Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Teckna units i PExA
07.06.2021

Teckna units i PExA

PExA utvecklar och kommersialiserar en unik teknologi som syftar till upptäckt av tidiga biomarkörer inom lungmedicin. Bolaget erbjuder en icke invasiv metod för provtagning av biologiskt material från det vätskeskikt som täcker människans mest distala luftvägar, vilket ger nya möjligheter till utveckling av mer precis diagnostik och effektiva läkemedel.

Marknadsföringen riktas i nuläget mot lungforskare, inom akademi och läkemedelsindustri, som söker biomarkörer för tidig upptäckt av allvarliga lungsjukdomar. Eftersom mängden biologiskt material i utandningsluft är liten, är verksamheten i bolaget fokuserad dels mot att utveckla metoder för att öka kvantiteterna av biologiskt material i provet och dels mot att identifiera och validera extra känsliga biokemiska analysmetoder, med vilka potentiella biomarkörer kan upptäckas. I ett längre perspektiv är målsättningen att lansera diagnostiska instrument för användning inom sjukvården, på en global marknad.

Bolaget tar in cirka 20,7 miljoner kronor i en nyemission där sista dagen att teckna är den 8 juni. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 25 maj - 8 juni 2021.
Teckningskurs: 1,20 SEK per unit.
Unit: Varje unit innehåller en aktie av serie B samt en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 B.
Emissionsbelopp: Ca 20,7 MSEK.
Pre-money värdering: Ca 20 MSEK
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 80% av emissionsvolymen.
Marknadsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Emissionssite

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - PExA
27.05.2021

Stockpicker intervjuar - PExA

PExA utvecklar och kommersialiserar en unik teknologi som syftar till upptäckt av tidiga biomarkörer inom lungmedicin. Bolaget erbjuder en icke invasiv metod för provtagning av biologiskt material från det vätskeskikt som täcker människans mest distala luftvägar, vilket ger nya möjligheter till utveckling av mer precis diagnostik och effektiva läkemedel.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag heter Erik Ekbo, är VD för PExA och har en bakgrund inom medicinteknik där jag arbetat internationellt i drygt 15 år för större globala företag som Johnson & Johnson och Boston Scientific. Mina roller har bland annat handlat om att leda affärsutveckling och försäljning och inbegripit uppbyggnad av nya terapiområden samt internationell lansering av ny medicinteknik för behandling av astma. Min utbildningsbakgrund är att jag har en Ek Mag. från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet med utlandsstudier i USA och Lettland.    

erik

Erik Ekbo, CEO

Kan du beskriva PExA och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi är ett företag som utvecklar och kommersialiserar en teknologi som adresserar det globalt ökande behovet av biomarkörsidentifiering och tidig diagnostik av lungsjukdom. Vår teknologi, som genom ett enkelt utandningsprov samlar in biologiskt material från människans minsta luftvägar, används för närvarande av framstående forskargrupper i nästan 10 länder inom både akademi och läkemedelsbolag.

Marknadsföringen riktas i nuläget mot lungforskare, inom akademi och läkemedelsindustri, som söker biomarkörer för tidig upptäckt av allvarliga lungsjukdomar. Eftersom mängden biologiskt material i utandningsluft är liten, är verksamheten i bolaget fokuserad dels mot att utveckla metoder för att öka kvantiteterna av biologiskt material i provet och dels mot att identifiera och validera extra känsliga biokemiska analysmetoder, med vilka potentiella biomarkörer kan upptäckas. I ett längre perspektiv är målsättningen att lansera diagnostiska instrument för användning inom sjukvården, på en global marknad.

En förutsättning för att man ska kunna få fram nya och mer effektiva och individanpassade läkemedel och behandlingsformermot lungsjukdomar är att man måste kunna ställa en mycket mer precis och tidig diagnos än vad som är möjlig med de indirekta metoder som står till buds idag. Mer precis diagnos kräver dock metoder som speglar sjukdomsutvecklingen på biokemisk nivå och där utgör de biomolekyler som utsöndras i våra kroppsvätskor en utmärkt källa för identifiering av biomarkörer. Genom att vår teknologi gör det möjligt att få biologiska icke-invasiva prover direkt från den region i lungan där sjukdomsprocesserna initieras, är den unikt positionerad för att kunna spela en avgörande roll för utvecklingen av tidig diagnostik så att behandling kan sättas in tidigt och därmed väsentligen förbättra prognosen för patienten.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– PExAs affärsmodell är att sälja instrumentet, nödvändig kringutrustning, engångskomponenter och regelbunden service av instrumentet. Bolaget överlåter åt kunderna/forskarna att genomföra kliniska studier och undviker därigenom höga kostnader för forskning som syftar till att finna biomarkörer för olika lungsjukdomar. Ett antal lovande kliniska studier pågår i vilka forskarna har som mål att finna tidiga markörer för allvarliga sjukdomstillstånd.

Ni fick nyligen en större order från ett globalt kontraktsforskningsbolag, berätta mer!

– Läkemedelsindustrin genomgår en omställning mot precisionsmedicin där identifiering av kliniskt relevanta biomarkörer utgör en viktig del inom diagnostik, framtagning av nya läkemedel samt optimering av patientindividuella behandlings­strategier. Ordern som Bolaget erhöll nu i maj månad, efter över ett års diskussioner och planering innebär att kunden, ett CRO-bolag som har uppdraget att genomföra en klinisk multicenterstudie för ett globalt läkemedelsföretag, hyr 5 instrument under minst 10 månader. I studien som söker svar på frågor rörande utveckling av ett nytt läkemedel mot lungsjukdom kommer PExAs metod att användas för att möjliggöra studier av det biologiska materialet som finns i utandningsluft.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Covid-19 har påverkat PExA, liksom många andra företag. Vissa kliniska studier, som drivs av kunderna/forskarna har försenats genom att forskarna i stor utsträckning är läkare inom lungsjukvårdsområdet och deras och klinikens resurser/tid har gått åt till behandling av akut Covid-19 sjuka patienter. I vissa fall har man fått vänta med att starta upp kliniska studier.

Samtidigt har två svenska kliniker med särskilt god kännedom om PExAs metod startat intressanta studier i vilka man använder PExAs insamlingsmetod för att studera utveckling och effekterna av Covid-19.

pexa1Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 20,7 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– De viktigaste aktiviteterna som emissionslikviden är tänkt att användas till är att fortsätta utveckla den internationella marknaden genom sälj- och marknadsföringsaktiviteter, att gå vidare med den hittills framgångsrika forskningen och utvecklingen för att identifiera fler relevanta biokemiska analysmetoder, att bedriva riktade projekt med mål att utveckla kliniska tillämpningar, vidareutveckling av instrumentets hård- och mjukvara samt att utveckla engångskomponenter.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Eftersom PExAs metod innebär en konceptuell förändring av lungsjukdoms­diagnostisering, från sent utförda funktionstester (spirometri, etc.) till tidig diagnosticering genom identifiering av biomarkörer, krävs fortsatt en hel del forsknings- och kliniska studier. Risken är att det blir svårt att finna tillräckligt kapital för att finansiera den fortsatta utvecklingen mot ett kliniskt instrument.

En annan risk består i att den befintliga marknaden, som består av lungforskare inom akademi och läkemedelsindustri, saknar erfarenhet av att arbeta med avancerade biokemiska analysmetoder för upptäckt av potentiella biomarkörer. PExA måste således på egen hand identifiera och validera metoder för att forskarna ska kunna studera biomaterialet som samlas in med hjälp av Bolagets instrument. Efter innovativt arbete har Bolaget nu utvecklat en metod som innebär att forskarna kan utnyttja kommersiellt tillgänglig analysplattformar för analys av det biokemiska innehållet i PEx prover. För att till fullo kunna kapitalisera på PExA instrumentets unika egenskaper och nå ut till en bred marknad krävs det att PExA även i fortsättningen med framgång identifierar och utvecklar fler och ännu bättre möjligheteter till analys av PEx provet. 

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– De viktigaste konkurrenterna består främst av traditionella funktionstester, som spirometri som har stora begränsningar i att de är indirekta och endast kan påvisa sjukdom i långt framskridet skede.

Andra potentiella konkurrenter består huvudsakligen av metoderna Exhaled Breath Condensate (EBC) och Volatile Organic Compounds (VOC), som samlar biomolekyler ifrån de övre luftvägarna men även från hela kroppen, vilket inte är samma sak som att med PExA få specifik åtkomst till prov precis från den region i lungorna där lungsjukdomsprocesserna pågår.

En metod som dock bör nämnas i sammanhanget är Bronkoalveolärt lavage (BAL), så kallad lungsköljning. BAL används i första hand för att studera vissa infektioner i lungorna. Metoden är tidskrävande, dyr, plågsam och förknippad med risker för patienten.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Enbart, PExAs nuvarande målgrupper inom forskarmarknaden består av tusentals akademiska centra och läkemedelsföretag, som i allt större utsträckning söker biomarkörer för olika lungsjukdomar. Om det blir välkänt inom detta segment, att PExA möjliggör insamling av biologiskt material från de perifera och annars så svåråtkomliga delarna av lungorna och att vi kan påvisa att materialet dessutom kan studeras med hjälp av biokemiska analysmetoder, motsvarar den kommersiella potentialen flera miljarder kronor.

Om PExA utvecklar ett kliniskt diagnostiskt instrument för specifika allvarliga lungsjukdomar motsvarar varje enskilt indikationsområde en mångmiljardmarknad. Lungsjukdomar är den tredje vanligaste dödsorsaken i världen.

PExA fick nyligen besked om att ni får finansiering av Vinnova. Berätta mer.

– Det är ett samarbetsprojekt som vi under två år ska driva tillsammans med Fraunhofer-Chalmers centrum för industrimatematik och avdelningen för Thoraxkirurgi vid Lunds universitet. Projektet har som mål att skapa ett system för övervakning av lungornas hälsotillstånd i realtid under respiratorbehandling, som kan varna för allvarliga sjukdomsförändringar i luftvägarna i ett tidigt skede. Ett sådant system saknas idag inom sjukvården. Att tidigt kunna upptäcka lungskada såsom ARDS medför att man tidigare kan besluta om behandling, vilket förväntas leda till förbättrad prognos, minskar morbiditet och sannolikt även lägre mortalitet. Systemet skulle möjliggöra mer individanpassade och effektiva åtgärder för patienter inom intensivvården och har potentialen att reducera antalet vårddygn, med stora kostnadsbesparingar för sjukhus och samhället i stort.

Ett lyckat projekt skulle innebära att PExA tar viktiga kliv mot en etablerad global marknad, bestående av alla sjukhus och militära organisationer som erbjuder intensivvård (IVA), eftersom respiratorer är nödvändiga inslag i all sådan verksamhet. Kommersiellt innebär den globala intensivvården en mångmiljardomsättning.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i PExA?

– De viktigaste skälen är att vi driver en smart och genomtänkt affär genom att marknadsföra och sälja till aktörer inom forskarmarknaden, vilka vill upptäcka biomarkörer för olika lungsjukdomar. Det innebär att PExA kan dra nytta av forskning och kliniska studier utan att behöva lägga stora kostnader på att finansiera sökande efter dessa biomarkörer. När väl sådana är identifierade och validerade kan Bolaget anpassa instrumentet mot det aktuella indikationsområdet och börja marknadsföra ett diagnostiskt instrument mot sjukvården. Precisionsmedicin och AI- baserad sjukvård vinner mark i en ökande takt och dessa områden kräver data som är av hög kvalitet och relevans och där är PExA väl positionerat med sitt unika koncept.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser PExA ut då?

– Då tror jag att PExA är ett välkänt begrepp inom forskarvärlden och att vi penetrerat en betydligt högre andel av såväl den akademiska som den läkemedelsbaserade forskarmarknaden. Och då borde vi ha påbörjat introduktionen av de första kliniska instrumenten, eftersom några lovande kliniska studier redan pågår.

 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 25 maj - 8 juni 2021.
Teckningskurs: 1,20 SEK per unit.
Unit: Varje unit innehåller en aktie av serie B samt en vederlagsfri teckningsoption av serie TO1 B.
Emissionsbelopp: Ca 20,7 MSEK.
Pre-money värdering: Ca 20 MSEK
Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: 80% av emissionsvolymen.
Marknadsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Emissionssite

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början