Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
SinterCast – Står stabilt
01.04.2022

SinterCast – Står stabilt

I bokslutet för 2021 visade SinterCast för Q4 en nettoomsättning om 29,6 Mkr (32,9) med ett bruttoresultat på 20,3 Mkr (23,3).

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
SinterCast
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
26.01.2022
SinterCast – Stark framtidstro

SinterCast – Stark framtidstro

I måndags gladde SinterCast marknaden med bl a preliminära omsättningssiffror för Q4.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1926 (23 januari 2022)

SINT | Small Cap | 144,00 kr | KÖP

Pressmeddelandet från bolaget andades stark optimism inför de kommande åren, trots att verksamheten är markant påverkad av den grasserande pandemin, som bl a föranlett en global brist på halvledare vilka är väsentliga komponenter för bolagets kunder inom fordonsindustrin.

SinterCast, en mångårig favorit för Stockpicker, är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn, CGI. CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i såväl personvagnar och tunga fordon som industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller bolaget även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker och SinterCast Cast Tracker, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har en bred kundbas med 55 installationer i 14 länder och starka kundrelationer. Affärsmodellen är väl beprövad med tidiga kassaflöden och stark lönsamhet.

Under 2020 ställde pandemin till det rejält för bolaget med brant fallande produktion hos kunder i och med hårda restriktioner och en plötslig tvärbroms i världskonjunkturen. SinterCast tog sig igenom den värsta perioden med bravur och en stark återhämtning i omsättningen tog successivt över under det andra halvåret 2020. Efterhand började dock den globala bristen på halvledare bli mycket tydlig och fick stor påverkan inte minst på just fordonssektorn. Trots detta lyckades SinterCast fortsätta en stark återhämtning under året som gick.

Nu har bolaget alltså släppt omsättningssiffrorna för Q4 förra året och bilden av ett vitalt och motståndskraftigt bolag med ett starkt erbjudande befästes i samband med detta, liksom för en dryg månad sedan när bolaget rapporterade om installationsaktiviteterna under Q4. Omsättningen för helåret uppgick till 107,4 Mkr, en ökning med 13% jämfört med 2020. Bolaget uppnådde rentav den högsta decemberproduktionen någonsin, innebärande en ökning med 25% jämfört med december 2020 och 20% relativt december 2019. Serieproduktionen i december gynnades av att många kunder lät produktionen fortgå under de traditionella produktionsstoppen vid årsslutet för att möta marknadens efterfrågan.

Serieproduktionen för Q4 kom in på 3,1 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, en ökning med 19% jämfört med Q4 2020 och samtidigt en tangering av det tidigare rekordet för ett Q4, satt 2019. Serieproduktionen för helåret nådde 3,1 miljoner motorekvivalenter, ett lyft med 24% relativt 2020 men 6% lägre än helårsvolymen 2019 på 3,3 miljoner motorekvivalenter.

Enligt branschanalytiker påverkade halvledarbristen den globala fordonsproduktionen med ca 10% under 2021. Även SinterCast uppskattar att bolagets produktionsvolym påverkades med ca 10%. Framöver räknar bolaget dock med tvåsiffrig procentuellt tillväxt. Detta ska möjliggöras med fortsatta förbättringar i leveranskedjor och med produktionsstarten av de nya programmen för tunga fordon vid Scania i Sverige och First Automobile Works i Kina i år. Härigenom ser SinterCast möjlighet att nå milstolpen på fyra miljoner motorekvivalenter under 2022 och har ambitionen att nå fem miljoner motorekvivalenter under 2024.

Stockpicker fortsätter att se positivt på SinterCast på såväl kort som lång sikt. Tillväxtmöjligheterna är goda, kundrelationerna starka och affärsmodellen mycket väl fungerande och beprövad med starka marginaler och tidigt kassaflöde. Trots sin tunga exponering mot branscher som påverkats kraftigt negativt av pandemikrisen står SinterCast mycket starkt och väl rustat inför framtiden och har under pandemin även visat prov på god anpassningsförmåga och uthållighet. När väl pandemins negativa effekter på verksamheten klingar av kommer bolagets vidare tillväxt att underlättas.

Vi kvarstår vid riktkursen 180 kr liksom köprekommendationen.

Sintsercast graf till analys

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
19.11.2021
Helgjutet Q3 från SinterCast. Bolaget står väl rustat inför framtiden

Helgjutet Q3 från SinterCast. Bolaget står väl rustat inför framtiden

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1912 (17 november 2021)

SINT | Small Cap | 155,00 kr | KÖP

För ett par veckor sedan avlämnade SinterCast sin niomånadersrapport, där bolaget för Q3 redovisade en nettoomsättning om 25,3 Mkr (19,2) med ett bruttoresultat på 19,0 Mkr (14,6). Rörelseresultatet var 8,0 Mkr (3,6). Resultatet före skatt såväl som nettoresultatet blev 7,4 Mkr (3,7), motsvarande ett resultat per aktie om 1,0 kr (0,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 13,2 Mkr (-2,7), där förändring av rörelsekapital bidrog med 5,0 Mkr (-7,5). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -0,4 Mkr (-0,3). Forsknings- och utvecklingskostnader om -3,3 Mkr (-3,2) togs såsom tidigare direkt i rörelseresultatet. Den finansiella ställningen var liksom tidigare allt jämt imponerande solid och likvid.

Annons

För de första nio månaderna totalt nådde SinterCast en nettoomsättning på 77,8 Mkr (62,5) med ett bruttoresultat på 55,8 Mkr (45,0). Rörelseresultatet skrevs in på 23,7 Mkr (12,3). Resultatet före skatt blev 21,8 Mkr (13,3) medan nettoresultatet summerades till 25,7 Mkr (13,3), motsvarande ett resultat per aktie om 3,6 kr (1,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 28,7 Mkr (15,8), där förändring av rörelsekapital bidrog med 3,7 Mkr (0,4). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -2,7 Mkr (-1,8). Forsknings- och utvecklingskostnader om -8,7 Mkr (-8,7) togs direkt i rörelseresultatet.

Under Q3 steg serieproduktionen med 14% jämfört med 2020 till 3,2 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, då många kunder lät produktionen fortgå under sommarperioden för att möta marknadens efterfrågan. Det resulterade i den näst högsta juli-månaden någonsin. Q3 avslutades för övrigt med en takt om 3,6 miljoner motorekvivalenter i september, motsvarande den tredje högsta månaden någonsin för bolaget, endast överträffad av september och oktober 2019 på 3,9 miljoner respektive 3,7 miljoner motorekvivalenter.

För niomånadersperioden totalt ökade serieproduktionen med 29%. Såväl Q2 som Q3 nådde en serieproduktion på 3,2 miljoner motorekvivalenter, vilket innebar en delad plats för tredje högsta kvartalet någonsin för SinterCast.

Av intäktsökningen under Q3 kom runt hälften av ökningen från högre serieproduktion medan andra hälften kom från ökad försäljning av service och utrustning när internationellt resande återupptogs. Intäkterna för niomånadersperioden totalt gynnades av att serieproduktionen ökade med tidigare nämnda 29% och att antal levererade mätkoppar steg med 67%, men motverkades samtidigt av lägre installationsintäkter och ogynnsamma växelkurser.

Det starka utfallet för Q3 ska ses i ljuset av halvledarbristen som fortsatte att påverka fordonstillverkningen i några av SinterCasts viktiga högvolymsprogram. Trots viss förbättring och stabilisering ser bolaget det som rimligt att anta att leveransutmaningarna inom halvledare kommer att fortgå långt in i 2022 och kanske längre än så.

På bolagets största slutanvändarmarknad i Nordamerika har halvledarbristen lett till de lägsta fordonslagren någonsin och stark efterfrågan på nya fordon. Den uppdämda efterfrågan och behovet av att återuppbygga fordonslagren lägger enligt SinterCasts bedömning grunden för starka produktionsutsikter över tid, vilka väntas driva efterfrågan in i 2023.

Produktionsutsikterna på kort sikt gynnas även av kommande produktionsstart av tunga fordon hos FAW i Kina och Scania i Sverige, där SinterCast förväntar en stark tillväxt under 2022 och 2023, vilket samtidigt möjliggör en ambition om att uppnå milstolpen fyra miljoner motorekvivalenter under nästa år. För Q4 väntas samtidigt bråda dagar på installationsfronten, med en System 4000-installation i Impro-gjuteriet i Mexiko och en Ladle Tracker-installation i Hyundai-gjuteriet i Korea.

Stockpicker ser oförändrat positivt på SinterCast på såväl kort som lång sikt. Tillväxtmöjligheterna är ännu goda och affärsmodellen mycket väl fungerande och beprövad med starka marginaler och tidigt kassaflöde. Trots sin tunga exponering mot branscher som påverkats kraftigt negativt av pandemikrisen står SinterCast mycket starkt och väl rustat inför framtiden.

Vi kvarstår vid riktkursen 180 kr liksom köprekommendationen.

Sintercast

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
SinterCast – Stark framtidstro
26.01.2022

SinterCast – Stark framtidstro

I måndags gladde SinterCast marknaden med bl a preliminära omsättningssiffror för Q4. Aktien lyfte tydligt på beskeden och slutade trots de samtidiga börsnedgångarna veckan med ett plus.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1926 (23 januari 2022)

SINT | Small Cap | 144,00 kr | KÖP

Pressmeddelandet från bolaget andades stark optimism inför de kommande åren, trots att verksamheten är markant påverkad av den grasserande pandemin, som bl a föranlett en global brist på halvledare vilka är väsentliga komponenter för bolagets kunder inom fordonsindustrin.

SinterCast, en mångårig favorit för Stockpicker, är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn, CGI. CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i såväl personvagnar och tunga fordon som industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller bolaget även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker och SinterCast Cast Tracker, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har en bred kundbas med 55 installationer i 14 länder och starka kundrelationer. Affärsmodellen är väl beprövad med tidiga kassaflöden och stark lönsamhet.

Under 2020 ställde pandemin till det rejält för bolaget med brant fallande produktion hos kunder i och med hårda restriktioner och en plötslig tvärbroms i världskonjunkturen. SinterCast tog sig igenom den värsta perioden med bravur och en stark återhämtning i omsättningen tog successivt över under det andra halvåret 2020. Efterhand började dock den globala bristen på halvledare bli mycket tydlig och fick stor påverkan inte minst på just fordonssektorn. Trots detta lyckades SinterCast fortsätta en stark återhämtning under året som gick.

Nu har bolaget alltså släppt omsättningssiffrorna för Q4 förra året och bilden av ett vitalt och motståndskraftigt bolag med ett starkt erbjudande befästes i samband med detta, liksom för en dryg månad sedan när bolaget rapporterade om installationsaktiviteterna under Q4. Omsättningen för helåret uppgick till 107,4 Mkr, en ökning med 13% jämfört med 2020. Bolaget uppnådde rentav den högsta decemberproduktionen någonsin, innebärande en ökning med 25% jämfört med december 2020 och 20% relativt december 2019. Serieproduktionen i december gynnades av att många kunder lät produktionen fortgå under de traditionella produktionsstoppen vid årsslutet för att möta marknadens efterfrågan.

Serieproduktionen för Q4 kom in på 3,1 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, en ökning med 19% jämfört med Q4 2020 och samtidigt en tangering av det tidigare rekordet för ett Q4, satt 2019. Serieproduktionen för helåret nådde 3,1 miljoner motorekvivalenter, ett lyft med 24% relativt 2020 men 6% lägre än helårsvolymen 2019 på 3,3 miljoner motorekvivalenter.

Enligt branschanalytiker påverkade halvledarbristen den globala fordonsproduktionen med ca 10% under 2021. Även SinterCast uppskattar att bolagets produktionsvolym påverkades med ca 10%. Framöver räknar bolaget dock med tvåsiffrig procentuellt tillväxt. Detta ska möjliggöras med fortsatta förbättringar i leveranskedjor och med produktionsstarten av de nya programmen för tunga fordon vid Scania i Sverige och First Automobile Works i Kina i år. Härigenom ser SinterCast möjlighet att nå milstolpen på fyra miljoner motorekvivalenter under 2022 och har ambitionen att nå fem miljoner motorekvivalenter under 2024.

Stockpicker fortsätter att se positivt på SinterCast på såväl kort som lång sikt. Tillväxtmöjligheterna är goda, kundrelationerna starka och affärsmodellen mycket väl fungerande och beprövad med starka marginaler och tidigt kassaflöde. Trots sin tunga exponering mot branscher som påverkats kraftigt negativt av pandemikrisen står SinterCast mycket starkt och väl rustat inför framtiden och har under pandemin även visat prov på god anpassningsförmåga och uthållighet. När väl pandemins negativa effekter på verksamheten klingar av kommer bolagets vidare tillväxt att underlättas.

Vi kvarstår vid riktkursen 180 kr liksom köprekommendationen.

Sintsercast graf till analys

SinterCast
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
01.04.2022
SinterCast – Står stabilt

SinterCast – Står stabilt

I bokslutet för 2021 visade SinterCast för Q4 en nettoomsättning om 29,6 Mkr (32,9) med ett bruttoresultat på 20,3 Mkr (23,3).

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
19.11.2021
Helgjutet Q3 från SinterCast. Bolaget står väl rustat inför framtiden

Helgjutet Q3 från SinterCast. Bolaget står väl rustat inför framtiden

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1912 (17 november 2021)

SINT | Small Cap | 155,00 kr | KÖP

För ett par veckor sedan avlämnade SinterCast sin niomånadersrapport, där bolaget för Q3 redovisade en nettoomsättning om 25,3 Mkr (19,2) med ett bruttoresultat på 19,0 Mkr (14,6). Rörelseresultatet var 8,0 Mkr (3,6). Resultatet före skatt såväl som nettoresultatet blev 7,4 Mkr (3,7), motsvarande ett resultat per aktie om 1,0 kr (0,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 13,2 Mkr (-2,7), där förändring av rörelsekapital bidrog med 5,0 Mkr (-7,5). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -0,4 Mkr (-0,3). Forsknings- och utvecklingskostnader om -3,3 Mkr (-3,2) togs såsom tidigare direkt i rörelseresultatet. Den finansiella ställningen var liksom tidigare allt jämt imponerande solid och likvid.

Annons

För de första nio månaderna totalt nådde SinterCast en nettoomsättning på 77,8 Mkr (62,5) med ett bruttoresultat på 55,8 Mkr (45,0). Rörelseresultatet skrevs in på 23,7 Mkr (12,3). Resultatet före skatt blev 21,8 Mkr (13,3) medan nettoresultatet summerades till 25,7 Mkr (13,3), motsvarande ett resultat per aktie om 3,6 kr (1,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 28,7 Mkr (15,8), där förändring av rörelsekapital bidrog med 3,7 Mkr (0,4). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -2,7 Mkr (-1,8). Forsknings- och utvecklingskostnader om -8,7 Mkr (-8,7) togs direkt i rörelseresultatet.

Under Q3 steg serieproduktionen med 14% jämfört med 2020 till 3,2 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, då många kunder lät produktionen fortgå under sommarperioden för att möta marknadens efterfrågan. Det resulterade i den näst högsta juli-månaden någonsin. Q3 avslutades för övrigt med en takt om 3,6 miljoner motorekvivalenter i september, motsvarande den tredje högsta månaden någonsin för bolaget, endast överträffad av september och oktober 2019 på 3,9 miljoner respektive 3,7 miljoner motorekvivalenter.

För niomånadersperioden totalt ökade serieproduktionen med 29%. Såväl Q2 som Q3 nådde en serieproduktion på 3,2 miljoner motorekvivalenter, vilket innebar en delad plats för tredje högsta kvartalet någonsin för SinterCast.

Av intäktsökningen under Q3 kom runt hälften av ökningen från högre serieproduktion medan andra hälften kom från ökad försäljning av service och utrustning när internationellt resande återupptogs. Intäkterna för niomånadersperioden totalt gynnades av att serieproduktionen ökade med tidigare nämnda 29% och att antal levererade mätkoppar steg med 67%, men motverkades samtidigt av lägre installationsintäkter och ogynnsamma växelkurser.

Det starka utfallet för Q3 ska ses i ljuset av halvledarbristen som fortsatte att påverka fordonstillverkningen i några av SinterCasts viktiga högvolymsprogram. Trots viss förbättring och stabilisering ser bolaget det som rimligt att anta att leveransutmaningarna inom halvledare kommer att fortgå långt in i 2022 och kanske längre än så.

På bolagets största slutanvändarmarknad i Nordamerika har halvledarbristen lett till de lägsta fordonslagren någonsin och stark efterfrågan på nya fordon. Den uppdämda efterfrågan och behovet av att återuppbygga fordonslagren lägger enligt SinterCasts bedömning grunden för starka produktionsutsikter över tid, vilka väntas driva efterfrågan in i 2023.

Produktionsutsikterna på kort sikt gynnas även av kommande produktionsstart av tunga fordon hos FAW i Kina och Scania i Sverige, där SinterCast förväntar en stark tillväxt under 2022 och 2023, vilket samtidigt möjliggör en ambition om att uppnå milstolpen fyra miljoner motorekvivalenter under nästa år. För Q4 väntas samtidigt bråda dagar på installationsfronten, med en System 4000-installation i Impro-gjuteriet i Mexiko och en Ladle Tracker-installation i Hyundai-gjuteriet i Korea.

Stockpicker ser oförändrat positivt på SinterCast på såväl kort som lång sikt. Tillväxtmöjligheterna är ännu goda och affärsmodellen mycket väl fungerande och beprövad med starka marginaler och tidigt kassaflöde. Trots sin tunga exponering mot branscher som påverkats kraftigt negativt av pandemikrisen står SinterCast mycket starkt och väl rustat inför framtiden.

Vi kvarstår vid riktkursen 180 kr liksom köprekommendationen.

Sintercast

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Annons
Christian Berner Tech vinstvarnar
17.01.2022

Christian Berner Tech vinstvarnar

Det var begränsade rörelser på Stockholmsbörsen på måndagen då Wall Street är stängt.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Helgjutet Q3 från SinterCast. Bolaget står väl rustat inför framtiden
19.11.2021

Helgjutet Q3 från SinterCast. Bolaget står väl rustat inför framtiden

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1912 (17 november 2021)

SINT | Small Cap | 155,00 kr | KÖP

För ett par veckor sedan avlämnade SinterCast sin niomånadersrapport, där bolaget för Q3 redovisade en nettoomsättning om 25,3 Mkr (19,2) med ett bruttoresultat på 19,0 Mkr (14,6). Rörelseresultatet var 8,0 Mkr (3,6). Resultatet före skatt såväl som nettoresultatet blev 7,4 Mkr (3,7), motsvarande ett resultat per aktie om 1,0 kr (0,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 13,2 Mkr (-2,7), där förändring av rörelsekapital bidrog med 5,0 Mkr (-7,5). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -0,4 Mkr (-0,3). Forsknings- och utvecklingskostnader om -3,3 Mkr (-3,2) togs såsom tidigare direkt i rörelseresultatet. Den finansiella ställningen var liksom tidigare allt jämt imponerande solid och likvid.

Annons

För de första nio månaderna totalt nådde SinterCast en nettoomsättning på 77,8 Mkr (62,5) med ett bruttoresultat på 55,8 Mkr (45,0). Rörelseresultatet skrevs in på 23,7 Mkr (12,3). Resultatet före skatt blev 21,8 Mkr (13,3) medan nettoresultatet summerades till 25,7 Mkr (13,3), motsvarande ett resultat per aktie om 3,6 kr (1,9). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 28,7 Mkr (15,8), där förändring av rörelsekapital bidrog med 3,7 Mkr (0,4). Kassaflödet från investeringsverksamheten var -2,7 Mkr (-1,8). Forsknings- och utvecklingskostnader om -8,7 Mkr (-8,7) togs direkt i rörelseresultatet.

Under Q3 steg serieproduktionen med 14% jämfört med 2020 till 3,2 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, då många kunder lät produktionen fortgå under sommarperioden för att möta marknadens efterfrågan. Det resulterade i den näst högsta juli-månaden någonsin. Q3 avslutades för övrigt med en takt om 3,6 miljoner motorekvivalenter i september, motsvarande den tredje högsta månaden någonsin för bolaget, endast överträffad av september och oktober 2019 på 3,9 miljoner respektive 3,7 miljoner motorekvivalenter.

För niomånadersperioden totalt ökade serieproduktionen med 29%. Såväl Q2 som Q3 nådde en serieproduktion på 3,2 miljoner motorekvivalenter, vilket innebar en delad plats för tredje högsta kvartalet någonsin för SinterCast.

Av intäktsökningen under Q3 kom runt hälften av ökningen från högre serieproduktion medan andra hälften kom från ökad försäljning av service och utrustning när internationellt resande återupptogs. Intäkterna för niomånadersperioden totalt gynnades av att serieproduktionen ökade med tidigare nämnda 29% och att antal levererade mätkoppar steg med 67%, men motverkades samtidigt av lägre installationsintäkter och ogynnsamma växelkurser.

Det starka utfallet för Q3 ska ses i ljuset av halvledarbristen som fortsatte att påverka fordonstillverkningen i några av SinterCasts viktiga högvolymsprogram. Trots viss förbättring och stabilisering ser bolaget det som rimligt att anta att leveransutmaningarna inom halvledare kommer att fortgå långt in i 2022 och kanske längre än så.

På bolagets största slutanvändarmarknad i Nordamerika har halvledarbristen lett till de lägsta fordonslagren någonsin och stark efterfrågan på nya fordon. Den uppdämda efterfrågan och behovet av att återuppbygga fordonslagren lägger enligt SinterCasts bedömning grunden för starka produktionsutsikter över tid, vilka väntas driva efterfrågan in i 2023.

Produktionsutsikterna på kort sikt gynnas även av kommande produktionsstart av tunga fordon hos FAW i Kina och Scania i Sverige, där SinterCast förväntar en stark tillväxt under 2022 och 2023, vilket samtidigt möjliggör en ambition om att uppnå milstolpen fyra miljoner motorekvivalenter under nästa år. För Q4 väntas samtidigt bråda dagar på installationsfronten, med en System 4000-installation i Impro-gjuteriet i Mexiko och en Ladle Tracker-installation i Hyundai-gjuteriet i Korea.

Stockpicker ser oförändrat positivt på SinterCast på såväl kort som lång sikt. Tillväxtmöjligheterna är ännu goda och affärsmodellen mycket väl fungerande och beprövad med starka marginaler och tidigt kassaflöde. Trots sin tunga exponering mot branscher som påverkats kraftigt negativt av pandemikrisen står SinterCast mycket starkt och väl rustat inför framtiden.

Vi kvarstår vid riktkursen 180 kr liksom köprekommendationen.

Sintercast

SinterCast
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
01.04.2022
SinterCast – Står stabilt

SinterCast – Står stabilt

I bokslutet för 2021 visade SinterCast för Q4 en nettoomsättning om 29,6 Mkr (32,9) med ett bruttoresultat på 20,3 Mkr (23,3).

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
26.01.2022
SinterCast – Stark framtidstro

SinterCast – Stark framtidstro

I måndags gladde SinterCast marknaden med bl a preliminära omsättningssiffror för Q4.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1926 (23 januari 2022)

SINT | Small Cap | 144,00 kr | KÖP

Pressmeddelandet från bolaget andades stark optimism inför de kommande åren, trots att verksamheten är markant påverkad av den grasserande pandemin, som bl a föranlett en global brist på halvledare vilka är väsentliga komponenter för bolagets kunder inom fordonsindustrin.

SinterCast, en mångårig favorit för Stockpicker, är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn, CGI. CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i såväl personvagnar och tunga fordon som industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller bolaget även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker och SinterCast Cast Tracker, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har en bred kundbas med 55 installationer i 14 länder och starka kundrelationer. Affärsmodellen är väl beprövad med tidiga kassaflöden och stark lönsamhet.

Under 2020 ställde pandemin till det rejält för bolaget med brant fallande produktion hos kunder i och med hårda restriktioner och en plötslig tvärbroms i världskonjunkturen. SinterCast tog sig igenom den värsta perioden med bravur och en stark återhämtning i omsättningen tog successivt över under det andra halvåret 2020. Efterhand började dock den globala bristen på halvledare bli mycket tydlig och fick stor påverkan inte minst på just fordonssektorn. Trots detta lyckades SinterCast fortsätta en stark återhämtning under året som gick.

Nu har bolaget alltså släppt omsättningssiffrorna för Q4 förra året och bilden av ett vitalt och motståndskraftigt bolag med ett starkt erbjudande befästes i samband med detta, liksom för en dryg månad sedan när bolaget rapporterade om installationsaktiviteterna under Q4. Omsättningen för helåret uppgick till 107,4 Mkr, en ökning med 13% jämfört med 2020. Bolaget uppnådde rentav den högsta decemberproduktionen någonsin, innebärande en ökning med 25% jämfört med december 2020 och 20% relativt december 2019. Serieproduktionen i december gynnades av att många kunder lät produktionen fortgå under de traditionella produktionsstoppen vid årsslutet för att möta marknadens efterfrågan.

Serieproduktionen för Q4 kom in på 3,1 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, en ökning med 19% jämfört med Q4 2020 och samtidigt en tangering av det tidigare rekordet för ett Q4, satt 2019. Serieproduktionen för helåret nådde 3,1 miljoner motorekvivalenter, ett lyft med 24% relativt 2020 men 6% lägre än helårsvolymen 2019 på 3,3 miljoner motorekvivalenter.

Enligt branschanalytiker påverkade halvledarbristen den globala fordonsproduktionen med ca 10% under 2021. Även SinterCast uppskattar att bolagets produktionsvolym påverkades med ca 10%. Framöver räknar bolaget dock med tvåsiffrig procentuellt tillväxt. Detta ska möjliggöras med fortsatta förbättringar i leveranskedjor och med produktionsstarten av de nya programmen för tunga fordon vid Scania i Sverige och First Automobile Works i Kina i år. Härigenom ser SinterCast möjlighet att nå milstolpen på fyra miljoner motorekvivalenter under 2022 och har ambitionen att nå fem miljoner motorekvivalenter under 2024.

Stockpicker fortsätter att se positivt på SinterCast på såväl kort som lång sikt. Tillväxtmöjligheterna är goda, kundrelationerna starka och affärsmodellen mycket väl fungerande och beprövad med starka marginaler och tidigt kassaflöde. Trots sin tunga exponering mot branscher som påverkats kraftigt negativt av pandemikrisen står SinterCast mycket starkt och väl rustat inför framtiden och har under pandemin även visat prov på god anpassningsförmåga och uthållighet. När väl pandemins negativa effekter på verksamheten klingar av kommer bolagets vidare tillväxt att underlättas.

Vi kvarstår vid riktkursen 180 kr liksom köprekommendationen.

Sintsercast graf till analys

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Veckans affärscase - Sintercast
08.11.2021

Veckans affärscase - Sintercast

Sintercast nådde upp över 220 kronor som högst i januari, därefter följde en snabb nedgångsfas som ledde till att halva börsvärdet raderades ut.  Aktien bottnade vid 91,6 kronor innan en motreaktion resulterade i ett nytt lyft upp över trendindikatorerna.

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Swing Trader Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
Stockpicker Swing Trader
SinterCast
Stäng×
Av
Mats Ahlskog Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Swing Trader

Sveriges med avstånd största och mest exklusiva tradingprodukt som varje börsdag ger dig affärsförslag för Stockholmsbörsens aktier. Beställ
01.04.2022
SinterCast – Står stabilt

SinterCast – Står stabilt

I bokslutet för 2021 visade SinterCast för Q4 en nettoomsättning om 29,6 Mkr (32,9) med ett bruttoresultat på 20,3 Mkr (23,3).

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
26.01.2022
SinterCast – Stark framtidstro

SinterCast – Stark framtidstro

I måndags gladde SinterCast marknaden med bl a preliminära omsättningssiffror för Q4.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1926 (23 januari 2022)

SINT | Small Cap | 144,00 kr | KÖP

Pressmeddelandet från bolaget andades stark optimism inför de kommande åren, trots att verksamheten är markant påverkad av den grasserande pandemin, som bl a föranlett en global brist på halvledare vilka är väsentliga komponenter för bolagets kunder inom fordonsindustrin.

SinterCast, en mångårig favorit för Stockpicker, är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn, CGI. CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i såväl personvagnar och tunga fordon som industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller bolaget även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker och SinterCast Cast Tracker, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har en bred kundbas med 55 installationer i 14 länder och starka kundrelationer. Affärsmodellen är väl beprövad med tidiga kassaflöden och stark lönsamhet.

Under 2020 ställde pandemin till det rejält för bolaget med brant fallande produktion hos kunder i och med hårda restriktioner och en plötslig tvärbroms i världskonjunkturen. SinterCast tog sig igenom den värsta perioden med bravur och en stark återhämtning i omsättningen tog successivt över under det andra halvåret 2020. Efterhand började dock den globala bristen på halvledare bli mycket tydlig och fick stor påverkan inte minst på just fordonssektorn. Trots detta lyckades SinterCast fortsätta en stark återhämtning under året som gick.

Nu har bolaget alltså släppt omsättningssiffrorna för Q4 förra året och bilden av ett vitalt och motståndskraftigt bolag med ett starkt erbjudande befästes i samband med detta, liksom för en dryg månad sedan när bolaget rapporterade om installationsaktiviteterna under Q4. Omsättningen för helåret uppgick till 107,4 Mkr, en ökning med 13% jämfört med 2020. Bolaget uppnådde rentav den högsta decemberproduktionen någonsin, innebärande en ökning med 25% jämfört med december 2020 och 20% relativt december 2019. Serieproduktionen i december gynnades av att många kunder lät produktionen fortgå under de traditionella produktionsstoppen vid årsslutet för att möta marknadens efterfrågan.

Serieproduktionen för Q4 kom in på 3,1 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, en ökning med 19% jämfört med Q4 2020 och samtidigt en tangering av det tidigare rekordet för ett Q4, satt 2019. Serieproduktionen för helåret nådde 3,1 miljoner motorekvivalenter, ett lyft med 24% relativt 2020 men 6% lägre än helårsvolymen 2019 på 3,3 miljoner motorekvivalenter.

Enligt branschanalytiker påverkade halvledarbristen den globala fordonsproduktionen med ca 10% under 2021. Även SinterCast uppskattar att bolagets produktionsvolym påverkades med ca 10%. Framöver räknar bolaget dock med tvåsiffrig procentuellt tillväxt. Detta ska möjliggöras med fortsatta förbättringar i leveranskedjor och med produktionsstarten av de nya programmen för tunga fordon vid Scania i Sverige och First Automobile Works i Kina i år. Härigenom ser SinterCast möjlighet att nå milstolpen på fyra miljoner motorekvivalenter under 2022 och har ambitionen att nå fem miljoner motorekvivalenter under 2024.

Stockpicker fortsätter att se positivt på SinterCast på såväl kort som lång sikt. Tillväxtmöjligheterna är goda, kundrelationerna starka och affärsmodellen mycket väl fungerande och beprövad med starka marginaler och tidigt kassaflöde. Trots sin tunga exponering mot branscher som påverkats kraftigt negativt av pandemikrisen står SinterCast mycket starkt och väl rustat inför framtiden och har under pandemin även visat prov på god anpassningsförmåga och uthållighet. När väl pandemins negativa effekter på verksamheten klingar av kommer bolagets vidare tillväxt att underlättas.

Vi kvarstår vid riktkursen 180 kr liksom köprekommendationen.

Sintsercast graf till analys

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Nedgången i Storskogen fortsätter
08.10.2021

Nedgången i Storskogen fortsätter

Stockholmsbörsen rekylerade ned på fredagen.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
25.08.2021
SinterCast – Tillbaka i högform

SinterCast – Tillbaka i högform

I veckan som gick avlämnade SinterCast sin Q2-rapport, och i veckan innan dess släppte bolaget produktionssiffror för juli månad, den...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
SinterCast
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
01.04.2022
SinterCast – Står stabilt

SinterCast – Står stabilt

I bokslutet för 2021 visade SinterCast för Q4 en nettoomsättning om 29,6 Mkr (32,9) med ett bruttoresultat på 20,3 Mkr (23,3).

Detta är en låst artikel. Prenumerera på nyhetsbrevet för att fortsätta läsa.
Om ni inte ännu är prenumerant Stockpicker Newsletter Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
Stockpicker Newsletter
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Newsletter

Sveriges ledande oberoende aktieanalysbrev med fantastiskt track-record. Beställ
26.01.2022
SinterCast – Stark framtidstro

SinterCast – Stark framtidstro

I måndags gladde SinterCast marknaden med bl a preliminära omsättningssiffror för Q4.

Först publicerad i Stockpicker Newsletter 1926 (23 januari 2022)

SINT | Small Cap | 144,00 kr | KÖP

Pressmeddelandet från bolaget andades stark optimism inför de kommande åren, trots att verksamheten är markant påverkad av den grasserande pandemin, som bl a föranlett en global brist på halvledare vilka är väsentliga komponenter för bolagets kunder inom fordonsindustrin.

SinterCast, en mångårig favorit för Stockpicker, är världens ledande leverantör av processtyrningssystem för tillförlitlig volymproduktion av kompaktgrafitjärn, CGI. CGI-egenskaperna möjliggör förbättrade transportlösningar, ökad effektivitet och minskade koldioxidutsläpp i såväl personvagnar och tunga fordon som industriell kraft. Som specialistleverantör av lösningar för precisionsmätning och processtyrning till metallindustrin, tillhandahåller bolaget även spårbarhetsteknologierna SinterCast Ladle Tracker och SinterCast Cast Tracker, för att förbättra produktionseffektivitet och spårbarhet 4.0 inom flera olika applikationer. SinterCast har en bred kundbas med 55 installationer i 14 länder och starka kundrelationer. Affärsmodellen är väl beprövad med tidiga kassaflöden och stark lönsamhet.

Under 2020 ställde pandemin till det rejält för bolaget med brant fallande produktion hos kunder i och med hårda restriktioner och en plötslig tvärbroms i världskonjunkturen. SinterCast tog sig igenom den värsta perioden med bravur och en stark återhämtning i omsättningen tog successivt över under det andra halvåret 2020. Efterhand började dock den globala bristen på halvledare bli mycket tydlig och fick stor påverkan inte minst på just fordonssektorn. Trots detta lyckades SinterCast fortsätta en stark återhämtning under året som gick.

Nu har bolaget alltså släppt omsättningssiffrorna för Q4 förra året och bilden av ett vitalt och motståndskraftigt bolag med ett starkt erbjudande befästes i samband med detta, liksom för en dryg månad sedan när bolaget rapporterade om installationsaktiviteterna under Q4. Omsättningen för helåret uppgick till 107,4 Mkr, en ökning med 13% jämfört med 2020. Bolaget uppnådde rentav den högsta decemberproduktionen någonsin, innebärande en ökning med 25% jämfört med december 2020 och 20% relativt december 2019. Serieproduktionen i december gynnades av att många kunder lät produktionen fortgå under de traditionella produktionsstoppen vid årsslutet för att möta marknadens efterfrågan.

Serieproduktionen för Q4 kom in på 3,1 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, en ökning med 19% jämfört med Q4 2020 och samtidigt en tangering av det tidigare rekordet för ett Q4, satt 2019. Serieproduktionen för helåret nådde 3,1 miljoner motorekvivalenter, ett lyft med 24% relativt 2020 men 6% lägre än helårsvolymen 2019 på 3,3 miljoner motorekvivalenter.

Enligt branschanalytiker påverkade halvledarbristen den globala fordonsproduktionen med ca 10% under 2021. Även SinterCast uppskattar att bolagets produktionsvolym påverkades med ca 10%. Framöver räknar bolaget dock med tvåsiffrig procentuellt tillväxt. Detta ska möjliggöras med fortsatta förbättringar i leveranskedjor och med produktionsstarten av de nya programmen för tunga fordon vid Scania i Sverige och First Automobile Works i Kina i år. Härigenom ser SinterCast möjlighet att nå milstolpen på fyra miljoner motorekvivalenter under 2022 och har ambitionen att nå fem miljoner motorekvivalenter under 2024.

Stockpicker fortsätter att se positivt på SinterCast på såväl kort som lång sikt. Tillväxtmöjligheterna är goda, kundrelationerna starka och affärsmodellen mycket väl fungerande och beprövad med starka marginaler och tidigt kassaflöde. Trots sin tunga exponering mot branscher som påverkats kraftigt negativt av pandemikrisen står SinterCast mycket starkt och väl rustat inför framtiden och har under pandemin även visat prov på god anpassningsförmåga och uthållighet. När väl pandemins negativa effekter på verksamheten klingar av kommer bolagets vidare tillväxt att underlättas.

Vi kvarstår vid riktkursen 180 kr liksom köprekommendationen.

Sintsercast graf till analys

Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
06.05.2021
SinterCast – Normalisering

SinterCast – Normalisering

I de två senaste analyserna av SinterCast har vi höjt riktkursen för aktien till först 165 kr och sedan 175...

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
SinterCast – Nya styrkebesked
13.04.2021

SinterCast – Nya styrkebesked

Två månader efter vår föregående analys, kan vi nu åter konstatera att SinterCast kommit med flera nya styrkebesked de senaste veckorna.

Läs artikeln gratis genom att logga in eller skapa konto
Stockpicker Online FREE Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Stockpicker Online FREE
Stäng×
Av
Per Bernhult Analytiker
Artikeln har publicerats i
Stockpicker Online FREE

Stockpicker Online FREE är ett gratis abonnemang du behöver för att läsa denna artikel. Skapa konto
Small Cap - Zwipe tecknar partnerskap med franskt bolag
07.04.2021

Small Cap - Zwipe tecknar partnerskap med franskt bolag

Enligt ett pressmeddelande har biometribolaget Zwipe tecknat ett partnerskap med franska betalningsleverantören Be ys Pay för att erbjuda biometriska kort till deras kunder i Frankrike, Belgien, Nederländerna och Luxemburg.

Under andra kvartalet ska kortutgivare kontaktas med ambitionen att därefter starta pilotprojekt under andra halvåret. Aktien lade bakom sig en kursuppgång om 6,8 procent till 30,64 kronor.

Abelco Investments Groups portföljbolag RightBridge Ventures förvärvar aktier i eSportsbolaget Esport Pulze. RBV har förvärvat 10,7 procent av aktierna i Epulze av Modelio Equity och Oliver Molse. Vidare har RBV stärkt kassan genom en riktad emission till institutionella aktörer såväl som till representanter från bolagets styrelse. RBVs köp av aktierna i ePulze sker med betalning av egna aktier i RBV till säljarna Modelio Equity AB och Oliver Molse som samtidigt förvärvar ytterligare cirka 8 miljoner aktier i RBV från dess störste aktieägare. Epulze-plattformen har mer än 400 000 registrerade användare, och varit värd för över 1 000 000 matcher, och har genomfört över 53 000 turneringar bara i sitt första spel Dota 2. Abelco stärktes 3,9 procent till 0,107 kronor.

Sintercast skriver att serieproduktionen i mars ökade till 3,5 miljoner motorekvivalenter uppräknat till årstakt, vilket överstiger helårsrekordet 3,3 miljoner motorekvivalenter som sattes 2019, innan utbrottet av Covid-pandemin. Produktionen i mars lyfte volymen för första kvartalet till 2,9 miljoner motorekvivalenter, vilket tangerar volymen för första kvartalet 2020. Den starka produktionen i mars följer på tre månader under förväntan på grund av modellutbyten, produktionsstopp vid årsskiftet, brist på halvledare och svårt vinterväder i Mexiko. Under mars beställde Hyundai Motor Company, kund hos SinterCast sedan 2005 med produktion av motorkomponenter i kompaktgrafitjärn (CGI) för personvagnar och tunga fordon, ett SinterCast Ladle Tracker-system för gråjärn och processtyrning av CGI. Installationen är planerad till fjärde kvartalet innevarande år. Sintercast aktie steg 8,7 procent till 147,20 kronor.

Stäng×
Av
Fredrik Larsson Analytiker

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början