Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Stockpicker intervjuar Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson som just genomför en emission
10.06.2021

Stockpicker intervjuar Eurocine Vaccines VD Hans Arwidsson som just genomför en emission

Stockpicker fick en pratstund med Hans Arwidsson, VD Eurocine Vaccines, som just nu genomför en företrädesemission och vi ville veta mer om bolaget och dess framtid. Arwidsson utvecklar även resonemanget och potentialen i deras vaccinkandidat mot klamydia.

Berätta först lite om dig själv och din bakgrund

– En lite rolig kuriosa är att jag har en bakgrund i Flygvapnet där jag gick flygförarutbildningen i Ljungbyhed och har faktiskt flugit SK37 Viggen på F15 i Söderhamn. Men efterhand tog mitt intresse för naturvetenskap överhanden och det blev apotekarexamen, doktorsexamen inom farmaceutisk teknologi och senare en MBA på Handelshögskolan. Det gör att båda mina stora passioner – vetenskaplig utveckling och affärer – får en naturlig plats i min vardag.

Min industriella erfarenhet fick jag på Astra och AstraZeneca, där jag arbetade med läkemedelsutveckling och affärsutveckling i olika former under 17 år. Det sista uppdraget där var att säkerställa produktförsörjningen inför lanseringen av Nexium, som sedan blev världens mest sålda läkemedel.

Efter det har jag varit engagerad i ett antal mindre utvecklingsbolag inom Life Science, där Eurocine Vaccines har blivit min favorit. Jag tycker om tanken att förebygga sjukdom.

Kan du beskriva Eurocine Vaccines och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Att leda ett litet utvecklingsbolag inom vaccinområdet och därmed arbeta för att förebygga sjukdom är ett privilegium.

Med vår erfarenhet och bakgrund har vi valt att utveckla vacciner från innovation till att vaccinkandidaterna är attraktiva för ett stort marknadsförande bolag – eller som vi säger: ”bridging the gap between innovation and market”. Vi väljer ut vaccinkandidater utifrån en sammantagen bedömning av medicinskt behov, marknadspotential och teknisk genomförbarhet, förhandlar rimliga villkor med innovatörerna, och när ett avtal finns på plats investerar vi målinriktat i projektet för att så snabbt som möjligt, och till rimliga kostnader, bygga upp värdet så att vaccinkandidaten blir attraktiv för de större vaccinbolagen. Vaccinkandidaten mot klamydia är ett mycket bra exempel på hur vi arbetar.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Vi fångar upp briljanta idéer till nya vacciner i tidig fas och utvecklar dem till attraktiva produktkandidater som kan licensieras till större vaccinbolag mot upfront-betalning, milestone-betalningar och royalties på försäljningen. Vi håller våra kostnader nere genom att avtala med innovatörerna om delning av framtida intäkter från licensieringen till större bolag. Bra innovationer, men som vaccinbolagen tycker är i för tidig fas, kan på det viset förädlas i vår verksamhet.

Ni genomför just nu en företrädesemission av units om initialt cirka 31,6 MSEK där även allmänheten ges möjlighet att delta. Vad ska ni använda emissionlikviden till?

– Våra allra viktigaste aktiviteter sker med målsättningen att dokumentera vår vaccinkandidat mot klamydia för att inleda den första kliniska studien 2022. Likviden från emissionen, tillsammans med likviden från optionsinlösen, kommer att finansiera dessa aktiviteter fram till dess att en ansökan om att genomföra studien skickats in och godkänts.

Därutöver kommer finansieringen att ge oss möjlighet att intensifiera arbetet med att söka, identifiera och utvärdera nya vaccinkandidater att lägga till i vår portfölj. Det är ett ständigt pågående arbete med målsättningen att bygga upp en portfölj av vaccinkandidater i olika utvecklingsfaser, där jag ser framför mig en portfölj med åtminstone tre vaccinprojekt i olika faser om några år – ett sätt att ta vara på synergier i vår organisation, att öka potentialen i vår verksamhet och samtidigt sprida riskerna över flera projekt.

Teckna i företrädesemissionen här

Teckna via Nordnet

Teckna via Avanza

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Utveckling av nya läkemedel innebär alltid osäkerheter och risker och det ska man beakta i sin investeringsstrategi. Under tiden fram till start av den första kliniska studien med klamydiavaccinet har vi en väl genomarbetad plan men naturligtvis kan oförutsedda problem dyka upp, vilket kan leda till ökad tidsåtgång och/eller ökade kostnader. Det skulle till exempel kunna handla om oförutsedda svårigheter att utveckla en säker metod att tillverka det aktiva proteinet i vaccinet eller oklarheter i den toxikologiska studie som vi behöver genomföra för att få myndighetsgodkännande att genomföra studien.

Tillsammans med välbalanserade marginaler i vår planering, är vår bedömning att den erfarenhet och det kontaktnät av rådgivare vi har, gör att vi snabbt kan identifiera risker i de specifika projekten, mitigera riskerna eller helt enkelt avstå från ett nytt projekt om riskerna bedöms vara för stora.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Idag har endast en aktör genomfört någon klinisk studie inom vacciner mot klamydia och det är den konkurrent som vi arbetar för att överträffa. Baserat på den genomtänkta innovation vår kandidat bygger på, i kombination med vår målinriktade plan för klamydiavaccinet, ser jag goda möjligheter att det ska kunna ske. Enligt den senaste information som vi har fått genom marknadskontakter, betraktas konkurrentens doseringsschema som ofördelaktigt, vilket vi naturligtvis kommer att väga in i designen av vår kommande kliniska studie.

Ett fåtal ytterligare konkurrenter finns i tidig utvecklingsfas, det vill säga tidigare än oss eller i motsvarande fas. Vår fokuserade utveckling med ett erfaret team och ett kompetent nätverk ger mig tillförsikt i att vi kommer att kunna erbjuda en konkurrenskraftig vaccinkandidat.

Hur stor är Eurocine Vaccines potentiella marknad?

– Den totala marknaden för ett väldokumenterat, säkert och effektivt klamydiavaccin kan jämföras med marknaden för HPV-vacciner (det som till vardags brukar kallas vacciner mot livmoderhalscancer), enligt Globe Life Sciences Ltd. Dessa vacciner, med framför allt Gardasil men också Cervarix som ledande produkter, sålde för 4,2 miljarder US dollar år 2020 och beräknas ha en försäljning på 6,9 miljarder US dollar 2026. Eurocine Vaccines klamydiavaccinkandidat vänder sig mot precis samma marknadssegment, unga tonåringar före sexdebut, och kan representera en motsvarande marknadspotential. Det förutsätter förstås att produkten marknadsförs av en global, erfaren och kunnig licenstagare som satsar kraftfullt på segmentet.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Eurocine Vaccines?

– Vi är fortfarande i början av vårt arbete med att bygga upp en portfölj av lovande vaccinkandidater. Jag tror att den verksamhet som vi driver kan komma att betraktas med betydligt större intresse när vi tydligare har visat att portföljtanken fungerar inom vaccinutveckling, och mera specifikt att vårt synsätt fungerar - att ”överbrygga glappet mellan innovation och marknad”. Jag har full förståelse för att det konceptet behöver tid och framgångsrika resultat för att bekräftas till fullo ur investerares perspektiv. Det är dit vi ska.

Avslutningsvis om du blickar fem år fram i tiden, hur ser Eurocine Vaccines ut då?

– Om fem år skulle jag gärna se att Eurocine Vaccines har en projektportfölj som innehåller mellan tre och fem vaccinkandidater i olika faser. För en eller två av dem ser jag framför mig att vi också har ingått licensavtal med större aktörer inom vaccinindustrin. Organisationen har växt för att kunna leda en sådan vaccinportfölj och omfattar åtminstone tio medarbetare, mot idag fyra. En större vaccinportfölj innebär, som jag ser det, stora möjligheter till synergier – det är ett av skälen till att expandera utvecklingsportföljen. En annan möjlighet kan vara att Eurocine Vaccines har skapat en så stor attraktionskraft hos något större vaccinbolag, att ett förvärv har genomförts.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 7 juni – 21 juni 2021.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 3 juni 2021 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel inklusive företrädesrätt var den 1 juni 2021. Första dag för handel utan företrädesrätt var den 2 juni 2021. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 4. En (1) teckningsoption av serie TO 4 berättigar innehavaren till teckning av en (1) nyemitterad aktie i Bolaget.

Erbjudandets omfattning: Företrädesemissionen omfattar upp till 3 947 706 units, motsvarande en initial emissionslikvid om högst 31 581 648 SEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 i mars 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare högst 19 738 530 SEK före emissionskostnader.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Eurocine Vaccines har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 25,3 MSEK, vilket motsvarar upp till cirka 80 procent av den initiala delen av företrädesemissionen.

Antal aktier innan emission: 7 895 413 aktier.

Teckningskurs: Teckningskursen är 8,00 SEK per unit (priset per aktie uppgår således till 4,00 SEK). Teckningskursen grundar sig på den volymviktade genomsnittliga kursen i aktien under en handelsperiod som sträcker sig till och med den 24 maj 2021 med en emissionsrabatt om cirka 40 procent.

Värdering (pre-money): Cirka 31,6 MSEK.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter äger rum på Spotlight Stock Market under perioden 7 juni – 16 juni 2021.

Handel med BTU: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 7 juni 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2021.

Utspädning: Aktieägare som väljer att inte utnyttja sina uniträtter till att teckna units kommer initialt att vidkännas en maximal utspädning om cirka 50 procent genom företrädesemissionen.

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 4 I SAMMANDRAG
De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 4 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight Stock Market snarast efter att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen.

Varje teckningsoption av serie TO 4 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Eurocine Vaccines. Teckningskursen ska uppgå till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Eurocine Vaccines aktie enligt Spotlight Stock Markets officiella kursstatistik under den period på 10 handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Teckningskursen ska inte överstiga 5,00 kronor per ny aktie och ska inte understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen ska avrundas till närmaste heltal öre.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO 4 ska ske under perioden 14 – 28 mars 2022.


Länkar

Prospekt

Teaser

Anmälningssedel med rätter

Anmälningssedel utan rätter


 

Stäng×
Tre snabba svar från Absolicons VD Joakim Byström efter lyckad emission
02.06.2021

Tre snabba svar från Absolicons VD Joakim Byström efter lyckad emission

Stockpicker fick en pratstund med Joakim Byström, VD Absolicon, som just stängt en lyckad kapitalrunda. Mycket fokus ligger nu på att expandera försäljningsorganisationen och öka på projekttakten i forma av fler ingenjörer.

Vad ska ni primärt använda emissionslikviden till?

– Vi fortsätter expandera globalt med allt fler tecknade ramavtal från kunder som vill köpa våra robotiserade produktionslinor för koncentrerande solfångare för värme till städer och industrier. Tillsammans med våra parters arbetar vi även med kunderna för solfångarfälten, främst 20 av världens största multinationella bolag som kontaktat Absolicon då de vill ersätta olja och gas i sina processer med solvärme.

Idag har vi mer förfrågningar på solvärmeinstallationer än vi hinner med att besvara på ett bra sätt. Så en del av emissionen använder vi för att dubbla försäljningsorganisationen igen med fler säljare och med ingenjörer för att höja projekttakten. Det är långa ledtider och en hel del teknisk projektering på projekten när man kommer närmare en affär.

Men det viktigaste är att vi fått resurser för att snabbare komma fram med internt inom de multinationella bolagen där vi är inne. Det är stora organisationer med ofta fler än hundra fabriker och de har långa beslutsprocesser. Med emissionslikviden kan vi parallellt med att vi projekterar stora projekt tillverka och installera fem stycken 300 kW pilotinstallationer med fem olika multinationella bolag på fyra kontinenter. Vi kan nu också erbjuda också attraktiva instegserbjudanden med värmeköpsavtal där kunderna bara betalar för producerad solvärme.

Vad har ni på gång för övrigt i bolaget som du kan dela med dig av till Stockpickers läsare?

– Den samverkan på tre områden med ABB som vi fick klart i maj kommer ha stor betydelse för Absolicons framtid. Först, ABB kommer att ta ansvar för våra robotceller och med oss både produktutveckla och leverera kompletta system vilket avlastar vår organisation. För det andra kommer vi kunna använda ABB som varumärke när vi säljer produktionslinorna och ABB kommer marknadsföra vårt erbjudande genom sin organisation i hundra länder. För det tredje får vi hjälp vid förhandlingsbordet av ABB:s försäljningsorganisation och kommer även kunna erbjuda ABB:s serviceorganisation i vårt produkterbjudande.

Något mer du vill tillägga?

– Vi ser hur de multinationella bolagen nu börjat arbeta konkret med hur de skall byta från olja, gas och kol till förnyelsebar energi. De har ofta antagit högt ställda mål, men bar gjort enkla åtgärder som t.ex. köpt grön el eller skaffat lite solceller. Nu tar de tag i sina kärnprocesser där de eldar enorma mängder fossila bränslen för att driva sina processer. För att brygga hundra lite öl behöver de idag elda två liter olja och för att tillverka ett kilo tyg eldas två kilo kol. Allt detta måste förändras och välden byta från att elda bränslen till att använda solvärme.

Våra robotiserade produktionslinor producerar 50 MW solfångare per år som både kan sänka energikostnaderna och CO2-utsläppen för industrierna i de länder de etableras. Vi har en komplicerad affärsmodell, och vi arbetar hela tiden med att utbilda människor i hur omställningen måste se ut. Många har förstått detta nu vilket bland annat märks på att emissionen tecknades till 244%. Vi trycker hela tiden på att värme är hälften av slutanvändningen av energi och el bara är 20%. Värme är både billigare att producera och upp till hundra gånger billigare att lagra än elektricitet. Solvärmebranschen tror vi står inför en snabb global expansion.

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar Sensor Alarm
01.04.2021

Stockpicker intervjuar Sensor Alarm

Sensor Alarm är en snabbt växande utmanare av hemlarmstjänster för privatpersoner och mindre företag. Bolaget grundades i Sverige 2016 av privatpersoner med erfarenhet från b.la. larm, försäkringar, IoT-teknik, e-handel och kundservice.

Kan du först berätta lite om dig själv och din bakgrund?

– Mitt namn är Martin Norsebäck, jag är 41 år, och kommer från Mellerud, Dalsland. Jag flyttade till Sthlm pga ekonomistudier och bor numera i Täby med fru och tre barn. Har b.la erfarenhet från kapitalförvaltning samt 10 års erfarenhet från försäkringsindustrin. Har primärt arbetat inom försäljning och partnersamarbeten. Har därtill varit med och startat upp ett sakförsäkringsbolag i Sverige.

Kan du beskriva Sensor Alarm och Er verksamhet kort?

– Sensor Alarm grundades i syfte att ge vanliga hushåll, i alla delar av Sverige, möjlighet till ett enkelt (utan installation) hemlarm till ett lågt pris. Sensor Alarm är inte bara ett hemlarmsföretag utan också ett IoT-företag. Företaget använder sig av en unik larmteknik som tar bort kostnadströsklar för både Sensor Alarm och för kunden. Idag har Sensor Alarm verksamhet i både Sverige och Norge. Våra larmtekniker, som arbetar med digitala uppstarter, befinner sig i Stockholm. Försäljningen sker via säljpartners i Örebro och Borås.

Larmplattformen är skalbar och fungerar i hela Europa.  

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Larmet består av en enda enhet som larmar hela bostaden mot inbrott, brand och strömavbrott och säljs till ett tydligt fast månadspris (ingen startkostnad). Ingen installation krävs och kunden kan enkelt själv starta upp enheten på 15 min. Detta gör att larmet kan säljas digitalt och via telefon.

Alla nya kunder får hjälp att starta igång sina larmenheter genom en digital uppstart där en larmtekniker fjärrstyr kundens larmenhet och ställer in kundens inställningar. Alla kunder får kostnadsfritt prova-på larmet i 30 dagar och kan kostnadsfritt skicka tillbaka enheten om de inte vill fortsätta till att bli betalande kund. Om kunden fortsätter ingår de ett 24 månaders abonnemang till en låg fast månadskostnad. Efter abonnemangsperioden övergår avtalet till ett löpande 3-månaders avtal.  

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Vi ser oss inte som en konkurrent till de traditionella larmföretagen. Deras produktflora och prissättning, med både installationsavgift och hög månadskostnad, vänder sig till en målgrupp med större plånbok. De traditionella larmbolagen säljer också primärt sina larm genom dörrknackning vilket är en dyr säljkanal. Deras tjänster är svåra att sälja digitalt då de har svårt att kommunicera ett fast pris för sina tjänster. Det faktiska priset vet man oftast efter att installatören har varit hemma och installerat (priset baseras på antal dörrar och fönster som ska skyddas).

Sensor Alarms lufttrycksteknik ersätter de traditionella bolagens produktflora som består av många komponenter b.la. som rörelsesensorer, magnetkontakter, kameror. Lufttrycksensorn skapar ett komplett skalskydd, skyddar alla delar av bostaden, och reagerar så fort någon bryter upp ett fönster eller dörr. Larmet går då inkräktaren fortfarande har båda benen på utsidan av bostaden. Detta är ett stressmoment för inkräktaren som ogärna fullföljer inbrottet.

Sensor Alarm har också ett extra unikt skydd som de andra bolagen saknar, digital grannsamverkan. Detta är ett alternativ till väktartjänst då man i stället kan bygga upp ett eget larmnärverk av grannar kopplat till hemlarmet. Grannsamverkan är ett bevisat effektivt skydd mot inbrott. Som kund hos Sensor Alarm kan man ha både väktare och digital grannsamverkan. Denna tjänst gör att även hushåll, i delar av Sverige som saknar väktarbolag, kan larma upp sin bostad.  

Hur stor är Sensor Alarms potentiella marknad?

– 70 - 75 % av svenska och norska hushållen saknar ett hemlarm vilket gör marknaden i bara dessa två länder mycket stor. Enbart 5 % av de övriga europeiska länderna har hemlarm. Vi har byggt bort alla hinder som tidigare förhindrat hushåll att skaffa hemlarm. Exempel på detta är att det måste finnas väktartjänst samt delvis WIFI för att man ska kunna skaffa hemlarm hos de traditionella bolagen. Vår digitala grannsamverkan ersätter väktare om det behövs samt vårt samarbete med Telia IoT gör att kunden inte behöver ha bredband.

Fritidshusmarknaden, vilket är en växande marknad, och lägenhetsmarkanden i Sverige är till stora delar olarmade. Vårt låga pris gör att dessa målgrupper nu kan skaffa ett hemlarm.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Sensor Alarm?

– Sensor Alarms plattform är skapad och anpassad för att ta sig runt de kostnadsbarriärer som finns på larmmarknaden. Detta gör att vi har skapat förutsättningar för en stark tillväxt till en mycket stor och tydlig målgrupp. Plattformen är också en IoT-plattform vilket också är en marknad som beräknas växa starkt i Sverige och Europa.

Plattformen är också skalbar och kan erbjudas den jättemarknad i Europa som både har en låg larmpenetration samt förväntas ha en stark tillväxt av IoT-produkter. 

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser bolaget ut då?

– Om man får drömma så finns Sensor Alarm i hela Norden samt på ytterligare marknader i Europa. I Sverige har vi då ett stort samarbete med en livsmedelkedja som har kunder i alla delar av Sverige. Det ska också vara möjligt att köpa larmet i alla större detaljhandelskedjor. Vårt smarta och förmånliga vattenlarm kommer också ge oss ett mycket bra samarbete med flertal av våra större försäkringsbolag.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 24 mars – 7 april 2021.

Teckningskurs: 8,00 SEK per aktie.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 660 aktier (motsvarande 5 280 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 800 000 aktier, motsvarande cirka 22,4 MSEK. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen uppgår till 80 procent av emissionsvolymen, motsvarande en emissionsvolym om cirka 17,9 MSEK.

Antal aktier innan nyemission: 5 332 500 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 42,7 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av den totala emissionsvolymen.

Notering på Spotlight: Aktien i Bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 23 april 2021.


Dokument och länkar 

Memorandum

Teaser

Teckna aktier via Nordnet

Teckna aktier via Avanza

Hemsida

Stäng×
22.03.2021
Stockpicker intervjuar - Northern CapSek

Stockpicker intervjuar - Northern CapSek

Stockpicker intervjuar Henrik Jerner, VD Northern CapSek Ventures, som just nu genomför en företrädesemission på upp till 17,9 Mkr.

Först, kan du kort beskriva CapSek och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Vi är ett investmentbolag som investerar i techbolag vars tillväxt drivs av digitaliseringen av samhället. Det är främst affärsmodellen, inte branschen, som är det intressanta för oss. Vi har en förkärlek för att investera i SaaS-bolag. Vi investerar i scale-up fasen, dvs när bolagen har börjat få skalbara intäkter och tar in expansionskapital för att accelerera tillväxt. Vi har kontor i Göteborg, men genom vårt nätverk av samarbetspartners har vi närvaro i hela södra och mellersta Sverige. Vi investerar företrädesvis i bolag utanför Stockholm. Vi är en aktiv minoritetsägare som engagerar oss i bolagen vi investerar i, det kan vara genom styrelseplats, strategiarbete eller coaching till ledningen i bolagen. Vi har nu 7 bolag i portföljen, varav 5 är onoterade.

Ni genomför just nu en företrädesemission som från början var garanterad till 70% och nu garanteras till 100% där Ni kan ta in upp till 17,9 MSEK. Vad tror du är största anledningen till att intresset för er är så stort?

– En starkt bidragande orsak till det ökade intresset för CapSek tror jag beror på att vi sedan noteringen i förra sommaren har bevisat att vår affärsmodell fungerar genom att portföljen har utökats med fyra nya onoterade techbolag. Investeringarna har alla uppkommit genom etablerade samarbeten med andra investeringsaktörer. Ett flertal viktiga och nya strategiska samarbeten har också inletts vilket ger oss en ännu bättre tillgång till intressanta bolag att investera i. Sist men inte minst har vi haft en bra värdeutveckling på vår portfölj, vilket säkerligen har uppmärksammats.

Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Vi har en målportfölj på 15-20 bolag. Vi är fortfarande ett ungt bolag och likviden kommer att användas till att fortsätta bygga upp vår investeringsportfölj, dvs för att investera i nya techbolag samt att stötta befintliga bolag i portföljen som vi tror på. Vi har som mål att investera i 3-4 nya portföljbolag per år. Vi har redan investerat i två nya bolag i år så likviden hjälper oss att hålla vår planerade investeringstakt.

 Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i CapSek?

– Genom vår affärsmodell har vi en unik tillgång till spännande tillväxtbolag. De teknikområden där vi investerar finns det många intressanta bolag med hög potential att skala upp och bli stora bolag, eller med intressant teknik som gör dem till attraktiva uppköpsobjekt för större bolag. Vi investerar i ett läge när målbolagen har skalbara intäkter och riskerna är därmed mindre. Samtidigt har bolagen ännu inte så stora intäkter att bolagsvärderingarna har skjutit i höjden. I takt med att bolagen verkställer sina expansionsplaner finns det goda förutsättningar för att bolagsvärderingen ökar exponentiellt. Det har tidigare varit svårt för aktiesparare att investera i onoterade, expansiva svenska techbolag som står inför att skala upp sin affärsmodell. Via CapSek kan aktiesparare ta del av de svenska techbolagens framgångar och tillväxtmöjligheter.

Ni har satt mål att er portfölj av bolag ska ge en avkastning på 20% per år sett under en 5-årsperiod, men redan nu är avkastningen 35% per år sedan 2018. Är målen satta för lågt tycker du?

– 20% är i sig en bra avkastning, det motsvarar ungefär en dubblering av värdet på investerat kapital på fyra år. De bästa europeiska aktörerna inom Venture Capital avkastar runt 20-25% före kostnader, merparten avkastar betydligt sämre än så. Vi har absolut som mål att alltid leverera överavkastning mot det satta målet. Men vi är ödmjuka och vi skulle idag inte våga sätta högre avkastningsmål än det vi har, det kan alltid inträffa externa chocker på kapitalmarknaderna som påverkar vår avkastning även om våra portföljbolag utvecklas väl.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser CapSek ut då?

– Inom 5 år tror jag CapSek har en portfölj med 20 snabbväxande techbolag, merparten svenska bolag. Vi avser dock att etablera samarbeten med aktörer i närliggande länder så om 5 år har vi nog även något utländskt bolag i portföljen. Vi har såklart vid det laget utökat vårt team med duktiga investment managers. Troligtvis har några av portföljbolagen förvärvats av större internationella mjukvarubolag. Jag tror att vi även om 5 år har visat en tydlig överavkastning mot våra satta mål. Genom vår tydliga strategi och etablerade processer är vi då en viktig och känd aktör på marknaden för tillväxtkapital i vår nisch, vilket gör att duktiga entreprenörer och samarbetspartners enkelt hittar oss.

Är det något ytterligare du vill berätta för Stockpickers läsare?

– Vi anser att vi fyller en lucka på marknaden för svenskt riskkapital, genom att investera i en fas och geografier där få andra VC-aktörer är aktiva. Förutom att vi vill skapa avkastning så skapar vi också många arbetstillfällen då merparten av det expansionskapital vi investerar i bolagen används för att rekrytera personal. Vi är angelägna att kommunicera vad som händer i våra portföljbolag, så genom att följa CapSek får man en god inblick vad som händer i portföljbolagen och dess verksamhetsområden. Dessutom vill jag poängtera att vi vill bidra till ett hållbart samhälle då det är en aspekt när vi utvärderar vilka bolag vi investerar i. Vi kommer att kommunicera mer om vårt hållbarhetstänk framgent.


Erbjudandet i sammandrag

Emittent: Northern CapSek Ventures AB

Teckningspris: 3,90 SEK

Teckningsperiod: 15 mars - 30 mars 2021

Unit: En (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 2 och en (1) teckningsoption av serie TO 3

Emissionslikvid: cirka 17,9 MSEK

Teckningsförbindelser: cirka 48 procent


Dokument och filer

Teckna units

Prospekt

Teaser

 

 

 

Stäng×
Stockpicker intervjuar Media and Games Invests VD Remco Westermann
12.03.2021

Stockpicker intervjuar Media and Games Invests VD Remco Westermann

Stockpicker följer upp med en ny intervju med VD Remco Westermann då bolaget har leverat på många punkter sedan vår senaste intervju. Westermann går även in på mediasektorn som bolaget är starka inom och kommenterar utvecklingen under Q1.

Since our last interview in early December, MGI's share price has risen 150%. What has been the main driver of this increase in recent months? 

– We are very happy for our shareholders that our share price has developed in such positive way and it is also good for the company. The reason for the positive development is, as always with shares, based on many different things. What we can say is that on the operational side, we had a very strong revenue and EBITDA growth in 2020 and especially also a very strong growth in Q4. Overall, we have grown at a strong CAGR of about 45% since 2014. In 2020, we grew 67% versus 2019. Additionally, the KingsIsle acquisition in early January was a very positive event.

Regarding KingsIsle, what attracted you the most with the company?

– KingsIsle fits perfectly into our strategy of acquiring strong multiplayer games with long sustainable revenue streams and lifetimes. KingsIsle has two strong massive multiplayer games, Wizard 101 and Pirates 101, with well over 50 Mio. registered gamers with player lifetimes of more than 5 years and substantial revenues that have been growing year over year. These are very strong IP’s that now are generating 90% of their revenues in North America and are only available for PC. We see a lot of additional potential in further game updates, in internationalization as well as in porting to consoles and mobile. Also, we like the great and very enthusiastic team. And we can already say now that we are very happy with this transaction.  

The price you are paying equals an EV/EBITDA multiple of 5.8 – 7.3x, depending on KingsIsle's growth in 2021. Compared to other acquisitions in your peer group, this is a very low multiple. Will you also pay higher prices in the future?

– The utmost important criterium for us is that an acquisition makes sense. This means that an acquisition must have strong assets, synergies, portfolio fit, a strong team, being based in the right geo and most important, it must be creating accretive value. We like to acquire targets that are distressed as well as targets with positive EBITDAs. In each case we look at the economics. In case of a distressed target we want to earn back the purchase price plus investments and burn rate within 24 months. For EBITDA positive cases we want to pay a fair price. As we are looking at the economics and want to do accretive deals we have set as an internal target to not pay more than 6x EBITDA. This EBITDA multiple however can also include cost and revenue synergy effects, which means that we can pay e.g. 8x EBITDA if there is enough synergy in the case to compensate the 2x higher EBITDA. We are currently observing that there are more and more deals with very high multiples. This is however mostly for gaming companies with over Euro 50 million annual revenues. This is based on the fact that there is high demand for such targets while there are not many available. However, there are thousands of targets available that are generating less than Euro 50 million revenues and there the competition for such targets as well as the multiples are much lower. For that reason, we are and will further be focusing on smaller targets, which however can still be very substantial and accretive as we have e.g. shown in the KingsIsle case.  

Turning to the recently published Q4 Report. What were the drivers for the strong quarter?

– We saw overall strong revenue growth and increased profitability. In the games segment, this was mainly due to numerous updates and events in our games as well as more efficient user acquisition based on our media USP. The strong Covid effect from Q2 also has a  positive effect long term due to the new players that we were able to onboard. The stay-at home lockdowns from Q4 however are hardly affecting numbers anymore according to our data, probably because most people are not obeying the rules anymore. In the media sector, we were able to establish further strong partnerships and have seen strong organic growth especially in the programmatic area. Moreover, further cost synergies were realized in both areas.

Let us stay with the media segment for a moment. Can you briefly describe MGI's business model in this area?

– For gaming there are two main success factors; (1) content to make the games attractive and (2) user acquisition to get more players into the games. Four years ago we decided -as we were not happy with our external media partners- to start also acquiring media companies via our buy & built strategy, similar to how we built critical mass on the gaming side, with the target to build a media company that understands the requirements of gaming companies and can acquire new users in an efficient way for a gaming company as we can sell the ad-spaces of a gaming company in the best possible way to get the most out of them. An integrated gaming media combination gives us a very strong position with a strong competitive advantage based on the synergies between the two segments. In addition to a strong increase in efficiency of our own user acquisition, the media segment has also developed into a profitable and strongly growing business area with third-party customers which are mostly gaming companies. In 2020, we generated more than 81 billion impressions from our programmatic advertising business. The programmatic accounts have grown by 35% in 2021, while at the same time we see a strong retention rate of 85% for accounts generating more than USD 100k revenue per year; both numbers show that our customers are happy and extending their budgets as well as that our offering attracts new customers. Because MGI is active in the entire value chain in digital advertising, we have a special know-how in this area, which only a few other companies have. With our fully vertical programmatic media technology offering, we can offer full transparency and therefore optimal efficiency which other games companies such as e.g. Zynga or King appreciate. We are continuously investing in our technology and solutions to further strengthen our position and growth and have also developed Verve Edge, which is a cool solution and answer on identifiers such as IDFA from Apple being disconnected and allow companies that advertise best of class targeting.    

In the games sector Embracer and Stillfront belong to your peer group. Who are your peers in the media sector and how is the media market developing in general?

– Like the games market, the digital media market is a high growth market. In fact, it is even growing faster than the games market. While growth in Q2-2020 was temporarily slowed down somewhat by the Corona pandemic -opposite to the gaming sector-, industry experts such as eMarketer expect the worldwide market for digital media to grow to over USD 520bn by 2024, corresponding to a CAGR of more than 12%. Our peers in the media segment are predominantly US companies such as PubMatic, Viant or TradeDesk. These companies are all specialized in media. The closest peers however are AppLovin and IronSource. These are two companies who, similar to us, combine games and media, and show the huge synergetic effects between the two. They however started as a media company first and then added the gaming side, while we do it the other way around. AppLovin, who just filed its IPO documents in the US, for example, acquired MachineZone.

You recently commented in a press release that MGI started strong into 2021. Can you elaborate on that and give us a hint about what you have in store for the coming months?

– As already mentioned, we did two acquisitions in January 2021: the acquisition of KingsIsle as well as the acquisition of Nexstar Digital, a programmatic media company specializing in connected TV. With these acquisitions we basically already can tick the box on our minimum annual revenue growth target of 25-30% as well as on our minimum annual EBITDA and EBIT targets. This is however not saying that we will not go for more. As we have proven in 2020, we can grow much faster. We have a number of acquisition targets in the pipeline that we are currently evaluating and expect up to 3 further acquisitions during the year. These include targets in both media and games. We have also several strong organic growth drivers, such as game launches, game updates and DLC’s in the pipeline. One step has already been taken with Trove. Here, we successfully launched Trove in South Korea together with our publishing partner Aprogen Games.  We are also working on bringing Trove to the Nintendo Switch universe, which will happen in 2021 and we can now already say that the KingsIsle acquisition was a very good one; they are tracking well above plan. With Heroes of Twilight and Golf Champions we also have two upcoming mobile game launches, that we got from Tripple-A publishers at the beginning of the year. On top, we are currently working on numerous other projects in stealth mode. So, we expect it to be an exciting year 2021.

Stäng×
Stayble Therapeutics redo för nästa steg på tillväxtresan
11.02.2021

Stayble Therapeutics redo för nästa steg på tillväxtresan

Stayble är ett läkemedelsbolag som utvecklar en ny injektionsbehandling mot kronisk degenerativ ryggsmärta. Nu genomför man en företrädesemission för att ta nästa steget på sin tillväxtresa.

Andreas Gerward, när vi för ungefär ett år sedan senast talades vid berättade du att du är en av grundarna till Stayble Therapeutics. Vad fick dig att hoppa på denna resa?

– Det var enkelheten i konceptet och möjligheten att fylla ett stort medicinskt behov för en mängd patienter som tilltalade mig! Att vi fokuserar på att behandla de underliggande orsakerna till smärtan istället för att bara lindra symptomet är för mig en av Staybles största fördelar.

Det har hitintills varit en otroligt spännande resa från en idé om hur man skulle kunna behandla ryggsmärta till att vi idag genomför en fas IIb-studie i tre länder med målet att rekrytera 100 utvärderingsbara patienter. Det är otroligt att det faktiskt bara är dryga fem år sedan den första händelsen.

Nu tar ni nästa steg på er tillväxtresa och genomför en företrädesemission. Vad är det tänkt att ni ska använda emissionslikviden till?

– Vi genomför en företrädesemission för att finansiera slutförandet av fas IIb-studien med STA363 samt bearbetningen av studieresultaten. Samtidigt ger kapitalinjektionen bolaget möjlighet att bygga relationer med potentiella partners.

Det långsiktiga målet är att licensera ut STA363 till rätt partner, ett resursstarkt läkemedelsbolag, som kan ta projektet genom kliniska fas III-prövningar fram till marknadsgodkännande och lansering.

Hur ser konkurrensläget ut just nu, vilka fördelar har Stayble Therapeutics gentemot andra?

– Tillgängliga behandlingar för diskrelaterad ryggsmärta består framförallt av sjukgymnastik, smärtstillande preparat och ryggkirurgi. Dessa behandlingar är positionerade annorlunda än vad STA363 skulle vara.

Konkurrensen ligger således i andra forskande bolag, primärt de som fokuserar på stamcellsterapier. Tekniken har ännu inte visat sig framgångsrik i pivotala kliniska studier, dvs slutliga studier som ligger till grund för ett marknadsgodkännande. Om något stamcellsprojekt skulle lyckas så skulle det kunna utgöra en konkurrent till STA363. STA363 har dock stora fördelar i en betydligt enklare verkningsmekanism och substans, men framförallt avseende behandlingens långsiktiga effekter. Den omvandling i diskens bindväv som STA363 inducerar är permanent.

Hur stor ser marknad ser ni framför er och vilka marknader fokuserar ni på?

– Staybles huvudmarknader är USA, Japan och EU5. På dessa marknader lider cirka 100 miljoner patienter av kronisk diskrelaterad smärta, orsakad av degenerativ disksjukdom. Av dessa uppskattas att cirka 30 procent skulle kunna behandlas med STA363, det vill säga cirka 30 miljoner behandlingsbara patienter i dagsläget. Därefter beräknas cirka 3,5 miljoner behandlingsbara patienter tillkomma varje år, baserat på en global incidens om 11,5 miljoner patienter årligen. Så det finns en substantiell marknad för STA363 som kommer att fortsätta växa.

Hur har er verksamhet påverkats av COVID-19? Vilka är de största riskerna i er verksamhet?

– Covid-19 har förstås haft en påverkan för oss under 2020 som för alla. Vi har trots detta kunnat starta vår fas IIb-studie i alla tre studieländer under denna tid, vilket vi är mycket stolta över. Den största risken vi ser framöver är ytterligare totala lock-downs, då inga patienter har möjlighet att besöka läkare eller utvärderas för deras lämplighet i studien. Men fördelen med att ha studien igång i flera länder och på flera olika kliniker minskar risken för helt stillastående. Vi har sett en stor optimism från de involverade klinikerna nu i starten av 2021 och bedömer att vi sannolikt kommer att se en förändring i samhället under de kommande månaderna.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Stayble Therapeutics?

– Stayble har en unik produkt med en enorm potential som har kommit långt i sin kliniska utveckling på kort tid. De genomförda prekliniska och fas I-studierna har visat mycket lovande resultat. Kapitalet som vi tar in skall slutföra en pågående klinisk fas IIb-studie som redan är igång i alla tre studieländer och där de första patienterna redan är behandlade. Resultatet från fas IIb-studien kommer att vara avgörande och vid positiva data väntas en mycket värdehöjande milstolpe redan nästa år.

Avslutningsvis om du blickar framåt i tiden, vilka triggers ser du för den som vill investera i Stayble Therapeutics?

– Det är en spännande tid framför oss med de största milstolparna relaterade till fas IIb-studien. Under första halvåret här ser vi fram emot att rekrytera alla 100 patienter till studien. Vi väntar sedan kunna presentera blindade interimsresultat från fas IIb-studien med fokus på säkerhet och tolerabilitet under andra halvan av 2021.

Redan nästa år, under första halvåret, väntas topline-resultat gällande STA363s effekt på smärta och funktion från fas IIb-studien vilket är en stor milstolpe för oss. Senare under 2022 så kommer den finala slutrapporten med alla detaljer och analyser av studiedatan att vara färdig, vilket formellt avslutar fas IIb-studien.

Som tidigare nämnts kommer relationsbyggande med potentiella partners vara mycket viktigt och intensifieras under både 2021 och 2022. Vi tror att både interimsresultaten och top-line resultaten kommer leda in oss i mer djupgående partnerskapsdiskussioner under nästa år. Det är kort sagt många potentiellt värdehöjande milstolpar att se fram emot under de kommande två åren, vilket inom läkemedelsbranschen faktiskt får anses vara en mycket kort tidsperiod.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 3 – 17 februari 2021.

Teckningskurs: 6,00 SEK per ny aktie.

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 6 923 462 aktier, motsvarande cirka 41,5 MSEK.

Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 29 januari 2021 är registrerade som aktieägare i Stayble äger företrädesrätt att teckna aktier i aktuell nyemission. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Varje teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 januari 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 januari 2021.

Antal aktier innan nyemission: 6 923 462 aktier.

Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: Cirka 41,5 MSEK.

Teckningsförbindelser och garantiteckning: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande (top-down) motsvarande totalt cirka 84 procent av emissionsvolymen.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 3 – 15* februari 2021.

Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 3 februari 2021 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av mars 2021.

Utspädning: Vid fulltecknad nyemission ökar antalet aktier med 6 923 462 stycken, vilket motsvarar en maximal utspädning om 50 procent av röster och kapital för befintliga aktieägare som inte tecknar aktier i nyemissionen.


Länkar

Delta i emissionen här

Ladda ner prospekt här


 

Stäng×
Stockpicker intervjuar Northern CapSek Ventures
22.01.2021

Stockpicker intervjuar Northern CapSek Ventures

Stockpicker diskuterar bland annat senaste investeringen med Henrik Jerner, VD för Northern CapSek Ventures.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag brinner för att arbeta med tillväxtbolag, att hjälpa dem utveckla sitt erbjudande och nå de där viktiga milstolparna som gör att omsättningen kan ta riktig fart. Det är verkligen inte lätt men väldigt belönande, både genom att det borgar för hög avkastning och att det är så stimulerande. Innan Northern CapSek Ventures arbetade jag många år med direktinvesteringar på AP6, där vi bland annat tidigt investerade i Apotea där jag satt i styrelsen. Jag är civilekonom och innan AP6 arbetade jag bland annat som treasurer, projektledare och controller. Jag är smålänning i botten som började plugga i Göteborg och som därigenom fastnade på västkusten, där jag stormtrivs. Bor i Kungsbacka, söder om Göteborg.

Kan du beskriva CapSek och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Vi är ett investmentbolag som investerar i techbolag vars tillväxt drivs av digitaliseringen av samhället. Vi söker inte efter specifika branscher, utan det är främst affärsmodellen och tekniken som är det intressanta - gärna inom områdena Software as a Service (”SaaS”), Internet of Things (”IoT”), Computer Gaming (datorspel) eller AI/Machine Learning. Vi har kontor i Göteborg, men genom vårt nätverk och samarbetspartners har vi närvaro i hela södra och mellersta Sverige. Vi är en aktiv ägare som engagerar oss i bolagen vi investerar i, det kan vara genom styrelseplats, strategiarbete eller informell coaching till ledningen i bolagen. Vi är långsiktiga ägare som inte har en begränsad ägarhorisont. Vid första investeringstillfället är bolagen alltid onoterade, sen kan de mycket väl börsnoteras under resans gång.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi investerar både kontant när bolagen tar in expansionskapital genom främst nyemission samt vi förvärvar aktier i bolagen genom att betala med nyemitterade egna aktier (apportemission). Det är inget krav att använda båda metoderna vid investering. När vi investerar första gången har portföljbolagen börjat få intäkter men inte i den utsträckningen att bolagsvärderingen har skjutit i höjden, vilket innebär att CapSek får relativt stort ägande sett utifrån storleken på investering. I takt med att bolagen verkställer sina expansionsplaner finns det goda förutsättningar för att bolagsvärderingen ökar exponentiellt. Genom bolagens skalbara affärsmodeller är det kortare tid till värdetillväxt jämfört med många andra branscher/affärsmodeller. Vi kommer löpande synliggöra värdeökningar i vår balansräkning samtidigt som vi kan komma att realisera värden om och när portföljbolag blir uppköpta. Vi siktar på en ägarandel på som mest 30 % då vi vill att bolagen ska drivas av entreprenörerna/ grundarteamet. Vi är stolta över vår investeringsmodell då den skapar flexibilitet och hävstång, och vi vågar påstå att den är kostnadseffektiv, unik och innovativ.

Vad letar ni efter då ni söker nästa unicorn att investera i?

Bolagen ska ha en skalbar affärsmodell och tekniken måste vara validerad. Marknaden för bolagets tjänst/produkt är global eller ha potential att bli det. Vi prioriterar bolag från någon av våra samarbetspartners, då bolagen och teamen på så sätt har blivit kvalitetssäkrade och gallrade under ofta en ganska lång tid. Ovanstående faktorer är ett sätt för oss att hålla nere riskerna med investeringen samtidigt som vi ofta får finansiell draghjälp av samarbetspartners. Vi vill se bevis för att bolagens affärsmodell fungerar, det kan vara i form av ökningstakt på omsättning, antal kunder eller viktiga kund-/samarbetsavtal på plats. Entreprenörerna/teamet i bolaget är oerhört viktiga, då det är de som ska driva bolaget. En viktig parameter för oss är därför att säkerställa att de har de kompetenser och drivkrafter som krävs för att lyckas med expansionsplanen.

Ni gjorde nyligen en mindre investering i Tölve AB. Kan du berätta mer om den affären?

Det är en mindre affär där CapSek investerar 0,5 miljoner kronor i samband med att Tölve gör en nyemission för att ta in expansionskapital. Investeringsmöjligheten uppkom genom vårt samarbete med Softhouse Invest i Malmö. Förutom CapSek investerar befintliga ägare samt några nya investerare. Softhouse gör samtidigt en följdinvestering vilket är ett bra bevis på att vår modell med samarbetspartners fungerar. Bolaget har knutit till sig duktigt folk som techinvesteraren Anders Göransson (Soläng Invest) och företagsledaren och styrelseproffset Kjell Hasslert (som också är styrelseordförande i Tölve). Vi ser det som en strategisk titthålsinvestering, där vi hoppas kunna investera mer i Tölve i takt med att de expanderar.

Tölves affärsidé är att erbjuda ett prospekteringsverktyg för B2B-säljorganisationer. Vainu är ett mycket framgångsrikt företag inom samma nisch. Ser du Tölve som ett nytt Vainu, alltså ett frö till nästa unicorn i branschen?

Instämmer, Vainu har gjort det riktigt bra. Den globala marknaden för CRM-system, som både Tölve och Vainu agerar på, är stor redan nu och förväntas dessutom växa med 14% per år de närmaste åren. Tölve är absolut en potentiell unicorn, deras mjukvara är till stor del baserad på machine learning vilket är ett av de områden analysföretaget Gartner anser stå för stor del av framtida tillväxt. Dessutom har Tölve en skalbar plattform, stor innovationsförmåga och en pipeline av nya produkter på gång. Med expansionskapital kan de växa riktigt fort och jag har stor tilltro till det duktiga grundarteamet som driver Tölve.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser CapSek ut då?

Vi har som mål att investera i 3-4 bolag per år. Så om 5 år tror jag CapSek har en portfölj med 20 snabbväxande techbolag, merparten är svenska bolag men det kan finnas något utländskt bolag i portföljen. Vi har såklart vid det laget utökat vårt team med duktiga investment managers. Genom vår strategi och etablerade processer är vi då en viktig aktör på marknaden för tillväxtkapital i vår nisch. Vi har en målsättning att avkasta 20 % per år på investerat kapital, mätt över en 5-årsperiod, och det tror jag att vi har överträffat vid det laget. Troligtvis har några av portföljbolagen förvärvats av större internationella mjukvarubolag.

Är det något ytterligare du vill berätta för Stockpickers läsare?

Jag vill betona hur många arbetstillfällen som skapas i den typ av bolag som CapSek och liknande aktörer investerar i. Det är en aspekt som är lätt att glömma bort när man fokuserar på avkastning och lönsamhet. Det är verkligen framtidens jobb som växer fram här. Även om något av bolagen på sikt skulle bli uppköpta av utländska bolag så har det skapat många arbetstillfällen under resans gång. Dessa personer har då erfarenheter och kompetens att engagera sig i nya bolag. Hållbarhetsaspekten är också viktig när vi investerar, vi vill gärna bidra till att göra vårt samhälle mer hållbart.

Stäng×
Stockpicker intervjuar Media and Games Invest VD Remco Westermann
03.12.2020

Stockpicker intervjuar Media and Games Invest VD Remco Westermann

Stockpicker fick en pratstund med Remco Westermann, VD Media and Games Invest, i anslutning till bolagets nyligen publicerade kvartalsrapport.

Can you tell us a little bit about yourself and your background?

I am managing Media and Games Invest (‘MGI’) as its CEO for over eight years now. Following my studies in business economics, I have more than 25 years of professional experience, thereof more than 15 years in the mobile and online entertainment industry. Here, I worked several management roles, for example at Sonera and founded the listed Bob Mobile AG (today Cliqdigital AG).  

In 2012 I entered the dynamic and fast-growing market for games by acquiring 100% of the shares of gamigo AG from Axel Springer, which was integrated into MGI in 2018. Since 2013 we have been building a fast-growing online games company utilizing a successful M&A strategy.

Tell us briefly about Media and Games Invest. What is the company doing?

MGI is a gaming company, focusing on publishing sustainable games such as MMO games. Played by thousands of players simultaneously, they accumulated a loyal player base over a substantial period of time. Our portfolio includes games such as Trove, ArcheAge, Fiesta Online and the recently in beta phase released Atlas Rouges. Starting in 2017 we began building up our supportive media business unit, which gives us a clear competitive advantage in terms of user acquisition for our games next to being an attractive business by itself. MGI has shown continuous profitable growth based on organic as well as inorganic growth through M&A over the last six years with a CAGR of over 40% per year.

You've been listed in Sweden since the beginning of October, in parallel to your original listing in Germany. What caused you to come here and what is your experience so far?

In recent years, a strong gaming cluster has developed on Nasdaq Stockholm. This includes successful companies such as Embracer, Stillfront and Paradox, whose share prices have risen between 230% and 1,117% in the past three years. Gaming is one of the hottest topics on the capital market in Stockholm and many investors are familiar with the gaming business. This applies to both institutional and private investors. Our capital increase, which we issued together with the listing, was accordingly three times oversubscribed and we have convinced strong long-term investors such as e.g., UBS, Skandia and Atlant of our strategy. We have already been listed on the Frankfurt stock exchange since 2018, however, we have come to the realization that the affinity of German investors for gaming has been rather limited so far. As such it is a very refreshing experience to now have the Swedish listing, which also had an international impact in, e.g. the UK and the USA. The visibility of MGI has increased significantly due to the listing on Nasdaq Nordic.

Which ones of the Swedish Gaming Companies do you compare yourself to most of all?

The gaming market is considerable, each gaming company has its own characteristics; we are not 1:1 comparable. But I would assume that Stillfront is the closest to us, followed by Embracer. Both are pursuing a buy & build M&A model, which we also do with now well over 30 M&A transactions in the past years. Stillfront is more comparable from a gaming portfolio perspective with its free to play MMO’s. Embracer, however, has, by acquiring Koch Media, also invested in getting more control over its distribution. Something we also do by acquiring media companies, with the difference however, that we only do digital distribution. Also, Embracer has recently acquired an influencer and a PR company to further strengthen the distribution. We also strongly believe in influencers since they have a positive and strong impact on game launches; we acquired its first influencer business in 2017. Stillfront and Embracer were, however, already much earlier listed on the Swedish Nasdaq and were able to translate their high valuations into M&A, which gave them a head start. In terms of valuation, we obviously still have some room for improvement when you look at our peers. That of course, also offers an upside for investors.

What makes Media and Games Invest stand out from the competition?

Definitely our focus on a low-risk approach; while most game companies are betting on new game launches and take a riskier approach, we concentrate on MMO games with long-term revenue streams in combination with strong revenue diversification, limited maintenance CAPEX and a strong media unit for more efficient user acquisition. We also integrate the companies that we acquire, because we are convinced that by doing this the company can be managed more efficiently in the long run.

Besides your gaming operations, you also have a Media segment. What is the rationale behind this setup and what are the synergies?

We are first and foremost a gaming company but did decide a few years ago to add a synergetic media unit. To be successful in gaming the two most important factors are 1) content and 2) user acquisition. With a strong in-house media unit, we can purchase advertising for our games at a lower price due to the high level of expertise and data-efficiency, and at the same time sell our own advertising space with a higher margin. Thus, we win on both ends of the value chain. In addition, we also generate revenues and good margins from other advertisers, thus also spreading the risks here.

The ongoing Covid-19 pandemic has been a boom to the gaming industry. Have you noticed a renewed increase of user inflow, now that the second wave of infections is hitting many parts of the world?

We have seen a significant positive effect resulting from Corona in Q2 of 2020. With strict lockdowns, our user base played longer times and spent more. On top of that, we were able to generate a considerably larger number of new users than in normal times. While the effects of the current lockdown light are not as strong as in spring, we see that the majority of the new players joining us in Q2 continued to play our games during the strong third quarter and that they are still very active also in the fourth quarter. This coupled with a lot of activity in our games portfolio, gives us tailwind for an even strong fourth quarter.  

Is there a difference between the users that you have acquired during the pandemic and your “regular” users? Do you expect them to stick around also after the Covid-situation has normalized again?

It is still a bit early to say, but as far as we can judge now, the new players added during Q2 show similar behaviors and uptake on spending just like the players who joined before Covid.

You have an outspoken M&A agenda and you just placed a bond of 80 Meuro successfully. Should we expect any deals in the near future? In which areas do you want to grow primarily?

Yes, we are very happy with the placement of the bond, which we will partly use to refinance our old gamigo bond that had a substantially higher interest rate. Before we raised the bond, with the listing on Nasdaq First north Premier, we also raised SEK 300 million equity; as a result, we now have more than 60 million euro free cash to take advantage of M&A opportunities. Our M&A focus is on gaming, our current top five targets include four gaming companies and one media company.

Stillfront recently stated that they are expecting higher M&A multiples for 2021. Have you noticed a similar trend in your discussions with potential takeover targets?

Multiples are, as we see it, very much related to the size of the M&A targets. For the targets that we are focusing on, with below 20 million euros in annual revenues, there is still a multitude of targets available and we don’t see multiples going up. However, we see rising valuations for the larger targets. With Stillfront and Embracer and many others focusing on larger acquisitions, they start to get in competition with giants such as Tencent and Ubisoft who are also focusing on these targets.

Five years down the road – what will Media and Games Invest look like?

We will continue to do what we are doing now, growing via a combination of M&A and organic growth. Historically we have been growing with 40+% CAGR, for the future, we expect a minimum of 25 to 30% per year with a possibility of more. It is for us, however, very important to keep our low-risk focus as well as our focus on profitability. So, it’s not about growth at any price. It would make me proud if we can grow the company to the size of a unicorn or even a bit larger.  

Last but not least, why should one consider an investment in Media and Games Invest?

We have a strong track record of profitable growth since we started this strategy 8 years ago. We have had more than a tenfold increase in our revenues and grew our EBITDA from negative to 25 million euros within the last eight years. Now, being much larger and with our great games portfolio as well as our access to capital markets we are very well positioned in the gaming market and ready for further growth. On the other hand, our valuation in comparison to our peers doesn’t yet reflect this fact. We welcome investors that want to join us on our journey!

Stäng×
Av
Sebastian Lang Analytiker
07.05.2020
Stockpicker intervjuar - Appspotr

Stockpicker intervjuar - Appspotr

Appspotr erbjuder en plattform med en rik uppsättning verktyg för utveckling och publicering av professionella appar till iOS, Android och webben.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag är grundare och VD för Appspotr AB. En roll jag passionerat lever för dygnet runt. Vid sidan av Appspotr är jag medgrundare med mina vänner i Starbright Invest som investerar i tech-bolag i Sverige, en verksamhet som växt fram som ett naturligt intresse sista åren. Jag lever för entreprenörskapet både i min roll som VD, i enligt mig, ett av sveriges mest spännande tech-bolag Appspotr, och bidrar emellanåt när tid finnes också med min kunskap i utvärdering av entreprenörer och investeringar i Starbright Invest. Jag har varit verksam och drivit bolag i flera år bl a inom SaaS och mobila applikationer. Jag får för mig att jag de senaste åren har skaffat mig en bra bild över vad som krävs för att rulla ut tech-lösningar genom de utmaningar som alla startups utsätts för i tidiga skeden.

Innan det jag gör idag var jag yrkesofficer inom Försvarsmakten i 15 år där jag främst var verksam inom jägarförbanden och sista åren inom militära underrättelsetjänsten. Förmågan att under svåra omständigheter gissa rätt och med mod och list våga fatta nya beslut och sedan med hög fart och låg hastighet förflytta sig framåt och aldrig ge upp förrän målet är uppfyllt är väl ett levnadsdevis jag har med mig därifrån.

På fritiden är jag glad golfamatör och försöker hålla mig utanför ruffen och jag gillar att svinga flugspöt med drömmen om att en vacker dag landa en +20 kg lax. Husrenovering och att arbeta i skogen på mitt lantställe i Småland är en annan passion.   

apps1

Patric Bottne, VD

Kan du beskriva Appspotr och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

Vi hjälper och gör det möjligt för företag och organisationer att nå sina affärsmål genom funktionella och snygga appar. Vi lever för att förenkla och demokratisera apputvecklingen tillsammans med våra kunder och att bli världens mest hyllade low-code plattform för mobil apputveckling.

Vårt DNA är att förenkla apputvecklingen och vår enda mening är att hjälpa företag och organisationer att leverera och drifta appar framgångsrikt till sin publik.

Genom att vi erbjuder verktyg som hanterar appars hela livscykel tillsammans med interna system och affärsprocesser, skapar vi en snabbhet och förenkling i leverans, drift och underhåll av appar i organisationer.

Vi bidrar med plattformen som har alla verktygen och integrationsgränssnitten, våra kunder bidrar med affärsbehoven, systemen, användarna och drivet. Tillsammans driver vi decentraliseringen och demokratiseringen av apputvecklingen i världen.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi säljer plattform som en tjänst och tjänar pengar på återkommande licensintäkter per månad eller år.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

Vi har inte påverkats något hittills. Tvärtom har vi märkt av en ökad efterfrågan. Fler hör av sig och vill få tillgång till vår plattform. Vår uppfattning är att low-code plattformar är en räddning för många organisationer som behöver snabba på sin digitalisering men samtidigt skära kostnader. Vi upplever att COVID-19 ökar farten på den transformering som pågår inom apputveckling där alla företag och organisationer måste börja använda low-code plattformar i sin verksamhet om man skall lyckas vara konkurrenskraftiga på marknaden idag. Vi får bra stöd av Gartners analytiker inom low-code som vi har möten med kontinuerligt om hur low-code marknaden påverkas av COVID-19. Dom bekräftar det vi redan märkt av, att efterfrågan på low-code har ökat globalt p g a COVID-19.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 27,7 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Förutom att vi betalar av en del skulder så kommer merparten i huvudsak att användas till att investera i försäljning. Försäljningsorganisationen vi har idag och ska fortsätta bygga upp skall driva kampanjer, adoptera användare, konvertera kunder, öka snittintäkt per kund samt bibehålla ett lågt tapp av kunder på vår plattform. Når vi rätt nyckeltal i detta så har vi uppnått förmågan att accelerera försäljningen ytterligare.

appsport

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

Även om vi just nu inte kan se att omständigheterna kring COVID-19 påverkar oss så kan omständigheter p g a COVID-19 ändå påverka oss. Vi vet i nuläget inte vilka typer av omständigheter detta kan vara men det vore naivt av oss att inte ha med det i beräkningarna.

En fördröjning i att generera vinster genom återkommande intäkter i tillräcklig omfattning kan påverka möjligheten att nå positivt resultat. Bolaget måste få möjlighet att bygga upp sina licensintäkter enligt den modell som gäller för SaaS affärsmodell nu och ta position på marknaden vilket kan kräva ytterligare behov av kapitalanskaffning. Denna typ av finansiering är dock enligt oss positiv då den bygger upp långsiktiga värden i en ökande kundbas av återkommande licensintäkter.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Det finns över 250 stycken low-code leverantörer av vitt skilda slag. Ett fåtal av dessa erbjuder plattformar i vilka man kan leverera mobila applikationer. Vi ser en handfull tydliga konkurrenter som vi utmanar med framförallt en bättre produkt. I det läget vi är i just nu med säljkampanjer vill jag inte vara allt för tydlig med hur vi kommer att arbeta p g a konkurrensskäl mer än att vi kommer differentiera oss med produkt, pris och plats. För den som vill gräva djupare i våra konkurrensfördelar rekommenderar jag att läsa vårt prospekt för nyemissionen som finns på vår hemsida.

Hur stor är Appspotrs potentiella marknad?

Low-code marknaden är en miljardmarknad där Gartner tror att marknadsstorleken når över 450 miljarder SEK år 2023. Då kommer antalet utvecklare utan programmeringskunskap som använder low-code verktyg vara fyra gånger fler än antalet professionella programmerare. År 2024 så kommer 65% av alla appar som utvecklas byggas med hjälp av low-code verktyg. Appspotrs potentiella del av denna marknad kommer vi ha mer exakt uppfattning om när vi har mer säljdata från våra kampanjer.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Appspotr?

Potentialen till bra värdeutveckling. Bolaget har gått kräftgång på börsen efter lång tid av produktutveckling av nya version 3 samt uppköp och konsolidering av säljbolaget Appsales. Nu står vi med färdig produkt, säljteam redo, bekräftad förmåga i försäljning och leverans av appar, ökat snittvärde per kund samt tidiga indikativa konverteringstal. Allt är redo för tillväxt i vår försäljning. Bättre läge än nu att gå in som aktieägare i Appspotr har väl aldrig funnits?

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Appspotr ut då?

Då tillhör vi en av de fem främsta low-code plattformarna i världen.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningskurs: 1,60 SEK per unit, motsvarande 0,40 SEK per aktie.

Teckningsperiod: 4 maj - 18 maj 2020.

En unit: Består av 4 aktier och 4 vederlagsfria teckningsoptioner av serie 2020/2021. 

Emissionsvolym: 27,73 MSEK.

Handelsplats: Spotlight Stockmarket.


Dokument och filer

Stäng×
Stockpicker intervjuar - Raytelligence
03.05.2020

Stockpicker intervjuar - Raytelligence

Raytelligence affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster för övervakning av vitalparametrar, det vill säga andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster samt position, baserat på bolagets egen 60 GHz radarteknologi. Denna teknologi är basen för bolagets utvecklade produkt, sensorsystemet EaZense™.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

Jag heter Klas Arvidson och är VD på Raytelligence. Jag är entreprenör och har arbetat med att driva bolag inom E-hälsa och Life Science i över 20 år, även många år internationellt. Cambio Healthcare Systems, FRISQ, iZafe är några exempel på bolag jag varit med och byggt upp.

Kan du beskriva Raytelligence och Er verksamhet för Stockpickers läsare? 

klas

Klas Arvidson, VD

Raytelligence är ett innovations- och techbolag som har två tydliga affärsområden. Dels Vård & omsorg, dels Industri.

Affärsområdet Vård & omsorg adresserar vården och omsorgens stora utmaningar avseende resurs- och tidsbrist som även är kopplat till ekonomi. Detta gör vi genom att erbjuda lösningar byggda på radarteknik tillsammans med AI-algoritmer som tillsammans utgör ett system som möjliggör tillsyn av patienter i vården och brukare i omsorgen. Systemet är väldigt kraftfull och dessutom icke-integritetskränkande eftersom vi inte arbetar med kamera. Andra fördelar är att man kan avläsa vitalparametrar, såsom andning, puls och hjärtfrekvens. I pipen ligger även möjligheten att kunna identifiera förändringar i rörelsemönster för att kunna detektera exempelvis demens i ett tidigt skede.

Affärsområdet Industri har ett annat fokus där det mer handlar om att ge industrin tillgång till vår teknik för deras specifika behov inom t.ex. produktion och logistik. Även här kan det dock handla om trygghet för t.ex. ensamarbetare i otrygga miljöer där deras hälsa kan monitoreras på distans.

I spåren av tragedin med coronaviruset och COVID-19 så ser Raytelligences teknik och system passa in väldigt bra i uppkommen vårdsituation. Din kommentar?

Raytelligence teknik passar ju väldigt bra in i COVID-19 situationen eftersom det är ett beröringsfritt system och det är även ett system som är anpassat för att arbeta på distans med patienter och brukare. Därmed behövs mindre fysisk kontakt med patienten och då förhindrar man smitta både för patient och för personal inte minst.

EU-kommissionen var i mars ute och uppmanade små- och medelstora företag att ta fram innovationer som kan hjälpa till att tackla effekterna av cornaviruset. Kan du berätta mer?

Vi har lämnat in en ansökan för ett stöd på ca 17 MSEK med hänvisning till att vårt beröringsfria molnbaserade sensorsystem EaZense kan vara en intressant innovation i nuvarande COVID-19 pandemi och framtida liknande situationer.

rayse

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

Vi arbetar ganska agilt med den frågan beroende på vilken marknad vi vänder oss till. För Vård & omsorg har vi valt att i första hand arbete med partners. Oftast bolag som redan har ett erbjudande till målgruppen och som vill ha vår teknik i sitt ekosystem. Vi har dock i vissa fall direktkontakt med regioner och kommuner och då erbjuder vi i första hand vår produkt som en tjänst kopplat till ett abonnemang.

I Industrin är det mer fråga om ett traditionellt styckeprisförfarande alternativt licens.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 5,4 MSEK. Vad skall emissionslikviden användas till?

Vi ska framför allt använda medlen till att expandera internationellt i en snabbare takt än vi tidigare tänkt. Inom segementet Industri har vi tecknat ett Letter Of Intent med ett av världens största sensorbolag. En första order of "samples" har tecknats och vi är i slutfasen av ett större leveransavtal för en radarsensor som saknas i kundens sortiment. Vi ser att det globalt finns ett stort behov av den typen av lösningar som vi erbjuder. Vi erhåller förfrågningar från hela världen om vår teknik och vi vill kunna tillmötesgå de förfrågningarna och bredda vår marknad.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

En stor risk i alla startups och unga bolag som arbetar mot offentlig sektor är att kunna vara uthållig. Det tar lång tid att bearbeta segmentet men även upphandlingsregler m.m. gör att det blir långa processer. Är man inte medveten om detta kan det ta stopp. Vi har hela tiden planerat för detta och sett till att vi har så låg ”burnrate” som möjligt.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

Främst är det tillsyn av patienter och brukare med kamera som skulle kunna vara våra konkurrenter. Vi tycker dock att vi gjort den tekniken irrelevant eftersom vår lösning kan tillföra så mycket mer och spara mycket mer tid, pengar och lidande.

Hur stor är Raytelligence potentiella marknad?

Globalt är den enorm i båda våra affärsområden. Om vi tittar specifikt på Vård & omsorg i Sverige så ser vi idag att behovet av välfärdsteknik ökar dramatiskt år från år beroende på ökat antal äldre kopplat till att humanresurserna inte räcker till. Teknik för tillsyn har dessutom pekats upp som en av det stora kostnadsbespararna när vård och omsorg skall digitalisera.

Om vi tittar specifikt på Vård & omsorg globalt sett så är det ca 3-5 procent av befolkningen som har behov av hemtjänst och vårdboende eller motsvarande. Detta är vår målgrupp. I Sverige skulle det betyda att om 10% av de som har hemtjänst och vårdboende skulle använda vår lösning skulle vi ha ca 31 200 användare. Detta skulle ge oss intäkter i Sverige på knappt 40 MSEK/år bara för nattillsyn.

Industrispåret är svårare att överblicka, men gissningsvis kommer intäkterna snabbare där.

Som jag nämnde tidigare, har vi nyligen tecknat ett LOI med ett av de största sensorbolagen i världen med ca 1000 säljare globalt. Vi förväntar att teckna ett utvecklings- och leveransavtal före årsskiftet. Potentialen är mycket stor med 100 000-tals sensorer på sikt. Vi har även långt gångna diskussioner med ett större japanskt bolag gällande sensorer inom hälsa.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Raytelligence?

Det är ingen tvekan om att digitaliseringen av vård och omsorg är den i särklass viktigaste komponenten för att vi skall kunna bibehålla vår välfärd. Vill man vara med på den resan där svenska bolag står starka och i framkant skall man investera med förståelsen att det är en långsiktig investering som kan bli riktigt bra för mänskligheten och för plånboken.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Raytelligence ut då?

Om fem år är vi fortfarande ett innovativt techbolag med en bred produktflora på en global marknad. Sannolikt har vi stort fokus på AI med skiftande teknik som stöd för våra lösningar. Vi kommer alltid ha individens bästa i fokus när vi utvecklar våra lösningar och vi kommer att vara stolta över att vi gjort livet bättre för miljontals människor.


Erbjudande i sammandrag

Emissionsvolym: Cirka 5,4 MSEK, varav 3,25 MSEK (cirka 60 %) säkerställt på förhand.

Villkor: Varje befintlig aktie i Raytelligence berättigar ägaren till en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny Raytelligence-aktie.

Teckningskurs: 2,60 SEK per ny Raytelligence-aktie, courtage utgår ej.

Avstämningsdag: 21 april 2020.

Teckningsperiod: 24 april – 8 maj 2020.

Handel med teckningsrätter: 24 april – 6 maj 2020.

Handelsplats: NGM Nordic SME.


Dokument och filer

Emissionssite

Memorandum

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början