Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Stockpicker intervjuar Victoire Viannay, VD Fluicell
17.10.2022

Stockpicker intervjuar Victoire Viannay, VD Fluicell

Fluicell är ett life science-bolag som med innovativ mikroflödesteknologi bryter ny mark inom encellsbiologi, bioprinting och regenerativ medicin. Vi har intervjuat bolagets VD, Victoire Viannay.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag kommer ursprungligen från Frankrike och har en doktorsexamen i juridik från Université Paris-Panthéon-Assas, ansett som Frankrikes främsta lärosäte inom juridik. Från min tid i Paris har jag även ledningserfarenhet från det världsledande cancerforskningsinstitutet Institut Curie och som chefsjurist och personalansvarig vid Université PSL där jag var del av universitetets mycket framgångsrika start-up team. Jag inledde min bana inom Fluicell 2015 som Chief Operating Officer och titträdde rollen som VD 2017. Innan dess var jag även verksam vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.

Utöver Sverige och Frankrike har jag även varit bosatt i Indien och även tillbringat mycket tid på resande fot, i synnerhet inom USA. Mina internationella erfarenheter har hjälpt mig förstå världen från olika perspektiv, något jag tror är en mycket viktig erfarenhet för en VD i ett företag med globala ambitioner.

Fluicells team är sammansatt av personer med en mångfald av bakgrunder och erfarenheter som arbetar mot våra gemensamma mål. I min roll som VD strävar jag efter att fungera som en ledstjärna för att främja personlig utveckling och kanalisera all den kreativitet och idérikedom som finns i bolaget mot att skapa ett framgångsrikt Fluicell.

Kan du beskriva Fluicell och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Fluicell är ett life science-bolag som med innovativ mikroflödesteknologi bryter ny mark inom encellsbiologi, bioprinting och regenerativ medicin. Fluicell grundades 2012 i syfte att göra det möjligt för forskare att enkelt kunna studera biologin hos enskilda celler i deras naturliga miljö.

Genom lanseringen av bioprinting-plattformen Biopixlar i november 2019 har Fluicell utvecklats till ett mångsidigt life sciencebolag med verksamhet i de tre affärsområdena forskningsteknik, vävnadsbaserade forskningsmodeller och vävnadsbaserade avancerade terapiläkemedel.

Fluicell tillhandahåller idag fem olika plattformsprodukter inom områdena encellsbiologi och bioprinting och erbjuder utöver det även en rad olika tillbehör och förbrukningsartiklar. Sedan lanseringen 2019 har Biopixlar-plattformen vunnit stort erkännande som en ledande teknik på marknaden. Detta år har vi även lanserat uppföljaren Biopixlar AER som erbjuder samma högprecisionsteknik, men i ett kompakt format. Lanseringen av Biopixlar AER var en viktig anledning till att vi tidigare i år blev utnämnt som ett av de tio mest innovativa bolagen inom 3D-printing av tidskriften All3DP.

Inom affärsområdet vävnadsbaserade sjukdomsmodeller bedriver vi utveckling av in vitro-modeller för läkemedelsutveckling. Vårt utvecklingsarbete inom detta område drivs av Biopixlars förmåga att generera funktionella biologiska vävnader med hög precision och är inriktade mot modeller för njursjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar. Modellerna är avsedda att användas både för att ersätta djurmodeller i forskning och läkemedelsutveckling samt att generera translationell information tidigt i utvecklingsprocessen.

Vårt program inom regenerativ är inriktat mot att skapa biokompositer för behandling av allvarliga sjukdomar där det i dag saknas adekvata behandlingsalternativ. I dagsläget bedriver vi utvecklingsarbete inom sjukdomsområdena typ 1-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar med den närmsta målsättningen att ta fram kirurgiskt implanterbara biokompositer som är redo att testas i djurmodeller.

Fluicell har en unik position genom kombinationen av marknadsledande forskningsprodukter och framåtsyftande utvecklingsprogram inom vävnadsbaserade sjukdomsmodeller och regenerativ medicin som gör möjliggör framtida expansion och uppskalning. Detta tillsammans med ett ambitiöst och kreativt team gör Fluicell till ett otroligt inspirerande bolag att vara en del av.

Hur ser er affärsmodell ut?

– Fluicells verksamhet är inriktad mot att tillgodose life science-branschens behov av precisionsverktyg för biologisk och medicinsk forskning och läkemedelsutveckling. Bland våra kunder återfinns några av världens främsta universitet och forskningsinstitutioner och globala läkemedelsbolag.

Fluicell tillhandahåller heltäckande forskningslösningar inom bioprinting och läkemedelsscreening som generar intäkter genom instrumentförsäljning, försäljning av förbrukningsvaror, leasingavtal samt forsknings- och utvecklingstjänster.

Affärsområdet humana vävnadsbaserade sjukdomsmodeller bygger på kapaciteten hos Biopixlar att skapa detaljerade funktionella vävnader och är anpassat för att generera intäkter genom utlicensiering till större läkemedelsbolag.

Fluicells utvecklingsprogram för regenerativ medicin bygger på Biopixlar-genererade biokompositer och är konstruerat för att ge långsiktiga intäkter genom avtal med större läkemedelsbolag.

Fluicells samtliga affärsområden är riktade mot snabbt växande marknader med starka synergier sinsemellan. Vår verksamhet är inriktad mot innovationsdriven organisk tillväxt och kombinerar snabbfotad anpassning till befintliga marknader och långsiktiga utvecklingsperspektiv.

Ni genomför just nu en emission som initialt kan tillföra bolaget ca 30,5 MSEK. Vad ska ni använda emissionslikviden till?

– Syftet med förträdesemissionen och med de teckningsoptioner som kan tillföra Fluicell ytterligare ca 20 MSEK under 2023, är att understödja Fluicells avancemang inom samtliga tre affärsområden: forskningsinstrument, regenerativ medicin och in vitromodeller för läkemedelsutveckling. Den satsning vi genomför nu sträcker sig fram till och med första halvan av 2024 och har som målsättning att Fluicell ska ta avgörande kliv framåt i våra pågående utvecklingsprogram samt att vi ska öka försäljningstakten för vårt befintliga produktutbud.

Inom området forskningsinstrument kommer vårt huvudsakliga fokus den närmsta tiden vara att utveckla Biopixlar-relaterade biologiska applikationer, tex bioskrivna modeller för hjärtfibros, med syfte att öka plattformens användarbarhet ytterligare och accelerera försäljningen. Parallellt med detta kommer vi att förstärka Fluicells försäljningsteam för att bättre kunna ta tillvara de förfrågningar vi får från intresserade forskare.

Inom området vävnadsbaserade sjukdomsmodeller kommer vi att fokusera våra insatser mot modeller för njursjukdomar och kardiovaskulära sjukdomar. I första fallet sker satsningen i första hand genom vårt EU-finansierade innovationsprojekt BIRDIE och i det andra fallet som resultat av den kunskap och erfarenhet vi erhållit genom samarbeten i området. Vår målsättning är att lansera licensierbara modeller inom dessa områden under 2024.

Vi gör även framsteg inom vårt utvecklingsprogram för regenerativ medicin, där vi nu fokuserar på områdena diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. För närvarande fortlöper in vitro utveckling internt, men vi är i färd med att diskutera samarbeten kring att inleda in vivo-testning och vår målsättning är att påbörja preklinisk in vivo-fas 2024.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Det prospekt vi offentliggjorde tredje oktober innehåller en genomgripande analys av de risker som påverkar Fluicell i dagsläget. Utöver det rådande världsläget med stigande råvarupriser, kriget i Ukraina och en pandemi som fortfarande påverkar marknaden vill jag lyfta fram risker kopplade till leverantörskedjor och kring vårt utvecklingsprogram för regenerativ medicin.

Likt många andra aktörer på marknaden medför svårigheter kring att få tag på rätt komponenter i rätt tid utmaningar för Fluicell. Vår instrumentleverantör har varit väldigt framgångsrik med att hitta lösningar för att runda problemet, men om situationen skulle förvärras ytterligare och vi skulle få svårt att hitta nödvändiga komponenter till våra instrument skull detta resultera i ökade kostnader och ledtider. I dagsläget bedömer vi risken att detta inträffar som medelhög, men vi är övertygade att vi skulle ha förmågan att hitta ytterligare lösningar om så skulle vara fallet.

När det gäller vårt utvecklingsprogram för regenerativ medicin är det en del av vår verksamhet med en hög inbyggd risk, men även med en väldigt hög potentiell förtjänst. Som alla läkemedelsutvecklingsprojekt tar utveckling av avancerade terapiläkemedel lång tid och är förknippat med risker. Vi har dock stort förtroende i vår teknik och har, till skillnad från många andra små biotechbolag, flera olika verksamhetsområden som vi har möjlighet att falla tillbaka på om vårt utvecklingsprogram skulle stöta på förseningar eller misslyckas.

Överlag vill jag säga att Fluicell har en stark förmåga att fokusera och att finna kreativa lösningar för att möta utmaningar och att vi har utarbetade planer för att mildra effekten av de risker vi står in för.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Inom produktsegmentet encellsteknik har vi en marknadsunik teknik och saknar i princip direkta konkurrenter. Många av våra kunder är forskare som kommit direkt till oss med ett problem som de inte kunnat lösa med andra befintliga forskningstekniker i marknaden.

Inom bioprinting är vi något av en marknadsutmanare. Vår Biopixlar-plattform har vunnit betydande erkännande som en nästa generations bioprintingteknik med klara fördelar framför de tekniker som idag dominerar på marknaden. Genom det teknikförsprång vi jag jämtemot konkurrerande aktörer ser vi stora möjligheter att inte bara växa i takt med bioprintingmarknaden, utan också öka vår marknadsandel.

Inom såväl in vitro-forskningsmodeller och regenerativ medicin verkar vi på en marknad med både små och stora aktörer där det också råder en stor mångfald av potentiella tekniska lösningar. Vi ser att Fluicell genom Biopixlar-teknikens förmåga att generera funktionella vävnader med hög precision har goda möjligheter att stå starkt i konkurrensen. Här är det viktigt för Fluicell att bilda partnerskap med aktörer med möjlighet att avancera och skala upp projekten i den takt vi önskar, något vi visat att vi är kapabla till genom våra tidigare forsknings och utvecklingsprojekt tillsammans med ledande aktörer på marknaden.

Hur stor är Fluicells potentiella marknad?

– Fluicell är i dagsläget i huvudsak verksamt på marknaderna för encellsteknik och bioprinting, bestående av framförallt bolag inom läkemedel och life science samt universitet och forskningsinstitut. Marknaderna har ett uppskattat sammanlagt värde på ca sju miljarder USD med en tvåsiffrig årlig tillväxttakt.

Fluicell har genom bolagets utvecklingsprogram och planerade produktlanseringar målsättningen att expandera till marknaderna för 3d-cellkulktur, tissue engineering och avancerade terapier. Fluicell inriktar sin verksamhet inom dessa marknader i första hand mot större läkemedelsbolag, med hälso- och sjukvården som slutkonsument. Expansion till dessa områden skulle medföra att Fluicells marknadspotential mer än dubbleras.

Vi ser just nu flera viktiga trender på de marknader vi verkar inom. Värt att nämna är inte minst den ökade efterfrågan på alternativ till djurmodeller för medicinsk forskning och läkemedelsutveckling, en utveckling som gynnar både våra bioprintingprodukter och våra kommande produkter inom vävnadsbaserade sjukdomsmodeller. Den ökade efterfrågan på alternativa forskningsmodeller kommer dels från läkemedelsbolagen själva, som ser stora besparingsmöjligheter i att ersätta djurmodeller, och från lagstiftare i EU och USA. I USA antog kongressen nyligen FDA Modernisation Act, en viktig milstolpe för möjligheten att ersätta djurmodeller inom forskning och läkemedelsutveckling.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Fluicell?

– Fluicell är ett innovativt bolag med stark IP-portfölj och en bred kundkrets bestående av key opinion leaders och ledande universitet och läkemedelsbolag.

Fluicell tillhandahåller marknadsledande produkter inriktade mot snabbväxande marknader inom forskning och läkemedelsutveckling och har en mycket stark utvecklingspotential genom våra program för vävnadsbaserade sjukdomsmodeller och regenerativ medicin.

Vi har flera viktiga inflection points liggande framför oss genom möjlighet till utlicensiering och partnerskap inom regenerativ medicin och vävnadsbaserade sjukdomsmodeller för läkemedelsutveckling.

Inom de närmsta tolv månaderna ser vi flera potentiella händelser av betydelse. Dels ser vi goda möjligheter att vår ökade försäljningskapacitet kommer att resultera i flera betydande produktrelaterade försäljningsavtal.

Vi ser också goda möjligheter till att teckna betydelsefulla avtal kring utveckling av vävnadsbaserade sjukdomsmodeller, inte minst inom området kardiovaskulära sjukdomar.

Slutligen har vi möjligheten till partnerskap inom regenerativ medicin som en viktig möjlighet. Där har vi satt som målsättning att bilda partnerskap 2024, men om vi ser snabba framsteg på det området är en tidigare utveckling inte uteslutet.

Avslutningsvis om du blickar fem år framåt i tiden, hur ser Fluicell ut då?

– Fluicell är ett bolag i en otroligt spännande fas där bolaget inlett en transformation från ett nischat techbolag till ett fullfjädrat life sciencebolag aktivt på flera olika marknader med flera olika produktkategorier. En transformation som vi, enligt vår bedömning, kommer se allt större effekter av inom de kommande åren.

Min bild är att vi om fem år ser ett Fluicell som ökat sin ställning på marknaden för forskningsinstrument, mycket tack vare framgångarna för Biopixlartekniken som då kommit att bli en ny standard för bioprinitng. Jag ser också framför mig ett Fluicell som laserat vävandsbaserade sjukdomsmodeller som genererar intäkter till bolaget genom licensavtal med ett eller flera större läkemedelsbolag. Slutligen möter vi om fem år ett Fluicell som tagit avgörande kliv framåt i utvecklingen av vävnadsbaserade avancerade terapiläkemedel och som bedriver den vidare utvecklingen mot en färdig produkt i partnerskap med ett större läkemedelsbolag.

Vår ambition är att Fluicell ska bli en ledande kraft för bättre hälsa som genom nya typer av avancerade terapier och innovativa lösningar för medicinsk forskning och läkemedelsutveckling som leder till bättre behandlingsmöjligheter för svåra sjukdomar och bättre och mer kostnadseffektiv läkemedelsutveckling. Det är målet vi strävar mot, och vi är övertygade att de satsningar vi nu gör innebär viktiga steg framåt längs vägen för att nå det.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 10 oktober – 24 oktober 2022.

Teckningskurs: 12,50 SEK per unit, vilket motsvarar 2,50 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 443 493 units bestående av 12 217 465 nya aktier och 4 886 986 nya teckningsoptioner av serie TO 4. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 4 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 oktober 2022 till och med den 19 oktober 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU äger rum på First North Growth Markets från och med den 10 oktober 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 16 november 2022.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 5 oktober 2022 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För en (1) befintliga aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid sex (6) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av ny fem (5) nya aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Totalt omfattas cirka 80 procent av företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Lock-up: Ett antal teckningsåtagare (inkluderande medlemmar av Bolagets styrelse och ledning) har ingått avtal om att inte sälja 90 procent av befintligt aktieinnehav, eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen, under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka två (2) procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO 4: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 har under utnyttjandeperioden från och med den 2 juni 2023 till och med den 16 juni 2023 rätt att före varje teckningsoption teckna en nyemitterad aktie. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period av tio (10) handelsdagar som slutat två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget offentliggör teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre. Teckningskursen ska inte överstiga 4,20 SEK per ny aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.


Länkar och dokument

Prospekt

Teaser

Emissionssida

Bolagets hemsida

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Paydrives VD Carl-Johan Thorsell
13.04.2022

Stockpicker intervjuar Paydrives VD Carl-Johan Thorsell

Stockpicker fick en pratstund med Paydrives VD Carl-Johan Thorsell där han kommenterar året som gått och även vad som är på gång i bolaget.

Du tillträdde som verkställande direktör i Paydrive år 2021. Kan du inleda med att berätta lite kort om dig själv?

– Jag har ca tio år som VD på olika försäkringsförmedlare och innan dess många år inom marknad och försäljning inom media och telekom. Min bakgrund från branscher i förändring bidrog säkert till den fasination jag upplever med insurtechbolaget Paydrives position, mitt i skärningspunkten mellan bilbranschen stadd i förändring och försäkringsbranschen, som nyss har påbörjat en viss rörelse.

Det hände mycket i Paydrive under fjolåret. Kan du ge oss en sammanfattning av de största händelserna år 2021?

– Det investerarkollektiv (Näsholm, Törnberg, Hannell, Mandersson och jag) som tog investeringen i slutet på 2020, ville se hur man kan bygga tillväxt på ett effektivt sätt. Det var huvudfokus under 2021 och naturligtvis även fortsatt framöver. I den ambitionen blev det naturligt att i maj lansera Protector som tillväxtpartner på givarsidan och att i juni förvärva Telia Sense för att säkra upp teknik. Noteringen på NGM i december säkrade operativt tillväxtkapital för 2022.

Ge din syn på Paydrive här

Efter ett intensivt år 2021, skulle du säga att ni i år har mer tid att fokusera på försäljning och att öka antalet försäkringskunder?

– Många i min närhet fnissar när jag säger “Skit i det just nu” om något som jag, just då inte tycker är värt att lägga fokus på. Jag kanske överanvänder den frasen. Men visst är det väldigt viktigt med fokus, och jag skulle ljuga om jag inte svarade “ja” på den frågan.

I samband med att ni presenterade siffrorna för det fjärde kvartalet år 2021, meddelade ni även att ni kommer att börja exportera er riskreducerande algoritm (QOTA) till den europeiska marknaden enligt en SaaS-lösning. Kan du berätta lite mer om detta?

– Vi har fått en del intresse från utländska försäkringsgivare om att hjälpa dem med att introducera UBI på deras lokala marknader. De ser ett teknikbolag med en algoritm som har matats med 35 miljoner mil kördata, vilket är tämligen mycket även i en internationell kontext. Eftersom vi både praktiserar Pay-how-you-drive (PHYD) och Pay-as-you-drive (PAYD) parallellt så har vi en tämligen avancerad setup som vi enkelt kan paketera mha våra tillstånd.

Ni är fortfarande rätt ensamma om att erbjuda UBI (Usage Based Insurance) bilförsäkringar i Sverige. Har du någon förklaring till att de svenska försäkringsbolagen inte har utvecklat liknande lösningar?

– Den förklaringen är mycket basal. De behöver inte röra sig åt något håll eftersom de sitter på stora kundbaser som successivt betalar mer och mer i premier, vilket bidrar till deras fenomenala lönsamhet. Vi ser en växande medvetenhet hos konsumenterna om orättvisan, för att inte tala om de höga premierna, med oligopolet.

Avslutningsvis vill vi förstås veta hur du tror att Paydrive ser ut om 5 år?

– Eftersom vi har hittat receptet på riskreducerande effektiv tillväxt så skulle jag vilja säga att antingen så har vi organiskt byggt en avsevärt större kundbas, både i Sverige och utomlands och lanserat ett par andra UBI-produkter, eller så har vi blivit uppköpta av någon större teknikspelare eller försäkringsgivare.

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Stockpicker intervjuar Martin Norsebäck, VD Sensor Alarm
08.04.2022

Stockpicker intervjuar Martin Norsebäck, VD Sensor Alarm

Sensor Alarm vill bredda produktportföljen och etablera sig i hela norra Europa. Vi har pratat med bolagets VD, Martin Norsebäck.

Kan du först snabbt beskriva Sensor Alarm och Er verksamhet för de som inte känner till er sedan tidigare?

– Vi är ett snabbväxande SecTech-bolag som har utvecklat en marknadsunik larmplattform. I nuläget finns vi etablerade i Sverige och Norge men vi blickar mot fler marknader, då vårat larm kan användas överallt i Europa. Det unika i vår plattform är vår möjlighet att kombinera olika larmtekniker med vår mjukvara vilket ger en målgrupp, partner, en skräddarsydd larmlösning till ett förmånligt pris. Vi har lyckats skalat bort många av de kostnadströsklar som man hittar hos de stora traditionella bolagen, bland annat tack vare den väldigt enkla installationsprocess av våra larm, där användaren kopplar upp systemet utan problem och således inte är i behov av hjälp från en installatör.

Idag erbjuder vi anpassade larmlösningar mot villa/lägenhet, fritidshus, företag, BRF:er samt industri. Vår plattform är byggd för att kunna distribuera larm i samma försäljningskanaler som de traditionella hemlarmsbolagen men även i retailkanalen och via grossister och återförsäljare. Nytt är också att vi nu ansluter franchisetagare som får agera som egna larmbolag, bygga en egen affär, och får ta del kundernas månadsintäkter. I dessa fall agerar vi mer som ett produktbolag och systemtjänstebolag. Vi har idag kanske den bredaste produktportföljen samt den bredaste distributionsstrategin utav alla larmbolagen på den nordiska marknaden vilket vi tror är den mest effektiva vägen till snabb tillväxt.

Ni har nu snart varit på börsen i ett år. Ni har ingått en del avtal och samarbeten. Kan du välja något case som är extra intressant och utveckla ditt resonemang kring det?

– Vi har etablerat ett flertal riktigt intressanta samarbeten i starten av 2022. Jag tänker här vara lite fräck och välja ut två av dessa. Det första är ett samarbete med Caran Club där vi tagit fram ett skräddarsytt campinglarm. Campingmarknaden i Norden och i norra Europa är mycket stor och efterfrågan på smarta säkerhetsprodukter för husbilar och husvagnar är stor. Vårt campinglarm, som inte kräver installation på en verkstad men samtidigt ger ett av marknadens mest omfattande skydd har fått stor uppmärksamhet utan att vi hunnit göra särskilt mycket marknadsföring. Jag har tidigare inte varit med om en produktlansering där kunder innan lansering har bokat upp sig för produkten. Caravan Club är en fantastisk medlemsorganisation som jag har följt i många år och en perfekt partner att skapa ett skräddarsytt campinglarm med. Vi har nu också fått intresse från återförsäljarledet av campingutrustning som kommer att distribuera vårt larm.

Ett annat samarbete som jag måste lyfta fram är med Elkapsling som är ett av de ledande bolagen inom infrastrukturskåp, fiberskåp mm. Vi har tillsammans med dem lanserat ett av det mest omfattande men och förmånligaste larmen för denna bransch. Detta är också en stor marknad som sträcker sig över hela Europa. Industrilarm är ett område som vi kommer att fokusera mer på vilket är en viktig del av vår tillväxtstrategi.

Ni har nyligen lanserat i Norge. Hur ser den marknaden ut och vad ser ni för tillväxtmöjligheter där?

– Norge är en mycket intressant marknad eftersom den speglar konkurrensen i Sverige. Vi ser samma aktörer och ungefär samma utsträckning i andel upplarmade hushåll. Priserna i Norge är mycket högre än i Sverige vilket gör vår plattform mycket konkurrenskraftig. Vi har idag etablerat ett par viktiga samarbeten som vi tror kommer att ge oss den tillväxten som vi förväntar oss. Vi för också nya diskussioner som speglar de strategiska samarbeten som vi skapat i Sverige. Intresset för vår partneranpassade plattform är mycket stor i Norge och jag tror att vi kan förvänta oss en tillväxt i paritet med Sverige.

Just nu genomför ni en företrädesemission som initialt kan tillföra bolaget ca 14,8 MSEK, där ca 81% redan är säkrat genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vad ska ni använda likviden till?

– Att stärka likviditeten är viktig för ett bolag som oss som både är ett tillväxtbolag men också som ett tillverkande bolag. Att vara ett tillverkande bolag har verkligen varit utmanade under pandemin där tillgången på komponenter varit extremt ansträngt vilket också drivit upp priserna. Vi har som många andra bolag tvingats köpa på oss större lager än vi önskat för att kunna säkra vår produktion av vår nya plattform vilket skadat vår likviditet. Nu kan vi äntligen blicka framåt och vi kommer att använda likviden till att investera i alla nya säljkanaler som vi nu påbörjar vår försäljning igenom. Vi behöver också stärka upp vår organisation på de nyckelroller som vi idag köper in på konsultbasis. Dessa roller finner vi inte minst inom IT men även roller i försäljningsorganisationen. Därtill krävs det resurser för att bemöta den efterfrågan som finns från grossister och återförsäljare på de marknader där vi ännu inte är etablerade.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Sensor Alarm?

– Jag anser, inte helt opartiskt, att vi är det mest intressanta SecTech-bolaget i Norden. Detta bygger jag på att vi är unika med vår målgruppsanpassning, både med hårdvara och framför allt med mjukvaran. Vi har enbart påbörjat vår tillväxtresa och är idag anpassade för att kunna distribueras genom alla stora säljkanaler. Jag tycker att man ska investera i Sensor Alarm då tillväxtmöjligheterna är mycket stora och intressanta.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser bolaget ut då?

– Först och främst ser jag framför mig att vi finns i etablerade i hela norra Europa, detta med fokus på att vara det självklara valet för personer som bor i lägenhet, en marknad som idag i princip är helt olarmad. Därtill har vi ett mål om att fortsatt bredda vår produktportfölj och etablera oss inom såväl bil- och båtlarm, som industrilarm och hos bolag. Med andra ord ska Sensor Alarm vara ett av de stora larmbolagen mot privatmarknaden i Norden som även genererar intäkter från ett brett antal av olika kunder


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 30 mars 2022 – 13 april 2022.

Teckningskurs: 36,30 SEK per unit. Priset per aktie uppgår således till 1,65 SEK.

Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 30 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen under en handelsperiod om 20 dagar före dagen för emissionsbeslutet den 9 mars 2022.

Emissionsvolym: företrädesemissionen omfattar högst 406 625 units, motsvarande en initial emissionslikvid om cirka 14,8 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 i augusti/september 2022 uppgår emissionslikviden till ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader. En (1) aktie ger en (1) uniträtt, och det krävs tjugo (20) uniträtter för att teckna en (1) unit för 36,30 SEK. En (1) unit består av tjugotvå (22) aktier och sju (7) teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Det emitteras 2 846 375 stycken teckningsoptioner. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Vid fulltecknad initial emission ökar antalet aktier med 8 945 750 stycken. Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken.

Avstämningsdag och företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 28 mars 2022 är registrerade som aktieägare i Sensor Alarm äger företrädesrätt att teckna units i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie medför erhållande av en (1) uniträtt. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 24 mars 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 25 mars 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Cirka 81 procent, motsvarande cirka 12 MSEK, av den initiala emissionsvolymen.

Antal aktier innan Företrädesemissionen: 8 132 500 aktier.

Värdering (pre-money) i aktuellt initialt erbjudande: Cirka 13,4 MSEK.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 till och med den 8 april 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU (Betald tecknad unit) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 30 mars 2022 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas att ske 27 april 2022.

Utspädning: För de befintliga aktieägare som väljer att inte nyttja sina uniträtter till att teckna units kommer att vidkännas en maximal utspädning om cirka 52 procent genom den initiala företrädesemissionen. Vid fullt nyttjande av TO 1 uppgår utspädningen till ytterligare cirka 14 procent.

Aktiens ISIN-kod: SE0015657663.

Sammanfattning av villkor för vederlagsfria teckningsoptioner

Nyttjandeperiod: 31 augusti – 14 september 2022.

Teckningskurs: En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till ett pris om lägst 0,1 SEK och högst 2,0 SEK per aktie.

Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av TO 1 ökar antalet aktier med ytterligare 2 846 375 stycken och bolaget kommer erhålla ytterligare cirka 5,7 MSEK före emissionskostnader.


Dokument och länkar

Teaser

Anmälningssedel SE - med stöd av uniträtter

Anmälningssedel SE - utan stöd av uniträtter

Hemsida


 

Stäng×
Interview with FOM Technologies CEO Michael Stadi
31.03.2022

Interview with FOM Technologies CEO Michael Stadi

Congratulations Michael on FOM Technologies record year 2021! Can you start off by giving us a short introduction about yourself?

– Sure. I have a financial/economic background having been working in the financial industry in Copenhagen, London and Stockholm for the first 16 years of my career. After that I decided to change to the corporate world, specializing in management, strategy and business development with a huge passion for cleantech and a greener and more sustainable world to pass on to our children and the next generation. My specialty is to grow and develop SME’s.

Can you describe FOM Technologies area of business for those who is not familiar with the company from before?

– FOM Technologies is a super exiting SME with tremendous potential. The technology is a spin-out from the Danish Technical University (DTU) and we provide machines and equipment for material scientist around the world. They use our machines to print thin uniform layers of almost any organic material so the material gets a function (to better absorb sunlight or membranes for batteries etc. – hence the abbreviation FOM (Functional Organic Materials). The company was founded in late 2012 and has been “born global” with more than 100 customers in over 20 countries up until now.

Ge din syn på FOM Technologies här

FOM Technologies is expected to grow fast during the next years. Do you have to make significant investments, in order to achieve this growth?

– No – if you mean in factories and production lines the answer is no. All that is outsourced to sub-suppliers (all 1 hours of transportation from CPH), but if you mean investment in the best people, larger stock (due to the difficult global supply chain issues everybody is currently facing), and continuous innovation in our product portfolio then the answer is yes. All great companies wanting to grow needs hard work and investing in the future potential.

Will you be able to finance growth with your own cash flow or will you have to raise capital anytime soon?

– As CEO you have many exciting responsibilities, one of the most important ones are to always secure an adequate capital structure put in relation to your commercial activities. That can be done in many ways through equity, cash management, loans and credit facilities etc. At FOM we are super conservative, have zero debt and have financed the growth journey our self since the establishing but with extra capital infusion at our listing in 2020. We are always monitoring our increasing customer order inflow closely and will inform the market accordingly if we decide to adjust the capital structure.

FOM Technologies has already built a customer base with a number of prestigious universities and Fortune 500 companies. How big is your client base (as of today) and do you have any recurring customers?

– FOM wants to play in the very best global league at what we do. Our technology is state-of-the-art, and our track record of leading universities and research institutions are impressive on a global scale, and in perspective of our modest size until now. At present we have more than 100 global customers in more than 20 countries on all 6 continents. We brag about being “born global” and will maintain that focus. The new thing is - that where our customers historically has been categorized as academic customers, we now see a steady and increasing interest from corporate customers. That is a clear sign of a maturing market for our technology and is very promising for the future.

Do you consider FOM Technologies business model to be scalable?

– Absolutely – otherwise I would never have joined the company and become a major shareholder. I have spent the last 16 years of my career on management, business development and strategy – where the dominating key word is how to scale things. At a point in my career I wanted to work for a company that I had a significant stake in myself and looked at a numerous of companies. I choose FOM as it ticked all the fundamentals for a successful growth case. That was my analysis when I joined in 2017 and that is still my belief.

After a strong financial year 2021, you gave out a quite conservative financial outlook for 2022. Do you agree on that the guidance is conservative and is it possible that you will raise your financial guidance during the year?

– Yes I agree on that statement, and I think it’s great to be conservative in a financial world of listed companies where the “hockey stick” can’t be exponential enough. My management mantra is: “Under promise and overdeliver”. Right now the world is very “unnormal” compared to how it has been between the 1950’s and up until 2010’ish.

Europe is at war, we are still struggling with a global pandemic, and on top of that we have major global supply chain issues. For 2022 at FOM we might face the situation that we can sell much more that we can supply, so we have all reasons to take a conservative approach on things. That is what we are known for, and that is how we will continue to manage our business.

How big of an issue are the supply challenges (mainly caused by the COVID-19 epidemic) and will FOM Technologies be affected by higher energy costs?

– As mentioned above, supply chain issues are the first and most crucial issue for any technology company in the world that competes on a global scale. So that is also the biggest challenge for FOM Technologies. It has our highest priority. On the positive side our product and solutions are not very much affected on higher energy cost. So that is the good thing.

There are very few competitors that offer similar coating services as FOM Technologies. Do you expect tightened competition in the next few years?

– Yes certainly – and we consider that as a really positive thing. Slot-die coating is currently a niche and a very unknown technology. From our side the technology is fully developed – but it just needs to be presented to potential customers, and a small SME in Scandinavia can’t do that themselves on a global scale. That needs to be a joined effort by market competitors because the market potential is so huge. We want to grow with the market, and faster than the market, and want to be one of the best in the market (one the market leaders), that is our goal, but we very much applaud that other players are also promoting this new exciting technology.

Where do you see the company in 5 years?

– FOM Technologies are aiming to maintain the position as one of the global market leaders within slot-die coating. At that time we are significant larger than our current set-up with sales organization in US, HQ in Denmark, global distributor network and partnership around the world. Our focus area will still be Energy Harvesting (Solar) and Energy Storage (Fuel cells, Batteries, and Power-to-X), and 1-2 more really exciting new application fields that I can’t really reveal much about at present.

FOM Technologies
Stäng×
24.03.2022
FOM Technologies: Attractive Growth Potential and Aiming for Main Market in 2023

FOM Technologies: Attractive Growth Potential and Aiming for Main Market in 2023

Stockpicker conducts commissioned equity research on the Danish company FOM Technologies, listed on First North Growth Market Denmark.

Interesting Technology

FOM Technologies has gained recognition as a pioneer of cutting-edge precision equipment for slot-die coating of new functional materials. The technology can be used for a variety of different research areas and the market potential can thus be described as high. The Danish company already has a strong global clientele with highly regarded universities and several fortune 500 companies.

FOM Technologies aim to grow and develop into a leading company within the slot-die coating technology, contributing to a cleaner and more sustainable world.

Record year 2021

2020 was a challenging year for FOM Technologies due to COVID-19 restrictions. However, in 2021 the company raised their financial guidance several times and the commercial journey described in the IPO memorandum started to materialize. FOM Technologies achieved this despite continuing supply challenges caused by the COVID-19 epidemic.

Aiming for Main Market

After a strong financial year 2021 and aggressive investments in innovation, a global distribution network and development of new products, FOM Technologies intend to work towards a listing on the Nasdaq Main Market – Small Cap in 2023.

Attractive Growth Potential

Using a discounted cash flow valuation method, we establish a fair value per share of 49,0 DKK. For our base case scenario to materialize, FOM Technologies will have to increase both sales and profitability substantially.

Stockpicker considers the company's technology, in itself, to carry a value. The high value of insider ownership also signals management strong believe in the future of the company.

Download the full analysis here

Ge din syn på FOM Technologies här

DISCLAIMER: This report is intended for informational purposes only and may not be used or considered under any circumstances as an offer to sell or buy any securities or as advice to trade any securities. It is for general purposes only and does not take into account your individual needs, investment objectives and specific financial circumstances. Investment involves risk. The report is based on sources Stockpicker AB considers to be correct and reliable. However, Stockpicker AB does not guarantee the materialization, correctness, accuracy or completeness of the information, estimates, opinions or forecasts expressed or implied in the report.

Stockpicker AB is not responsible for correcting or updating any information contained in this report and will not compensate, any direct or consequential losses, caused by the information published in this report.

Stockpicker AB uses 12-month target prices. Target prices are based on different valuation methods depending on circumstances. Target prices may be altered due to new information available without notice.

Stäng×
Av
Axel Stenman Analytiker
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar Remco Westerman, CEO Media and Games Invest
10.03.2022

Stockpicker intervjuar Remco Westerman, CEO Media and Games Invest

Vi ställer frågor och får svar om bland annat MGIs framtida tillväxt, kommentarer kring den senaste rapporten och fördelarna med att vara både ett gaming och mediabolag. Dessutom berättar Westermann om den planerade flytten av huvudkontoret till Sverige.

00:00:39 | For those who don't know Media and Games Invest yet, can you give us a short company summary?

00:02:55 | Can you tell us more about the transition from a gaming company to an advertising software platform in 2022?

00:04:28 | You recently released your Q4/2021. Could you please go through the highlights for 2021?

Ge din syn på Media and Games Invest här

00:05:33 | Media and Games Invest has grown substantially over the past three years. Will you be able to grow at such a high pace in the future?

00:07:39 | In the annual report for 2021 you presented that a combined gaming - media company is much more efficient than a stand-alone gaming company. Can you give us some more information about this and the synergies of having both a gaming and a media leg to stand on?

00:09:05 | You recently informed investors that you are moving your headquarters to Sweden. About a year ago you talked about Luxembourg. Why did you choose Sweden instead?

00:11:12 | You recently also announced some changes in your corporate governance. Can you explain what this means and is it due to the relocation to Sweden?

00:12:46 | Could you tell us more about the outlook for 2022 and your long-term vision?

Stäng×
Stockpicker intervjuar Shortcut Media Group
02.03.2022

Stockpicker intervjuar Shortcut Media Group

2021 avslutades starkt och ni rapporterade nyligen en ökning av nettoomsättning på 64% under fjärde kvartalet. På vilka områden upplever ni mest aktivitet, vilka trender i mediebranschen sticker ut lite extra just nu? 

– En stor trend som vi tidigt börjat bygga vår organisation ifrån är att många kunder vill ha färre underleverantörer inom rörlig bild. Många bygger inhouseverksamheter där strateger och data flyttar närmare kunden, men få har kapaciteten att producera allt som krävs för allt fler kanaler. Där blir vi en perfekt kreativ produktionspartner.

Efter ett flertal förvärv är det för tillfället full fokus på integrationsarbetet. Hur långt har ni kommit och var finns de största synergieffekterna? 

– Vi har kommit en bra bit på väg, men vi jobbar ständigt på att förbättra processer, teknik och att sätta rätt team för rätt kund. Några av de största kostnadsynergierna är inom OH, t.ex. kontor, gemensamma ekonomifunktioner, minskat behov av underleverantörer, m.m. 

Sen ser vi redan betydande intäktssynergier, genom att vi t.ex. samarbetar för att tillsammans kunna ta projekt som delar av verksamheten inte mäktat med på egen hand tidigare.

Ge din syn på Shortcut Media Group här

Du nämner i rapporten att ni jobbar på ett nytt varumärke för hela koncernen. Vad är syftet med det och vilka fördelar förväntar ni er? 

– Syftet är att vi samlar kraft i marknadsföringen. Vi har stora möjligheter att nå ut, men vi har avvaktat högre aktivitet inom det området för att det kommer ge bättre utväxling när vi kommunicerar med färre varumärken. 

Målet är att nå en omsättning på över 120 Mkr i årstakt innan slutet av 2022, med ett rörelseresultat (EBITA) på 6-12 Mkr. Ni verkar vara på bra väg att nå dit, vad blir nästa steg? 

– Vi har som ambition att göra ytterligare ett förvärv och med det tror jag vi kommer nå tillväxtplanen. Även organiskt har vi bra fart in i 2022. Vårt fokus är att öka gruppens marknadskontakter och säljmöjligheter utifrån en mer sammansvetsad grupp-organisation.

Hur ser ni på potentialen att växa internationellt framöver? 

– Vi har redan idag representation i New York, samt vår etablering i Dubai. Genom dessa har vi fina möjligheter att växa internationellt. Samtidigt är störst fokus på att fortsätta vässa tillväxt, lönsamhet och effektiviteten i nuvarande organisation. 

Stäng×
Stockpicker intervjuar Anders R Holmberg, CEO DexTech Medical
13.12.2021

Stockpicker intervjuar Anders R Holmberg, CEO DexTech Medical

Stockpicker fick en pratstund med Anders R Holmberg, CEO för DexTech Medical. Forskningsbolaget som är noterat på Spotlight Stock Market genomför just nu en företrädesemission där även allmänheten bjuds in att teckna aktier. Vi fick svar på vad likviden ska användas till och hur man kan se på en investering i bolaget.

Kan du först berätta lite om dig själv och din bakgrund?

– Jag är kemiingenjör och har en Medicine Doktorsexamen från Uppsala Universitet. Min specialistkompetens är inom glykosyleringskemi och har arbetat med det sedan 1978 då jag började på Pharmacia Corporation. Innan jag startade DexTech 2004 var jag utvecklingsdirektör på MAP Medical Applied Products AB/Oy, och samtidigt VD på MAP:s svenska dotterbolag. Från 1991 har jag arbetat med tillämpningar av min kemi inom klinisk onkologi genom samarbetet med min vän och kollega Sten Nilsson som är cancerspecialist och som även är medgrundare till DexTech.

Kan du beskriva DexTech och er verksamhet kort?

– Vi utvecklar läkemedelskandidater med tillämpning inom urologisk onkologi, främst prostatacancer. Utifrån vår egenutvecklade patenterade teknologiplattform, GuaDex, har vi tagit fram fyra olika läkemedelskandidater med patent och patentansökningar på flera nyckelmarknader. Den primära kandidaten, OsteoDex, har tidigare i år uppvisat en signifikant tumörcellsdödande pre-klinisk effekt mot den obotliga blodsjukdomen multipelt myelom, vilket vi nu vill undersöka vidare genom en klinisk ”proof of concept”-studie. Detta för att ytterligare verifiera OsteoDex stora potential. Vi har en stark klinisk förankring med värdefull specialistkompetens från forskning och tillverkning till klinisk onkologi. Forskning och utveckling bedrivs kostnadseffektivt genom samarbeten i ett nationellt och internationellt nätverk, bestående av representanter från framstående sjukhus och universitet.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Affärsmodellen, som är standard för den här typen av bolag, innebär att utlicensiera läkemedelskandidaterna till läkemedelsindustrin, senast efter att kliniska fas II-studier genomförts. Licenserna ska generera en engångsbetalning och därefter ersättningar vid uppnådda utvecklingsmål, så kallad milestone-ersättning, samt framtida royalty på försäljning.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Den verkliga och reella konkurrensen utgörs av övriga små och medelstora bolag som presenterar licensieringsförslag till så kallad Big Pharma. De stora bolagen mottar ett stort antal förslag varje år (>1 000). Att göra sig hörd och nå fram bland alla förslag är den reella konkurrensen. DexTechs primära kandidat, OsteoDex har en unik verkningsmekanism och en lika unik ”target”, det vill säga den tumörspecifika delen som OsteoDex är riktad mot. Detta delas inte med någon annan kandidat på marknaden.

Hur stor är DexTechs potentiella marknad?

– Den globala marknadsstorleken för multipelt myelom var 2018 värderad till cirka 19,5 miljarder USD och förväntas växa till cirka 31 miljarder USD år 2026, vilket är mer än dubbelt så stort som marknadsstorleken för CRPC (den primära indikationen). Även om huvudindikation för OsteoDex är behandling av mCRPC kommer kompletterande positiva resultat mot multipelt myelom att stärka möjligheterna för ett gynnsamt licensavtal och samtidigt verifiera OsteoDex stora värde som ett potentiellt cancerläkemedel.

Givet marknadsstorleken för multipelt myelom samt OsteoDex potential mot sjukdomen, är det väsentligt att ta fram kompletterande och bekräftade kliniska data genom vår planerade kliniska ”proof of concept”-studie. Positiva kliniska data kommer att ha en positiv inverkan på värdet av ett licensavtal.

Ni har en teckningstid i företrädesemissionen som löper mellan den 8 och 22 december 2022. Vid fullteckning tillförs bolaget cirka 58,2 MSEK. Vad ska ni använda dessa medel till?

– Precis. Syftet och motivet till företrädesemissionen är att finansiera ”proof of concept”-studien avseende OsteoDex effekt på multipelt myelom. Genom tecknings- och garantiåtaganden har vi på förhand har vi säkerställt cirka 80 procent av emissionen.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i DexTech Medical?

– Jag tycker att man som investerare ska titta på bolagets historik avseende marknadsvärde. Då ser man att marknadens tålamod och den tid det tar att genomföra en större affär inte sammanfaller. Tittar man sedan specifikt på utvecklingen av bolagets kandidatportfölj ser man att inget negativt hänt, utan tvärt om – den är starkare idag än för två år sedan, med nya beviljade patent och en ny stor indikation för OsteoDex. Om man sedan slutligen tittar på emissionskursen 13 SEK per aktie och ställer sig frågan ” finns här en uppsida?”. Svaret på frågan är enligt mig given.

Avslutningsvis, om du blickar framåt 5 år i tiden – hur ser bolaget ut då?

– Jag förutspår att bolaget kommer att vara mycket större, organisatoriskt och värdemässigt, med resurser för en utvecklad klinisk forskning där kandidatportföljen exploateras samt FoU med nya tillämpningar av teknologiplattformen. De första stegen mot detta tas redan 2022.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Teckna med anmälningssedel


Kort om emissionen:

Teckningsperiod: 8-22 december 2021

Teckningskurs: 13,0 SEK per aktie. Courtage utgår ej

Handel med teckningsrätter: 8-17 december 2021

Emissionsvolym: 4 476 141 aktier motsvarande cirka 58,2 MSEK före emissionskostnader

Tecknings- och garantiåtaganden: 80% av emissionenLänkar

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Hemsida

Stäng×
Intervju med MTI Investment
07.12.2021

Intervju med MTI Investment

MTI Investment SE är ett nordiskt investmentbolag som grundades 2014 av ett team med lång erfarenhet från tillväxtmarknader i syfte att investera i små och medelstora företag med hög värdeökningspotential.

Bolaget är aktiva på den expansiva östafrikanska marknaden och genom att vara en långsiktig ägare med aktivt ägarskap hjälper MTI Investment dess portföljbolagen att växa snabbare och bli lönsammare. Bolaget investerar framför allt i innovativa och skalbara bolag som har potential till betydande positiv samhällspåverkan.

MTI Investment genomför nu en nyemission av units i samband med en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Mangold har i samband med IPO:n intervjuat bolagets grundare och vd Pontus Engström.

Läs mer och teckna Units här

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker interviews Jes Trygved, CEO Cessatech A/S
25.11.2021

Stockpicker interviews Jes Trygved, CEO Cessatech A/S

Would you please tell us a bit about yourself and your background?

– I have had most of my career in the pharmaceutical industry, including 15 years with Lundbeck. During the pre-IPO/IPO process with Cessatech, I also had a great opportunity to work independent for a number of biotech/pharma companies – some of these contacts are now in our board of directors. Besides that, I am a father of three children, all of them could have used CT001 for acute pain management as they have been playing as children do which often results in minor accidents….

Can you please describe Cessatech and your operations in short?

– Initially Cessatech was a spinout project from Rigshospitalet, a project lead by experts within paediatric anesthesia and pain treatment, who recognized a need for fast-acting and easy to use needle-free pain treatment for children. Children, like adults, have a right to the highest attainable standard of health, but continue to be under-represented in medication research, as well as drug development.

Today Cessatech is a Danish pharmaceutical company committed to developing evidence-based and innovative medicines with the ambition of improving the treatment for children of paediatric acute pain.

The lead asset (CT001) is an analgesic nasal spray for treatment of acute and planned painful procedures in children. The advantages include needle-free administration, being easy to administer, a fast-acting therapeutic effect and, when it has obtained regulatory approval, also being medically approved for children.

Also, the company has two follow-on concepts for children, a sedative nasal spray (CT002) for medical and diagnostic procedures (e.g., MRI scanning) and a local anesthetic gel (CT003) that can be applied to open wounds (e.g., before stitching in the emergency room). With the recent success of obtaining an approved paediatric investigation plan (PIP) for the Company’s lead asset, it is the Company’s ambition to apply for a similar development program as the one recently granted for CT001.

How might the potential business model of the company look like?

– Cessatech’s business model offers unique, scalable economic value creation by identifying and developing drugs with a short time to market and risk-reduced profile. The drugs that are developed by Cessatech should be proven effective in adults and represent a medical unmet need in children where a focused development plan can be applied for documenting good effect in children.

We collaborate with leading university hospitals to ensure that products that we include in our development also have a large unmet need or have off-label use today. This is a good entry model and collaboration model, which also includes leading experts within the relevant disease areas. Later we will evaluate what the best commercialization model will be, in the early phases we will most likely focus on partnerships but later we may want to be more aspirations depending on the geographical scope.

How does the lead asset (CT001) differ from other treatment methods?

– Today’s analgesic solutions often require an intravenous access which is not always feasible or easy and can be painful. In contrast, CT001 has a fast onset and is easy to use. Its composition includes a fixed combination of the two well-known analgesics ketamine and sufentanil (an opioid), which are already approved treatments for injection in adults. The two compounds are also used separately for analgesia but only intravenously in children. The potential advantages of the fixed combination of sufentanil and ketamine include improved analgesia with approx. 30 percent lower dose of sufentanil and consequently the avoidance of undesirable side effects such as prolonged sedation and risk of respiratory depression.

Through the warrant series with an exercise period running between 25/11 and 16/12, you may be attributed approx. 25.2 MDKK. What are your plans for the issue proceeds?

– The issue proceeds from the warrant series are expected to finance the finalization of the first three trials of the CT001 late stage clinical program. Also, the proceeds will be used in order to finalize the two simulation models, studies 0207 and 0208, as well as the final study 0202. Lastly, the proceeds are expected to keep the organization developing.

CT001 is based on more than ten years of clinical experience and has been proven effective and safe in a clinical Phase II trial in 50 children. In Europe alone, it is estimated that approximately 25 million children are exposed each year to acute procedural pain.

According to you, what are the main reasons of investing in Cessatech?

– Cessatech has a reduced risk profile as there is a lot of clinical experience with its assets, all focusing on paediatric formulations with large unmet needs and relative short development timelines – following the EMA guideline. The company has a lot of potential, both in terms of assets but also geographical scope. The Cessatech team is a key asset and extremely important for the long-term journey, not only medical and clinical experts but also Management and Board of Directors.

Lastly, looking five years into the future – what’s the status of Cessatech by then?

– Hopefully CT001 is on the market with a good traction and available across major markets – and hopefully more assets are under development or already on the market. Cessatech will be a company based on collaboration with university hospitals, strong partnerships and a flexible business setup to minimize risk and cost deployments. At the end of the day the aspiration is to help children across the world – rethinking child treatments.


Summary of the consideration free warrants

Exercise period: 25 November - 16 December 2021.

Exercise price: One (1) warrant gives the right to subscribe for one (1) new share at DKK 10.00.

Issue volume: If all warrants are exercised during this period, the company will receive an additional approx. DKK 25.2 million before issue costs.

Ticker, ISIN: CESSA TO 1, DK0061416849.


Documents

 Homepage

 Prospectus

 Teaser


 

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker fick en pratstund med VD Henrik Jerner om senaste händelserna i portföljbolagen
15.11.2021

Stockpicker fick en pratstund med VD Henrik Jerner om senaste händelserna i portföljbolagen

CapSeks VD Henrik Jerner ger några snabba kommentarer till det nyligen noterade portföljbolaget Bricknode samt övrig portföljutveckling.

Noteringsemissionen i ert portföljbolag Bricknode blev övertecknad och handeln med aktien inleddes den 9:e november. Vad innebär kapitaltillskottet på cirka 40 Mkr (före emissionskostnader) för Bricknodes utveckling framöver?

– Bricknode har hittills fokuserat på att utveckla och förfina bolagets plattform, men nu är plattformen redo att skalas upp genom internationell expansion. Bricknode har redan lokal närvaro i Stockholm och London och kommer nu rekrytera ytterligare topptalanger inom sälj och marknad för att öka kundbasen. Kapitaltillskottet ger Bricknode goda finansiella resurser att fullfölja den lagda expansionsplanen.

Bricknode har tagit fram en skalbar mjukvaruplattform för finanssektorn. Kan du ge några konkreta exempel hur plattformen används och vilka kunder man har i dagsläget?

– Bricknode möjliggör för finansföretag att erbjuda produkter och tjänster genom digitalisering. Basfunktionen är ett operativsystem, Bricknode Core, som hanterar det som är centralt inom finanstjänster (såsom kunder, konton, transaktioner). På Bricknode Core kan kunderna koppla på olika applikationer, en applikation är Bricknode Broker som riktar sig till värdepappershandel, kapitalförvaltare och rådgivare. Bricknode Broker gör det möjligt att sätta upp kundportaler och rådgivarportaler tillsammans med en komplett back-office portal, för exempelvis en distributör som har värdepapperstillstånd med anslutna rådgivare. Bricknode har idag ett 20-tal B2B-kunder, exempelvis East Capital (kapitalförvaltare), Sigmastocks (automatiserad investeringstjänst) och Evida (förvaltningstjänster).

Hur ser du på uppvärderingspotentialen för era andra onoterade innehav?

– Vi har idag sex onoterade innehav, varav fem är nya investeringar sedan hösten 2020 och framåt. Det krävs ganska mycket för att kunna göra uppvärderingar inom ett år och så länge den onoterade portföljen är så ung som den är nu gör vi främst en större genomgång av värderingarna i samband med årsbokslut. Merparten av de onoterade bolagen utvecklas bra och enligt lagda expansionsplaner. För att nämna några exempel så både PubQ:s och Arkimera Robotics omsättning växer med +100% i årstakt samt även Noda Intelligent Systems växer bra och har slutit flera viktiga avtal under hösten. Så bland dessa innehav tror jag det finns uppvärderingspotential.

Ni har köpt in er i Bricknode under hösten och portföljen består i dagsläget av nio innehav. Är ni nöjda med strukturen tills vidare? Vilka områden skulle ni helst vilja få ytterligare exponering mot?

– Vi är nöjda med investeringstakten och strukturen hittills, det är en bra mix av olika branscher i portföljen. Sen finns det många intressanta områden som vi fortfarande inte har exponering mot. Några av de heta trenderna vi är intresserade av är cirkulär ekonomi, foodtech och cyber security, där vi ser mycket intressanta affärsmodeller. Blockchain är inget nytt, men nu börjar tekniken användas inom nya användningsområde så det är också ett intressant område för oss.

Stäng×

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början