Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Välkommen att investera i Pharmiva
12.09.2022

Välkommen att investera i Pharmiva

Pharmiva är ett svenskt FemTech-bolag som arbetar för en bättre vaginal hälsa genom att utveckla innovativa behandlingar mot underlivsinfektioner.

Bolagets första produkt är Vernivia®, en receptfri CE-certifierad vaginal mousse med indikationen bakteriell vaginos (BV), en vanlig vaginal infektion som drabbar 1 av 3 kvinnor i åldern 14-49 år. Med Vernivia® vaginal mousse får kvinnor tillgång till en egenvårdsbehandling som både läker ut infektionen och ger snabb symtomlindring utan att samtidigt orsaka de problematiska biverkningar som dagens antibiotikabehandlingar innebär för både individen och den globala hälsan med allvarlig utveckling av antibiotikaresistens. Vernivia® har lanserats hos majoriteten av Sveriges apotekskedjor. Lanseringen av Vernivia® är första steget mot Pharmivas mål om att bli ett globalt ledande FemTech-bolag med en bred portfölj av produkter inom vaginal hälsa.


Investment highlights:

Marknadslanserad produkt

Pharmivas första produkt Vernivia® vaginal mousse är en receptfri, antibiotikafri och CE-certifierad behandling mot bakteriell vaginos som har lanserats i Sverige och finns tillgänglig på majoriteten av de svenska apotekskedjorna. Lanseringen av Vernivia® är första steget mot Pharmivas vision om att bli ett globalt ledande FemTech-bolag med en bred portfölj av produkter inom vaginal hälsa.

Antibiotikafria behandlingar inom vaginal hälsa

Den gängse behandlingen av bakteriell vaginos är idag antibiotika. Med Vernivia® bidrar Pharmiva med en antibiotikafri behandling och därmed till att motverka den global ökningen av antibiotikaresistens. Pharmivas ambition är att expandera produktportföljen av produkter inom vaginal hälsa genom att bredda indikationsområden för Vernivia® samt genom samarbeten utveckla nya produkter baserat på Bolagets patenterade mousseteknologi Venerol.

Unik formulering och kliniskt dokumenterad effekt

Vernivia, som är baserad på mousseteknologin Venerol täcker hela vaginans slemhinna och behandlar hela den infekterade ytan. Vernivia® har kliniskt dokumenterad effekt både vad det gäller utläkning av bakteriell vaginos och symtomlindring. Samtidigt stärker behandlingen vaginans eget försvar genom att den stimulerar den naturliga produktionen av mjölksyrebakterier (laktobaciller) vilka är väsentliga för en god vaginal hälsa.

Stort intresse från professionen

Utöver positiva omdömen från kunder, har även barnmorskor och gynekologer visat ett stort engagemang och välkomnar att det nu finns en effektiv, antibiotikafri och receptfri egenvårdsprodukt mot bakteriell vaginos. Professionen har länge efterlyst lättillgängliga produkter, som effektivt både lindrar symptom och läker ut bakteriell vaginos. På så sätt ska kvinnor kunna behandlas utan att behöva träffa läkare och få antibiotika förskrivet.

Världens vanligaste underlivsinfektion och en växande global marknad

Bakteriell vaginos är den vanligast förekommande vaginala infektionen och drabbar cirka 1 av 3 kvinnor i åldern 14–49 år. Världsmarknaden för behandlingar av bakteriell vaginos växer kraftigt och uppskattas år 2027 vara värd cirka 1,7 miljarder USD. Därmed ser styrelsen stora intäktspotentialer med att lansera Pharmivas produkter på den internationella marknaden.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 12 september 2022 – 26 september 2022.

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,80 SEK per ny aktie.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 5 489 648 aktier. Förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget en emissionslikvid om cirka 9,9 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 8 234 472 aktier.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen, som var den 7 september 2022, var registrerad aktieägare i Pharmiva äger företrädesrätt att teckna aktier i Bolaget. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier i Pharmiva. Även allmänheten ges möjlighet att teckna i företrädesemissionen.

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 12 september – 21 september 2022.

Handel med BTA (betald tecknad aktie): Handel med BTA äger rum på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 september 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Denna registrering beräknas ske omkring den 18 oktober 2022.

Garanti- och teckningsåtaganden: Företrädesemissionen omfattas upp till 100 procent (motsvarande cirka 9,9 MSEK) av teckningsförbindelser och emissionsgarantier från styrelse, ledande befattningshavare och externa institutionella samt övrigt professionella investerare.

Lock-up: Styrelse, ledande befattningshavare och grundare som är aktieägare i Pharmiva har ingått avtal om att inte sälja befintligt aktieinnehav eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lockup motsvarar cirka 16 procent av det totala antalet aktier innan kapitaliseringen.


Dokument och filer

Teaser

Memorandum

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Läs mer hos Sedermera

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Relaterade ämnen