Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Inbjudan att teckna units i Sensor Alarm
12.04.2022

Inbjudan att teckna units i Sensor Alarm

Sensor Alarm vill bredda produktportföljen och etablera sig i hela norra Europa. Därför gör bolaget en företrädesemission.

Sensor Alarm har på kort tid etablerat sig som en utmanare på den svenska marknaden för hemlarm med sin banbrytande teknik och har i dagsläget över 5 000 betalande kunder. Sensor Alarm erbjuder en ny generation av hemlarmsteknik som ersätter behovet av magnetkontakter, kameror och rörelsedetektorer. Grundteknologin, som bygger på avancerad lufttrycksteknik, är väl beprövad och har bland annat använts inom gruvindustrin. Bolaget har anpassat och vidareutvecklat tekniken för att passa hemlarmsmarknaden. Med bara en smart enhet som läser av lufttrycket i en byggnad, registrerar larmet omedelbart lufttrycksförändringar, som exempelvis om en dörr öppnas, bryts upp, eller om en fönsterruta krossas.

Sista dag att teckna den pågående företrädesemissionen är den 13 september.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 30 mars 2022 – 13 april 2022.

Teckningskurs: 36,30 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 1,65 SEK.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 30 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen under en handelsperiod om 20 dagar före dagen för emissionsbeslutet den 9 mars 2022.

Emissionsvolym: företrädesemissionen omfattar högst 406 625 units, motsvarande en initial emissionslikvid om cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i augusti/september 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. En (1) aktie ger en (1) uniträtt, och det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit för 36,30 SEK. En (1) unit består av tjugotvå (22) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Det emitteras 2 846 375 stycken teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 8 945 750 stycken. Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken.

Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 28 mars 2022 är registrerade som aktieägare i Sensor Alarm äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 mars 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 25 mars 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Cirka 81 procent, motsvarande cirka 12 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Antal aktier innan Företrädesemissionen: 8 132 500 aktier.

Värdering (pre-money) i aktuellt initialt erbjudande: Cirka 13,4 MSEK.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 till och med den 8 april 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas att ske 27 april 2022.

Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 52 procent genom den initiala företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av TO 1 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 14 procent.

Aktiens ISIN-kod: SE0015657663.

Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner

Nyttjandeperiod: 31 augusti – 14 september 2022.

Teckningskurs: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till ett pris om lägst 0,1 SEK och högst 2,0 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken och bolaget kommer erhålla ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.


Dokument och länkar

Teaser

Anmälningssedel SE - med stöd av uniträtter

Anmälningssedel SE - utan stöd av uniträtter

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Martin Norsebäck, VD Sensor Alarm
08.04.2022

Stockpicker intervjuar Martin Norsebäck, VD Sensor Alarm

Sensor Alarm vill bredda produktportföljen och etablera sig i hela norra Europa. Vi har pratat med bolagets VD, Martin Norsebäck.

Kan du först snabbt beskriva Sensor Alarm och Er verksamhet för de som inte känner till er sedan tidigare?

– Vi är ett snabbväxande SecTech-bolag som har utvecklat en marknadsunik larmplattform. I nuläget finns vi etablerade i Sverige och Norge men vi blickar mot fler marknader, då vårat larm kan användas överallt i Europa. Det unika i vår plattform är vår möjlighet att kombinera olika larmtekniker med vår mjukvara vilket ger en målgrupp, partner, en skräddarsydd larmlösning till ett förmånligt pris. Vi har lyckats skalat bort många av de kostnadströsklar som man hittar hos de stora traditionella bolagen, bland annat tack vare den väldigt enkla installationsprocess av våra larm, där användaren kopplar upp systemet utan problem och således inte är i behov av hjälp från en installatör.

Idag erbjuder vi anpassade larmlösningar mot villa/lägenhet, fritidshus, företag, BRF:er samt industri. Vår plattform är byggd för att kunna distribuera larm i samma försäljningskanaler som de traditionella hemlarmsbolagen men även i retailkanalen och via grossister och återförsäljare. Nytt är också att vi nu ansluter franchisetagare som får agera som egna larmbolag, bygga en egen affär, och får ta del kundernas månadsintäkter. I dessa fall agerar vi mer som ett produktbolag och systemtjänstebolag. Vi har idag kanske den bredaste produktportföljen samt den bredaste distributionsstrategin utav alla larmbolagen på den nordiska marknaden vilket vi tror är den mest effektiva vägen till snabb tillväxt.

Ni har nu snart varit på börsen i ett år. Ni har ingått en del avtal och samarbeten. Kan du välja något case som är extra intressant och utveckla ditt resonemang kring det?

– Vi har etablerat ett flertal riktigt intressanta samarbeten i starten av 2022. Jag tänker här vara lite fräck och välja ut två av dessa. Det första är ett samarbete med Caran Club där vi tagit fram ett skräddarsytt campinglarm. Campingmarknaden i Norden och i norra Europa är mycket stor och efterfrågan på smarta säkerhetsprodukter för husbilar och husvagnar är stor. Vårt campinglarm, som inte kräver installation på en verkstad men samtidigt ger ett av marknadens mest omfattande skydd har fått stor uppmärksamhet utan att vi hunnit göra särskilt mycket marknadsföring. Jag har tidigare inte varit med om en produktlansering där kunder innan lansering har bokat upp sig för produkten. Caravan Club är en fantastisk medlemsorganisation som jag har följt i många år och en perfekt partner att skapa ett skräddarsytt campinglarm med. Vi har nu också fått intresse från återförsäljarledet av campingutrustning som kommer att distribuera vårt larm.

Ett annat samarbete som jag måste lyfta fram är med Elkapsling som är ett av de ledande bolagen inom infrastrukturskåp, fiberskåp mm. Vi har tillsammans med dem lanserat ett av det mest omfattande men och förmånligaste larmen för denna bransch. Detta är också en stor marknad som sträcker sig över hela Europa. Industrilarm är ett område som vi kommer att fokusera mer på vilket är en viktig del av vår tillväxtstrategi.

Ni har nyligen lanserat i Norge. Hur ser den marknaden ut och vad ser ni för tillväxtmöjligheter där?

– Norge är en mycket intressant marknad eftersom den speglar konkurrensen i Sverige. Vi ser samma aktörer och ungefär samma utsträckning i andel upplarmade hushåll. Priserna i Norge är mycket högre än i Sverige vilket gör vår plattform mycket konkurrenskraftig. Vi har idag etablerat ett par viktiga samarbeten som vi tror kommer att ge oss den tillväxten som vi förväntar oss. Vi för också nya diskussioner som speglar de strategiska samarbeten som vi skapat i Sverige. Intresset för vår partneranpassade plattform är mycket stor i Norge och jag tror att vi kan förvänta oss en tillväxt i paritet med Sverige.

Just nu genomför ni en företrädesemission som initialt kan tillföra bolaget ca 14,8 MSEK, där ca 81% redan är säkrat genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vad ska ni använda likviden till?

– Att stärka likviditeten är viktig för ett bolag som oss som både är ett tillväxtbolag men också som ett tillverkande bolag. Att vara ett tillverkande bolag har verkligen varit utmanade under pandemin där tillgången på komponenter varit extremt ansträngt vilket också drivit upp priserna. Vi har som många andra bolag tvingats köpa på oss större lager än vi önskat för att kunna säkra vår produktion av vår nya plattform vilket skadat vår likviditet. Nu kan vi äntligen blicka framåt och vi kommer att använda likviden till att investera i alla nya säljkanaler som vi nu påbörjar vår försäljning igenom. Vi behöver också stärka upp vår organisation på de nyckelroller som vi idag köper in på konsultbasis. Dessa roller finner vi inte minst inom IT men även roller i försäljningsorganisationen. Därtill krävs det resurser för att bemöta den efterfrågan som finns från grossister och återförsäljare på de marknader där vi ännu inte är etablerade.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Sensor Alarm?

– Jag anser, inte helt opartiskt, att vi är det mest intressanta SecTech-bolaget i Norden. Detta bygger jag på att vi är unika med vår målgruppsanpassning, både med hårdvara och framför allt med mjukvaran. Vi har enbart påbörjat vår tillväxtresa och är idag anpassade för att kunna distribueras genom alla stora säljkanaler. Jag tycker att man ska investera i Sensor Alarm då tillväxtmöjligheterna är mycket stora och intressanta.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser bolaget ut då?

– Först och främst ser jag framför mig att vi finns i etablerade i hela norra Europa, detta med fokus på att vara det självklara valet för personer som bor i lägenhet, en marknad som idag i princip är helt olarmad. Därtill har vi ett mål om att fortsatt bredda vår produktportfölj och etablera oss inom såväl bil- och båtlarm, som industrilarm och hos bolag. Med andra ord ska Sensor Alarm vara ett av de stora larmbolagen mot privatmarknaden i Norden som även genererar intäkter från ett brett antal av olika kunder


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 30 mars 2022 – 13 april 2022.

Teckningskurs: 36,30 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 1,65 SEK.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 30 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen under en handelsperiod om 20 dagar före dagen för emissionsbeslutet den 9 mars 2022.

Emissionsvolym: företrädesemissionen omfattar högst 406 625 units, motsvarande en initial emissionslikvid om cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i augusti/september 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. En (1) aktie ger en (1) uniträtt, och det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit för 36,30 SEK. En (1) unit består av tjugotvå (22) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Det emitteras 2 846 375 stycken teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 8 945 750 stycken. Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken.

Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 28 mars 2022 är registrerade som aktieägare i Sensor Alarm äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 mars 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 25 mars 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Cirka 81 procent, motsvarande cirka 12 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Antal aktier innan Företrädesemissionen: 8 132 500 aktier.

Värdering (pre-money) i aktuellt initialt erbjudande: Cirka 13,4 MSEK.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 till och med den 8 april 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas att ske 27 april 2022.

Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 52 procent genom den initiala företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av TO 1 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 14 procent.

Aktiens ISIN-kod: SE0015657663.

Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner

Nyttjandeperiod: 31 augusti – 14 september 2022.

Teckningskurs: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till ett pris om lägst 0,1 SEK och högst 2,0 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken och bolaget kommer erhålla ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.


Dokument och länkar

Teaser

Anmälningssedel SE - med stöd av uniträtter

Anmälningssedel SE - utan stöd av uniträtter

Hemsida


 

Stäng×
Annons
Sensor Alarm Norden AB genomför företrädesemission av units
30.03.2022

Sensor Alarm Norden AB genomför företrädesemission av units

Sensor Alarms nya plattform erbjuder en komplett smartahem-teknik där kunden via mobilappen själv kan bygga ut sina larm med ytterligare add-on tjänster.

Investment Highlights

Nästa generations hemsäkerhet – ett hemlarm för alla

SecTech-bolaget Sensor Alarm har utvecklat en ny generation hemlarm, baserat på avancerad lufttrycksteknik. Bolaget har en attraktiv prissättningsmodell som gör hemlarm prismässigt överkomligt. Kunden erbjuds låg månadskostnad, helt utan komplicerade installationer och start- och underhållskostnader.

Lansering av ny larmplattform

Bolagets nya plattform stärker totalerbjudandet med fler egenskaper som komplett smarta-hem-teknik, vattenlarm, röklarm och rörelsesensorer – målsättningen är att kunder ska ha möjlighet att bygga ut sina larm med add-on tjänster som enkelt kopplas på direkt via mobilappen.

Ökat fokus på partnersamarbeten

Sensor Alarm har i dagsläget en kundbas med nästan 5 000 ackumulerade kunder. I väntan på lansering av nya larmplattformen har försäljningen varit outsourcad till externa telemarketing-bolag som arbetat direkt mot slutkund. I och med lanseringen av den nya plattformen har Bolaget nu ökat fokus på partnerlösningar och white labels för att snabbare öka kundvolymen och minska säljkostnaderna.

Skalbar teknologi och nya intäktsmodeller

Bolaget ser stora möjlighet att bryta ut delar av tekniken och använda för mer specifika säkerhetsändamål utanför hemmet. Sensor Alarm har identifierat möjligheter inom bland annat industrilarm, billarm, camping- och husvagnslarm samt IDskydd, vilket öppnar upp för alternativa intäktsmodeller.

Gynnsamma trender

 • Ökad medvetenhet om och efterfrågan av smarta säkerhetslösningar
 • Markant ökning av molnbaserade tjänster och IOT (Internet of Things)
 • Fokus på produkter och tjänster utan installation eller med remote installation
 • Design av hårdvara för att smälta in i hemmet och bli en del av inredningen
 • Partnerskap mellan säkerhetsbolag och fastighets- samt nyproduktionsbolag, integrerade samarbeten

Accelererad expansion i Norden

Minskade kostnader och en förbättrad logistiksituation och produktion väntas lösa de

MartinNorseback

Martin Norsebäck

stora utmaningar Bolaget såg under 2021. Marknaden för ”smarta hemlarm” präglas av stark tillväxt, och Sensor Alarm står nu inför ökad expansion i både Sverige och Norge.

- Sedan föregående räkenskapsår har Sensor Alarm ökat både omsättning och kunder med cirka 100 procent. Vi närmar oss nu vårt delmål om 5 000 kunder säger Martin Norsebäck, VD Sensorm Alarm Norden AB.

Läs mer och teckna units här

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

 • Teckningsperiod: 30 mars 2022 – 13 april 2022.
 • Teckningskurs: 36,30 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 1,65 SEK. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 30 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen under en handelsperiod om 20 dagar före dagen för emissionsbeslutet den 9 mars 2022.
 • Emissionsvolym: företrädesemissionen omfattar högst 406 625 units, motsvarande en initial emissionslikvid om cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i augusti/september 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. En (1) aktie ger en (1) uniträtt, och det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit för 36,30 SEK. En (1) unit består av tjugotvå (22) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Det emitteras 2 846 375 stycken teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 8 945 750 stycken. Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken.
 • Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 28 mars 2022 är registrerade som aktieägare i Sensor Alarm äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 mars 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 25 mars 2022.
 • Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Cirka 81 procent, motsvarande cirka 12 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.
 • Antal aktier innan Företrädesemissionen: 8 132 500 aktier.
 • Värdering (pre-money) i aktuellt initialt erbjudande: Cirka 13,4 MSEK.
 • Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 till och med den 8 april 2022.
 • Handel med BTU: Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas att ske 27 april 2022.
 • Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 52 procent genom den initiala företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av TO 1 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 14 procent.
 • Aktiens ISIN-kod: SE0015657663.
   

Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner

 • Nyttjandeperiod: 31 augusti – 14 september 2022.
 • Teckningskurs: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till ett pris om lägst 0,1 SEK och högst 2,0 SEK per aktie.
 • Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken och bolaget kommer erhålla ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.

Detaljinfo och filer

Teaser

Anmälningssedel SE - med stöd av uniträtter

Anmälningssedel SE - utan stöd av uniträtter

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Sensor Alarm
01.04.2021

Stockpicker intervjuar Sensor Alarm

Sensor Alarm är en snabbt växande utmanare av hemlarmstjänster för privatpersoner och mindre företag. Bolaget grundades i Sverige 2016 av privatpersoner med erfarenhet från b.la. larm, försäkringar, IoT-teknik, e-handel och kundservice.

Kan du först berätta lite om dig själv och din bakgrund?

– Mitt namn är Martin Norsebäck, jag är 41 år, och kommer från Mellerud, Dalsland. Jag flyttade till Sthlm pga ekonomistudier och bor numera i Täby med fru och tre barn. Har b.la erfarenhet från kapitalförvaltning samt 10 års erfarenhet från försäkringsindustrin. Har primärt arbetat inom försäljning och partnersamarbeten. Har därtill varit med och startat upp ett sakförsäkringsbolag i Sverige.

Kan du beskriva Sensor Alarm och Er verksamhet kort?

– Sensor Alarm grundades i syfte att ge vanliga hushåll, i alla delar av Sverige, möjlighet till ett enkelt (utan installation) hemlarm till ett lågt pris. Sensor Alarm är inte bara ett hemlarmsföretag utan också ett IoT-företag. Företaget använder sig av en unik larmteknik som tar bort kostnadströsklar för både Sensor Alarm och för kunden. Idag har Sensor Alarm verksamhet i både Sverige och Norge. Våra larmtekniker, som arbetar med digitala uppstarter, befinner sig i Stockholm. Försäljningen sker via säljpartners i Örebro och Borås.

Larmplattformen är skalbar och fungerar i hela Europa.  

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Larmet består av en enda enhet som larmar hela bostaden mot inbrott, brand och strömavbrott och säljs till ett tydligt fast månadspris (ingen startkostnad). Ingen installation krävs och kunden kan enkelt själv starta upp enheten på 15 min. Detta gör att larmet kan säljas digitalt och via telefon.

Alla nya kunder får hjälp att starta igång sina larmenheter genom en digital uppstart där en larmtekniker fjärrstyr kundens larmenhet och ställer in kundens inställningar. Alla kunder får kostnadsfritt prova-på larmet i 30 dagar och kan kostnadsfritt skicka tillbaka enheten om de inte vill fortsätta till att bli betalande kund. Om kunden fortsätter ingår de ett 24 månaders abonnemang till en låg fast månadskostnad. Efter abonnemangsperioden övergår avtalet till ett löpande 3-månaders avtal.  

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi ser oss inte som en konkurrent till de traditionella larmföretagen. Deras produktflora och prissättning, med både installationsavgift och hög månadskostnad, vänder sig till en målgrupp med större plånbok. De traditionella larmbolagen säljer också primärt sina larm genom dörrknackning vilket är en dyr säljkanal. Deras tjänster är svåra att sälja digitalt då de har svårt att kommunicera ett fast pris för sina tjänster. Det faktiska priset vet man oftast efter att installatören har varit hemma och installerat (priset baseras på antal dörrar och fönster som ska skyddas).

Sensor Alarms lufttrycksteknik ersätter de traditionella bolagens produktflora som består av många komponenter b.la. som rörelsesensorer, magnetkontakter, kameror. Lufttrycksensorn skapar ett komplett skalskydd, skyddar alla delar av bostaden, och reagerar så fort någon bryter upp ett fönster eller dörr. Larmet går då inkräktaren fortfarande har båda benen på utsidan av bostaden. Detta är ett stressmoment för inkräktaren som ogärna fullföljer inbrottet.

Sensor Alarm har också ett extra unikt skydd som de andra bolagen saknar, digital grannsamverkan. Detta är ett alternativ till väktartjänst då man i stället kan bygga upp ett eget larmnärverk av grannar kopplat till hemlarmet. Grannsamverkan är ett bevisat effektivt skydd mot inbrott. Som kund hos Sensor Alarm kan man ha både väktare och digital grannsamverkan. Denna tjänst gör att även hushåll, i delar av Sverige som saknar väktarbolag, kan larma upp sin bostad.  

Hur stor är Sensor Alarms potentiella marknad?

– 70 - 75 % av svenska och norska hushållen saknar ett hemlarm vilket gör marknaden i bara dessa två länder mycket stor. Enbart 5 % av de övriga europeiska länderna har hemlarm. Vi har byggt bort alla hinder som tidigare förhindrat hushåll att skaffa hemlarm. Exempel på detta är att det måste finnas väktartjänst samt delvis WIFI för att man ska kunna skaffa hemlarm hos de traditionella bolagen. Vår digitala grannsamverkan ersätter väktare om det behövs samt vårt samarbete med Telia IoT gör att kunden inte behöver ha bredband.

Fritidshusmarknaden, vilket är en växande marknad, och lägenhetsmarkanden i Sverige är till stora delar olarmade. Vårt låga pris gör att dessa målgrupper nu kan skaffa ett hemlarm.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Sensor Alarm?

– Sensor Alarms plattform är skapad och anpassad för att ta sig runt de kostnadsbarriärer som finns på larmmarknaden. Detta gör att vi har skapat förutsättningar för en stark tillväxt till en mycket stor och tydlig målgrupp. Plattformen är också en IoT-plattform vilket också är en marknad som beräknas växa starkt i Sverige och Europa.

Plattformen är också skalbar och kan erbjudas den jättemarknad i Europa som både har en låg larmpenetration samt förväntas ha en stark tillväxt av IoT-produkter. 

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser bolaget ut då?

– Om man får drömma så finns Sensor Alarm i hela Norden samt på ytterligare marknader i Europa. I Sverige har vi då ett stort samarbete med en livsmedelkedja som har kunder i alla delar av Sverige. Det ska också vara möjligt att köpa larmet i alla större detaljhandelskedjor. Vårt smarta och förmånliga vattenlarm kommer också ge oss ett mycket bra samarbete med flertal av våra större försäkringsbolag.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 24 mars – 7 april 2021.

Teckningskurs: 8,00 SEK per aktie.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 660 aktier (motsvarande 5 280 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 800 000 aktier, motsvarande cirka 22,4 MSEK. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen uppgår till 80 procent av emissionsvolymen, motsvarande en emissionsvolym om cirka 17,9 MSEK.

Antal aktier innan nyemission: 5 332 500 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 42,7 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av den totala emissionsvolymen.

Notering på Spotlight: Aktien i Bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 23 april 2021.


Dokument och länkar 

Memorandum

Teaser

Teckna aktier via Nordnet

Teckna aktier via Avanza

Hemsida

Stäng×
Teckna aktier i Sensor Alarm
30.03.2021

Teckna aktier i Sensor Alarm

Sensor Alarm har på kort tid etablerat sig som en utmanare på den svenska marknaden för hemlarm med sin banbrytande teknik och har idag över 2 000 betalande kunder.

Sensor Alarm erbjuder en ny generation av hemlarmsteknik som ersätter behovet av magnetkontakter, kameror och rörelsedetektorer. Grundteknologin, som bygger på avancerad lufttrycksteknik, är väl beprövad och har bland annat använts inom gruvindustrin. Bolaget har anpassat och vidareutvecklat tekniken för att passa hemlarmsmarknaden. Med bara en smart enhet som läser av lufttrycket i en byggnad, registrerar larmet omedelbart lufttrycksförändringar, som exempelvis om en dörr öppnas, bryts upp, eller om en fönsterruta krossas.

Sensor Alarm fokuserar på att ta nästa steg: att bygga en skalbar affärsmodell baserat på Bolagets teknologi för en större konsumentmarknad. Utöver direktförsäljning via Bolagets egna kanaler och telemarketing via nuvarande delägare arbetar Bolaget aktivt med att säkra upp partnerskapsavtal med bolag som redan når en bred kundbas genom diverse lojalitetsprogram. Sensor Alarm har långtgående diskussioner med en ledande livsmedelskedja och flera försäkringsbolag. Bolaget avser även etablera distributionsavtal med bolag inom detaljhandel samt OEM-bolag för utlicensiering av Bolagets hård- och mjukvara (White-label).

Styrelsen har fattat beslut om att genomföra en nyemission i samband med en notering på Spotlight under andra kvartalet i år. Totalt ska aktier till ett värde om cirka 22,4 Mkr emitteras, varav 2 Mkr utgörs av ett gammalt brygglån, som avses kvittas mot aktier i emissionen. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 24 mars – 7 april 2021.

Teckningskurs: 8,00 SEK per aktie.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 660 aktier (motsvarande 5 280 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 800 000 aktier, motsvarande cirka 22,4 MSEK. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen uppgår till 80 procent av emissionsvolymen, motsvarande en emissionsvolym om cirka 17,9 MSEK.

Antal aktier innan nyemission: 5 332 500 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 42,7 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av den totala emissionsvolymen.

Notering på Spotlight: Aktien i Bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 23 april 2021.


Dokument och länkar 

Memorandum

Teaser

Teckna aktier via Nordnet

Teckna aktier via Avanza

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Sensor Alarm – Innovativa hemlarm på väg till börsen
24.03.2021

Sensor Alarm – Innovativa hemlarm på väg till börsen

Inte ens en pandemi av sällan skådad omfattning lyckas sätta stopp för kriminaliteten.

I alla fall inte när det gäller bostadsinbrott som under 2020 var mer eller mindre oförändrat jämfört med 2019, trots att många av oss jobbade hemifrån och semesterresandet minskade rejält till följd av restriktionerna. Enligt brottsförebyggande rådet BRÅ anmäldes totalt 14 700 bostadsinbrott, vilket är förvisso färre än för några år sedan, men icke desto mindre tyder det höga antalet på ett betydande samhällsproblem.

För att skydda sig själv och sin egendom har idag runt 25% av alla hushåll i Norden någon form av hemsäkerhetslösning. I takt med att teknologin blir allt bättre ökar antalet ganska snabbt och under 2021 förväntas tillväxten för hemlarm i Sverige uppgå till cirka 25%. Särskilt stort är intresse för så kallade smarta hemlarm, som använder sig bland annat av olika sensorer och mobila applikationer. Dessa riktar sig mot allt från förebyggande och upptäckt av inbrott, till aviseringar om problem såsom brand eller läckage, samt nödsamtal mm.

Mer konkret drivs branschens tillväxt av faktorer som ökad medvetenhet om hemskyddssystem, framväxten av trådlös uppkoppling av teknik (IoT), samt det eviga hotet av brottsligheten. De senaste åren har fler och fler traditionella enheter bytts ut mot uppkopplade och digitala larmenheter och plattformar, vilket har skapat en efterfrågan på nya smarta lösningar. IoT har dessutom förbättrat kvaliteten på produkter och pålitligheten av automatiseringssystem. Dessvärre avskräcks många bostadsägare fortfarande av de höga kostnaderna för installation och underhåll av hemskyddssystem, som i vissa fall kan ha en månadskostnad på 499 kr.

Här kommer Sensor Alarm in i bilden, vars nya generation av hemlarmsteknik ersätter behovet av magnetkontakter, kameror och rörelsdetektorer. Bolagets lösning bygger på avancerad lufttrycksteknik och har tidigare använts inom industrin, innan man har vidareutvecklat tekniken för att passa hemlarmsmarknaden. Det unika är att det bara behövs en smart enhet som läser av lufttrycket i huset, som omedelbart registrerar lufttrycksförändringar, till exempel när en dörr öppnas, eller om en fönsterruta krossas. Larmet kan integreras i många olika typer av bostäder, såväl i garage som husbilar och övriga typer av fastigheter.

En stor fördel är dessutom att Sensor Alarms larm ansluts av kunden själv till ett uttag i hemmet och efter 15 minuters fjärrstyrning av Sensor Alarm är allt installerat och redo. Det sparar dyra installations- och underhållskostnader, vilket är en tydlig konkurrensfördel jämfört med etablerade aktörer såsom Securitas Home eller Verisure. Dessutom är den månatliga kostnaden på 189 kr betydligt lägre och en genomsnittlig kund kan spara cirka 60% om hen byter till Sensor Alarm, utöver bortfallet av installationskostnaderna.

I kombination med sin teknik, lägger bolaget stor vikt vid sitt grannsamverkanssystem, som notifierar grannskapet om ett larm genom Sensor Alarms applikation, vilket i bästa fall ger möjligheten att snabbt ta sig till platsen och avbryta brottet genom till exempel lysa upp det drabbade hushållet. Minst lika viktigt kan systemet vara i fall att det brinner och liv står på spel.

Sedan lanseringen 2018 har bolaget hittills byggt en kundbas med över 2 000 ackumulerade kunder, som under 2020 genererade en nettoomsättning på 3,2 Mkr. Verksamheten är alltså fortfarande i ett tidigt skede men efterfrågan befinner sig i en stark trend och tillväxttakten är hög (+185% jämfört med 2019). Ambitionen är att genom offensiva försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter samt en bredare produktportfölj bli en rikstäckande aktör i Sverige, samtidigt som man även planerar att etablera sig i övriga Norden. Potential finns dessutom på marknaden för småföretag framöver.

Distributionen sker idag genom direktförsäljning och telemarketing, men bolaget jobbar med att ta fram partnerskapsavtal och befinner sig i långtgående diskussioner med en ledande livsmedelskedja och flera försäkringsbolag. Utöver det vill ledningen etablera distributionsavtal med bolag inom detaljhandel samt OEM-bolag för utlicensiering av bolagets hård- och mjukvara (så kallad ”white-label”).

Tack vare det underliggande positiva momentum och de första bidragen från Norge, där verksamheten nyligen har dragit igång, siktar vd Martin Norsebäck på en omsättning om cirka 7 Mkr under första halvåret i år och omkring 15-20 Mkr för helåret 2021. År 2023 ska denna siffra sedan uppgå till minst 100 Mkr, då man räknar med att ha vunnit runt 25 000 kunder bara i Sverige, vilket skulle motsvara 4-5% av den befintliga hemlarmsmarknaden i Sverige.

För att finansiera denna resa behövs det pengar och med finansiella medel på 0,7 Mkr vid slutet av december är handlingsutrymmet begränsad. Därför har styrelsen fattat beslut om att genomföra en nyemission i samband med en notering på Spotlight under andra kvartalet i år. Totalt ska aktier till ett värde om cirka 22,4 Mkr emitteras, varav 2 Mkr utgörs av ett gammalt brygglån, som avses kvittas mot aktier i emissionen.

Majoriteten av pengarna kommer att gå till marknadsföring- och försäljningsaktiviteter samt strategiska nyckelrekryteringar, medan resten behövs till bland annat utökad produktionskapacitet och produktutveckling. Den tilltänkta pre-money-värderingen i nyemissionen inför noteringen uppgår till cirka 42,7 Mkr och teckningsperioden löper mellan den 24:e mars och 7:e april.

Följer utvecklingen ledningens planer, värderas företaget vid fullteckning i kapitalanskaffningen (post-money) till omkring 3,5 gånger den förväntade omsättningen i år, respektive 1 gång nästa års omsättningsmål. Även om det lär dröja några år tills man kommer visa vinst på sista raden är det en mycket attraktiv nivå för en snabbväxare inom en konjunkturstabil tillväxtbransch. Den spekulativa placeraren får därmed en bra möjlighet att investera i denna uppstickare inom hemlarmsbranschen.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 24 mars – 7 april 2021.

Teckningskurs: 8,00 SEK per aktie.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 660 aktier (motsvarande 5 280 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 800 000 aktier, motsvarande cirka 22,4 MSEK. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen uppgår till 80 procent av emissionsvolymen, motsvarande en emissionsvolym om cirka 17,9 MSEK.

Antal aktier innan nyemission: 5 332 500 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 42,7 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av den totala emissionsvolymen.

Notering på Spotlight: Aktien i Bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 23 april 2021.

Dokument och länkar 

Memorandum

Teaser

Teckna aktier via Nordnet

Teckna aktier via Avanza

Hemsida

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början