Stäng
Prenumerera gratis på Sveriges ledande nyhetsbrev inom bank & finans
Var med och digitalisera träningsbranschen - investera i Twiik!
04.05.2021

Var med och digitalisera träningsbranschen - investera i Twiik!

Twiik utvecklar lösningar som gör det möjligt för tränare och gym att skapa innovativa digitala träningstjänster. Därmed digitaliseras tjänsteerbjudanden och bra träning görs tillgänglig för en större målgrupp.

Produkten är en kombination av en applikation för träningsutövare och ett webverktyg för tränare och gym. Genom att låta tränare och gym designa sina egna upplägg skapas en bred katalog av innehåll som hålls levande. Det finns program och enskilda pass inom allt från kost och träning till program som fokuserar på stress, sömn och meditationtwiik app.

Antalet tränare och program ökar kontinuerligt. Den digitala tekniken tillåter en enskild tränare eller ett gym att ta hand om ett stort antal personer samtidigt, vilket möjliggör lägre priser och därmed kan tränarledd träning nå helt nya målgrupper och kundsegment.

Twiik hade i Q1 2021 rörelseintäkter på cirka 2,9 MSEK och cirka 40 000 månatliga användare, det är en betydande ökning sedan motsvarande period förra året då Twiik hade rörelseintäkter på cirka 1,8 MSEK och ungefär hälften så många användare. Bolaget ser inga tecken på att tillväxtfarten ska sakta ned.

Läs mer här


Se kort introduktionsfilm för Twiik

e6ad3eb5 292f 4885 be03 6b1d0fd34edd

 

Klicka här


Erbjudandet i sammandrag

Anmälningsperiod: 22 april – 6 maj 2021.

Erbjudandepris: 24,40 SEK per unit, motsvarande 6,10 SEK per aktie. Teckningsoptioner av serie TO 1 är vederlagsfria.

Minsta post: 250 units (motsvarande 6 100 SEK) Varje unit består av fyra aktier och en teckningsoption av serie TO 1.

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar 2 631 676 aktier och 657 919 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande initialt högst cirka 16 MSEK, samt ytterligare högst cirka 5,2 MSEK via TO 1. Av dessa 16 MSEK avser cirka 5,3 MSEK brygglån som, tillsammans med kompensation om cirka 1,1 MSEK, i sin helhet kvittas i emissionen. Via initial emission samt fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner kan Bolaget tillföras totalt högst cirka 20,2 MSEK (före emissionskostnader) efter avdrag av den kompensation för brygglån som ej innebär likvid för Bolaget. 

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 8,95 MSEK (inklusive bryggfinansiering om cirka 5,27 MSEK samt tillhörande kompensation om cirka 1,05 MSEK) totalt motsvarande cirka 56 procent av emissionsvolymen.

Antal aktier före emission: 4 081 200 aktier.

Värdering (pre money): Cirka 24,9 MSEK.

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Nasdaq First North Growth Market den 19 maj 2021.

ISIN-kod för aktien: SE0015797352.

Lock up: Styrelse, ledning och Bolagets största aktieägare, vilka tillsammans har ett innehav om cirka 71 procent, har ingått avtal om lock up avseende 100 procent av deras respektive innehav under en period från första dag för handel och fram till och med inlösen av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitteras genom nu förestående emission.

Andra aktieägare, vilka tillsammans har ett innehav om cirka 13 procent, har ingått avtal om lock up avseende 100 procent av deras respektive innehav under en period från första dag för handel och tre månader framåt. Samma parter har därefter förbundit sig att fram till och med det att teckningsoptionsinlösen är genomförd avyttra maximalt tio procent av sina respektive innehav i Bolaget.

Detta innebär att under de tre första månaderna som noterat bolag kommer cirka 84 procent av det totala antalet utestående aktier, per datumet för upprättandet av memorandumet, att vara under lock up. Under resterande månader fram till och med genomförd teckningsoptionsinlösen (av serie TO 1) är cirka 81 procent av det totala antalet utestående aktier per dateringen av upprättat memorandum under lock up. Lock up-avtalen innefattar även, utöver befintligt ägande, eventuell teckning i IPO.
 
OBS. För att anmäla intresse av förvärv i Twiik AB's IPO vänder du dig till din bank. Observera att inte alla banker hjälper sina kunder med en anmälan och i det fall de nekar, vänligen kontakta Nordic Issuing (info@nordic-issuing.se) för information om hur du kan gå till väga.

Glöm inte kontrollera din banks öppettider.


Teckna via Nordnet

Teckna via Avanza

Memorandum

Teaser

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna aktier i Sustainion Group
26.04.2021

Teckna aktier i Sustainion Group

Sustainion är en industrikoncern bestående av teknologibolag som är verksamma inom framtidsbranscher med underliggande tillväxt. Koncernen är verksamma inom två verksamhetsområden; Säkerhet och Miljöteknik. Inom koncernen erbjuds idag tillverkning och utveckling av partikelfilter och avgasfilter för fordon, gas- och rökanalysatorer samt fysiska säkerhetsprodukter inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning och konsumentprodukter.

Sustainion är en helt ny konstellation som är sprunget ur Vindico Group, en säkerhetskoncern som efter ett antal förvärv och fusioner format ett dotterbolag; Vindico Security där säkerhetsverksamheten nu bedrivs.

Efter att utöver säkerhet identifierat ytterligare en framtidsbransch i tillväxt, nämligen miljöteknik, togs beslutet att förvärva in EHC och EnviroClean i koncernen. Därmed består koncernen idag av tre dotterbolag verksamma inom två verksamhetsområden; Säkerhet och Miljöteknik. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

Vindico Security AB säljer olika säkerhetslösningar till företag och konsumenter, där största delen utgörs av kameraövervakningssystem. Verksamheten bedrivs idag i två affärsområden, Home & Family och Professional.

EHC Intressenter AB med dotterbolaget EHC Teknik AB, där verksamheten bedrivs, utvecklar, tillverkar och säljer dieselpartikelfilter och annan avgasreningsutrustning till fordon.

Företaget genomför en nyemission på cirka 11,6 miljoner kronor.  Emissionslikviden som kan bli 18,5 miljoner kronor med en fullt utnyttjad övertilldelningsoption skall användas för att förstärka koncernens finansiella ställning för att bättre kunna ta tillvara på framtida tillväxtmöjligheter. Pengarna planeras att användas till;

* Organisk tillväxt i befintliga dotterbolag

* Förvärvsdriven tillväxt inom de befintliga bolagens verksamhetsområden

* Förvärv inom nya verksamhetsgrenar

Sista dag att teckna emissionen är den 28 april.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningskurs: 1,15 SEK per aktie
Teckningsperiod: 14 - 28 april 2021
Emissionsvolym: 11,6 MSEK
Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Videointervju

Emisionssite

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Annons
Teckna i EatGood
22.04.2021

Teckna i EatGood

EatGood har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga friterad mat utan frityrolja, vilket medför en mängd fördelar gällande ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna.

Bolagets målsättning är att förse en global marknad med ett mer hälsosamt, och ur många aspekter mindre skadligt, alternativ till traditionell oljefritering. Det innebär att människor världen över kan fortsätta äta älskade maträtter som pommes frites, friterad kyckling och falafel, fast på ett mer hälsosamt och hållbart sätt.

Användandet av Lightfry-ugnen medför betydande vinster, såväl ekonomiska som miljömässiga, för konsumenter och restaurangoperatörer, men även samhällsekonomiska vinster genom minskad belastning på sjukvården och färre dödsfall relaterade till fetma. Att använda Lightfry & Lightfry cooking system till att tillaga mat ger självklart hälsofördelar då i normalfallet ingen olja används eller alternativt, när det används så är det i väldigt ringa mängd. Framför allt så kan aldrig mat komma i kontakt med gammal och uttjänt/otjänlig olja som i en oljefritös i en restaurang eller fastfoodkök. Många matprodukter som är tänkta att friteras är redan förfriterade när dem produceras hos de stora matproducenterna.

EatGood genomför just nu en nyemission och sista dag att teckna är den 23 april.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 6 april – 23 april 2021.
Teckningskurs: 1,80 SEK per Unit.
Emissionsvolym: 10,2 MSEK.
Antal Units i erbjudandet: 6 650 403 Units.
Unit: Varje Unit består av en aktie och en teckningsoption.
Värdering: 20,3 MSEK pre-money.
Handel med Uniträtter: Handel med Uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 6 april – 21 april 2021.
Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Dokument och filer

Video

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Analys: Betydande uppsida i Duearitys aktie
21.04.2021

Analys: Betydande uppsida i Duearitys aktie

Duearity AB har en banbrytande produkt som lindrar lidandet och besvären för alla de som lider av hörselåkomman tinnitus, och som betydligt förenklar behandlingen jämfört med det som erbjuds på marknaden i dag.

Det finns en betydande uppsida i Duearitys aktie – bolaget har en banbrytande metod för behandling av folksjukdomen tinnitus. Aktien – som är på väg att listas på Nasdaq First North – har en uppsida på 67 procent jämfört med teckningskursen på 6,30 kronor per aktie.

Det är Analyst Group som i sin uppdragsanalys landar på en kurs på 10,5 kronor/aktie i sitt så kallade bull-scenario. I huvudscenariot är uppsidan något lägre – plus 25 procent eller 7,9 kronor/aktie. I bear-scenariot är däremot riktkursen 4,1 kronor per aktie.

Användarvänlig

”Idag finns inga botemedel och många av nuvarande tekniska lösningar har låg användarvänlighet och skapar begränsningar i vardagen. Då Tinearity bygger på en redan vedertagen behandlingsmetod, samt uppvisar en högre användarvänlighet än befintliga lösningar, finns förutsättningarna för att snabbt nå acceptans bland konsumenter”, konstaterar Analyst Group i sin analys.

Tinnitus är en folksjukdom som det inte finns något bot för.10 – 20 procent av världens befolkning har varierande grad av tinnitus, av dessa har 5 procent antingen svåra livspåverkande problem eller besvärande tinnitus. I dag finns inga botemedel och många av nuvarande tekniska lösningar har låg användarvänlighet och skapar begränsningar i vardagen.

Skiljer sig

Här skiljer sig Duearity från vad som erbjuds på marknaden i dag genom att man erbjuder en behandling på ett sätt där det fortfarande går att leva ett normalt liv. Behandlingen av en patient med tinnitus måste nämligen göras åtta till tio timmar per dag under 6 – 24 månader, vilket gör att en lösning måste vara enkel att införliva med ett normalt liv.

Betydande marknad

Marknaden Duearity riktar sig till är betydande. I Europa skulle marknadsvärdet kunna uppgå till motsvarande cirka 350 miljarder kronor. Och bara i Norden till cirka 13 miljarder kronor. Bara i Sverige är antalet som lider av tinnitus omkring 500 000 personer. Lyckas Duearity nå 500 000 av dessa (0,3%) når man break-even och blir kassaflödes positiva.

Duearitys testlansering har tagits emot mycket väl. Strategin bygger till stor del på försäljning över nätet och marknadsföring via sociala medier.

”För Duearity kan detta ha stora marknadsmässiga fördelar, då tinnitusdrabbade personer i hög grad tenderar att söka information på nätet och i sociala medier, samt att det finns en hög benägenhet att själv köpa och testa nya lösningar som kan lindra symptomen”, skriver Analyst Group, och konstaterar vidare:

”Duearity kan således förhållandevis enkelt marknadsföra sig direkt till användare via sociala medier och genom en egen e-handel kan försäljningen komma att stiga snabbare, samtidigt som kundrelationen ägs direkt av Duearity.”

Läsare kan anta att Analyst Group har mottagit ersättning för att framställa analysen. Uppdragsgivaren har inte haft någon möjlighet att påverka de delar där Analyst Group har haft åsikter om Bolaget, framtida värdering eller annat som skulle kunna tänkas utgöra en subjektiv bedömning. De delar som Bolaget har kunnat påverka är de delar som är rent faktamässiga och objektiva.


Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Duearity AB. Eminova fondkommission är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Teckna via länkar nedan.

Emissionsbelopp: Cirka 24,9 MSEK.
Teckningskurs: 6,3 SEK per aktie.
Teckningsperiod: 13 april 2021 – 27 april 2021.
Teckningspost: Minst 870 aktier, motsvarande 5 481 SEK.
Övrigt: Värdering cirka 60,1 MSEK innan erbjudandet. 75 procent av Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden. Totalt är cirka 84 procent av aktierna innan Erbjudandet under lock-up i 12 månader. Preliminär första dag för handel är 11 maj 2021.


Dokument och filer 

Teckna med BankID

Teckna hos Avanza

Teckna hos Nordnet

Anmälningssedel

Informationsmemorandum

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Sustainion Group
21.04.2021

Stockpicker intervjuar - Sustainion Group

Sustainion är en industrikoncern bestående av teknologibolag som är verksamma inom framtidsbranscher med underliggande tillväxt. Koncernen är verksamma inom två verksamhetsområden; Säkerhet och Miljöteknik. Inom koncernen erbjuds idag tillverkning och utveckling av partikelfilter och avgasfilter för fordon, gas- och rökanalysatorer samt fysiska säkerhetsprodukter inom områdena kameraövervakning, laddskåp, DNA-märkning och konsumentprodukter.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag är född och uppvuxen i Göteborg, jag är civilingenjör från Chalmers och även civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg. Under hela min yrkesverksamma karriär har jag startat och byggt bolag vilket började redan på Chalmers Entreprensörsskola för snart 20 år sedan. 

brodde

Brodde Wetter, CEO

De senaste 10 åren har jag varit verksam i Stockholm, senast som VD för Add Health Media AB ett av Nordens ledande mediehus inom medicin och hälsa men som också bedriver en betydande investeringsverksamhet i onoterade bolag och idag har en portfölj med 18 bolag inom e-hälsa.

Då jag kom i kontakt med den starka huvudägargrupp som ligger bakom Sustainion, och även sitter representerade i styrelsen, var det ingen fråga om att hoppa på tåget eller inte. Det är en samling drivna och framgångsrika entreprenörer som tillsammans lyckats ta flertalet kända bolag till börsen, idag med miljardvärderingar. Så nu flyttar jag med fru och två barn hem till västkusten vilket vi ser väldigt mycket fram emot och då kan jag jobba nära Sustainions tre dotterbolag.

Kan du beskriva Sustainion Group och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Sustainion är en industrikoncern bestående av teknologibolag som är verksamma inom framtidsbranscher med underliggande tillväxt.

Sustainion är en helt ny konstellation som är sprunget ur Vindico Group, en säkerhetskoncern som efter ett antal förvärv och fusioner format ett dotterbolag; Vindico Security där säkerhetsverksamheten nu bedrivs.

Efter att utöver säkerhet identifierat ytterligare en framtidsbransch i tillväxt, nämligen miljöteknik, togs beslutet att förvärva in EHC och EnviroClean i koncernen. Därmed består koncernen idag av tre dotterbolag verksamma inom två verksamhetsområden; Säkerhet och Miljöteknik. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market.

Vindico Security AB säljer olika säkerhetslösningar till företag och konsumenter, där största delen utgörs av kameraövervakningssystem. Verksamheten bedrivs idag i två affärsområden, Home & Family och Professional.

EHC Intressenter AB med dotterbolaget EHC Teknik AB, där verksamheten bedrivs, utvecklar, tillverkar och säljer dieselpartikelfilter och annan avgasreningsutrustning till fordon.

EnviroClean Sweden AB utvecklar, tillverkar och säljer avgasmätningsutrustning till fordonsindustrin.

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– Covid har såklart påverkar oss alla, både privat och professionellt. Tittar vi på verksamheten i våra tre dotterbolag så har de främsta utmaningarna varit att säljarna inte kunna besöka kunderna i den utsträckning man önskat. Våra bolag inom miljöteknik säljer produkter till eftermarknaden i fordonsindustrin och t.ex. nybilsförsäljningen gick ner 25 % i fjol vilket så klart påverkar. Trots detta så är vi inte alls så drabbade som företag i t.ex. hotell- och resebranschen. Både Vindico Security och EnviroClean har nyttjat det statliga permitteringsstödet men försäljningen återhämtade sig i slutet av året och ser vi till omsättning och resultat för 2020 så är det visserligen något lägre än föregående år men det är lyckligtvis inga stora skillnader utan det är främst utebliven tillväxt som påverkats. Det ser dock betydligt ljusare ut nu och i februari kunde vi t.ex. meddela att EnvioClean tog en av sina enskilt största order någonsin på 5,5 Mkr vilket står för en stor del av årsbudgeten.

sus

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 11,6 MSEK. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Emissionslikviden som kan bli 18,5 Mkr med en fullt utnyttjad övertilldelningsoption skall användas för att förstärka koncernens finansiella ställning för att bättre kunna ta tillvara på framtida tillväxtmöjligheter. Pengarna planeras att användas till;

* Organisk tillväxt i befintliga dotterbolag

* Förvärvsdriven tillväxt inom de befintliga bolagens verksamhetsområden

* Förvärv inom nya verksamhetsgrenar

Vad är det för typ av förvärv Ni närmast är intresserade av framöver och vilka är det viktigaste parametrarna Ni beaktar innan Ni genomför ett nytt förvärv?

– Förvärv skall primärt göras inom respektive verksamhetsområde där synergier vad gäller marknad, kunderbjudande och resurser kan utnyttjas effektivt. Förvärv kan även genomföras för att starta ytterligare verksamhetsområden och då alltid inom en annan tydlig hållbar makrotrend. Det kan vara cirkulär ekonomi, förbättrad energianvändning och förnyelsebar energi. Förvärven skall var teknikbaserade och gärna arbeta med egna unika lösningar inom sina respektive områden.

Stor vikt läggs vid entreprenörskapet i de bolag där Sustainion investerar. Ett av de kriterier som förvärvsobjekt ska uppfylla är att det ska finnas dedikerade team som skall kunna driva verksamheterna framåt. Sustainions ambition vid ett förvärv eller investering är att, förutom finansiellt, bidra med ett aktivt ägarskap med stor kompetens och erfarenhet av att driva denna typ av bolag. Det nätverk av personer som finns i och runt Sustainion har mångårig erfarenhet och framgångsrik bakgrund för denna typ av företagsutveckling.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– De potentiella riskerna kan vara lite olika i de olika verksamheterna som bedrivs i dotterbolagen men rent generellt kan man säga att eftersom verksamheterna varit etablerade så pass länge, i vissa fall över 30 år, så är de flesta risker måttliga. En sak skulle vara om Coronapandemin fortsätter och tar sig nya mutationer som vaccinen inte biter på, då skulle säljarna i de olika bolagen återigen få svårt att komma ut till kunderna och kunderna skulle dra ner på sina verksamheter igen och beställa mindre från oss. En annan sak skulle vara om det kom nya bättre konkurrerande tekniker på marknaden till ett lägre pris och vi inte skulle kunna ta del av dessa men eftersom bolagen som sagt varit verksamma så pass länge och hänger med i utvecklingen så känns även den risken som sagt måttlig. En annan risk kan dock vara att få fram nya produkter i tid i takt med ändrad lagstiftning gällande t.ex. mätning av fordonsutsläpp, här gäller det att noggrant följa utvecklingen och anpassa sina produkter i tid. De finansiella riskerna i de enskilda bolagen har också minskat då de nu igår i en gemensam koncern som kan få bättre villkor hos bank och har kapitalstarka ägare.  

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Även här är det som sagt olika i de olika bolagen men kortfattat:

Vindico Security

Inom säkerhetsprodukter är konkurrensen stor och där ligger Vindicos konkurrenskraft i förmågan att snabbt anpassa och utveckla sina lösningar efter kundernas önskemål och behov. Man tar fram egna produkter anpassade till kund och lyckas tillverka dessa till konkurrenskraftiga priser.

EHC

I Sverige finns inga konkurrerande tillverkare av partikelfilter och i övriga Europa finns endast ett begränsat antal. Konkurrenter använder sig av standardfilter medan EHC har fokus på filtertillverkning som är den unika produkten och viktigaste delen i erbjudandet. Kundanpassade filtersystem och korta leveranstider gör även att bolaget skiljer sig från andra aktörer på marknaden.

EnviroClean

Även här finns inga konkurrerande tillverkare i Sverige utan de finns i övriga Europa. Genom att utveckla bra produkter (”made by Sweden”) och sedan producera dem i Kina blir bolaget konkurrenskraftigt och kan konkurrera med stora aktörer på den globala marknaden. Målet är att utveckla högkvalitativa och servicevänliga produkter med enkelt handhavande och till ett konkurrenskraftigt pris.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Även här är det såklart olika för de olika bolagen men säkerhetsmarknaden för fysiska säkerhetsprodukter är väldigt stor och i tillväxt, där skrapar vi redan i Sverige bara lite på ytan idag med Vindico Security. Samma sak gäller eftermarknaden för fordonsindustrin i alla dess former som båda våra bolag inom miljöteknik levererar till. Bara på svenska marknaden har bolagen mycket kvar att göra, sedan har vi den internationella marknaden utöver det. Eftersom marknaderna är så pass stora så har vi inga exakta marknadssiffror, och det tjänar inget riktigt syfte, utan det kommer så långt vi kan se fortsatt att finnas fler kunder än bolagen hinner med.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Sustainion Group?

– Det skulle vara att bolagen i koncernen idag redan genererar ett kassaflöde och de pengarna vi tar in nu är för att växa koncernen ytterligare, inte täppa igen hål. Sedan har vi en väldigt erfaren ledning där flera av styrelsemedlemmarna har lång erfarenhet att driva upp stora börsbolag, idag med miljardvärderingar, vilket jag tycker borgar för en ljus framtid för Sustainion.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Sustainion Group ut då?

– Då är vi en koncern bestående av betydligt fler bolag som är antingen hel- eller delägda, alla med hållbara teknologier som hjälper andra företag att bli bättre. Troligen har vi utöver säkerhet och miljöteknik skapat ytterligare ett verksamhetsområde t.ex. inom förnyelsebar energi, energieffektivisering eller återvinning. De bolagen som finns i koncernen idag har vuxit och utöver att ha breddat sina kundbaser så har vi tagit fram nya produkter att erbjuda marknaden.


Erbjudandet i sammandrag 

Teckningskurs: 1,15 SEK per aktie
Teckningsperiod: 14 - 28 april 2021
Emissionsvolym: 11,6 MSEK
Handelsplats: Spotlight Stock Market


Dokument och filer

Videointervju

Emisionssite

Memorandum

Teaser

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - EatGood
20.04.2021

Stockpicker intervjuar - EatGood

EatGood har utvecklat Lightfry-ugnen för att tillaga friterad mat utan frityrolja, vilket medför en mängd fördelar gällande ekonomi, arbetsmiljö och säkerhet men framförallt ger betydligt nyttigare mat för konsumenterna.

Kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund?

– Henrik Önnermark, VD för EatGood Sweden AB sedan 2010. Ekonom med bakgrund från Högskolan i Borås med inriktning DM, Direktmarknadsföring. Jag är en person med ett driv som styrt mig mot att driva eget i en eller annan form. Direkt efter värnplikten så började jag att jobba på SEB och jobbade där med både privatpersoner och företag. Efter ett par år så gick jag internutbildning till att bli fond och försäkringsrådgivare. Vid 24 års ålder började jag läsa på Högskolan i Borås men gick aldrig färdigt sista året för att få klart magisterexamen. Den nystartade verksamheten med motorcyklar tog överhanden och fokus från skolan försvann delvis. 

henriks

Henrik Önnermark, VD

2006 hade jag börjat på Espira i Borås som är en inkubator för nya bolag och verksamheter och det var här som jag kom i kontakt med Lightfry första gången i en affärsidétävling. Vid denna tidpunkt var idén Lightfry mest en idé och mycket långt ifrån en färdig produkt.

Vänligen beskriv EatGood och Er verksamhet för Stockpickers läsare.

– Eatgood utvecklar restaurangutrustning för kommersiellt bruk med betoning på hälsa, älskad mat på ett bättre sätt som inte kräver ändrade beteenden. Vi har en tydlig och uttalad global ambition för verksamheten. För befintligt produktutbud så vill vi påstå att alla marknader kan ha användning och nytta av Lightfry och än mer så idag då vi kunnat konstatera att Lightfry inte bara är mycket bra på att luftfritera utan även presterar otroligt väl till att ångkoka, grilla, rosta och torka olika produkter.

Alla som lagar, och säljer mat kommersiellt mot betalning på ett eller annat sätt är en möjlig kund för Lightfry som produkt inklusive sjukhus och skolor. Allt detta tillsammans gör att marknaden har en betydande storlek som ger oss en kick av omfattningen av affärsmöjligheten med och genom vår produkt och detta på en global nivå.

Den marina marknaden – ett nytt ben för bolaget att satsa på

– Den marina marknaden är för Eatgood ett extra ben att stå på då försäljning till lastfartyg i första hand inte påverkas mycket av konjunktur eller som just nu av pandemier. Personal ombord måste få mat varje dag, året runt. Även inom det marina segmentet så diskuteras hälsosammare och bättre mat för att se till att minska problem med övervikt och fetma bland personalen. Övriga fördelar är att man slipper logistik med olja till och från fartygen, eliminerad brandrisk förenat med het olja(brand på ett fartyg vill man inte ha), inga brännskador vid kontakt med het olja är ytterligare en fördel. På ett gungande fartyg ute till havs är hantering av varm olja det minst lämpliga att hantera, så här fyller verkligen Lightfry-ugnen ett stort behov.

Renhållning ombord i utrymmen för matlagning blir lättare, enklare, mer kostnadseffektivt och rengöring av ventilationskanaler blir en enkel match när oljefritöser inte används längre. Utöver lastfartyg så finns en stor marknad bland färjor, kryssningsfartyg mm, men som alla har blivit hårt drabbade av Covid-19. Off shore branschen för oljeborrning är ett annat område som kan utveckla sig till att bli riktigt intressant på sikt.

Avtalet innebär att Loipart kommer att aktivt marknadsföra Lightfry i deras marknadsföring bl.a genom utskick med erbjudanden till deras kundstock. Information omLightfry’s produktutbud för den marina sektorn finns tillgänglig på deras hemsida Loipart.com. Dessutom så är tanken att där Loipart ställer ut övriga produktsortiment så som på  mässor, så kommer Lightfry vara en del av utrustningen som highlightas för kunderna.

Er Lightfry medför en mängd olika fördelar både vad det gäller hälsa och säkerhet men även när det kommer till ekonomi. Kan du berätta lite mer om nyttan med Lightfry?

– Att använda Lightfry & Lightfry cooking system till att tillaga mat ger självklart hälsofördelar då i normalfallet ingen olja används eller alternativt, när det används så är det i väldigt ringa mängd. Framför allt så kan aldrig mat komma i kontakt med gammal och uttjänt/otjänlig olja som i en oljefritös i en restaurang eller fastfoodkök. Många matprodukter som är tänkta att friteras är redan förfriterade när dem produceras hos de stora matproducenterna. Detta innebär bl.a att pommes frites t.ex har en liten andel olja i sig som djupfryst produkt och detta använder vi för att få till krispiga pommes frites med fin och jämn färg. Lightfry fungerar också mycket väl till att ångkoka, rosta och grilla färska grönsaker och rotfrukter helt utan eller med väldigt lite tillsättande av olja. Här behålls alla nyttiga ämnen i de tillagade matråvarorna. Lightfry kan också användas till fördel för torkning av olika produkter t.ex grönkål eller nötter av olika slag.

Vad gäller säkerhet så vinner man som användare av Lightfry mycket då man inte behöver hantera het olja längre. Varken under produktion av råvaror men inte heller när det är dags att byta olja som skall vidare till destruktion. Oljedimma ger dessutom en smutsig miljö som suger till sig damm och skapar oljiga och hala golv vilket i sig kan vara en risk. Att andas in oljedimma från oljefritöser är också ett område som är omdebatterat bl.a i Norge. När man talar om säkerhet så hamnar man lätt in i frågor kring bränder relaterade till oljefritöser. Detta är ett stort bekymmer då en brand lätt kan starta bara genom att man glömmer bort att fylla på olja i en fritös. Denna problemation är eliminerad vid användande av en Lightfry och ”Air Fry Technology”. Lightfry har också väldigt positiva fördelar i att kunna producera i miljöer där man är i rörelse t.ex på båtar, fartyg, tåg osv. utan att skapa några faror alls. Varm olja i oljefritös på ett tåg eller fartyg är egentligen aldrig en bra idé.

Besparingspotential för brukare av en oljefritös är mycket goda vid övergång till en oljefritös. Inte bara slipper man inköpen av olja och destruktion av den samma utan det blir lägre kostnader genom energibesparing, minskat rengöringsbehov allmänt i lokaler och i ventilationsanläggningar samt sotning därav. När man väl arbetar med en Lightfry kontra oljefritöser så märks också fördelarna med att man frigör personal från en pommesstation då Lightfry sköter sig helt självt under tillagningsprocessen.

På toppen av alla dessa fördelar så kommer vi till det inbyggda rengöringssystemet som kräver väldigt lite förberedelse inför start och doserar rengöringsmedel/kem automatiskt. Startas rengöringsprogrammet vid stängning innan hemgång på kvällen eller natten så är Lightfry ugnen ren och redo för en ny dag på morgonen efter.

Ekonomiska fördelar med Lightfry kan vara också för många näringsidkare att de kan komplettera sina befintliga menyer med friterad mat vilket är välkänt med att vara högmarginalprodukter eller ångkokta och rostade rotfrukter/grönsaker för att skapa en hälsosammare och bättre meny – älskad mat med mycket potential för många kunder!

eat4

Med alla dessa fantastiska fördelar kommer man osökt in på frågan hur denna typ av tillagning utan frityrolja påverkar smaken på maten?

– Majoriteten tycker smaken är bättre än oljefriterad mat. Vi har på t.ex de flesta potatisprodukter lite olja från fabriker och tillverkningsanläggningar som vi använder som smakbärare. Många tycker att råvarornas egna smaker blir mer framträdande vilket för de flesta är mycket positivt. Många produkter som är tänkta att läggas i en oljefritös har i dess panering eller coating krydderier i sig för en förstärkt och mer spännande matupplevelse. I dessa fall så tar olja död på väldigt mycket av kryddornas smaker vilket är tråkigt. I Lightfry med varmluften och ångan så händer inte detta vilket ger en mycket mer intensiv smak. Alternativt kan producenter använda mycket mindre kryddor vid produktion för att uppnå en likvärdig smakupplevelse som vid fritering med oljefritös.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Eatgood är ett producerande bolag och säljer sina produkter till återförsäljare och/eller distributörer som därefter säljer vidare Lightfry-enheter till brukare. Vi har relativt lite kontakt med slutanvändare förutom i Skandivavien som är vårt närområde och hemmamarknad.

I USA så är vi också med i samtal och möten med användare av Lightfry enheterna då vi genomför sambesök tillsammans med vår distributör i Nordamerika. Allt eftersom försäljningen av Ligthfry-enheter ökas så kommer även reservdelsförsäljningen bli en väldigt intressant del av verksamheten med goda marginaler.

I t.ex USA har vi byggt upp ett återförsäljarnät genom MAFSI organisationen och med deras återförsäljare täcker vi idag 52% av USA’s delstater inklusive tätbefolkade områden som New York, Philadelphia – östkusten, Texas samt Chicago metropolitan area.

Vi använder oss i huvudsak av återförsäljare och distributörer som kan hjälpa sina kunder vilket innebär att de både skall ha säljteam, teknisk kompetens för installation, service, support och reparationer.

Med detta upplägg av affärsmodell så anser vi att vi kan agera mer kraftfullt och på flera marknader samtidigt.

Hur har Ni påverkats av Covid-19?

– Initialt så blev det en rejäl utmaning när upparbetade kontakter drog sig ur investeringar och vi märkte tydligt att många kunder drabbades otroligt mycket med omsättningstapp på i vissa fall upp till 85-90%. Hela världen stängdes ner abrupt utan möjlighet till resor eller medverkan på mässor. Men under pandemin i april 2020 fick vi får första kedjekund, Bless Burgers som valde bort oljefritöser helt till fördel för Lightfry och luftfritöser vilket är ett bevis på vad Lightfry är kapabel till. Bless Burgers har idag fem anläggningar med fyra Lightfry-enheter i varje.

Trots rådande pandemi och krisstämning inom restaurangbranschen så finns det väldigt mycket positivt som talar för EatGood och vår Lightfry-ugn. Vad vi lätt glömmer är att alla världsdelar har det inte lika besvärligt som vi i Europa och i USA, dessutom är det många som nu sitter och funderar på vad som kommer att hända när pandemin lagt sig och världen börjar återgå till det mer normala. Det går ju inte att komma ifrån att det senaste året har miljöfrågan, nyttig mat och vår hälsa kommit upp på dagordningen, en trend som vi passar väl in i. Dessutom så kan vi faktiskt börja skönja ljuset i tunneln när vaccinationsprogrammen nu är i full gång!

Ni har nyligen tecknat nya distributionsavtal i USA och även i Filippinerna. Berätta mer!

– Under 2020 började restaurangutrustningskedjan MAFSI:s återförsäljare signas upp för försäljning av Lightfry, vilket innebar att vi idag, i mars 2021 täcker c:a 52% av USA med tyngdpunkt initialt på östkusten.

Kedjan har 100-tals säljare som aktivt marknadsför och säljer Lightfry mot slutkund. Avtalet innebär även att MAFSI som har direktkontakter med alla kunder från mindre restauranger till alla de stora kedjorna sköter kundkontakter, införsäljning, gör installationer och utför service på installerade maskiner. Huvudmarknaden är ju USA, så detta är ett stort steg, där marknaden är relativt homogen med regelverk och språk med en marknad på 330 miljoner människor. Snabbmatmarknaden med dess utbud är otroligt utvecklat och USA är det land med flest franchisekedjor, stora som små.

Filippinerna är ett bevis på möjligheterna för oss på den globala marknaden. Nu med en ny signad distributör skall vi se till att successivt bygga upp denna marknaden strategiskt och långsiktigt. Fördelen med lokala och nationella bolag är att de kan sin marknad fullt ut och har kontakter med kunder och aktörer redan, vilket är en stor fördel och tillgång.

Ni genomför just nu en nyemission där Ni tar in ca 10,2 MSEK. Vad skall Ni använda pengarna till? 

– 50% kommer gå till försäljning och marknadsaktiviteter med utgångspunkt Sverige och USA. 10% kommer gå till att pusha och aktivera den marina sektorn med Loipart i spetsen. 10% går till att aktivt arbeta med vår distributör i USA för att optimera förutsättningar till försäljningslyft och flytta fram positionen på USA marknaden.

20% går till att förbereda produktion för en upprampning av försäljning och möjliggöra en volymhöjning kontrollerat och på kort varsel.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Rofry och Hifri är de konkurrenter som har liknande produkter och processtekniker. Rofry är en produkt med föråldrad teknik och enligt uppgifter så kommer den inte att vidareutvecklas. Hifri är en väldigt stor enhet som är en golvstående modell, med lägre kapacitet, högljudd och med långsamt automatiskt utskjut av korgen. Vi vet också att den inte har varit i drift hos kunder i någon större omfattning. Hifri är också en produkt som är dyrare än Lightfry.

Ingen av dessa konkurrenter är godkända för den nordamerikanska marknaden. Där är vi faktiskt i princip helt ensamma med en teknik liknande Lightfry och med ett integrerat rengöringssystem. Helt fantastiskt!

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Då vi anser att USA är vår huvudmarknad så vore det väl en risk med att det skulle bli restriktioner för import av restaurangutrustning med tulltariffer som skulle kunna vara problematiska. Dock så har vi redan diskuterat om möjligheten vid ett sådant läge att sätta upp en produktionslina i USA för att kringgå eventuella sanktioner.

Att finna personal kan vara problematiskt särskilt i en högkonjunktur vilket skulle kunna ställa till problem. Dock anser vi att detta är problem som är hanterbara och att det är viktigt att löpande se till att man är en relevant och attraktiv arbetsplats.

Hur stor är Er potentiella marknad?

Marknaden växer och blir större och större!

– Den dagen det börjar bli förbud mot att använda en oljefritös för matlagning så kommer marknaden enligt oss fullständigt explodera. I dag så ser vi att användandet och försäljning av luftfritöser för konsumentbruk ökar kraftigt och det blir ganska naturligt att frågan från konsumenter till restauranger – varför de inte kan servera luftfriterad mat som är bättre och hälsosammare.

När denna boll är satt i rullning och medvetandet hos en större andel av konsumenterna känner till om luftfritering från hemmabruk så kommer det ohälsosamma i att fritera i olja i restauranger att ifrågasättas fullt ut. Detta är en fantastisk draghjälp för oss på marknaden och den växer i styrka för varje dag.

Vad gäller USA och restaurangkök för kommersiell produktion så får man under inga omständigheter använda konsumentprodukter då de inte har rätta certifieringar enligt deras regelverk och myndigheter. På detta är myndigheter i USA stenhårda!

Vad gäller potentialen för Lightfry så vill jag påstå att i och med den globala potentialen där alla aktörer ingår som säljer mat kommersiellt, tillsammans med t.ex skolor och sjukhus, kan ha nytta och dra vinning av användandet av Lightfry så inser man hur ofantligt stor och omfattande marknaden och dess potential är för Lightfry som produkt. Det är dessutom fler aktörer än de som använder oljefritöser som är potentiella kunder. Lightfry passar in i så många fler miljöer och har en större bredd i vad för produkter som kan processas framför allt mot det mer hälsosamma hållet i och med ångkokning, rostning, grillning och torkning.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i EatGood?

– Foodtech och greentech. Lightfry som produkt är så rätt vad gäller både trender avseende hälsa och miljö och än mer så idag i spåren av en pandemi och Covid-19. Idag vet vi att underliggande sjukdom som t.ex diabetes eller fetma/sjuklig fetma ökar risken för att drabbas avsevärt värre av ett virus. Detta leder marknaden mot en utveckling med hälsosammare och bättre mat och där aktörer och restaurangkedjor vill vara alternativ i framkant med totalt nya hälsosammare koncept/utbud eller åtminstone kunna komplettera befintliga menyer med mer hälsosamma alternativ – ”älskad mat på ett bättre sätt”! Övervikt och fetma är ett växande och i många fall ett globalt problem och en del i lösningen av detta kan Lightfry vara genom sin teknik ”Air Fry Technology”. Vad gäller miljön så är vi en energieffektiv produkt som kapslar in värmen i ugnsutrymmet för att ha så låg elkonsumtion som möjligt. Dessutom bidrar vi till att minska trycket på skövlingen av regnskogar då vi inte använder någon olja i vår process. Det skall kännas rätt att vara ägare och att investera!

1. Lightfry är en fantastisk produkt med otrolig bredd och mångsidighet

2. Vi har goda marginaler på våra produkter

3. Lightfry har en global marknad

4. Certifieringar klara för USA marknaden

5. Liten konkurrens för kommersiella enheter, ingen i USA

6. Vägen framåt är redo för kraftig tillväxt

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser EatGood ut då?

– Vi har utvecklat andra generationen Lightfry och är på väg att ta fram den tredje generationen. Bredare produktutbud med fler varianter inom ”Air Fry Technology”. Bolaget har vuxit och försäljningen fortsätter att växa. Bolaget befinner sig i intervallet 100 – 200 Msek i årsomsättning med god lönsamhet – vinstmarginal om 10%. Utvecklingen går fort och tack vare försäljningsframgångar framför allt i Nordamerika så har bolaget egen monteringslina och produktion i USA. Eatgood har etablerat varumärket ”Air Fry Technology” och säljer licenser till matproducenter som vill identifiera sig och sina produkter som ”bra mat - för luftfritös” med Air Fry Technology logotypen på sina förpackningar och marknadsföring.


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 6 april – 23 april 2021.
Teckningskurs: 1,80 SEK per Unit.
Emissionsvolym: 10,2 MSEK.
Antal Units i erbjudandet: 6 650 403 Units.
Unit: Varje Unit består av en aktie och en teckningsoption.
Värdering: 20,3 MSEK pre-money.
Handel med Uniträtter: Handel med Uniträtter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 6 april – 21 april 2021.
Handelsplats: Spotlight Stock Market.


Dokument och filer

Video

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via BankID

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna aktier i Hemply Balance
19.04.2021

Teckna aktier i Hemply Balance

Hemply Balances verksamhet grundades år 2016 av Emil Sandin, som såg en möjlighet att sälja hampaprodukter direkt till konsumenter i Sverige, Norden och resten av Europa. Efter att ha varit bosatt i USA en tid och noterat den snabbt växande efterfrågan i branschen, utfördes en analys av den svenska marknaden. I analysen konstaterades avsaknaden av trygga och högkvalitativa hampaprodukter, varpå verksamheten grundades med ambitionen att fylla utbudet och tillgodose marknadens efterfrågan.

Hemply Balance affärsmodell grundar sig i D2C-försäljning av produkter till konsumenter via vår egen webbshop samt B2B-försäljning som distributör till återförsäljare, där vi exempelvis har skrivit avtal med e-handlaren Lyko. Lyko kommer att sälja intimvårdsserien, men kommer även att erbjuda våra hälsokostprodukter online i Tyskland, Nederländerna Polen och Österrike. Framgent kommer försäljning genom andra återförsäljare och andra e-handlare bli en intäktsström som bedöms öka i takt med en fortsatt bredare marknadsacceptans för hampaprodukter.

Marknaden för hampaprodukter i Europa estimeras följa samma utveckling som USA, vilket är den största marknaden i världen för hampaprodukter inom kosttillskott. I USA har hampaproduktsmarknaden inom kosttillskott ökat från knappt 0,2 miljarder USD 2015 till estimerat 14,9 miljarder USD under 2020. Till 2025 förväntas försäljningen öka till 26,4 miljarder USD. I Europa estimerades konsumtionen av hampaprodukter till 8,3 miljarder EUR 2020, vilket förväntas växa till 13,6 miljarder EUR år 2025. Idag anses den nordiska CBD-marknaden vara relativt omogen jämfört med globalt, framförallt med anledning av en generellt konservativ bland människor och osäkert regelverk.

Bolaget genomför en nyemission om cirka 12,5 Mkrinför en notering på NGM Nordic SME. Genom kommande kapitalanskaffning säkerställer Hempley Balance finansiering av föreliggande tillväxtsatsningar inom marknadsföring, produktutveckling och expansion av sin intimvårdsproduktserie. Bolaget avser använda nettolikviden om cirka 11,5 Mkr till en nationell lansering av intimvårdsproduktserien, nyanställningar samt rörelsekapital kopplat till Bolagets aktuella expansionsplaner.


Erbjudandet i sammandrag 

Villkor: En unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption.
Erbjudandepris: 43 SEK per unit (21,50 SEK per aktie, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt).
Anmälningsperiod: 9–20 april 2021.
Emissionsvolym: 12,5 MSEK.
Högst antal emitterade aktier: 581 396 aktier (290 698 units).
Marknadsvärde: 38,3 MSEK före erbjudandet.
Teckningsförbindelser: 72,4 procent, motsvarande 9,1 MSEK.
Preliminär första dag för handel: 6 maj 2021.
Handelsplats: Nordic SME.


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna i bolaget som löser globalt tinnitusproblem
13.04.2021

Teckna i bolaget som löser globalt tinnitusproblem

Duearity AB har en banbrytande produkt som lindrar lidandet och besvären för alla de som lider av hörselåkomman tinnitus, och som betydligt förenklar behandlingen jämfört med det som erbjuds på marknaden i dag.

Bolagets prelansering har varit lyckad. Därför genomför nu Deuarity – vars aktie är på väg att listas på Nasdaq First North - en nyemission på cirka 24,9 Mkr med teckningsåtaganden på 18,75 Mkr.

Bolagets första produkt Tinearity – som är patentsökt - innebär betydande fördelar jämfört med konkurrenternas. Den som lider av tinnitus behöver behandlas sex till åtta timmar per dag i 6 – 24 månader, vilket skapar praktiska problem med de behandlingar som erbjuds på marknaden i dag.

Största styrkan

”Vår största styrka är att kunna erbjuda en produkt som särskiljer sig från de lösningar som existerar på marknaden i dag. Tinearity är liten och användarvänlig”, säger Fredrik Westman, Duearitys VD och medgrundare, och fortsätter:

”Vi löser därmed ett av tinnitusbehandlingens vanligaste problem, att dagens lösningar utgör ett så pass stort hinder att många avbryter sin behandling innan den ens givit effekt.”

Med Tinearity fästs ett så kallat ljudelement bakom örat med ett engångsplåster. Därifrån får sedan användaren det lindrande vita bruset in i örat via skallbenet. Tinearity bygger på en vetenskapligt bevisad och vedertagen behandlingsmetod, vilket gör att lösningen inte behöver genomgå studier, utan endast CE-märkas.

Stort intresse

Det stora intresset för lösningen i samband med prelanseringen gör att Duearity räknar med att bolaget ska gå med vinst och generera ett positivt kassaflöde redan 2022.

”Ungefär 1 600 användare ska köpa vår produkt och endagsplåster för att uppnå break-even, vilket vi anser är en liten grupp i förhållande till marknadens storlek och vår produkts potential”, säger Fredrik Westman.

”Antalet presumtiva kunder i Europa uppgår till 30 – 35 miljoner, så vi bör kunna hitta dessa personer.”

Lång och förutsägbar relation

Bolagets lösning mot tinnitus ska säljas via en egen e-handelslösning. Affärsmodellen påminner om den för engångslinser, vilket innebär en lång och förutsägbar relation till kunden. Något som skapar ett stabilt kassaflöde då kunden abonnerar på endagsplåstret. Ljudelementet är en engångsutgift för kunden.


Erbjudandet i korthet

Publik nyemission i Duearity AB. Eminova fondkomission är bolagets emissionsinstitut i förestående publika nyemission. Teckna via länkar nedan.
Emissionsbelopp: Cirka 24,9 MSEK.
Teckningskurs: 6,3 SEK per aktie.
Teckningsperiod: 13 april 2021 – 27 april 2021.
Teckningspost: Minst 870 aktier, motsvarande 5 481 SEK.
Övrigt: Värdering cirka 60,1 MSEK innan erbjudandet. 75 procent av Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden. Totalt är cirka 84 procent av aktierna innan Erbjudandet under lock-up i 12 månader. Preliminär första dag för handel är 11 maj 2021.


Dokument och filer 

Teckna med BankID

Teckna hos Avanza

Teckna hos Nordnet

Anmälningssedel

Informationsmemorandum

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Stäng×
Relaterade ämnen
Stockpicker intervjuar - Hemply Balance
13.04.2021

Stockpicker intervjuar - Hemply Balance

Hemply Balances verksamhet grundades år 2016 av Emil Sandin, som såg en möjlighet att sälja hampaprodukter direkt till konsumenter i Sverige, Norden och resten av Europa. Efter att ha varit bosatt i USA en tid och noterat den snabbt växande efterfrågan i branschen, utfördes en analys av den svenska marknaden. I analysen konstaterades avsaknaden av trygga och högkvalitativa hampaprodukter, varpå verksamheten grundades med ambitionen att fylla utbudet och tillgodose marknadens efterfrågan.

Vänligen berätta lite om dig själv och din bakgrund.

– Jag heter Emil Sandin och är grundare och VD för Hemply Balance. Hälsa och välbefinnande har alltid varit viktigt för mig. Under en längre tid bodde jag i Kalifornien där jag blev introducerad till hampaprodukter. I min omgivning var hampaprodukter det självklara kosttillskottet. Man uppnådde en önskad effekt om att känna sig mer balanserad – ett bättre välbefinnande helt enkelt. Hampa blev en vana även i min kost efter återflytten till Sverige. Efter att ha noterat en ökad efterfrågan på hampaprodukter i USA utfördes en analys av den svenska marknaden. Där i konstaterades att det fanns en avsaknad av trygga och högkvalitativa hampaprodukter, vilket resulterade i att idén om Hemply Balance växte fram. 

emil

Emil Sandin, VD

Kan du beskriva Hemply Balance och Er verksamhet för Stockpickers läsare?

– Hemply Balance verksamhet grundades år 2016, då jag såg en möjlighet att sälja hampaprodukter i Sverige och Europa. Bolagets huvudprodukt var till en början tinkturer, såsom hampoljor och kapslar, vilka är ekologiska, veganska och 100% THC-fria. Med anledning av ett försäljningsförbud från Läkemedelsverket säljs inga tinkturer i Sverige i dagsläget, utan fokus ligger på andra europeiska marknader.

Nu kommer vi som ett naturligt expansionssteg att lansera intimvårdsprodukter som innehåller CBD under det andra kvartalet 2021, vilket faller under regelverket för kosmetiska produkter där Läkemedelsverket bland annat godkänner CBD som ingrediens om denna är av varianten isolat av hampaplantans blad. Intimvårdsserien har utvecklats av Doktor Hildur Hadenius, expert på intimvård genom sin karriär som gynekolog och obstetriker.

Hur ser bolagets affärsmodell ut?

– Hemply Balance affärsmodell grundar sig i D2C-försäljning av produkter till konsumenter via vår egen webbshop samt B2B-försäljning som distributör till återförsäljare, där vi exempelvis har skrivit avtal med e-handlaren Lyko. Lyko kommer att sälja intimvårdsserien, men kommer även att erbjuda våra hälsokostprodukter online i Tyskland, Nederländerna Polen och Österrike. Framgent kommer försäljning genom andra återförsäljare och andra e-handlare bli en intäktsström som bedöms öka i takt med en fortsatt bredare marknadsacceptans för hampaprodukter.

Hur ser det legala ramverket ut för Er verksamhet, i Sverige och i Europa?

– Precis som för övriga produkter får produkter som innehåller CBD inte marknadsföras med påståenden om att de kan bota, lindra eller förebygga sjukdomar, eftersom de då per definition anses vara läkemedel, oavsett om produkten faktiskt har sådan effekt eller inte. Förvaltningsrätten uttalade i ovan nämnda dom att bland annat Glowing Pine som är företaget som äger varumärket Hemply Balance inte får marknadsföra produkter avsedda att förtäras under benämningen CBD, eftersom CBD i sådana produkter enligt domstolen är förknippat med läkemedel för produkternas presumtiva kundkrets.

EU-kommissionens rekommendation är att produkter avsedda för oral förtäring som innehåller CBD ska omfattas av lagstiftning om s.k. nya livsmedel, dvs livsmedel som inte ätits i väsentlig omfattning inom EU innan 15 maj 1997 och därför måste godkännas av EU-kommissionen. EU-kommissionen har dock ännu inte avgjort frågan och beslut väntas komma tidigast om cirka 12 månader. Om ett sådant besluts fattas av EU-kommissionen behöver Hemply Balance använda hampaolja från leverantör vars hampaolja godkänts av EU-kommissionen.

De intimvårdande produkterna som Hemply Balance ska lansera under andra kvartalet 2021 klassificeras legalt som kosmetiska produkter. CBD i kosmetiska produkter är tillåten under förutsättning att den CBD:n som används antingen är syntetisk framställd eller kommer från extrakt av löv eller stammen från cannabisplantan (dvs. inte de blommande delarna av växten). Den leverantör som Hemply Balance tecknat avtal för producering av dessa produkter kan garantera att enbart tillåten CBD enligt ovan används.

intimvard

Hur har Er verksamhet påverkats av COVID-19?

– COVID-19 har inneburit såväl utmaningar som möjligheter. Den främsta utmaningen har varit att koordinera verksamheten från distans. Det har även funnits en del osäkerhet kring huruvida parter i värdekedjan kommer att kunna leverera produkter i tid. Pandemin har dock resulterat i en globalt ökad försäljning via e-handel, vilket kan beaktas som något positivt för vår verksamhet. I synnerhet med tanke på att vi nu står inför lansering av den nya intimvårdsserien och har skrivit avtal med Lyko om att sälja våra tinkturer i andra delar av Europa.

Ni genomför just nu en IPO där Ni tar in ca 12,5 MSEK varefter Ni noteras på NGM Nordic SME. Vad skall Ni använda emissionslikviden till?

– Genom kommande kapitalanskaffning säkerställer vi finansiering av föreliggande tillväxtsatsningar inom marknadsföring, produktutveckling och expansion av vår intimvårdsproduktserie. Vi avser använda nettolikviden om cirka 11,5 MSEK till en nationell lansering av intimvårdsproduktserien, nyanställningar samt rörelsekapital kopplat till Bolagets aktuella expansionsplaner.

Vilka är de största riskerna i Er verksamhet?

– Den främsta utmaningen bolaget står inför är att säkerställa att verksamheten uppfyller olika regelverk kring produkternas innehåll och marknadsföring. Regelverken har till viss del begränsat bolagets verksamhet, exempelvis har Läkemedelsverket förbjudit bolaget att sälja produkter som intas oralt som läkemedel. Hemply Balance har överklagat beslutet och överklagandet handläggs för närvarande av Förvaltningsrätten i Uppsala och skriftväxling pågår. Förvaltningsrätten har inte angivit någon tidsplan för hanteringen av målen. Baserat på tidigare erfarenhet är vår bedömning att dom i målet kommer att meddelas tidigast hösten 2021.

Efter Läkemedelsverkets försäljningsförbud diversifierade vi vår strategi, genom den kommande lanseringen av intimvårdsproduktionsserien som innehåller CBD, där vi har skriftligen erhållit tydliga riktlinjer från Läkemedelsverket. Dessa produkter faller under regelverket för kosmetiska produkter Läkemedelsverket bland annat godkänner CBD som ingrediens om denna är av varianten isolat av hampaplantans blad. Detta har Hemply Balance noggrant tagit hänsyn till vid produktutvecklingen. Hemply Balance kommer att vara en av de första som lanserar intimprodukter med CBD och även pionjärer inom premiumsegmentet. Givetvis finns här en risk att andra bolag börjar erbjuda intimvård med CBD, men förhoppningen är att Hemply Balance då redan har byggt upp en stark, lojal kundbas och ett väletablerat varumärke.

Hur ser Er konkurrens ut och vad skiljer Er från denna?

– Bolaget bedömer att primära konkurrenter på marknaden är företagen Nordic Oil AB, Endoca, Charlotte’s Web Holdings Inc, som erbjuder ett sortiment av hampolja, hampasalva och hampkapslar. Bolagen Quim, Foria och Mothers Dose säljer hampaprodukter inom intimvård på den amerikanska marknaden. Dock finns det ingen aktör som erbjuder hampaprodukter inom intimvård på den europeiska marknaden, vilket gör att konkurrensen i nuläget bedöms vara relativt låg. Hemply Balance sticker ut med sitt erbjudande och har därutöver även ett starkt team med stor kunskap in CBD, e-handel och FCMG. Man har även god kunskap kring de strikta regler som gäller kring hur man får marknadsföra CBD-produkter.

Hur stor är Er potentiella marknad?

– Marknaden för hampaprodukter i Europa estimeras följa samma utveckling som USA, vilket är den största marknaden i världen för hampaprodukter inom kosttillskott. I USA har hampaproduktsmarknaden inom kosttillskott ökat från knappt 0,2 miljarder USD 2015 till estimerat 14,9 miljarder USD under 2020. Till 2025 förväntas försäljningen öka till 26,4 miljarder USD. I Europa estimerades konsumtionen av hampaprodukter till 8,3 miljarder EUR 2020, vilket förväntas växa till 13,6 miljarder EUR år 2025. Idag anses den nordiska CBD-marknaden vara relativt omogen jämfört med globalt, framförallt med anledning av en generellt konservativ bland människor och osäkert regelverk.

Inom kosmetik-segmentet bedöms kategorin ”Feminine Intimate Care” vara den marknad som har bäst tillväxtutsikter de kommande fem åren och estimeras ha en tillväxt på cirka 8 procent årligen. Bland annat den brittiska marknadsstorleken för hampaprodukter estimeras uppgå till 1 miljard pund år 2025, där hampaprodukter inom intimvård förväntas stå för en betydande andel av marknaden.

Enligt dig, vilka är de främsta skälen till att man skall investera i Hemply Balance?

– Hemply Balance befinner sig på två marknader under en väldigt kraftig tillväxt, både den globala CBD-marknaden och marknaden för sexuellt välbefinnande. Bolaget har avtal med Lyko som möjliggör multipla intäktsströmmar, då försäljning sker såväl genom B2B som D2C. Det finns ett starkt team med bred kunskap inom hälsa och e-handel.

Sammanfattningsvis har Hemply Balance god erfarenhet inom CBD, FMCG och e-handel. Därigenom har bolaget skapat en solid grund för att skala upp sin verksamhet i Europa.

Avslutningsvis om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Hemply Balance ut då?

– Om fem år har vi förhoppningsvis uppnått målet om att befästa positionen som den ledande aktören inom högkvalitativa hampaprodukter i Sverige och att vi blivit en betydande aktör i Europa. Vi erbjuder ett bredare produktsortiment inom CBD, har skapat en stark, lojal kundbas, och attraherar givetvis även nya kunder, samt har byggt upp en större organisation med bred kunskap.


Erbjudandet i sammandrag 

Villkor: En unit innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption.
Erbjudandepris: 43 SEK per unit (21,50 SEK per aktie, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt).
Anmälningsperiod: 9–20 april 2021.
Emissionsvolym: 12,5 MSEK.
Högst antal emitterade aktier: 581 396 aktier (290 698 units).
Marknadsvärde: 38,3 MSEK före erbjudandet.
Teckningsförbindelser: 72,4 procent, motsvarande 9,1 MSEK.
Preliminär första dag för handel: 6 maj 2021.
Handelsplats: Nordic SME.


Dokument och filer

Emissionssite

Teaser

Memorandum

Anmälningssedel

Teckna via Avanza

Teckna via Nordnet

Hemsida

Stäng×
Relaterade ämnen
Teckna aktier i Sensor Alarm
30.03.2021

Teckna aktier i Sensor Alarm

Sensor Alarm har på kort tid etablerat sig som en utmanare på den svenska marknaden för hemlarm med sin banbrytande teknik och har idag över 2 000 betalande kunder.

Sensor Alarm erbjuder en ny generation av hemlarmsteknik som ersätter behovet av magnetkontakter, kameror och rörelsedetektorer. Grundteknologin, som bygger på avancerad lufttrycksteknik, är väl beprövad och har bland annat använts inom gruvindustrin. Bolaget har anpassat och vidareutvecklat tekniken för att passa hemlarmsmarknaden. Med bara en smart enhet som läser av lufttrycket i en byggnad, registrerar larmet omedelbart lufttrycksförändringar, som exempelvis om en dörr öppnas, bryts upp, eller om en fönsterruta krossas.

Sensor Alarm fokuserar på att ta nästa steg: att bygga en skalbar affärsmodell baserat på Bolagets teknologi för en större konsumentmarknad. Utöver direktförsäljning via Bolagets egna kanaler och telemarketing via nuvarande delägare arbetar Bolaget aktivt med att säkra upp partnerskapsavtal med bolag som redan når en bred kundbas genom diverse lojalitetsprogram. Sensor Alarm har långtgående diskussioner med en ledande livsmedelskedja och flera försäkringsbolag. Bolaget avser även etablera distributionsavtal med bolag inom detaljhandel samt OEM-bolag för utlicensiering av Bolagets hård- och mjukvara (White-label).

Styrelsen har fattat beslut om att genomföra en nyemission i samband med en notering på Spotlight under andra kvartalet i år. Totalt ska aktier till ett värde om cirka 22,4 Mkr emitteras, varav 2 Mkr utgörs av ett gammalt brygglån, som avses kvittas mot aktier i emissionen. 


Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 24 mars – 7 april 2021.

Teckningskurs: 8,00 SEK per aktie.

Teckningspost: Minsta teckningspost är 660 aktier (motsvarande 5 280 SEK).

Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 800 000 aktier, motsvarande cirka 22,4 MSEK. Lägsta gräns för att genomföra nyemissionen uppgår till 80 procent av emissionsvolymen, motsvarande en emissionsvolym om cirka 17,9 MSEK.

Antal aktier innan nyemission: 5 332 500 aktier.

Värdering (pre-money): Cirka 42,7 MSEK.

Teckningsförbindelser: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 11 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av den totala emissionsvolymen.

Notering på Spotlight: Aktien i Bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 23 april 2021.


Dokument och länkar 

Memorandum

Teaser

Teckna aktier via Nordnet

Teckna aktier via Avanza

Hemsida

 

Stäng×
Relaterade ämnen

Mina Bevakningar


Skapa konto gratis och lås upp våra Online FREE artiklar

Annons
Annons
Till början