Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Northern CapSek - Uppdatering efter Q3 2022
05.12.2022

Northern CapSek - Uppdatering efter Q3 2022

Northern CapSek är ett investeringsbolag som investerar i noterade- och onoterade techbolag. Bolaget är noterat på Nordic Growth Market, NGM Nordic SME.

Fortsatta nedvärderingar i tufft marknadsklimat
Ett fortsatt tufft marknadsklimat under juni-september resulterade i att investmentbolaget Northern CapSek Ventures gjorde nedvärderingar i portföljen på -5,4 MSEK. Rörelsens kostnader uppgick som väntat till ca 2,0 MSEK och bolaget redovisade därmed ett negativt nettoresultat på drygt -7,3 MSEK.

Noterade innehaven utvecklades svagt
Merparten av nedvärderingarna berodde på att de noterade innehaven utvecklats svagt under Q3. I snitt tappade de fyra noterade innehaven Appspotr-, Hoodin-, Bricknode Holding- och Zesec of Swedens aktier över 30% under det tredje kvartalet.

Positiva tongångar i VD-ordet
Även om det är irriterande att kvartal efter kvartal behöva skriva ned värdet på portföljbolagen, lyfte Henrik Jerner även fram en del positiva aspekter i sitt VD-ord. Bl.a. för de onoterade bolagen i scale-up-fas (Arkimera, Itatake, PubQ, Noda, Tölve, Klash och Talkamatic) växte nettoomsättningen med 39% (YoY) under årets första nio månader och flera av portföljbolagen har även gjort stora operativa framsteg. Jerner betonade även i rapporten att värdeskapande tar tid och att det är svårt att synliggöra värden i ett svagt marknadsklimat för bolag i tidig fas. Intressant var även att man fört diskussioner med såväl finansiella- som industriella aktörer om förvärv av en del av portföljbolagen. Dessa dialoger ansåg dock Jerner vara för prematura för att CapSek ska erhålla bud på attraktiva nivåer, men det visar ändå på att det finns ett visst intresse för en del av innehaven.

Portföljen består idag av 14 techbolag

Sedan den första juli har CapSek gjort mindre följdinvesteringar i Klash (0,2 MSEK), Talkamatic (0,1 MSEK), Itatake (0,6 MSEK) och AI Medical Technology (0,25 MSEK). Därpå har man avyttrat samtliga aktier i Glase Fintech, som redan tidigare avslutat sin operativa verksamhet. Portföljen består idag av fyra noterade- och 10 onoterade techbolag, där samtliga befinner sig i startup- eller scale-up-fas.

Läs hela analysen här

Ge din syn på Northern CapSek här

 

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en betald uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
Northern CapSek Ventures Q3-kommentar
23.11.2022

Northern CapSek Ventures Q3-kommentar

Kort sammanfattning av Q3-rapporten:

Investmentbolaget Northern CapSek Ventures presenterade sin Q3-rapport under morgonen. Bolaget redovisade ett negativt nettoresultat på -7,3 MSEK, främst drivet av nedvärderingar av portföljbolagen på -5,4 MSEK. Aktiekurserna för de noterade innehaven (Appspotr, Hoodin, Bricknode Holding och Zesec of Sweden) tappade i snitt 33% under det tredje kvartalet och står för merparten av den totala värdeminskningen i kvartalet. Substansvärdet per aktie (enligt CapSeks definition) föll från 2,09 SEK per den sista juni, till 1,74 SEK vid periodslut i Q3.

Northern CapSek Ventures portfölj består idag av fyra noterade- och 10 onoterade innehav. Under Q3 genomfördes mindre följdinvesteringar (i form av konvertibellån) i de befintliga innehaven Klash och Talkamatic på 0,2 respektive 0,1 MSEK. Väsentliga händelser efter periodens utgång innefattar bl.a. företrädesemissionen av preferensaktier som tillförde bolaget 5,3 MSEK (före emissionskostnader) samt följdinvesteringar i Itatake (konvertibellån) och AI Medical Technology (nyemission) på 0,6 respektive 0,25 MSEK.

Henrik Jerner lyfte i sitt VD-ord fram att merparten av bolagen utvecklas väl trots de orealiserade värdeminskningarna i det tredje kvartalet. De sju onoterade bolagen i scale-up-fas ökade t.ex. nettoomsättningen med 39% (YoY) under januari-september i år och flera av portföljbolagen har visat operativa framgångar. Jerner påpekade även att det finns intressen och pågående dialoger om förvärv av flera av portföljbolagen, vilket tyder på att Northern CapSek Ventures är på rätt väg. Dessa dialoger är dock för prematura för att bolagen ska kunna erhålla bud på attraktiva nivåer och värdeskapande samt synliggörande av värden kommer att ta tid.

 

Disclaimer
Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en uppdragsanalys som Stockpicker erhållit betalning för. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
Annons
18.10.2022
Small Cap - Upphandling kan ge C-RAD order på 45 Mkr

Small Cap - Upphandling kan ge C-RAD order på 45 Mkr

First North-listade Tempest Security har via dotterbolaget Tempest Security Sverige AB tecknat två större avtal om Security Operations Center (SOC)...

Leveranserna påbörjas kontinuerligt allt eftersom larmanläggningar kopplas om från nuvarande larmcentral. Det samlade löpande ordervärdet på avtalen uppskattas till 100 000 kronor i månaden med god lönsamhet. Dessa avtal innebär att omsättningen på larmcentralen ökar med nästan 5 procent utan att kostnadsmassan ökar. Aktien förbättrades 8,6 procent till 14,55 kronor.

I en landsomfattande upphandling av positioneringstekning i Italien har meddelats att C-RAD-distributören – Tecnosan SRL – placerade sig först i tilldelningen av SGRT- och trea avseende tilldelningen av teknik för andningsstyrning. Tilldelningen inkluderar flertalet Catalyst + HD och Sentinel 4DCT-system. Anbudsförfarandet är föremål för en överklagandeperiod om 35 dagar från och med idag. Förutsatt att inget överklagande lämnas in, förväntas distributören därefter teckna ett inköpskontrakt med den organisationen som genomfört upphandlingen. Detta följs av en order till C-RAD med ett totalt värde överstigande 45 miljoner kronor. Leverans och installation av dessa system förväntas påbörjas under våren 2023 och förväntas vara klar i slutet av 2024. När en inköpsorder erhållits kommer C-RAD att informera marknaden om detta. C-RAD handlades upp 5,8 procent till 32,90 kronor. Som högst betalades aktien till 35,20 kronor.

Teckningsperioden i företrädesemissionen av preferensaktier i CapSek löpte ut torsdagen den 13 oktober. Genom företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 5,3 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. Som tidigare kommunicerats beslutade styrelse den 21 september även om en riktad nyemission om högst 60 441 nya preferensaktier till de garanter som valt att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade preferensaktier i CapSek. Samtliga preferensaktier i den riktade nyemissionen har tecknats och tilldelats. Utfallet innebär att CapSek har erhållit finansiering för att kunna genomföra investeringar i nya målbolag samt stödja befintliga portföljbolag med ytterligare finansiering. Teckningskursen var 1,70 kronor per ny preferensaktie.

Aptahems vd Mikael Lindstam skriver i nyhetsbrevet för oktober att forskningsbolagets kliniska fas 1-studie med läkemedelskandidaten Apta-1 är planerad att starta enligt uppsatt tidplan. För att studien ska kunna dra igång måste myndigheterna i Nederländerna ge grönt ljus. Därefter kan samarbetspartnern The Centre for Human Drug Research inleda processen med att rekrytera försökspersoner till studien. Inför studien har bolaget också valt att hålla ett rådgivande möte (Scientific Advice Meeting) med tyska myndigheten Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, BfArM. Sådana möten brukar hållas för att bekräfta att all information som behövs för att läkemedelskandidaten ska godkännas för att testas på personer finns på plats. Vid stängning noterades aktien 3 procent högre.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Sista chansen att teckna CapSeks nyemission
11.10.2022

Sista chansen att teckna CapSeks nyemission

Northern CapSek Ventures AB är ett investmentbolag som investerar, förvaltar och utvecklar tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller som har potential att etablera sig internationellt i större skala. Innehaven är både onoterade och noterade bolag, och en stor del av affärsverksamheten är fokuserad mot digitalisering och Artificiel Intelligence (AI).

Kännetecknande för CapSeks investeringar är att målbolagen har skalbara affärsmodeller samt en produkt eller tjänst som har potential att etablera sig på en internationell marknad i stor skala. Bolaget avser investera när det finns tydliga tecken på att målbolagets affärsmodell fungerar och det potentiella målbolaget tar in expansionskapital i en A-finansiering. Bevis för att målbolagets affärsmodell fungerar är exempelvis ökningstakt på omsättning, antal återkommande kunder, ingångna viktiga kund eller samarbetsavtal samt positiv utveckling och andra viktiga nyckeltal. 

CapSek etablerar löpande nya samarbeten med andra aktörer, vilket företrädesvis ger bolaget tillgång till ytterligare målbolag att investera i. Genom samarbetena får CapSek även möjlighet etablera sitt nätverk av affärsänglar, entreprenörer och styrelseproffs, vilka ofta är verksamma i målbolag som är av intresse för bolaget.

Efter förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj i somras har CapSek nu en portfölj bestående av 14 techbolag, varav 10 är onoterade. CapSek är fortfarande ett ungt bolag under uppbyggnad, företaget började bygga portföljen på riktigt i samband med noteringen sommaren 2020.

CapSek genomför en nyemission som kan tillföra bolaget 26,1 miljoner kronor. Sista dag att teckna är den 13 oktober.


Företrädesemissionen i sammandrag

Avstämningsdag: 28 september 2022

Teckningstid: 29 sep - 13 okt 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 28 september 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna preferensaktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie

Teckningskurs: 1,70 SEK

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar max 15 341 160 preferensaktier vilket motsvarar ca 26,1 MSEK

Handel med teckningsrätter: 30 sep - 10 okt 2022

Marknadsplats: Nordic SME Sweden


Länkar och dokument

Informationsfolder

Prospekt

Anmälningssedel

Emissionssida

Stäng×
Relaterade ämnen
Välkommen att investera i framtidens techbolag!
07.10.2022

Välkommen att investera i framtidens techbolag!

Northern CapSek Ventures AB är ett investmentbolag som investerar, förvaltar och utvecklar tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller som har potential att etablera sig internationellt i större skala. Innehaven är både onoterade och noterade bolag, och en stor del av affärsverksamheten är fokuserad mot digitalisering och Artificiel Intelligence (AI).

Kännetecknande för Bolagets investeringar är att Målbolagen har skalbara affärsmodeller samt en produkt eller tjänst som har potential att etablera sig på en internationell marknad i stor skala. Bolaget avser investera när det finns tydliga tecken på att Målbolagets affärsmodell fungerar och det potentiella Målbolaget tar in expansionskapital i en A-finansiering. Bevis för att Målbolagets affärsmodell fungerar är exempelvis ökningstakt på omsättning, antal återkommande kunder, ingångna viktiga kund eller samarbetsavtal samt positiv utveckling och andra viktiga nyckeltal. Bolaget deltar i en A-finansiering när kapitalstorleken omfattar mellan 10–30 MSEK, företrädesvis deltar flera olika investerare.

Bolaget etablerar löpande nya samarbeten med andra aktörer, vilket företrädesvis ger Bolaget tillgång till ytterligare Målbolag att investera i. Bolaget är primärt verksamt i regionerna kring Göteborg och Malmö. Genom samarbetena får Bolaget även möjlighet etablera sitt nätverk av affärsänglar, entreprenörer och styrelseproffs, vilka ofta är verksamma i Målbolag som är av intresse för Bolaget.

Bolaget avser använda nettolikviden från Erbjudandet i den prioritetsordning som anges nedan:

  1. Investeringar i målbolag (20 procent)
  2. Investeringar i befintliga portföljbolag (75 procent)
  3. Övrigt rörelsekapital (5 procent)

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


 Intervju med Henrik Jerner, VD Northern CapSek


VD-ord

Efter förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj i somras har CapSek nu en portfölj bestående av 14 techbolag, varav 10 är onoterade. Vi är fortfarande ett ungt bolag under uppbyggnad, vi började bygga portföljen på riktigt i samband med noteringen sommaren 2020.

Vår omvärld förändras av megatrender, exempel på megatrender är lösningar för hållbar energi och energieffektivisering, konsumtionsmönster som förändras och digitalisering som möjliggör produktivitetsökningar i befintliga industrier samt nya sätt att arbeta. Det är i dessa trender CapSek investerar, våra befintliga bolag är verksamma inom olika områden som exempelvis energieffektivisering, digital mediabevakning,
plattform för appar samt machine learning.

Den tydligaste värdemätaren på onoterade bolag är om och när bolagen köps upp. Vi på CapSek fokuserar aktivt på värdebyggande åtgärder så att bolagen ska bli uppköpskandidater. Värdebyggande tar tid och det är inte ovanligt att det tar runt sju år innan bolagen har en tillräckligt attraktiv position för att bli uppköpta.

Läs hela VD-ordet här


Företrädesemissionen i sammandrag

Avstämningsdag: 28 september 2022

Teckningstid: 29 sep - 13 okt 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 28 september 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna preferensaktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie

Teckningskurs: 1,70 SEK

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar max 15 341 160 preferensaktier vilket motsvarar ca 26,1 MSEK

Handel med teckningsrätter: 30 sep - 10 okt 2022

Marknadsplats: Nordic SME Sweden


Länkar och dokument

Informationsfolder

Prospekt

Anmälningssedel

Emissionssida

 

Stäng×
Stockpicker intervjuar CapSeks VD Henrik Jerner och tre portföljbolag
05.10.2022

Stockpicker intervjuar CapSeks VD Henrik Jerner och tre portföljbolag

Stockpicker har genomfört intervjuer med CapSeks VD Henrik Jerner och med tre bolags-VDar som representerar portföljbolaget medtechbolaget AI Medical Technology, spelutvecklaren Itatake och Noda som optimerar energisystem genom AI.

Disposition och tidsstämplar av intervjuerna

Northern CapSek, VD Henrik Jerner

00:00:19 | Q1 – Kan du inledningsvis berätta lite om dig själv och kort beskriva CapSeks verksamhet?

00:01:14 | Q2 – Ni ska genomföra en emission av preferensaktier som kan tillföra CapSek upp till ca 26 MSEK. Kan du kort berätta om emissionen och vad likviden ska användas till?

00:02:54 | Q3 – Förvärvet av Nordic Tech Funds portföljbolag fullbordades under sommaren och innebar att ni utökade ert innehav i fyra befintliga innehav samt adderade sex nya portföljbolag till portföljen. Idag består er VC-portfölj av 14 svenska techbolag, vilka av dessa ser du högst potential i kommande året?

00:04:52 | Q4 – Upplever du att värderingarna i den onoterade miljön kommit ned kraftigt på sistone och ser du det som sannolikt att CapSek investerar i nya portföljbolag inom kort. 

AI Medical Technology, VD Christoffer Ekström

00:05:58 | Q1 - Kan du inledningsvis berätta lite om dig själv och hur AI Medical Technology kom till?

00:08:26 | Q2 - Produkten ni har tagit fram kallas Dermalyser. Kan du kortfattat förklara hur den fungerar och vilka fördelarna är gentemot de lösningar som idag finns tillgängliga på marknaden?

00:10:02 | Q3 - Ni inledde klinisk prövning av ert system för diagnos av malignt melanom under våren. Hur länge pågår studien och när kan man förvänta sig att få ta del av resultaten?

00:11:07 | Q4 - Avslutningsvis vill vi gärna veta om ni har några finansiella- eller operativa målsättningar som ni kan dela med er av?

Itatake, VD Thomas Wedin

00:13:03 | Q1 - Kan du inledningsvis berätta lite om dig själv och kort beskriva Itatakes verksamhet?

00:13:57 | Q2 - Trots att ni redan lyckats ta fram framgångsrika titlar som Gumslinger och Rest In Piece, sätter ni mest energi på att utveckla nya mobilspel. Kan du utveckla lite varför ni väljer att göra så?

00:14:45 | Q3 – Har ni några nya spel som lanseras inom kort?

00:15:47 | Q4 - Mobilspelsmarknaden har som helhet haft ett tufft år 2022 och tillväxten har avtagit kraftigt. Har det varit svårt att anpassa sig till denna miljö och tycker ni att era UA-investeringar (User Acquisition) gett önskat resultat?

00:17:49 | Q5 - Avslutningsvis vill vi gärna veta om ni har några finansiella- eller operativa målsättningar som ni kan dela med er av?

Noda Intelligent Systems, VD Christian Johansson

00:19:11 | Q1 - Kan du inledningsvis berätta lite om dig själv och kort beskriva Nodas verksamhet?

00:20:29 | Q2 - Med tanke på utvecklingen i Europa i år borde era lösningar vara högaktuella. Har ni upplevt en högre efterfrågan från nya kunder eller att aktiviteten hos befintliga kunder ökat markant?

00:21:39 | Q3 - Hur ser konkurrenssituationen ut? Finns det andra aktörer som erbjuder liknande lösningar som er på marknaden?

00:23:13 | Q4 - Avslutningsvis vill vi gärna vet om ni har några finansiella- eller operativa målsättningar som ni kan dela med er av?

DISCLAIMER: Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet.

Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Relaterade ämnen
21.09.2022
Small Cap - CapSek genomför nyemission

Small Cap - CapSek genomför nyemission

Northern CapSek Ventures (CapSek) har beslutat om att genomföra en nyemission av högst 15 341 160 preferensaktier till en teckningskurs...

Företrädesemissionen kommer att tillföra CapSek högst cirka 26,1 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Företrädesemissionen omfattas till cirka 8,5 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. CapSek avser att lista preferensaktien på NGM Nordic SME givet att preferensaktien uppfyller marknadsplatsens sedvanliga villkor. Indikativ första handelsdag i av preferensaktien beräknas vara den 1 november. Kapitaltillskottet ska användas till att accelerera CapSeks tillväxt, dvs investera mer i techbolag för att möjliggöra bolagens fortsatta expansion. Aktien steg 2,5 procent till 1,035 kronor. Nästan 53 000 aktier bytte händer.

Annons

Även Clean Industry Solutions har beslutat om en företrädesemission av högst cirka 15,3 miljoner units. Teckningskursen är 1,50 kronor per unit vilket tillför bolaget omkring 23 miljoner kronor. Varje unit består av en ny aktie och en teckningsoption. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2 miljoner kronor och emissionsgarantier om cirka 12,9 miljoner kronor, motsvarande totalt omkring 65 procent av emissionen. Vid full teckning innebär emissionen en utspädning för befintliga aktieägare på cirka 50 procent av antalet aktier och röster i bolaget. Likviden ska främst användas för finansiering av dotterbolagens tillväxt och rörelsekapital för nya kundprojekt. Bolaget är en leverantör av anpassade kolfria energisystem för industrikunder världen över baserat på en bred portfölj av solenergiteknologier och kompletterande tekniker. Aktien rasade 40 procent till 1,80 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Northern CapSek - Uppdatering efter Q2 2022
14.09.2022

Northern CapSek - Uppdatering efter Q2 2022

Northern CapSek är ett investeringsbolag som investerar i noterade- och onoterade techbolag. Bolaget är noterat på Nordic Growth Market, NGM Nordic SME.

Fortfarande svårt marknadsklimat
Det har milt sagt varit ett utmanande år 2022 för bolag som befinner sig i start-up- och uppskalningsfas. Det svåra marknadsklimatet fortsatte även under Q2 och inte minst Northern CapSek Ventures, som investerar i svenska techbolag i tidig fas, har fått uppleva detta då aktien har tappat över 50% i år. Värt att notera är ändå att aktien har återhämtat sig något sedan bottennoteringen i inledningen av juli.

Antal portföljbolag uppgår nu till 15
Trots den rådande marknadsoron, har CapSek haft ett intensivt år och under Q2 fullbordades förvärvet av Nordic Tech Funds portföljbolag. Genom förvärvet adderar CapSek sex nya techbolag till sin portfölj samt utökar sitt innehav i fyra befintliga positioner. Detta innebär att portföljsammansättningen ändrar och genom investmentbolaget från Göteborg får man nu exponering mot 15 intressanta techbolag, med skalbara affärsmodeller, som är verksamma inom allt från Medtech till Gaming. Av dessa är fyra innehav noterade, medan resterande 11 är onoterade.

Värderas lägre än substansvärdet
Substansvärdet (enligt CapSeks definition) uppgick per den 30 juni till 2,09 SEK per aktie, vilket kan sättas i relation till den nuvarande aktiekursen på 1,32 SEK. En del av de noterade innehaven har dock utvecklats svagt sedan periodslut den 30 juni. Efter ett svårt marknadsklimat med drastiska nedvärderingar av portföljbolagen, ser Stockpicker flera faktorer som talar för en god avkastningspotential de närmaste åren. Kommande finansieringsrundor kan gott ske till högre värderingar än dagens samtidigt som ett antal innehav befinner sig i skeden där värden kan synliggöras redan inom en snar framtid.

Läs hela analysen här

Ge din syn på Northern CapSek här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en betald uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
Northern CapSek Ventures - Exponering mot noterade och onoterade techbolag
22.05.2022

Northern CapSek Ventures - Exponering mot noterade och onoterade techbolag

Northern CapSek har för närvarande nio portföljbolag, varav tre innehav är noterade och resterande onoterade.

Genom investmentbolaget från Göteborg får man exponering mot en rad olika SaaS-bolag som är verksamma inom allt från energieffektivisering och informationsanalys till betalningssystem och gaming.

Ingått avtal om förvärv

Northern CapSek Ventures presenterade i ett pressmeddelande den 29 april att man ingått avtal om att förvärva Nordic Tech Funds portfölj om 10 techbolag. Det pågående förvärvet kan leda till att CapSek närapå dubblar storleken på sin portfölj. Nordic Tech Funds investeringsfilosofi påminner i stor utsträckning om CapSeks. Nordic Tech Fund Group (som förvaltar Nordic Tech Fund) är dessutom största ägare i CapSek och inte mindre än fyra innehav hittar man i både Nordic Tech Fund och CapSeks portfölj sedan tidigare.

Läs hela analysen här

Ge din syn på Northern CapSek här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Denna analys är en uppdragsanalys. Stockpicker gör från tid till annan analyser och andra publikationer på uppdrag och mot ersättning från det analyserade bolaget. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
Stockpicker Intervjuar - Northern CapSek Ventures
28.02.2022

Stockpicker Intervjuar - Northern CapSek Ventures

Vi har satt oss ner för en pratstund med Henrik Jerner, VD på investmentbolaget Northern CapSek Ventures.

Värderingarna av tech- och tillväxtbolag har sjunkit i rask takt på sistone. Hur upplever du att det har påverkat förväntningarna i den onoterade miljön? Kan det till och med vara positiv för CapSek på kort sikt?

– Än så länge har vi inte märkt att värderingarna av onoterade bolag har påverkats nämnvärt av kursnedgångar av noterade techbolag. Det brukar vara en viss fördröjning innan det slår igenom på onoterat, men det är bara en tidsfråga tills vi ser lägre värderingar även av onoterade bolag. Eftersom vi bygger upp vår investeringsportfölj så är vi på köparsidan, så vi gynnas av lägre värderingar då vi allt annat lika får ett större ägande för samma investerade belopp.  

Eftersom vi bygger upp vår investeringsportfölj så är vi på köparsidan, så vi gynnas av lägre värderingar då vi allt annat lika får ett större ägande för samma investerade belopp.  

Ni skriver i bokslutskommunikén att det finns just nu upp till 5 bolag som kan vara intressanta att investera i. Hur nära är ni ett eventuellt avslut och vilka branscher är bolagen aktiva i?

Henrik Jerner 2Henrik Jerner, VD

– De 10-tal bolag vi utvärderar närmare har vi kommit olika långt med. Några av dessa har vi utvärderat ett tag redan och förutsatt att utvärderingar och förhandlingar faller väl ut kan vi göra avslut inom några månader. De andra bolagen ligger lite senare i processen, men avslut lär oavsett kunna göras under 2022. Det är inom lite olika branscher, för att nämna några exempel så tittar vi på bolag verksamma inom cybersäkerhet, energieffektivisering och bokningsplattform för tjänster.

Den operationella trenden i Noda imponerar och bolaget har vunnit ett flertal intressanta avtal de senaste månaderna. Finns det planer och möjligheter att utöka er ägarandel i bolaget?

– Ja, det händer mycket i och kring Noda just nu, energibranschen börjar verkligen få upp ögonen för digitalisering och Noda är bra positionerade. I samband med att Noda tog in expansionskapital förra året lades en plan för de kommande åren. I nuläget är planen fullfinansierad så det lär inte bli någon ny finansiering i det närmaste. I ett senare läge är det troligt att bolaget tar in mer kapital för att accelerera ytterligare. Ser det bra ut då är vår ambition att öka vårt ägande och det anser jag att finns det goda förutsättningar för.

Ge din syn på Northern CapSek här

Substansvärdet tyngs framför allt av en svag kursutveckling i de noterade innehaven AppSpotr och Hoodin. Bortsett från den generella turbulensen på börsen, hur ser du på trenden i dessa bolag? Finns det milstolpar de måste uppnå de kommande kvartalen så att de får vara kvar i portföljen?

– Vi är långsiktiga ägare och har inte satt någon tidshorisont för ägandet. Både Appspotr och Hoodin har innovativa erbjudanden riktade till växande marknader, men de har haft utmaningar att nå ut på marknaden. Jag tycker att de nu gör rätt saker och anpassar sina respektive säljmodeller. Appspotr fokuserar intialt på fullserviceaffären för att bevisa kundnytta och på sikt kommer självserviceaffären bli mer i fokus, nyligen lanserades självregistrering och onlinebetalning. Hoodin har byggt upp en stor pipeline av potentiella kunder och man prioriterar nu att konvertera dem till betalande kunder, både genom att bearbeta befintliga partners samt genom aktiv kundkontakt i egen regi.

Ni rapporterar att era fem onoterade innehav har ökat med 1,4 Mkr i värde hittills. Var kommer den största ökningen ifrån och var ser du störst potential för ytterligare uppvärdering de kommande 12 månader?

– Av konkurrensmässiga skäl kommunicerar vi inte värderingar på enskilda onoterade innehav. Av de onoterade bolagen är det Noda och PubQ som utvecklas bäst just nu. Samtidigt pågår det många bra initiativ inom de andra bolagen så jag ser goda förutsättningar för framtida uppvärderingar i den onoterade portföljen som helhet.

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början