Stäng
Missa inga kursdrivande nyheter och aktietips. Vart ska vi skicka infon?
Vopy siktar på att bli världsledande inom embedded finance
02.12.2022

Vopy siktar på att bli världsledande inom embedded finance

Vopy är ett globalt mjukvaruföretag som levererar embedded finance i en SaaS modell med betydande skalfördelar. Vopys embedded finance lösningar innebär att i princip vilket företag som helst kan erbjuda finansiella tjänster till sina kunder under sitt eget varumärke, det passar särskilt företag med stora återkommande kundvolymer.

Vopy hjälper företagen att erbjuda bankkonton, digitala betallösningar, kort och krediter till sina kunder. Utan att de behöver investera i ny kunskap eller nya medarbetare, eller bekymra sig om regulatoriska frågor, det tar Vopy tillsammans med sina partners, hand om.

 Läs mer här

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna units i Vopy
14.11.2022

Sista chansen att teckna units i Vopy

Vopy är ett globalt mjukvaruföretag som levererar embedded finance i en SaaS modell med betydande skalfördelar. Vopy embedded finance lösningar innebär att i princip vilket företag som helst kan erbjuda finansiella tjänster till sina kunder under sitt eget varumärke, det passar särskilt företag med stora återkommande kundvolymer.

Vopy bygger och erbjuder embedded finance lösningar. Embedded finance är i korthet produkter som gör det möjligt för de flesta företag att komplettera sitt utbud med finansiella tjänster som bankkonton, betalkort, digitala betalningar och lån. Dom kan erbjuda detta under sitt eget namn utan att behöva investera i kunskap eller personal. Dom behöver inte hantera de regulatoriska frågor som uppstår utan dessa hanteras av oss. I princip kan de komma igång väldigt snabbt, till låg kostnad och utan att förändra sin kärnverksamhet. Kunderna lägger ofta stora resurser på att behålla sina kunder, Vopys finansiella tjänster ger dem ett effektivt verktyg för att knyta kunderna ännu närmare sig och kunna erbjuda ytterligare värde till kunderna. Andra kunder som t ex olika techbolag, söker sätt att bredda sitt erbjudande för att i högre grad bli en ”one-stop-shop” för sina kunder.

Intäkterna baseras på en SaaS modell där man hyr Vopys mjukvarutjänst och betalar per månad. Leveransen sker B2B2C vilket innebär att bolaget levererar genom sina kunder till deras kunder. Det är till deras slutkunder Vopy levererar kundnyttan, medan företaget aktivt hjälper sina kunder att förpacka och designa ett attraktivt kunderbjudande till deras kunder. I B2B2C modellen hanterar Vopy i samarbete med sina bankpartners även de komplexa regulatoriska frågor som uppstår.

Sista dagen att teckna units i Vopy är tisdagen den 15:e november.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsvolym: 845 000 Units motsvarande 33 800 000 aktier, samt 21 125 000 teckningsoptioner.

Teckningsvillkor: Varje Unit innehåller 40 aktier och 25 vederlagsfria teckningsoptioner. Priset för 1 Unit är 30 SEK (teckningskurs per aktie är 0,75 SEK). Minsta teckningsåtagande är 500 Units á 30 SEK, totalt 15 000 SEK.

Teckningsperiod: Till och med 15 november 2022.

Emissionsbelopp: Maximalt 25,35 miljoner sek vid fulltecknad emission.

Bolagsvärdering pre-money: Ca: 151 miljoner sek.

Teckningsoptioner: Varje teckningsoption ger rätt att köpa en aktie. Samtliga teckningsoptioner kan utnyttjas under en lösenperiod på cirka en månad, lite mer än 12 månader efter registreringen av den pågående nyemissionen. Lösenpris 1,00 sek.

Läs mer och teckna här

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Sista chansen att teckna units i Fluicell
21.10.2022

Sista chansen att teckna units i Fluicell

Fluicell är ett life science-bolag som med innovativ mikroflödesteknologi bryter ny mark inom encellsbiologi, bioprinting och regenerativ medicin.

Fluicell grundades i syfte att göra det möjligt för forskare att på ett enkelt sätt studera biologin hos enskilda celler i deras naturliga miljö, vilket gav upphov till Bolagets första produkt BioPen®. Fluicell har sedan dess utvecklats från ett nischat instrumentföretag till att vara ett innovationsdrivet bolag med verksamhet på flera marknader och fokus på toppmoderna forskningslösningar inom bioprinting, in vitro-teknik och regenerativ medicin.

Fluicell genomför nu en satsning på att accelerera Bolagets organiska tillväxt genom utökad produktförsäljning, licensinkomster och kontraktsforskning och att realisera visionen att bli en marknadsledande aktör inom de två nya affärsområdena vävnadsbaserade terapier och vävnadsbaserade forskningmodeller för läkemedelsutveckling.

Sista dag att teckna units i Fluicell är den 24 oktober.


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 10 oktober – 24 oktober 2022.

Teckningskurs: 12,50 SEK per unit, vilket motsvarar 2,50 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 443 493 units bestående av 12 217 465 nya aktier och 4 886 986 nya teckningsoptioner av serie TO 4. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 4 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 oktober 2022 till och med den 19 oktober 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU äger rum på First North Growth Markets från och med den 10 oktober 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 16 november 2022.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 5 oktober 2022 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För en (1) befintliga aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid sex (6) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av ny fem (5) nya aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Totalt omfattas cirka 80 procent av företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Lock-up: Ett antal teckningsåtagare (inkluderande medlemmar av Bolagets styrelse och ledning) har ingått avtal om att inte sälja 90 procent av befintligt aktieinnehav, eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen, under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka två (2) procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO 4: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 har under utnyttjandeperioden från och med den 2 juni 2023 till och med den 16 juni 2023 rätt att före varje teckningsoption teckna en nyemitterad aktie. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period av tio (10) handelsdagar som slutat två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget offentliggör teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre. Teckningskursen ska inte överstiga 4,20 SEK per ny aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.


Länkar och dokument

Prospekt

Teaser

Emissionssida

Bolagets hemsida

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna Eurocine Vaccines företrädesemission
17.10.2022

Sista chansen att teckna Eurocine Vaccines företrädesemission

Eurocine Vaccines är ett utvecklingsbolag, som överbryggar klyftan mellan innovation och marknad i det högaktiva vaccinområdet.

Eurocine Vaccines är ett läkemedelsbolag. Bolaget utvecklar vacciner med sin egen teknologiplattform Endocine™, vilka senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Utvecklingen sker i samarbete med andra bolag inom branschen. Teknologiplattformen Endocine™ kan också erbjudas till andra bolag för utveckling inom särskilda indikationer. 

Genom bolagets portföljstrategi får innovativa vaccinkandidater möjligheten att nå marknaden snabbare, medan investerare erbjuds riskspridning med en stor framtida hävstång. Dessa vaccinkandidater licensieras senare till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering.

Eurocine Vaccines förebyggande vaccinkandidat mot klamydia ligger längst fram i utvecklingen. Sedan augusti 2020 har Bolaget ett exklusivt forsknings- och samarbetsavtal som ger Eurocine exklusiv rätt att utveckla, tillverka och kommersialisera vaccinkandidater mot klamydia baserat på den vaccinantigen som Spixia Biotechnology har tagit fram.

Bolaget genomför just nu en garanterad företrädesemission som kan tillföra cirka 7,8 miljoner kronor. Sista dagen att teckna emissionen är tisdagen den 18 oktober. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 4 – 18 oktober 2022.

Handel med teckningsrätter: 4 – 13 oktober 2022.

Teckningskurs: 0,75 SEK per aktie.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 29 september 2022 var aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna aktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter ger rätten att teckna tre (3) aktier.

Sista dag för handel med BTA: Omkring den 15 november 2022.

Antal aktier innan företrädesemissionen: 17 369 905 aktier.

Bolagsvärde före emissionen vid den fastställda emissionskursen: Cirka 13 MSEK.

Emissionsvolym: Företrädesemission kan tillföra Bolaget högst cirka 7,8 MSEK, före emissionskostnader.

Garanti- och teckningsåtganden: Bolaget har erhållit garanti- och teckningsåtaganden upp till 100 procent av företrädesemissionen, motsvarande cirka 7,8 MSEK. Bolagets huvudägare Flerie Invest AB, VD och styrelse i Eurocine Vaccines har lämnat teckningsåtaganden om sina respektive pro rata andelar av företrädesemissionen vilket totalt uppgår till cirka 1,4 MSEK, motsvarande cirka 17,7 procent av företrädesemissionen. Utöver teckningsåtagande ingår Flerie Invest AB garantiåtagande i en så kallad toppgaranti om totalt cirka 33,6 procent, motsvarande cirka 2,6 MSEK av emissionsvolymen. Formue Nord Markedsneutral A/S ingår garantiåtagande i en så kallad bottengaranti om totalt cirka 48,7 procent, motsvarande cirka 3,8 MSEK av emissionsvolymen. För de ingångna garantiåtagandena utgår kontant ersättning om 11 procent av garanterat belopp, alternativt ersättning i form av nyemitterade aktier till teckningskursen i företrädesemissionen i enlighet med garantiavtalen.

Lock-up: VD och styrelse samt Bolagets huvudägare Flerie Invest AB har ingått lock-up om 100 procent av aktieinnehavet innan emissionen, samt tecknat innehav i nu förestående Företrädesemission, under en period om sex månader från offentliggörandet av företrädesemissionen. Undantag från lock-up gäller de aktier som Flerie Invest AB kan komma att teckna via toppgarantin. Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka 17,7 procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.


Länkar och dokument

Memorandum

Teaser

Bolagets hemsida

Sedermeras landningssida

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna units i ABAS Protect
14.10.2022

Sista chansen att teckna units i ABAS Protect

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Bolaget har en tillverkningsenhet i Polen, men huvudkontoret med montering och viss tillverkning ligger i Ambjörnarp, strax utanför Tranemo.

ABAS Protect utvecklar, tillverkar och säljer områdesskydd framför allt till industrin, offentliga förvaltningar, men även till privatpersoner. Med områdesskydd menas framförallt stängsel av olika slag och grindar såväl manuella som motoriserade, samt service på dessa. ABAS Protect kännetecknas av en hög innovationskraft och med en ambition i att ligga i framkant av produkt- och tjänsteutveckling.

Företaget genererar sina intäkter genom försäljning av produkter och tjänster direkt till slutkund alternativt till entreprenörer inom bygg och entreprenad som säljer och monterar produkterna hos slutkund. Bolaget har ett stort antal kunder, allt ifrån privatpersoner till byggföretag och större stängselentreprenörer, vilket innebär att ABAS Protect inte är beroende av någon enskild kund.

ABAS Protect genomför en emission där bolaget vill ta in cirka 12,5 miljoner kronor varefter en notering ska ske på Spotlight Stock Market. Sista dag att teckna emissionen är den 18 oktober.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 28 september – 18 oktober 2022.

Pris per Unit: 12,50 SEK per Unit, där varje Unit består av en aktie och en vederlagsfri teckningsoption, TO 1, med rätt att teckna ytterligare en aktie under hösten 2023.

Erbjudandet: 1 000 000 Units, motsvarande 12,5 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 5,4 MSEK från styrelseledamöter, ledande befattningshavare och befintliga aktieägare, motsvarande cirka 43,2 procent av erbjudandet.

Värdering i erbjudandet: ABAS Protect AB värderas till 70 MSEK innan emissionens genomförande.

Beräknad första dag för handel på Spotlight Stock Market: 1 november 2022.


Dokument och filer 

Hemsida

Memorandum

Teckna online

Teckna via Nordnet

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna units i Calmark
12.10.2022

Sista chansen att teckna units i Calmark

Calmark är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och säljer en patientnära analysmetod (”PNA”) med enklare och snabbare diagnostik av vanliga medicinska tillstånd hos nyfödda. Bolaget har CE-märkt och lanserar nu sin första produkt Neo-Bilirubin. Fokus för produktlanseringen är Sydostasien med Indien och Vietnam samt i Mellanöstern och Europa.

Calmarks affärsidé är att utveckla och sälja tillförlitliga, lättillgängliga tester för nyfödda. Företaget har utvecklat en patientnära analysmetod (PNA) för mätning av vanliga medicinska tillstånd, t.ex nyföddhetsgulsot. Analysplattformen består av ett bärbart instrument och testkassetter för olika biomarkörer. Med hjälp av patientnära analys kan sjukvården, med en mindre blodvolym, få ett snabbt resultat på den plats där patienten befinner sig. Detta gäller både om familjen befinner sig sjukhusets vårdavdelning, eller som en möjlighet till provtagning även om patienten inte befinner sig på sjukhus. Calmarks verksamhet är inriktad på att förbättra hela vårdkedjan, spara tid och kostnader inom vården. Produkterna kommer att göra stor skillnad i de delar av världen där tillgång till sjukhuslaboratorium är begränsad.

Calmarks affärs- och intäktsmodell utgörs av försäljning via distributörer. Företaget genererar intäkter genom försäljning av instrumentet, men merparten av intäkterna kommer att genereras från försäljning av engångstesterna. 

Bolaget genomför just nu en nyemission på cirka 26,1 miljoner kronor. Sista dagen att teckna nyemissionen är den 13 oktober.


Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp: Cirka 26,1 MSEK samt 13,1 MSEK.

Teckningskurs: Teckningskursen är 6,40 SEK per unit, motsvarande 1,60 SEK per B-aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 29 september - 13 oktober 2022.

Handel med uniträtter: Från och med den 29 september 2022 till och med den 10 oktober 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 80 procent av erbjudandet.

Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Teaser

Prospekt

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Emissionssida

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Sista chansen att teckna CapSeks nyemission
11.10.2022

Sista chansen att teckna CapSeks nyemission

Northern CapSek Ventures AB är ett investmentbolag som investerar, förvaltar och utvecklar tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller som har potential att etablera sig internationellt i större skala. Innehaven är både onoterade och noterade bolag, och en stor del av affärsverksamheten är fokuserad mot digitalisering och Artificiel Intelligence (AI).

Kännetecknande för CapSeks investeringar är att målbolagen har skalbara affärsmodeller samt en produkt eller tjänst som har potential att etablera sig på en internationell marknad i stor skala. Bolaget avser investera när det finns tydliga tecken på att målbolagets affärsmodell fungerar och det potentiella målbolaget tar in expansionskapital i en A-finansiering. Bevis för att målbolagets affärsmodell fungerar är exempelvis ökningstakt på omsättning, antal återkommande kunder, ingångna viktiga kund eller samarbetsavtal samt positiv utveckling och andra viktiga nyckeltal. 

CapSek etablerar löpande nya samarbeten med andra aktörer, vilket företrädesvis ger bolaget tillgång till ytterligare målbolag att investera i. Genom samarbetena får CapSek även möjlighet etablera sitt nätverk av affärsänglar, entreprenörer och styrelseproffs, vilka ofta är verksamma i målbolag som är av intresse för bolaget.

Efter förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj i somras har CapSek nu en portfölj bestående av 14 techbolag, varav 10 är onoterade. CapSek är fortfarande ett ungt bolag under uppbyggnad, företaget började bygga portföljen på riktigt i samband med noteringen sommaren 2020.

CapSek genomför en nyemission som kan tillföra bolaget 26,1 miljoner kronor. Sista dag att teckna är den 13 oktober.


Företrädesemissionen i sammandrag

Avstämningsdag: 28 september 2022

Teckningstid: 29 sep - 13 okt 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 28 september 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna preferensaktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie

Teckningskurs: 1,70 SEK

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar max 15 341 160 preferensaktier vilket motsvarar ca 26,1 MSEK

Handel med teckningsrätter: 30 sep - 10 okt 2022

Marknadsplats: Nordic SME Sweden


Länkar och dokument

Informationsfolder

Prospekt

Anmälningssedel

Emissionssida

Stäng×
Relaterade ämnen
Välkommen att investera i Fluicell
10.10.2022

Välkommen att investera i Fluicell

Fluicell är ett life science-bolag som med innovativ mikroflödesteknologi bryter ny mark inom encellsbiologi, bioprinting och regenerativ medicin.

Fluicell grundades i syfte att göra det möjligt för forskare att på ett enkelt sätt studera biologin hos enskilda celler i deras naturliga miljö, vilket gav upphov till Bolagets första produkt BioPen®. Fluicell har sedan dess utvecklats från ett nischat instrumentföretag till att vara ett innovationsdrivet bolag med verksamhet på flera marknader och fokus på toppmoderna forskningslösningar inom bioprinting, in vitro-teknik och regenerativ medicin.

Fluicell genomför nu en satsning på att accelerera Bolagets organiska tillväxt genom utökad produktförsäljning, licensinkomster och kontraktsforskning och att realisera visionen att bli en marknadsledande aktör inom de två nya affärsområdena vävnadsbaserade terapier och vävnadsbaserade forskningmodeller för läkemedelsutveckling.


VD Victoire Viannay har ordet:

”Under 2022 har Fluicell tagit viktiga steg på sin resa att utvecklas från ett bolag enbart fokuserat på forskningsteknik till ett innovationsdrivet life science-bolag med verksamhet inom affärsområdena biovetenskapliga verktyg och tillämpningar, humanvävnadsbaserade terapier och humanvävnadsbaserad in vitro-teknik för läkemedelsutveckling och forskning. Dessa tre områden är alla sektorer som utgör snabbt växande marknader där Fluicells teknik och expertis har potential att medföra betydande framsteg inom forskning och utveckling.

Med de tre affärsområdena på plats utnyttjar vi den inneboende potentialen i Fluicells unika teknik och kunnande på bästa möjliga sätt och lägger grunden för fortsatt tillväxt. Jag vill nu välkomna er att följa med på vår resa, där vi fortsätter att tänja på vetenskapens gränser och bana väg för bättre hälsa.”

Victoire Viannay
VD, Fluicell AB


Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 10 oktober – 24 oktober 2022.

Teckningskurs: 12,50 SEK per unit, vilket motsvarar 2,50 SEK per aktie. Teckningsoptioner emitteras vederlagsfritt.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 443 493 units bestående av 12 217 465 nya aktier och 4 886 986 nya teckningsoptioner av serie TO 4. Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 30,5 MSEK före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 4 kan Bolaget tillföras ytterligare högst cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader.

Handel med uniträtter: Handel med uniträtter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden 10 oktober 2022 till och med den 19 oktober 2022.

Handel med BTU: Handel med BTU äger rum på First North Growth Markets från och med den 10 oktober 2022 fram till dess att företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Tecknade units är bokförda som BTU på tecknarens VP-konto eller depå tills företrädesemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske den 16 november 2022.

Företrädesrätt till teckning: Den som på avstämningsdagen den 5 oktober 2022 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen. För en (1) befintliga aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Uniträtterna berättigar innehavaren att teckna units med företrädesrätt, varvid sex (6) uniträtter ger rätt till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av ny fem (5) nya aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 4.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Totalt omfattas cirka 80 procent av företrädesemissionen av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Lock-up: Ett antal teckningsåtagare (inkluderande medlemmar av Bolagets styrelse och ledning) har ingått avtal om att inte sälja 90 procent av befintligt aktieinnehav, eller sådant innehav som tillkommer genom teckning i företrädesemissionen, under en period om sex månader (så kallad lock-up). Befintligt aktieinnehav under lock-up motsvarar cirka två (2) procent av det totala antalet aktier innan företrädesemissionen.

Teckningsoptioner av serie TO 4: Innehavare av teckningsoptioner av serie TO 4 har under utnyttjandeperioden från och med den 2 juni 2023 till och med den 16 juni 2023 rätt att före varje teckningsoption teckna en nyemitterad aktie. Teckningskursen i efterföljande optionsinlösen uppgår till sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt Nasdaq First North Growth Markets officiella kursstatistik under en period av tio (10) handelsdagar som slutat två (2) bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget offentliggör teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckningskursen ska avrundas till närmsta heltals öre. Teckningskursen ska inte överstiga 4,20 SEK per ny aktie och inte understiga aktiens kvotvärde.


Länkar och dokument

Prospekt

Teaser

Emissionssida

Bolagets hemsida

Anmälningssedel med stöd av teckningsrätter

Anmälningssedel utan stöd av teckningsrätter

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Inbjudan till teckning i cleantech-bolaget Clean Industry Solutions företrädesemission av units
07.10.2022

Inbjudan till teckning i cleantech-bolaget Clean Industry Solutions företrädesemission av units

Förnybar energi blir mer och mer prisvärd, medan priset vi betalar för fossila bränslen skjuter i höjden - både ekonomiskt och miljömässigt. Samtidigt ställs allt högre krav på bolag utifrån ett hållbarhetsperspektiv, vilket konkretiseras genom nya regleringar för att minska klimatavtrycket.

Clean Industry Solutions Holding Europe AB ("Clean Industry Solutions") har under en längre tid arbetat för att tillgodose behovet av hållbara energi- och vattenlösningar, men har nu börjat se en markant ökning i beställningar och förfrågningar till följd av det ändrade behovet på marknaden.

I syfte att generera mer resurser för affärsutveckling, tillväxt och rekryteringar har styrelsen i Clean Industry Solutions beslutat att genomföra en företrädesemission. Företrädesemissionen syftar till att stärka bolagets finansiella ställning, möjliggöra nya projekt och bidra till en fortsatt tillväxt för dotterbolagen. Bolaget förväntar sig även att den stärkta finansiella ställningen, i kombination med en ökad efterfrågan, kommer att ha en positiv inverkan på diskussioner och förhandlingar med nuvarande och potentiella kunder.

Teckningsperioden löper fram till och med den 14 oktober 2022. Observera dock att vissa förvaltare kan ha ett sista svarsdatum för teckning som infaller före den 14 oktober 2022. Handel med uniträtter löper fram till och med den 11 oktober 2022. 
Läs mer här


Kort om Clean Industry Solutions

Clean Industry Solutions investerar i innovativa företag som tillhandahåller lösningar för en hållbar industri och en cirkulär ekonomi. De två helägda dotterbolagen, Industrial Solar GmbH (”Industrial Solar”) och SolarSpring GmbH (”SolarSpring”), erbjuder lösningar inom ren energi och rent vatten.

Industrial Solar är en internationellt ledande teknik- och lösningsleverantör inom solenergi. Deras flaggskeppsteknik, Fresnel-kollektorn, är en solfångare som används i olika industrier för att täcka behovet av värme och ånga. Dessutom erbjuder Industrial Solar solceller, värmepumpar och kylteknik. Företaget lägger särskild vikt vid teknikmixen och en effektiv användning av förnybar energi på plats. Detta hjälper industriföretag att dekarbonisera sina processer och bli mer energisjälvständiga samtidigt som de minskar sina kostnader.

SolarSpring tillverkar innovativa membranbaserade vattenbehandlingssystem för industrikunder som vill återanvända processvätskor eller koncentrera känsliga vätskeprodukter. SolarSprings vattenbehandlingsteknik filtrerar dessutom värdefulla råvaror som guld, silver och andra kostsamma resurser som annars skulle gå till spillo. Företaget är en pionjär inom membrandestillation för behandling av industriellt avloppsvatten. Rening av industriellt avloppsvatten blir allt viktigare för att sluta kretslopp av återvinningsbara material, minska föroreningar och minska behovet av sötvatten.

tree industry lr

Motiv
Genom sin teknik och ingenjörsexpertis erbjuder Clean Industry Solutions dotterbolag helhetslösningar till energi- och vattenintensiva industrier för att minska deras miljöpåverkan. Clean Industry Solutions har noterat ett ökat intresse för bolagets lösningar, till stor del på grund av den övergång från gas till andra energikällor som för närvarande pågår i Europa. I takt med att förnybar energi och rena vattenlösningar blir alltmer nödvändiga har Clean Industry Solutions noterat en ökad volym av förfrågningar och beställningar för båda dotterbolagen. Exempelvis fick SolarSpring nyligen ett andra EU-bidrag för implementering av sina ytmodifierade membranmaterial, medan Industrial Solar nyligen fick en order om 895 000 euro från Losan Pharma GmbH.

I syfte att generera mer resurser för affärsutveckling, tillväxt och rekryteringar har styrelsen i Clean Industry Solutions beslutat att genomföra företrädesemissionen. Företrädesemissionen syftar till att stärka bolagets finansiella ställning, möjliggöra nya projekt och bidra till en fortsatt tillväxt för dotterbolagen. Bolaget förväntar sig även att den stärkta finansiella ställningen, i kombination med en ökad efterfrågan, kommer att ha en positiv inverkan på diskussioner och förhandlingar med nuvarande och potentiella kunder.


Investment Highlights

  • Stark orderingång
  • Global marknad med enorm tillväxt
  • Hög efterfrågan på greentech-lösningar på grund av rådande klimatkris
  • Ökad efterfrågan efter det förändrade energibehovet på marknaden
  • Nya regelverk och riktlinjer som kommer att gynna bolaget
  • Välpositionerade med relevanta lösningar för kunderna

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


Erbjudandet i korthet

Emissionsbelopp: Initialt cirka 23 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kan inbringa ytterligare cirka 15,3–45,9 MSEK före emissionskostnader.

Villkor: Den som på avstämningsdagen den 28 september 2022 var registrerad som aktieägare i bolaget erhöll en (1) uniträtt per innehavd aktie. En (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Teckningskurs: 1,50 SEK per unit, motsvarande 1,50 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Teckningsperiod: 30 september – 14 oktober 2022.

Handel med uniträtter: 30 september – 11 oktober 2022.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden: Bolaget har erhållit teckningsförbindelse och garantiåtaganden motsvarande 65 procent av erbjudandet.


VD Christian Zahler kommenterar

Marknadstillväxten för teknik och lösningar inom solenergi samt vattenrening är inte förvånande med tanke på behovet av att övergå till förnybar energi och stärka de cirkulära ekonomierna. En studie publicerad av Polaris Market Research visar på att den globala marknaden för förnybar energi förväntas växa med årligen med 8,5%, från 860 miljarder dollar 2021 till 1,6 biljoner USD 2029. Även om tidigare resultat inte förutsäger framtida resultat finns det anledning att tro att en långsiktig investering i denna sektor kommer att vara lönsam.Christian Zahler

Den aktuella bilden visar att Clean Industry Solutions dotterbolag befinner sig på rätt sida av historien i resan mot ett hållbart samhälle. Tankesättet och policyförändringarna kring förnybar energi och behovet av rent vatten återspeglas direkt i affärsförfrågningarna: nålen pekar på exponentiell tillväxt för Industrial Solar och SolarSpring.

I det nuvarande klimatet arbetar Clean Industry Solutions dotterbolag hårt för att möta den växande efterfrågan från potentiella kunder över hela världen. Således ser vi det som ett kritiskt ögonblick att generera mer resurser för att hålla jämna steg med den ökande efterfrågan, utveckla dessa företag och anställa fler lysande människor.

Vi har expertisen, passionen och lösningarna, och om du har drivkraften att göra skillnad, inbjuder vi dig att gå med i förändringsskaparna av Clean Industry Solutions! Som individ kan ditt bidrag påverka planeten positivt genom att hjälpa våra dotterbolag att förverkliga projekt för förnybar energi och rent vatten över hela världen. Vi erbjuder lösningarna för att underlätta den positiva förändring och omställning som behövs för att uppnå energiomställningen!


Dokument och länkar

Memorandum

Anmälningssedel

Emissionssida

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Välkommen att investera i framtidens techbolag!
07.10.2022

Välkommen att investera i framtidens techbolag!

Northern CapSek Ventures AB är ett investmentbolag som investerar, förvaltar och utvecklar tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller som har potential att etablera sig internationellt i större skala. Innehaven är både onoterade och noterade bolag, och en stor del av affärsverksamheten är fokuserad mot digitalisering och Artificiel Intelligence (AI).

Kännetecknande för Bolagets investeringar är att Målbolagen har skalbara affärsmodeller samt en produkt eller tjänst som har potential att etablera sig på en internationell marknad i stor skala. Bolaget avser investera när det finns tydliga tecken på att Målbolagets affärsmodell fungerar och det potentiella Målbolaget tar in expansionskapital i en A-finansiering. Bevis för att Målbolagets affärsmodell fungerar är exempelvis ökningstakt på omsättning, antal återkommande kunder, ingångna viktiga kund eller samarbetsavtal samt positiv utveckling och andra viktiga nyckeltal. Bolaget deltar i en A-finansiering när kapitalstorleken omfattar mellan 10–30 MSEK, företrädesvis deltar flera olika investerare.

Bolaget etablerar löpande nya samarbeten med andra aktörer, vilket företrädesvis ger Bolaget tillgång till ytterligare Målbolag att investera i. Bolaget är primärt verksamt i regionerna kring Göteborg och Malmö. Genom samarbetena får Bolaget även möjlighet etablera sitt nätverk av affärsänglar, entreprenörer och styrelseproffs, vilka ofta är verksamma i Målbolag som är av intresse för Bolaget.

Bolaget avser använda nettolikviden från Erbjudandet i den prioritetsordning som anges nedan:

  1. Investeringar i målbolag (20 procent)
  2. Investeringar i befintliga portföljbolag (75 procent)
  3. Övrigt rörelsekapital (5 procent)

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet


 Intervju med Henrik Jerner, VD Northern CapSek


VD-ord

Efter förvärvet av Nordic Tech Funds portfölj i somras har CapSek nu en portfölj bestående av 14 techbolag, varav 10 är onoterade. Vi är fortfarande ett ungt bolag under uppbyggnad, vi började bygga portföljen på riktigt i samband med noteringen sommaren 2020.

Vår omvärld förändras av megatrender, exempel på megatrender är lösningar för hållbar energi och energieffektivisering, konsumtionsmönster som förändras och digitalisering som möjliggör produktivitetsökningar i befintliga industrier samt nya sätt att arbeta. Det är i dessa trender CapSek investerar, våra befintliga bolag är verksamma inom olika områden som exempelvis energieffektivisering, digital mediabevakning,
plattform för appar samt machine learning.

Den tydligaste värdemätaren på onoterade bolag är om och när bolagen köps upp. Vi på CapSek fokuserar aktivt på värdebyggande åtgärder så att bolagen ska bli uppköpskandidater. Värdebyggande tar tid och det är inte ovanligt att det tar runt sju år innan bolagen har en tillräckligt attraktiv position för att bli uppköpta.

Läs hela VD-ordet här


Företrädesemissionen i sammandrag

Avstämningsdag: 28 september 2022

Teckningstid: 29 sep - 13 okt 2022

Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 28 september 2022 är aktieägare i Bolaget äger företrädesrätt att teckna preferensaktier i företrädesemissionen i relation till tidigare innehav, varvid en (1) befintlig aktie ger tre (3) teckningsrätter. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie

Teckningskurs: 1,70 SEK

Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar max 15 341 160 preferensaktier vilket motsvarar ca 26,1 MSEK

Handel med teckningsrätter: 30 sep - 10 okt 2022

Marknadsplats: Nordic SME Sweden


Länkar och dokument

Informationsfolder

Prospekt

Anmälningssedel

Emissionssida

 

Stäng×

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början