förskottsbetalning, milstolpsbetalningar, intäktsdelning och royalties på försäljning.  Idag har vi bland annat utlicensierat Lipodystrofi-projektet till Combigene och har ett nära samarbete med kinesiska HitGen avseende dyslipidemi-projektet.

Bild5

Ni genomför just nu en nyemission på ca 25 MSEK. Vad skall ni använda emissionslikviden till?

– Merparten ska användas till den så kallade MAD-studien (multipel dosering) i den pågående fas I-studien som vi gör med Lipisense. Därutöver ska vi investera i förberedelser inför fas II med samma indikation. En mindre del går till investeringar i de övriga projekten och till att stärka rörelsekapitalet.

Vilka milstolpar anser du att man som investerare ska hålla koll på framåt?

– Redan till hösten ser vi framför oss att vi ska kunna få de första värdehöjande resultaten från fas I-studien med Lipisense. Det blir såklart en nyckel för den framtida utvecklingen. Men med våra många projekt så händer det saker hela tiden, framför allt nu i början då genombrotten är svåra att förutse.

Läkemedelsforskning är ju förenat med hög risk, vilka risker ser du som mest betydande med Lipigons forskning?

– Läkemedelsutveckling är hög risk, utan tvekan, men vi har gjort allt vi kan för att minimera riskerna. Hittills har vi genomfört säkerhetsstudier och effektstudier i djurmodeller. Här har vi visat att vår behandlingsmetod är säker och effektiv. Vi har vidare stärk vårt case genom genetiska studier på patienter. En mindre aktiv ANGPTL4-gen har en kraftig koppling till minskad risk för bland annat diabetes och åderförfettning. Vidare visar studier av cirkulerande ANGPTL4-protein liknande resultat. Då levern är kroppens största producent av ANGPTL4 och vår molekyl effektivt tas upp och verkar i leverceller så har vi en mycket god chans att lyckas.

Nu går vi in i människa med förhoppning om goda resultat. Vi förväntar oss tidiga effektmått, dvs blodfettssänkning, och såklart en god tolerabilitet med få biverkningar. Alla jämförbara läkemedelskandidater i klinisk utveckling har visat effekt i samma läge så det talar starkt för att vi också skall se effektmått. Att tidigt i fas I kunna utläsa behandlingseffekt minimerar framtida utvecklingsrisk och bygger värde tidigt i bolaget.

Hur ser konkurrensen ut för Lipisense och hur särskiljer ni er?

– Konkurrens är hård med många andra blodfettssänkare i klinisk utvecklingsfas. De flesta konkurrenterna har dock valt att satsa på ANGPTL3 och ApoC-III. Lipigons är än så länge ensamma med ANGPTL4 som målprotein; vi är first-in-class. ANGPTL4 har flera fördelar gentemot de etablera målproteinerna; det starka genetiska stödet; det starka proteomstödet och kopplingen till fettrelaterade sjukdomar t ex typ 2 diabetes och fettlever.

Hur stor är er adresserbara marknad?

– Tittar man bara på de nischade sjukdomar som vi nu adresserar så finns redan där en mångmiljardpotential mätt i kronor. Men hela dyslipidemimarknaden beräknas vara värd cirka 14 miljarder USD år 2027.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Lipigon?

– Vi har flera spännande läkemedelskandidater, inte bara Lipisense även om den ligger längst fram. Vi har även en enorm potentiell marknad med ett konstant stort behov. Dessutom har vi en attraktiv klinisk utveckling med tidiga effektmått och relativt små kliniska studier som möjliggör snabb intäktsgenerering. Som tidigare nämnt, tidig riskminimering som innebär tidiga värdestegrande utvecklingssteg är ett starkt skäl att investera i Lipigon.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 3 - 17 juni 2022

Teckningspris: 2,15 SEK per aktie

Emissionsvolym: 25,1 MSEK

Garanti- och teckningsåtaganden: 90%


Dokument och filer

Läs mer och teckna aktier här

Stäng×
Relaterade ämnen
Intervju med Wirteks VD Michael Aaen
09.06.2022

Intervju med Wirteks VD Michael Aaen

Först vill vi tacka för att du tar dig tid att göra denna intervju med oss, Michael. Kan du börja med att ge oss en kort introduktion om dig själv och varför du grundade Wirtek redan 2001?

– Jag skulle nog beskrivas som en passionerad IT-nörd, som har jobbat i IT-branschen i snart 30 år.

Redan år 2001 grundade jag Wirtek som en spin-off från Nokia. Eftersom Nokia genomförde betydande förändringar i organisationen vid den tidpunkten tog jag tillfället i akt att ingå ett avtal med Nokia som skapade grunden för uppbyggnaden av Wirtek.

När det gäller min utbildningsbakgrund har jag en MSc. i Computer Science från Aalborg University i Danmark och ett Diploma i Management från Henley Business School i UK.

IT-outsourcingmarknaden har förmodligen förändrats mycket under 20 år. Vad har enligt din erfarenhet förändrats mest?

– Idag finns det en betydligt bredare förståelse och acceptans för värdet av vad ett IT-outsourcingföretag kan bidra med förutom att bara tillhandahålla "brains and hands". Att tillföra flexibilitet och kompetens är idag lika, om inte mer, viktigt.

För 20 år sedan var kostnaden den viktigaste faktorn för outsourcing, men så är inte längre fallet. Idag ser vi ofta att kostnaden bara är en av många faktorer som påverkar beslutsprocessen – i allt större utsträckning handlar det om att dra ner risken genom att ha tillgång till kunnig personal och erfarna anställda.

Ge din syn på Wirtek här

I genomsnitt stannar Wirteks klienter i mer än sex år och många kunder har stannat hos er i över ett decennium. Vad är det som Wirtek gör så bra att kunderna aldrig lämnar er?

– Den främsta anledningen till att kunderna har valt att stanna hos Wirtek är att vi överträffar förväntningarna - vi uppfyller och ofta till och med överträffar den servicenivå som kunderna förväntar sig. Och eftersom vi ofta blir en integrerad och kritisk del av bolagens egna utvecklings- och testavdelningar är det mycket svårt för kunden att byta till en annan partner. Och vi ser förstås till att inte ge dem någon anledning att göra det heller. Idag har vi flera kunder som varit hos Wirtek i mer än 10 år.

Wirtek har under de senaste åren levererat hög tillväxt och förbättrat lönsamheten avsevärt. Vilka är de främsta orsakerna bakom denna utveckling?

– Vi har levererat lönsam tvåsiffrig organisk intäktstillväxt under flera år och i januari 2021 lanserade vi vår strategi framtill år 2025, med fokus på att accelerera tillväxten genom att förvärva väldrivna bolag som redan bevisat sig och där företagskulturen är sund. CoreBuild-förvärvet i april 2021 är ett bra exempel på detta.

Vår affärsmodell gör det möjligt för oss att öka våra intäkter snabbare än vår kostnadsbas, vilket resulterar i en bättre lönsamhet. Vår operativa effektivitet har ökat markant och andelen billable colleagues har ökat från 82% år 2020 till 87% under Q1 i år. Detta har en starkt positiv effekt på Wirteks lönsamhet.

Wirtek siktar på 130 MDKK i intäkter år 2025 och förvärv är en viktig del av er tillväxtstrategi. Hur skulle du beskriva den typiska förvärvskandidaten?

– Vi söker först och främst förvärvskandidater som passar väl in i Wirteks företagskultur. Dessutom har vi ett antal förvärvskriterier som en förvärvskandidat måste uppfylla för att anses vara en relevant kandidat. De faktiska kriterierna är inte offentlig information, utan är relaterade till att stödja målen i Wirteks Accelerate25XL-strategi.

Anser du att bristen på IT-resurser för närvarande är det största problemet för IT-outsourcingföretag som Wirtek?

– Absolut. Det pågår så mycket digitalisering att det råder en stor brist på IT-resurser. Personalretention är faktiskt ett av våra operativa mål i Accelerate25XL-strategin. Vi fokuserar på att bygga en stark HR-organisation och har anställt en mycket erfaren HR-direktör för att leda rekryteringen och få anställda att stanna kvar. Vi arbetar hårt för att säkerställa att vi kan uppfylla de finansiella målen i Accelerate25XL-strategin trots den rådande bristen på IT-resurser och har haft turen att urskilja oss genom våra incitamentsprogram – att tilldela anställda Wirtek-aktier. Lyckligtvis har vi många kollegor som har varit en del av Wirtek i mer än 10 år.

Ett av era operativa mål är att ha en outsourcingfacilitet utanför Rumänien senast år 2025. Finns det några specifika länder som ni finner intressanta?

– Vissa platser är mer intressanta än andra. Detta är dock inte information som vi kan dela med oss av just nu, men det jag kan berätta är att anledningen till att vi vill expandera med outsourcingfaciliteter utanför Rumänien – det är förankrat i en riskreducerande strategi att förbättra möjligheterna till att rekrytera IT-resurser.

Var ser du att Wirtek är om 5 år?

– Jag ser Wirtek som ett mycket större och väldigt lönsamt IT-outsourcingföretag som har gjort sig ett namn på marknaden genom att våra kunder lyckats med sina produkter och tjänster på sina respektive marknader. Om vi kan uppnå den positionen och få den imagen, finns det verkligen ingen gräns för vår potentiella tillväxt. Och förstås ser jag Wirtek som ett noterat bolag på Nasdaq Main Market.

Stäng×
Relaterade ämnen
Interview with Wirtek CEO Michael Aaen
09.06.2022

Interview with Wirtek CEO Michael Aaen

Thank you for taking the time to do this interview with us, Michael. Can you start off by giving us a short introduction about yourself and why you founded Wirtek back in 2001?

– I would probably be described as a passionate IT nerd, who has been working in the IT industry for almost 30 years.

Back in 2001 I founded Wirtek as a spin-off from Nokia. Since Nokia was going through significant organizational changes at that time, I seized the opportunity to make a deal with Nokia that created the foundation for building up Wirtek.

As for my educational background, I have a MSc. in Computer Science from Aalborg University in Denmark and a Diploma in Management from Henley Business School in UK.

The IT outsourcing market has probably changed a lot over the course of 20 years. In your experience, what have been the biggest changes?

– Today there is a significantly wider understanding and acceptance of the value of an IT outsourcing company can contribute with besides just providing “brains and hands”. Adding flexibility and competencies are equally, if not more, important today.

And while cost was the main factor for outsourcing 20 years ago, this is no longer the case. Today we often see that it cost is only one of many factors that impact the decision process – to a greater extent it is a question about de-risking the access to talent and experienced employees.

On average, Wirtek has a client seniority of more than six years and many clients have stayed with you for over a decade. What is Wirtek doing so well that clients never leave?

– The main reason clients have chosen to stay with Wirtek is overdelivering on expectations - that we meet and often even exceed the level of service that they expect. And since we often become an integral and critical part of their own development and test departments, it is very difficult for the client to change to a different partner. And we just make sure not to give them any reason to do so. Today we have several clients that been with Wirtek for more than 10 years.

During the last few years, Wirtek has delivered rapid growth and increased profitability substantially. What are the main reasons behind this development?

– We have delivered profitable double-digit organic revenue growth for several years and in January 2021 we launched our 2025 strategy also focusing on accelerating growth by acquiring well driven companies with a proven track record and a healthy corporate culture. The CoreBuild acquisition in April 2021 is a good example of this.

Our business model allows us to increase our revenue faster than our cost base which results in increasing profitability. Our operational efficiency has increased markedly, with the percentage of billable personnel increasing from 82% in 2020 to 87% during Q1 this year. This has a strong positive effect on the profitability of Wirtek.

Ge din syn på Wirtek här

Wirtek is aiming for 130 MDKK in revenues by 2025 and acquisitions is an essential element of your growth strategy. How would you describe the typical target firm?

– We are looking for acquisition candidates that first of all will be a cultural fit for Wirtek. In addition, we have a number of acquisition criteria which an acquisition candidate must satisfy to be considered a relevant candidate. The actual criteria are not public information but are related to supporting the goals of Wirtek’s Accelerate25XL strategy.

As of today, do you consider shortage of IT talent to be the biggest issue for an IT outsourcing company such as Wirtek?

– Absolutely. There is so much digitalization going on that there is a significant shortage of IT talent. Employee retention rate is actually one of the operational goals of our Accelerate25XL strategy. We are focusing on building a strong HR organization and have hired a very experienced HR Director to head our recruitment and retention efforts. We are working hard to ensure that we can meet the Accelerate25XL financial goals despite the current shortage of IT talent and have been lucky to differentiate with our incentive schemes – awarding employees with Wirtek shares. And, fortunately, we have many colleagues that have been with Wirtek more than 10 years.

One of your operational goals is to have one source location outside Romania by 2025. Are there any specific countries that you find interesting?

– Certain locations are more interesting than others. However, this is not information we can share at this point, but what I can explain is the reason why we wish to expand with sourcing locations outside Romania – it is anchored in a risk mitigation approach of improved opportunities to recruit talent.

Where do you see Wirtek in 5 years?

– I see Wirtek as a much larger and very profitable IT outsourcing company that is known in the market as a key enabler for our clients to succeed with their products and services in their markets. If we can achieve this position and gain that image, then there really is no limit to our potential growth. And then of course I see Wirtek listed on Nasdaq Main Market.

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början