Stäng
Ladda ner guiden gratis
22.03.2021
Stockpicker intervjuar - Northern CapSek

Stockpicker intervjuar - Northern CapSek

Stockpicker intervjuar Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures, som just nu genomför en företrädesemission på upp till 17,9 Mkr.

Först, kan du kort beskriva CapSek och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi är ett investmentbolag som investerar i techbolag vars tillväxt drivs av digitaliseringen av samhället. Det är främst affärsmodellen, inte branschen, som är det intressanta för oss. Vi har en förkärlek för att investera i SaaS-bolag. Vi investerar i scale-up fasen, dvs när bolagen har börjat få skalbara intäkter och tar in expansionskapital för att accelerera tillväxt. Vi har kontor i Göteborg, men genom vårt nätverk av samarbetspartners har vi närvaro i hela södra och mellersta Sverige. Vi investerar företrädesvis i bolag utanför Stockholm. Vi är en aktiv minoritetsägare som engagerar oss i bolagen vi investerar i, det kan vara genom styrelseplats, strategiarbete eller coaching till ledningen i bolagen. Vi har nu 7 bolag i portföljen, varav 5 är onoterade.

Ni genomför just nu en företrädesemission som från början var garanterad till 70% och nu garanteras till 100% där Ni kan ta in upp till 17,9 MSEK. Vad tror du är största anledningen till att intresset för er är så stort?

– En starkt bidragande orsak till det ökade intresset för CapSek tror jag beror på att vi sedan noteringen i förra sommaren har bevisat att vår affärsmodell fungerar genom att portföljen har utökats med fyra nya onoterade techbolag. Investeringarna har alla uppkommit genom etablerade samarbeten med andra investeringsaktörer. Ett flertal viktiga och nya strategiska samarbeten har också inletts vilket ger oss en ännu bättre tillgång till intressanta bolag att investera i. Sist men inte minst har vi haft en bra värdeutveckling på vår portfölj, vilket säkerligen har uppmärksammats.

Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi har en målportfölj på 15-20 bolag. Vi är fortfarande ett ungt bolag och likviden kommer att användas till att fortsätta bygga upp vår investeringsportfölj, dvs för att investera i nya techbolag samt att stötta befintliga bolag i portföljen som vi tror på. Vi har som mål att investera i 3-4 nya portföljbolag per år. Vi har redan investerat i två nya bolag i år så likviden hjälper oss att hålla vår planerade investeringstakt.

 Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i CapSek?

– Genom vår affärsmodell har vi en unik tillgång till spännande tillväxtbolag. De teknikområden där vi investerar finns det många intressanta bolag med hög potential att skala upp och bli stora bolag, eller med intressant teknik som gör dem till attraktiva uppköpsobjekt för större bolag. Vi investerar i ett läge när målbolagen har skalbara intäkter och riskerna är därmed mindre. Samtidigt har bolagen ännu inte så stora intäkter att bolagsvärderingarna har skjutit i höjden. I takt med att bolagen verkställer sina expansionsplaner finns det goda förutsättningar för att bolagsvärderingen ökar exponentiellt. Det har tidigare varit svårt för aktiesparare att investera i onoterade, expansiva svenska techbolag som står inför att skala upp sin affärsmodell. Via CapSek kan aktiesparare ta del av de svenska techbolagens framgångar och tillväxtmöjligheter.

Ni har satt mål att er portfölj av bolag ska ge en avkastning på 20% per år sett under en 5-årsperiod, men redan nu är avkastningen 35% per år sedan 2018. Är målen satta för lågt tycker du?

– 20% är i sig en bra avkastning, det motsvarar ungefär en dubblering av värdet på investerat kapital på fyra år. De bästa europeiska aktörerna inom Venture Capital avkastar runt 20-25% före kostnader, merparten avkastar betydligt sämre än så. Vi har absolut som mål att alltid leverera överavkastning mot det satta målet. Men vi är ödmjuka och vi skulle idag inte våga sätta högre avkastningsmål än det vi har, det kan alltid inträffa externa chocker på kapitalmarknaderna som påverkar vår avkastning även om våra portföljbolag utvecklas väl.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser CapSek ut då?

– Inom 5 år tror jag CapSek har en portfölj med 20 snabbväxande techbolag, merparten svenska bolag. Vi avser dock att etablera samarbeten med aktörer i närliggande länder så om 5 år har vi nog även något utländskt bolag i portföljen. Vi har såklart vid det laget utökat vårt team med duktiga investment managers. Troligtvis har några av portföljbolagen förvärvats av större internationella mjukvarubolag. Jag tror att vi även om 5 år har visat en tydlig överavkastning mot våra satta mål. Genom vår tydliga strategi och etablerade processer är vi då en viktig och känd aktör på marknaden för tillväxtkapital i vår nisch, vilket gör att duktiga entreprenörer och samarbetspartners enkelt hittar oss.

Är det något ytterligare du vill berätta för Stockpickers läsare?

– Vi anser att vi fyller en lucka på marknaden för svenskt riskkapital, genom att investera i en fas och geografier där få andra VC-aktörer är aktiva. Förutom att vi vill skapa avkastning så skapar vi också många arbetstillfällen då merparten av det expansionskapital vi investerar i bolagen används för att rekrytera personal. Vi är angelägna att kommunicera vad som händer i våra portföljbolag, så genom att följa CapSek får man en god inblick vad som händer i portföljbolagen och dess verksamhetsområden. Dessutom vill jag poängtera att vi vill bidra till ett hållbart samhälle då det är en aspekt när vi utvärderar vilka bolag vi investerar i. Vi kommer att kommunicera mer om vårt hållbarhetstänk framgent.


Erbjudandet i sammandrag

Emittent: Northern CapSek Ventures AB

Teckningspris: 3,90 SEK

Teckningsperiod: 15 mars - 30 mars 2021

Unit: En (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3

Emissionslikvid: cirka 17,9 MSEK

Teckningsförbindelser: cirka 48 procent


Dokument och filer

Teckna units

Prospekt

Teaser

 

 

 

Stäng×
Inbjudan till teckning av units i Northern CapSek Ventures AB
18.03.2021

Inbjudan till teckning av units i Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag. Bolaget investerar, förvaltar och vidareutvecklar potentiella tillväxtbolag runtom den nordiska marknaden. Bolaget investerar i ett flertal branscher med störst inriktning mot IT-sektorn och bolag med skalbara affärsmodeller.

Northern CapSek Ventures i korthet

CapSeks affärsidé är att investera i onoterade och noterade bolag, främst techbolag, som befinner sig i en utvecklingsfas och har god tillväxtpotential. Bolaget ska, innan investering, ha följt ett potentiellt Målbolag under en tid och verifierat Målbolagets förmåga att bygga värde avseende leverans, kundkvalitet samt skalbarhet i affärsmodellen. Bolagets aktieägare erbjuds på detta sätt en organiserad modell för att vara med i investeringsfasen i onoterade bolag, som gallrats fram under ett antal år hos etablerade investeringsaktörer.

Investeringar kommer till stor del göras i bolag inom teknologisektorn med verksamhet inom bland annat: Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) och Artificiell Intelligens (”AI”). Ett kriterium som behöver uppfyllas är att målbolagen ska ha en skalbar affärsmodell med global potential.

CapSeks portfölj består vid avgivandet av detta Prospekt av innehav i sju målbolag, Appspotr, Hoodin, Arkimera, PubQ, Tölve, Itatake, och Glase Fintech


Erbjudandet i sammandrag

Emittent: Northern CapSek Ventures AB

Teckningspris: 3,90 SEK

Teckningsperiod: 15 mars - 30 mars 2021

Unit: En (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3

Emissionslikvid: cirka 17,9 MSEK

Teckningsförbindelser: cirka 48 procent


Dokument och filer

Teckna units

Prospekt

Teaser


Videointervju

 


Företagspresentationer

Välkommen att lyssna på företagspresentation via länk. Du kan då även ställa frågor till företagsledningen. Anmäl dig till info@capsek.se så skickar vi därefter ut en länk för att logga in på mötet.

- Torsdag 18 mars kl 15
- Måndag 22 mars kl 16
- Onsdag 24 mars kl 11

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar Northern CapSek Ventures
22.01.2021

Stockpicker intervjuar Northern CapSek Ventures

Stockpicker diskuterar bland annat senaste investeringen med Henrik Jerner, VD för Northern CapSek Ventures.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag brinner för att arbeta med tillväxtbolag, att hjälpa dem utveckla sitt erbjudande och nå de där viktiga milstolparna som gör att omsättningen kan ta riktig fart. Det är verkligen inte lätt men väldigt belönande, både genom att det borgar för hög avkastning och att det är så stimulerande. Innan Northern CapSek Ventures arbetade jag många år med direktinvesteringar på AP6, där vi bland annat tidigt investerade i Apotea där jag satt i styrelsen. Jag är civilekonom och innan AP6 arbetade jag bland annat som treasurer, projektledare och controller. Jag är smålänning i botten som började plugga i Göteborg och som därigenom fastnade på västkusten, där jag stormtrivs. Bor i Kungsbacka, söder om Göteborg.

Kan du beskriva CapSek och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Vi är ett investmentbolag som investerar i techbolag vars tillväxt drivs av digitaliseringen av samhället. Vi söker inte efter specifika branscher, utan det är främst affärsmodellen och tekniken som är det intressanta - gärna inom områdena Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning. Vi har kontor i Göteborg, men genom vårt nätverk och samarbetspartners har vi närvaro i hela södra och mellersta Sverige. Vi är en aktiv ägare som engagerar oss i bolagen vi investerar i, det kan vara genom styrelseplats, strategiarbete eller informell coaching till ledningen i bolagen. Vi är långsiktiga ägare som inte har en begränsad ägarhorisont. Vid första investeringstillfället är bolagen alltid onoterade, sen kan de mycket väl börsnoteras under resans gång.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi investerar både kontant när bolagen tar in expansionskapital genom främst nyemission samt vi förvärvar aktier i bolagen genom att betala med nyemitterade egna aktier (apportemission). Det är inget krav att använda båda metoderna vid investering. När vi investerar första gången har portföljbolagen börjat få intäkter men inte i den utsträckningen att bolagsvärderingen har skjutit i höjden, vilket innebär att CapSek får relativt stort ägande sett utifrån storleken på investering. I takt med att bolagen verkställer sina expansionsplaner finns det goda förutsättningar för att bolagsvärderingen ökar exponentiellt. Genom bolagens skalbara affärsmodeller är det kortare tid till värdetillväxt jämfört med många andra branscher/affärsmodeller. Vi kommer löpande synliggöra värdeökningar i vår balansräkning samtidigt som vi kan komma att realisera värden om och när portföljbolag blir uppköpta. Vi siktar på en ägarandel på som mest 30 % då vi vill att bolagen ska drivas av entreprenörerna/ grundarteamet. Vi är stolta över vår investeringsmodell då den skapar flexibilitet och hävstång, och vi vågar påstå att den är kostnadseffektiv, unik och innovativ.

Vad letar ni efter då ni söker nästa unicorn att investera i?

Bolagen ska ha en skalbar affärsmodell och tekniken måste vara validerad. Marknaden för bolagets tjänst/produkt är global eller ha potential att bli det. Vi prioriterar bolag från någon av våra samarbetspartners, då bolagen och teamen på så sätt har blivit kvalitetssäkrade och gallrade under ofta en ganska lång tid. Ovanstående faktorer är ett sätt för oss att hålla nere riskerna med investeringen samtidigt som vi ofta får finansiell draghjälp av samarbetspartners. Vi vill se bevis för att bolagens affärsmodell fungerar, det kan vara i form av ökningstakt på omsättning, antal kunder eller viktiga kund-/samarbetsavtal på plats. Entreprenörerna/teamet i bolaget är oerhört viktiga, då det är de som ska driva bolaget. En viktig parameter för oss är därför att säkerställa att de har de kompetenser och drivkrafter som krävs för att lyckas med expansionsplanen.

Ni gjorde nyligen en mindre investering i Tölve AB. Kan du berätta mer om den affären?

Det är en mindre affär där CapSek investerar 0,5 miljoner kronor i samband med att Tölve gör en nyemission för att ta in expansionskapital. Investeringsmöjligheten uppkom genom vårt samarbete med Softhouse Invest i Malmö. Förutom CapSek investerar befintliga ägare samt några nya investerare. Softhouse gör samtidigt en följdinvestering vilket är ett bra bevis på att vår modell med samarbetspartners fungerar. Bolaget har knutit till sig duktigt folk som techinvesteraren Anders Göransson (Soläng Invest) och företagsledaren och styrelseproffset Kjell Hasslert (som också är styrelseordförande i Tölve). Vi ser det som en strategisk titthålsinvestering, där vi hoppas kunna investera mer i Tölve i takt med att de expanderar.

Tölves affärsidé är att erbjuda ett prospekteringsverktyg för B2B-säljorganisationer. Vainu är ett mycket framgångsrikt företag inom samma nisch. Ser du Tölve som ett nytt Vainu, alltså ett frö till nästa unicorn i branschen?

Instämmer, Vainu har gjort det riktigt bra. Den globala marknaden för CRM-system, som både Tölve och Vainu agerar på, är stor redan nu och förväntas dessutom växa med 14% per år de närmaste åren. Tölve är absolut en potentiell unicorn, deras mjukvara är till stor del baserad på machine learning vilket är ett av de områden analysföretaget Gartner anser stå för stor del av framtida tillväxt. Dessutom har Tölve en skalbar plattform, stor innovationsförmåga och en pipeline av nya produkter på gång. Med expansionskapital kan de växa riktigt fort och jag har stor tilltro till det duktiga grundarteamet som driver Tölve.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser CapSek ut då?

Vi har som mål att investera i 3-4 bolag per år. Så om 5 år tror jag CapSek har en portfölj med 20 snabbväxande techbolag, merparten är svenska bolag men det kan finnas något utländskt bolag i portföljen. Vi har såklart vid det laget utökat vårt team med duktiga investment managers. Genom vår strategi och etablerade processer är vi då en viktig aktör på marknaden för tillväxtkapital i vår nisch. Vi har en målsättning att avkasta 20 % per år på investerat kapital, mätt över en 5-årsperiod, och det tror jag att vi har överträffat vid det laget. Troligtvis har några av portföljbolagen förvärvats av större internationella mjukvarubolag.

Är det något ytterligare du vill berätta för Stockpickers läsare?

Jag vill betona hur många arbetstillfällen som skapas i den typ av bolag som CapSek och liknande aktörer investerar i. Det är en aspekt som är lätt att glömma bort när man fokuserar på avkastning och lönsamhet. Det är verkligen framtidens jobb som växer fram här. Även om något av bolagen på sikt skulle bli uppköpta av utländska bolag så har det skapat många arbetstillfällen under resans gång. Dessa personer har då erfarenheter och kompetens att engagera sig i nya bolag. Hållbarhetsaspekten är också viktig när vi investerar, vi vill gärna bidra till att göra vårt samhälle mer hållbart.

Stäng×
Northern CapSek Ventures – På jakt efter nästa unicorn
13.01.2021

Northern CapSek Ventures – På jakt efter nästa unicorn

Sverige har en lång historik av framgångsrika start-ups, och bolag som Skype, Spotify och Minecraft är bara några av exemplen som har nått stort globalt genombrott.

Detta är en betald analys på uppdrag av Northern CapSek Ventures

Northern CapSek Ventures | CAPS | Nordic SME | 7,5 kr

Start-ups har en viktig roll i samhället för att skapa innovation och tillväxt, inte minst inom teknologisektorn som har drivit på digitaliseringen under de senaste åren.
 
Vanliga finansieringskällor under den kapitalintensiva uppstarts- och expansionsfasen är affärsänglar och/eller Venture Capital (VC) fonder. För gemene man kan det vara svårt att hoppa på tåget, då man behöver stora belopp för att köpa in sig i en VC-fond. Sedan juli 2020 finns det dock ett smidigt sätt att exponera sig mot denna intressanta tillgångsklass, då Northern CapSek Ventures tog steget till börsen.
 
CapSek är ett investmentbolag baserat i Göteborg som fokuserar helt på att investera i både onoterade och noterade portföljbolag inom tech-sektorn. Strategin är att investera i bolag som har nått en viss mognadsgrad med en bevisad affärsmodell. Klassiska tecken att målbolagets affärsmodell fungerar är till exempel ökningstakten på omsättning, antalet återkommande kunder samt viktiga kund- eller samarbetsavtal.

Läs hela analysen här

Disclaimer

Detta material har sammanställts av Stockpicker i informationssyfte och ska inte ses som rådgivning. Innehållet har grundats på information från allmänt tillgängliga källor vilka bedömts som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och fullständighet liksom lämnade prognoser och rekommendationen kan således inte garanteras. Stockpicker lämnar inte i förväg ut slutsatser och eller omdömen i materialet. Åsikter som lämnats i materialet är analytikerns åsikter vid tillfället för upprättandet av materialet och dessa kan ändras. Det lämnas ingen försäkran om att framtida händelser kommer vara i enlighet med åsikter framförda i materialet. Stockpicker frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta material. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Att en placering historiskt haft en god värdeutveckling är ingen garanti för framtiden. Stockpicker frånsäger sig därmed allt ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av materialet.

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början