Stäng
Så skapar du en extra inkomst från börsen. Till vilken mailadress ska vi skicka guiden?
Stockpicker intervjuar - SHT
19.10.2021

Stockpicker intervjuar - SHT

SHT utvecklar och tillverkar med hjälp av nanoteknologi värmeavledande material förstärkt med grafen med fokus på elektronikkylning. Ökad kylningsförmåga krävs av industrin för att fortsätta kunna utveckla högprestandaelektronik som är mindre, lättare, snabbare med mer funktionalitet på ett hållbart sätt genom lägre energikonsumtion.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag har en civilingenjörsutbildning från Chalmers och en MBA från National Chiao Tung University, Taiwan. Min arbetserfarenhet kommer främst från Volvo Group AB inom inköp, försäljning, uppköp av bolag samt affärsutveckling. Jag har bland annat varit försäljningschef i Dubai för Volvo Lastvagnar och även bott och arbetat i USA samt Brasilien för Volvo Group. 

SHBTVD

Thien Laubeck, VD

Kan du beskriva SHT Smart High-Tech och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– SHT utvecklar och tillverkar, med hjälp av nanoteknologi, högpresterande grafenförstärkt material för kylning av elektronik. Det vi gör är en film som läggs mellan elektronikkomponenten och kylflänsarna för att leda bort värmen som alstras av elektroniken. Den heter SHT GT. Försäljning sker till internationella världsledande företag för elektronik inom bland annat telekom-, dator- och fordonsbranschen som har behov av kraftfull kylning på grund av elektronik med hög värmeutveckling i en kompakt design.

Ökad kylning i elektronik leder till högre prestanda och lägre energiförbrukning, vilket medför friare design för konstruktören för att exempelvis göra mer kompakt produkt med högre prestanda.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Bolagets affärsmodell är i grunden enkel där SHT utvecklar och producerar nanobaserat grafenförstärkt kylmaterial till elektronik. Bolaget har över 15 års forskning tagit fram en produkt som är patentskyddad, tillverkningsbar i hög volym till en låg kostnad och dessutom kräver produkten ingen investering hos kund eftersom den använder befintlig standardutrustning, så kallad pick and place.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Verksamheten har haft liten påverkan av COVID-19 där bolaget inte har haft några permitteringar. Bolagets kundbas finns internationellt och i flera stora marknader och industrier. Givetvis har det varit önskvärt att kunna resa till kundmöten men bolaget har lyckats att behålla kundkontakt med digitala hjälpmedel. Mycket har flutit på men i mycket långsammare takt.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 22 MSEK varefter Ni noteras på Spotlight Stock Market. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Kapitalet som tillförs Bolaget i föreliggande emission kommer att användas för utvecklingen av produktionen i Sverige. SHT har utvecklat automatiska processer i vissa delmoment men ser stor potential att genomföra flera effektiviseringar i produktionen med ökad automatisering. Bolaget kommer samtidigt att stötta produktionsutvecklingen för dotterbolaget i Kina som kommer att massproducera produkten och bygga upp en högvolymsproduktionslinje för att bistå den asiatiska marknadens behov. Kapitalet kommer också stärka försäljning och administrativa organisationen i Sverige för att ta hand om kundbehovet.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Bolagets produkter adresserar framförallt två megatrender där digitalisering leder till fler elektronikprodukter hos både konsumenter och i industrin. Det finns då en underliggande strukturell tillväxt för kylning av elektronik. Den andra megatrenden med hållbarhet som arbetar mot reducerad energianvändning. SHT-GT reducerar upp till 70% av energianvändning. Båda trenderna skapar en bra timing att komma till marknaden för SHT. Den största risken är att dessa två trender klingar av och behovet av bättre värmeledande material samt energibesparing minskar. Denna risk torde nog vara minimal.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Kylmaterial finns etablerat i marknaden där produkten är standardiserad i ex halvledarindustrin med chips såsom CPU, grafikkort och fordonselektronik. SHT-GT är ett nytt nanobaserat grafenförstärkt material som kyler upp till 10 gånger bättre än konkurrerande kommersiella material. Styrkan i SHT-GT ligger i att materialets egenskaper ger kunden både högre prestandan och lägre energianvändning och dessutom kräver SHT-GT ingen investering i monteringsutrustning. Konkurrenter verkar idag inom traditionellt material som kisel och kolfiber och de har inte presenterat någon teknologi som uppvisar samma prestanda som SHT-GT.

Hur ser det ut gällande patenten avseende Er teknik och produkter?

– SHT har 11 godkända patent och 11 patentansökningar som skyddar SHT GTs tillverkningsprocesser. Det finns också mer än 10 års forskning och know-how i produkten som forskningsteamet har arbetat fram. Materialet är designat med nanoteknik och det krävs stora investeringar i både maskiner och utrustning samt specialistkunskap hos personal. Vallgraven är därmed väldigt djupt för konkurrenter att etablera sig inom området.

sht2

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Bolaget har via kunder kunnat estimera en marknad för kylmaterial till 8 miljarder USD. Marknaden är växande på grund av megatrenden av ökat innehåll av elektronik i alla produkter och tjänster såsom 5G, gaming, elbilar osv. SHT har identifierat telekom, halvledarindustrin samt fordonsindustrin där behovet av bättre elektronikylning är som störst.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i SHT?

– Utöver de megatrender som digitalisering och hållbarhet vilka båda kräver bättre högpresterande kylmaterial så finns det i grunden en strukturell tillväxt inom området elektronik. Vad SHT kan erbjuda som särskiljer från konkurrenter, där vår produkt är upp till 10 gånger bättre i värmeledning, är framförallt hur vi kan skydda vår marknad genom att SHT har så pass bra patentskydd som skyddar SHT GTs tillverkningsprocesser. Det finns också mer än 15 års forskning och know-how i produkten som forskningsteamet har arbetat fram SHT har över 40 prototyporder från 18 världsledande företag inom olika industrier som halvledarindustrin, fordonselektronik och telekom/5G. Det tyder på starkt intresse av bolagets produkt och dess behov i marknaden samt hög teknikhöjd.

SHT har dessutom startat ett dotterbolag i Kina för tillverkning på grund av stark efterfrågan från kunder i Kina inom halvledar- och telekomindustrin. Externa investerare har investerat 22 MSEK för en andel av 15,5% vilket ger dotterbolaget en värdering av 142 MSEK, där SHTs ägarandel är 73,6% vilket motsvarar 104 MSEK.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser SHT ut då?

– Min personliga målbild av SHT är att bolagets produkter finns etablerat i marknaden där slutkunden får väsentligt bättre produkt på grund av vårt nanobaserade grafenförstärkta kylmaterial. Vi kan då se produkterna i mobiltelefoner, laptops, gaming, basstationer, fordonselektronik mm. Uppnår vi detta har vi givetvis växt markant och etablerat oss i flertal marknader med lokal produktion för att serva kunden, men också breddat oss inom andra produktområden inom elektronikkylning. Vidare hoppas jag att vi under denna resa också har tagit några av våra andra intressanta teknologier från vår forskningsportfölj och kommersialiserat de.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 7 oktober - 28 oktober 2021

Teckningspris: 11 SEK per unit

Unit: 1 aktier serie B och en vederlagsfri teckningsoption TO1

Emissionsvolym: 22 MSEK, 2 000 000 units

Värdering: 125,4 MSEK pre-money

Teckningsförbindelser: 50%

Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Videointervju

Emissionssite

Teckna via BankID

Memorandum

Anmälningssedel

Hemsida